Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Letland

Laatste aanpassing: 22-08-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatieplicht" in het Letse recht? 1.
2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is het Letse recht van toepassing? 3.
4. Welk recht passen de Letse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? En wanneer zowel de persoon die om alimentatie vraagt als de alimentatieplichtige zich in Letland bevinden? 4.
5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht? 5.
5.A. Hoe kan bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie om alimentatie worden gevraagd en welke procedure is daarbij van toepassing? 5.A.
6. Kan een verzoek worden ingediend namens een familielid, een nauwe verwant of een minderjarig kind? 6.
7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifieke organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie, enz.) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedure is dan van toepassing? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden met de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen rechtsbijstand krijgen? 9.
10. Welke vorm van alimentatie wordt doorgaans door het gerecht toegekend? Wanneer er sprake is van een geldbedrag, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de beslissing van het gerecht worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en een gewijzigde gezinssituatie? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Zijn er organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties die bij de inning van alimentatie kunnen helpen? 13.
14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen? 14.
15. Kan de verzoeker in Letland aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, hoe kunnen deze organisaties en (centrale of lokale) bestuurlijke instanties worden gecontacteerd? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp? 17.
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties in Letland? 18.
19. Zo ja, hoe kunnen deze organisaties en (centrale of lokale) bestuurlijke instanties worden gecontacteerd? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp? 20.

 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatieplicht" in het Letse recht?

Het Letse nationale recht geeft geen uitvoerige definitie van de begrippen alimentatie en alimentatieplicht, maar over bepaalde kwesties in verband met alimentatie bestaat er algemene overeenstemming. Zo omvat alimentatie voor een kind het levensonderhoud van het kind – uitgaven ten behoeve van het kind die alle ouders, ongeacht hun financiële toestand, moeten dragen en waarvan het minimumbedrag door de ministerraad is vastgesteld. De definitie van alimentatie voor kinderen staat in de wet betreffende het alimentatiewaarborgfonds. In de jurisprudentie is evenwel over bepaalde begrippen in verband met alimentatiezaken algemene overeenstemming ontstaan, ongeacht hun benaming (alimentatie, alimentatieplicht of bestaansmiddelen). Zo bestaat bijvoorbeeld overeenstemming over alimentatie tussen echtgenoten, waaronder met name wordt begrepen: financiële bijstand op lange termijn van de ene echtgenoot aan de andere, wegens een verslechterde financiële situatie.

Welke personen zijn jegens anderen alimentatieplichtig:

- ouders jegens hun kinderen?

Ouders van een kind zijn alimentatieplichtig jegens dat kind tot het in staat is in zijn/haar eigen onderhoud te voorzien. De alimentatieplicht jegens een kind houdt derhalve niet op wanneer dat kind de meerderjarigheid bereikt. Indien het kind echter reeds meerderjarig is,

kan het gerecht nagaan of de alimentatievordering al dan niet moet worden toegewezen, vooral als het meerderjarige kind geen hoger onderwijs of voortgezette beroepsopleiding meer volgt of als het in staat is door zijn/haar eigen arbeid in zijn/haar onderhoud te voorzien, maar dat niet doet. In dit verband moet men er rekening mee houden dat de verplichting van de ouders om alimentatie te verstrekken in verhouding tot de financiële situatie van iedere ouder moet worden beoordeeld. Ieder ouder is echter, ongeacht zijn financiële situatie verplicht het door de ministerraad voorgeschreven minimumbedrag aan alimentatie te verstrekken. De ouders zijn ertoe gebonden in het onderhoud van het kind te voorzien, ongeacht of het bij een van hen of elders woont.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In het onderhoud van een kind voorzien betekent het van voeding, kledij, onderdak en medische verzorging voorzien; het te verzorgen, op te voeden en groot te brengen (zowel voor de mentale als fysieke ontwikkeling zorgen, met aandacht voor zijn/haar individuele persoonlijkheid, vaardigheden en belangstellingen, en het kind voorbereiden op een nuttige rol in de samenleving).

- kinderen jegens hun ouders?

Alle kinderen zijn in gelijke mate alimentatieplichtig jegens hun ouders. Indien de respectieve financiële toestand van de verschillende kinderen ongelijk is kan een gerecht de alimentatieplicht van ieder kind jegens de ouders vaststellen in verhouding tot diens financiële situatie.

