Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka > Malta

Poslední aktualizace: 02-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

1. Co podle maltského práva zahrnují pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“?

V maltském právu pojem „výživné“ zahrnuje stravu, oblékání, péči o zdraví a bydlení. Pokud se jedná o dítě, tento pojem zahrnuje též náklady na péči o zdraví a vzdělání. Výška výživného je stanovena dle (finančních) prostředků osoby, která o něj žádá a prostředků osoby, která ho poskytuje.

Termínem „vyživovací povinnost“ toto právo určuje řadu lidí, kteří jsou povinni poskytovat výživné:

 1. Manželé jsou povinni se navzájem materiálně podporovat a oba manželé jsou povinni zaopatřovat jeden druhého a přispívat na uspokojení potřeb rodiny, a to každý mírou úměrnou svým prostředkům a své schopnosti přispívat doma nebo mimo domov k uspokojení potřeb rodiny. Kromě toho manžel/manželka má přednostní právo před rodiči nebo jinými předky v přímé linii. Pokud děti i některý z manželů si činí nárok na výživné, jsou v rovnocenném postavení. Manželé nemohou požadovat výživné od dětí nebo předků v přímé linii, pokud toto výživné mohou obdržet od svého manžela/manželky. Povinnost manžela zaopatřit svou manželku, resp. povinnost manželky zaopatřit svého manžela, zaniká, pokud ten z nich, kdo požaduje výživné, bezdůvodně opustil společnou domácnost manželů a odmítá se do ní vrátit.
 2. Manželé jsou povinni zaopatřovat děti z tohoto manželství. Povinností rodičů je též zaopatřovat, učit a vychovávat své děti.
 3. Pokud to rodiče dětí nebo jiní předci v přímé linii potřebují, mají děti povinnost je zaopatřovat.
 4. Povinnost poskytovat výživné padá na vlastní i nevlastní sourozence, pokud není nikdo jiný, kdo by výživné poskytoval.

2. Do kolika let může dítě být příjemcem dávek na výživu?

Do 18 let.

NahoruNahoru

3. V jakém případě je maltské právo použitelné?

Maltské právo je použitelné na:

 • Občany Malty, pokud nemají bydliště v nějaké jiné zemi;
 • Každou osobu, která má bydliště nebo trvalý pobyt na Maltě anebo na ní pobývá.

4. Pokud toto právo není použitelné, které právo by použily soudy Malty?

Obecně se používá domovské právo.

Pokud osoba, která žádá o výživné i povinný plátce výživného, jsou na Maltě:

5. Má se žadatel s žádostí o výživné obrátit na konkrétní organizaci, správní úřad (ústřední nebo místní) nebo na soud?

Žadatel se musí obrátit se svou žádostí na občanskoprávní soud, oddělení rodinného práva. Viz též „Divorce – Malta“ odpověď 5 a 11 v případě řízení ve věci rozluky. Žadatel musí informovat soud o skutečnostech svého případu a vyzvat soud, aby nařídil manželovi/manželce nebo potomkovi, aby poskytoval výživné.

Jakým způsobem mám zažádat o výživné od této organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního) a jaké postupy se použijí?

Viz reply 4 výše.

6. Je možno podat žádost/návrh jménem příbuzného, blízké osoby nebo nezletilého dítěte?

Ano. Pokud se jedná o dítě, může se na příslušný orgán obrátit pouze rodič, který má rodičovská práva nebo opatrovník či poručník (v případě, že byl některý z nich ustanoven). V případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo osoby nezpůsobilé z důvodu fyzického nebo duševního stavu (viz výklad v reply 11) poručník se obrátí se na příslušný orgán jménem žadatele. V případě osoby, která není na Maltě přítomná, se na příslušný soud může obrátit zmocněnec k jednání jménem dané osoby. Pokud však žadatel je přítomen na Maltě, není toto dovoleno.

NahoruNahoru

7. Pokud žadatel zamýšlí předložit věc soudu, podle čeho pozná, který soud je příslušný?

Jako v reply 3 výše.

8. Chce-li žadatel předložit věc soudu, musí k tomu mít prostředníka (např. právníka/advokáta, konkrétní organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) atp.)? Pokud ne, jaký je postup?

Žádost musí být připravena a podepsána právníkem, pokud nemá žadatel nárok na bezplatnou právní pomoc. Viz 9 níže.

9. Musí žadatel zaplatit poplatek za to, aby mohl předložit věc soudu? Pokud ano, jaká by byla pravděpodobná výše takového poplatku? Pokud finanční prostředky žadatele/navrhovatele jsou nedostačující, může mu být poskytnuta právní pomoc, aby byly pokryty náklady řízení?