- tussen ex-echtgenoten?
 1. Indien een huwelijk nietig wordt verklaard en een van de ex-echtgenoten bij het sluiten van het huwelijk op de hoogte was van de mogelijke nietigheid, kan de andere echtgenoot van hem/haar bestaansmiddelen eisen in verhouding tot zijn/haar financiële situatie, indien die middelen nodig zijn om de vroegere levensstandaard te behouden of om in zijn/haar onderhoud te voorzien.
 2. Indien een ex-echtgenoot door zijn/haar daden heeft bijgedragen tot het mislukken van het huwelijk, kan de andere echtgenoot bij of na de echtscheiding van hem/haar bestaansmiddelen eisen in verhouding tot diens financiële situatie, om de vroegere levensstandaard te behouden of in zijn/haar onderhoud te voorzien.
- andere?
- grootouders jegens kleinkinderen?

Indien er geen ouders zijn of indien de ouders niet in staat zijn in het onderhoud van het kind te voorzien, rust deze plicht in gelijke mate op de grootouders. Indien de respectieve financiële situatie van de grootouders ongelijk is, kan een gerecht de mate waarin iedere grootouder moet bijdragen, vaststellen in verhouding tot diens financiële situatie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

- kleinkinderen jegens hun grootouders?

De alimentatieplicht jegens grootouders, indien nodig, rust in gelijke mate op alle kinderen. Indien de respectieve financiële situatie van de kinderen ongelijk is, kan een gerecht de mate waarin ieder kind moet bijdragen, vaststellen in verhouding tot diens financiële situatie.

- een echtgenoot jegens de andere echtgenoot?

Indien echtgenoten feitelijk gescheiden leven en de feitelijke scheiding van één van de echtgenoten uitging, kan de andere echtgenoot indien nodig: 1) van de andere echtgenoot in verhouding tot diens financiële situatie bestaansmiddelen eisen om dezelfde levensstandaard te kunnen behouden; of 2) van de andere echtgenoot in verhouding tot diens financiële situatie bestaansmiddelen eisen, waarmee wordt bedoeld: voeding, kledij, onderdak en, indien nodig, verzorging.

- alimentatieplicht ingevolge contractuele onderhoudsverplichtingen?

De partijen kunnen de alimentatie (-verplichtingen) en de betalingswijze in een alimentatieovereenkomst afspreken. In het kader van een alimentatieovereenkomst geeft de ene partij iets aan de andere, zij het door het betalen van geld of met andere financiële voordelen, in ruil waarvoor de tegenpartij hem voor de duur van zijn leven of voor een andere overeengekomen duur alimentatie verschaft. Alimentatie omvat, tenzij anders overeengekomen, voeding, onderdak, kledij en verzorging, maar als de alimentatiegerechtigde minderjarig is, bovendien opvoeding en onderwijs in instellingen voor basisonderwijs.

-alimentatieplicht ingevolge persoonlijk letsel?

Alimentatieplicht kan soms ook een verplichting zijn die voortvloeit uit persoonlijke letsels. Een dergelijke alimentatieplicht wordt als een onderdeel beschouwd van de verplichting de schade te herstellen die door persoonlijk letsel aan een andere persoon werd berokkend. Zo zal, in situaties waarin een alimentatieplichtige werd verwond en aan zijn verwondingen sterft, de alimentatieplicht overgaan op de persoon die schuld had aan zijn/haar dood. De omvang van een dergelijke schadevergoeding zal door een gerecht soeverein worden vastgesteld, rekening houdend met de leeftijd van de overledene, de mate waarin hij/zij bij leven in onderhoud kon voorzien, en ten slotte de behoeften van de alimentatiegerechtigde. Indien de alimentatiegerechtigde over voldoende middelen beschikt, zal de alimentatieplicht komen te vervallen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie?

De ouders moeten in verhouding tot hun financiële situatie in het onderhoud van het kind voorzien, tot het kind dat zelf kan. Daarom houdt de alimentatieplicht overeenkomstig de Letse wetgeving (burgerlijk recht) niet op wanneer het kind meerderjarig wordt.

3. In welke gevallen is het Letse recht van toepassing?

Het Letse recht is van toepassing op zaken in verband met alimentatieplicht, rekening houdend met de hierboven vermelde algemene overeenstemming over bepaalde kwesties inzake alimentatie en verschillende soorten rechtsverhoudingen. Voorbeelden:

 1. Rechtsverhoudingen tussen kinderen en ouders worden door het Letse recht beheerst indien de verblijfplaats van het kind in Letland ligt. In verband met bezittingen die in Letland gelegen zijn, zijn de ouders en de kinderen aan het Letse recht onderworpen, zelfs als de verblijfplaats van een kind niet in Letland ligt.
 2. De persoons- en vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten worden door het Letse recht geregeld als de verblijfplaats van de echtgenoten in Letland ligt. Als de echtgenoten in Letland bezittingen hebben, zijn ze wat die bezittingen betreft aan het Letse recht onderworpen, ook al hebben zij zelf geen verblijfplaats in Letland.
 3. In verband met contractuele rechten en verplichtingen wordt de onderlinge verhouding tussen de contractpartijen door het Letse recht geregeld indien de partijen zulks zijn overeengekomen (bijv. met betrekking tot alimentatieplicht die het gevolg is van contractuele alimentatieverplichtingen).
 4. Niet-contractuele verbintenissen zijn, wat hun inhoud en gevolgen betreft, aan het Letse recht onderworpen als de oorsprong van de verbintenis in Letland ligt (alimentatieplicht ingevolge persoonlijk letsel, bijvoorbeeld).

4. Welk recht passen de Letse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? En wanneer zowel de persoon die om alimentatie vraagt als de alimentatieplichtige zich in Letland bevinden?

 • Inzake alimentatieplicht is in de meeste gevallen geen buitenlands recht van toepassing, hoewel er verscheidene gevallen zijn waarin buitenlands recht kan worden toegepast als daarin door voor Letland bindende internationale verdragen wordt voorzien. Buitenlands recht is toepasselijk inzoverre het niet strijdig is met dwingende of imperatieve voorschriften van het Letse recht.
 • Als zowel de persoon die alimentatie vraagt als de alimentatieplichtige zich in Letland bevinden, zal het Letse recht van toepassing zijn.

5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht?

Om alimentatie (alimentatieplicht of bestaansmiddelen) te krijgen moet de verzoeker bij een gerecht een verzoek indienen overeenkomstig de procedure uit de wetgeving betreffende het burgerlijk procesrecht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Letland heeft een alimentatiewaarborgfonds opgericht om met middelen uit de overheidsbegroting alimentatie te verschaffen aan minderjarige kinderen. De dienst die deze middelen beheert (Administration of the Maintenance Guarantee Fund) hangt af van het ministerie voor het Kind en het Gezin.

Bij het alimentatiewaarborgfonds kan alimentatie worden verkregen, op voorwaarde dat eerst langs gerechtelijke weg wordt geprobeerd alimentatie te innen; indien vervolgens de tenuitvoerlegging mislukt, heeft de verzoeker het recht om bij het alimentatiewaarborgfonds een aanvraag in te dienen.

Het alimentatiewaarborgfonds kent slechts alimentatie toe als is vastgesteld dat de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing over het betalen van alimentatie, overeenkomstig de toepasselijke burgerlijke procedure, zoals bijvoorbeeld het burgerlijk procesrecht, is mislukt, of als de schuldenaar de gerechtelijke beslissing tot toekenning van alimentatie naleeft, maar er toch niet in slaagt om het voorgeschreven minimumbedrag aan alimentatie te betalen.

5.A. Hoe kan bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie om alimentatie worden gevraagd en welke procedure is daarbij van toepassing?

Om bij het alimentatiewaarborgfonds alimentatie aan te vragen:

 1. kan de aanvrager rechtstreeks bij het alimentatiewaarborgfonds een aanvraag indienen, die van volgende documenten vergezeld moet gaan:
  • een afschrift van de gerechtelijke beslissing waarbij alimentatie wordt toegekend;
  • een getuigschrift van de deurwaarder waarin wordt bevestigd dat de tenuitvoerlegging jegens de schuldenaar van een beslissing houdende toekenning van alimentatie is mislukt of dat de schuldenaar de beslissing naleeft maar er toch niet in slaagt om het voorgeschreven minimumbedrag aan alimentatie te betalen. Dit getuigschrift kan gedurende een maand na afgifte geldig bij het alimentatiewaarborgfonds worden ingediend;
  • een afschrift van de geboorteakte van het kind (het origineel moet worden voorgelegd);
  • een akte van volmacht of een afschrift daarvan (het origineel moet worden voorgelegd), indien de alimentatie via een gemachtigde wordt aangevraagd.
 2. mag de aanvrager het aanvraagformulier ook per post opsturen onder de volgende voorwaarden:
  • de handtekening van de aanvrager op het aanvraagformulier is door een notaris gewaarmerkt;
  • volgende documenten zijn bij het aanvraagformulier gevoegd:
   • een afschrift van de gerechtelijke beslissing waarbij alimentatie wordt toegekend;
   • een attest van de deurwaarder waarin wordt bevestigd dat de tenuitvoerlegging jegens de schuldenaar van een beslissing houdende toekenning van alimentatie is mislukt of dat de schuldenaar de beslissing naleeft maar er toch niet in slaagt om het voorgeschreven minimumbedrag aan alimentatie te betalen;
   • een afschrift van de geboorteakte van het kind, door een notaris gewaarmerkt;
   • een akte van volmacht of een door een notaris gewaarmerkt afschrift ervan, indien de alimentatie via een gemachtigde wordt aangevraagd.