Při zaslání návrhu na zahájení řízení se účtuje 78,- maltských lir za soudní výdaje spojené se zahájením řízení. V případě uplatňování nároku na dočasné výživné do ukončeni řízení ve věci rozluky, viz téma „Divorce – Malta“ odpovídající na otázky 5 a 11. Pokud nemá žadatel/navrhovatel dostatečné finanční prostředky, může požádat, aby byl zastupován Advocates for Legal Aid (obhájci poskytující bezplatnou právní pomoc) (Viz „Legal Aid – Malta“).

NahoruNahoru

10. Jaký druh výživného může soud poskytnout? Pokud poskytne příspěvek, podle jakého kritéria? Může být rozhodnutí soudu revidováno, pokud se změní životní náklady nebo rodinná situace?

Výživné je obvykle poskytováno v měsíčních dávkách nebo formou jednorázové částky podle naléhavých potřeb oprávněného příjemce výživného. Výška výživného je stanovena dle prostředků osoby, která o něj žádá (zohledňuje se hodnota movitého majetek nebo nemovitostí a úrok z prostředků ve svěřenské správě) a prostředků osoby, která ho poskytuje. Při posuzování toho, zda osoba, která se výživného dožaduje, je ve skutečnosti schopná zajistit si sama své výživné, se v úvahu bere její schopnost vykonávat nějakou profesi, umění nebo řemeslo. Při výpočtu prostředků osoby, která je povinna poskytovat výživné, se berou v úvahu její příjmy z profese, umění nebo obchodu, plat nebo důchod a zisky z movitého majetku nebo nemovitostí a také příjem vzešlý ze svěřenské správy (svěřenství).

Rozhodnutí soudu může být přezkoumáno nebo revidováno, pokud je podán soudu návrh formou žádosti, ve které se uvedou pozdější okolnosti případu, a podá se návrh na zvýšení nebo snížení dávek výživného, a to v závislosti na tom, kdo tento návrh podává.

11. Jak a komu bude výživné placeno?

Výživné bude vypláceno osobě, která je určena v soudním rozhodnutí. Pokud se jedná o dítě, vyplácí se rodičovi/rodičům, kteří vykonávají rodičovská práva, nebo opatrovníkovi a/nebo poručníkovi (v případě, že byl některý z nich ustanoven). V případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům (kdy je stanoven poručník, aby hájil zájmy osoby, která je zcela neschopná starat se o své záležitosti, prostřednictvím žádosti podané občanskoprávnímu soudu, oddělení dobrovolné jurisdikce) nebo v případě osoby nezpůsobilé z důvodu fyzického nebo duševního stavu (kdy je stanoven poručník, aby hájil zájmy osoby, která je neschopná starat se o některé své záležitosti, např. kvůli její marnotratnosti) výživné bude vypláceno poručníkovi stanovenému soudem.

NahoruNahoru

12. Pokud povinný plátce výživného neplatí dobrovolně, jaké kroky mohou být učiněny, aby byl donucen platit?

Pokud policie (o tom) obdrží oznámení od osoby, která měla obdržet výživné, může proti povinnému plátci výživného zahájit trestní řízení.

Kromě toho může být podán návrh na zahájení občanskoprávního řízení (nezávisle na trestním řízení) požadující na soudu, který vydal nařízení nebo rozhodnutí, aby uložil povinnému zaplatit úhrnnou částku dlužného výživného formou jednorázové platby. Jakmile rozsudek nabude právní moci, osoba uplatňující nárok může podat návrh na vydání soudního příkazu k obstavení (nařízením soudu je majetek povinného zmrazen až do výše částky stanovené rozsudkem) nebo exekučního příkazu (soudní exekutor soudním rozhodnutím zabaví majetek povinného a tento majetek je prodán při soudním prodeji až do výše stanovené v rozsudku) za účelem vymožení od povinného celkové částky pohledávky výživného.

13. Existuje nějaká organizace nebo správní úřad (ústřední nebo místní), který mi může pomoct k vymožení pohledávky výživného?

 1. Agency Appogg je agentura poskytující právní služby, která pomáhá obětem domácího násilí tím, že jim poskytuje bezplatné právní poradenství a;
 2. využijí se služby právníka nebo;
 3. pokud žadatel splňuje podmínky jako u reply 9, je možno využít služeb Advocates for Legal Aid.

14. Mohou nahradit povinného plátce výživného a zaplatit za něj výživné nebo jeho část?

Ne. Avšak pokud osoba je maltským občanem pobývající na Maltě nebo cizincem legálně pobývajícím na Maltě, která dokáže řediteli Úřadu sociálního zabezpečení (angl. Department of Social Security), že strádá/trpí, je na uvážení ředitele, zda bude této osobě poskytnuta sociální pomoc, která se vyplácí jako pomoc k výživnému. Úřad sociálního zabezpečení však má právo vymáhat nazpět částku poskytnutou jako sociální pomoc učiněním kroků proti osobě, které ukládá zákon zaopatřovat žadatele (poskytovat žadateli výživné).

NahoruNahoru

Pokud je navrhovatel na Maltě a poskytovatel výživného má bydliště v jiné zemi:

15. Může navrhovatel obdržet pomoc od organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního) na Maltě?

Stejně jako v reply 13.

16. Pokud ano, jak je možno kontaktovat takovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní)?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tel: 00356 23885000
 2. Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – tel: 00356 25903200
 3. Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – Tel: 00356 21223281

17. Jaký druh pomoci může navrhovatel obdržet od této organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního)?

Stejné jako u reply 13 výše.

Pokud je navrhovatel v jiné zemi a povinný plátce výživného je na Maltě:

18. Může se navrhovatel obrátit s žádostí přímo na organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) na Maltě?

Všechny žádosti musí být podávány prostřednictvím soudů.

19. Je-li tomu tak, jak je možno kontaktovat takovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní)?

To není povoleno.

20. Jaký druh pomoci může navrhovatel obdržet od této organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního)?

Stejné jako u reply 13 výše.

Bližší informace

 • Ministry of Justice Homepage English - Malti

« Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-08-2006

 

OBSAH

1. Co podle maltského práva zahrnují pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“? 1.
2. Do kolika let může dítě být příjemcem dávek na výživu? 2.
3. V jakém případě je maltské právo použitelné? 3.
4. Pokud toto právo není použitelné, které právo by použily soudy Malty? 4.
Pokud osoba, která žádá o výživné i povinný plátce výživného, jsou na Maltě: Pokud osoba, která žádá o výživné i povinný plátce výživného, jsou na Maltě:
5. Má se žadatel s žádostí o výživné obrátit na konkrétní organizaci, správní úřad (ústřední nebo místní) nebo na soud? 5.
Jakým způsobem mám zažádat o výživné od této organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního) a jaké postupy se použijí? Jakým způsobem mám zažádat o výživné od této organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního) a jaké postupy se použijí?
6. Je možno podat žádost/návrh jménem příbuzného, blízké osoby nebo nezletilého dítěte? 6.
7. Pokud žadatel zamýšlí předložit věc soudu, podle čeho pozná, který soud je příslušný? 7.
8. Chce-li žadatel předložit věc soudu, musí k tomu mít prostředníka (např. právníka/advokáta, konkrétní organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) atp.)? Pokud ne, jaký je postup? 8.
9. Musí žadatel zaplatit poplatek za to, aby mohl předložit věc soudu? Pokud ano, jaká by byla pravděpodobná výše takového poplatku? Pokud finanční prostředky žadatele/navrhovatele jsou nedostačující, může mu být poskytnuta právní pomoc, aby byly pokryty náklady řízení? 9.
10. Jaký druh výživného může soud poskytnout? Pokud poskytne příspěvek, podle jakého kritéria? Může být rozhodnutí soudu revidováno, pokud se změní životní náklady nebo rodinná situace? 10.
11. Jak a komu bude výživné placeno? 11.
12. Pokud povinný plátce výživného neplatí dobrovolně, jaké kroky mohou být učiněny, aby byl donucen platit? 12.
13. Existuje nějaká organizace nebo správní úřad (ústřední nebo místní), který mi může pomoct k vymožení pohledávky výživného? 13.
14. Mohou nahradit povinného plátce výživného a zaplatit za něj výživné nebo jeho část? 14.
Pokud je navrhovatel na Maltě a poskytovatel výživného má bydliště v jiné zemi: Pokud je navrhovatel na Maltě a poskytovatel výživného má bydliště v jiné zemi:
15. Může navrhovatel obdržet pomoc od organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního) na Maltě? 15.
16. Pokud ano, jak je možno kontaktovat takovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní)? 16.
17. Jaký druh pomoci může navrhovatel obdržet od této organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního)? 17.
Pokud je navrhovatel v jiné zemi a povinný plátce výživného je na Maltě: Pokud je navrhovatel v jiné zemi a povinný plátce výživného je na Maltě:
18. Může se navrhovatel obrátit s žádostí přímo na organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) na Maltě? 18.
19. Je-li tomu tak, jak je možno kontaktovat takovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní)? 19.
20. Jaký druh pomoci může navrhovatel obdržet od této organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního)? 20.
 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království