6. Kan een verzoek worden ingediend namens een familielid, een nauwe verwant of een minderjarig kind?

Ja, een gemachtigde kan een vordering instellen namens een familielid of een nauwe verwant.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Namens minderjarige kinderen kan de vordering worden ingesteld door de ouders of door anderen die de ouderlijke verantwoordelijkheid over hen dragen.

7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is?

Vorderingen tot betaling van alimentatie (alimentatieplicht of bestaansmiddelen) worden overeenkomstig de gerechtelijke voorschriften door de bevoegde arrondissements- of stadsrechtbank onderzocht.

In Letland is de arrondissements- of stadsrechtbank bevoegd om vorderingen tot betaling van alimentatie (alimentatieplicht of bestaansmiddelen) te behandelen:

 • overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken;
 • overeenkomstig de bepalingen van internationale bilaterale of multilaterale voor de Republiek Letland bindende verdragen;
 • overeenkomstig de wetgeving betreffende het burgerlijk procesrecht kan, behalve indien de bepalingen uit Verordening nr. 44/2001 of uit internationale bilaterale of multilaterale voor de Republiek Letland bindende verdragen van toepassing zijn, een vordering worden ingesteld:
  • bij een gerecht van de verblijfplaats van de verweerder;
  • tegen een verweerder met onbekende verblijfplaats of zonder vaste verblijfplaats in Letland, bij een gerecht van de plaats waar zijn onroerende bezittingen gelegen zijn of van zijn laatste gekende verblijfplaats;
  • in verband met de betaling van alimentatie, eveneens bij een gerecht van de verblijfplaats van de eiser;
  • op basis van alimentatieplicht ingevolge persoonlijk letsel (private delicten) die tot verminking, andere gezondheidsschade of tot de dood van een persoon hebben geleid, ook op bij een gerecht van de woonplaats van de eiser of de plaats waar het delict heeft plaatsgevonden.

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifieke organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie, enz.) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedure is dan van toepassing?

Nee. De verzoeker is niet verplicht stappen tot verzoening te ondernemen voor zijn vordering door het gerecht kan worden onderzocht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De rechter zal evenwel in het kader van de voorbereiding van de zaak pogen de partijen te verzoenen. De partijen worden daarom aangemoedigd een vergelijk na te streven voordat de zaak door de rechtbank wordt onderzocht.

Ook moet worden benadrukt dat de partijen betreffende alimentatiezaken met elkaar overeenkomsten kunnen sluiten, zonder op het gerecht beroep te doen.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden met de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen rechtsbijstand krijgen?

Verzoekers bij vorderingen tot betaling van alimentatie zijn vrijgesteld van het aan de staat betalen van gerechtskosten (domaniale en administratieve heffingen en kosten in verband met de behandeling van een zaak);

Verzoekers bij vorderingen ingevolge persoonlijke letsels die verminking, andere gezondheidsschade of de dood van een persoon voor gevolg hebben gehad, zijn vrijgesteld van het aan de staat betalen van gerechtskosten (domaniale en administratieve heffingen en kosten in verband met de behandeling van een zaak);

Verweerders zijn vrijgesteld in zaken betreffende de vermindering van door een gerecht toegekende alimentatie en de vermindering van alimentatie waarvan het bedrag door een gerecht is vastgesteld in het kader van vorderingen ingevolge persoonlijke letsels die verminking, andere gezondheidsschade of de dood van een persoon voor gevolg hebben gehad;

Algemeen gesproken biedt de staat rechtsbijstand als de specifieke situatie, de financiële toestand en het algemeen inkomensniveau van een persoon het voor die persoon objectief moeilijk maken de bescherming van zijn/haar rechten op een passende wijze te verzekeren. Rechtsbijstand wordt toegekend overeenkomstig de wet betreffende van staatswege toegekende rechtsbijstand.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Rechtsbijstand dekt in het algemeen de kosten in verband met de voorbereiding van de processtukken, juridisch advies in de loop van de procedure en vertegenwoordiging voor het gerecht. In grensoverschrijdende zaken kan de betrokkene ook aanspraak maken op rechtsbijstand voor kosten die het gebruik van een tolk met zich brengen; de vertaling van bepaalde gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken evenals van de door de betrokkene ingediende stukken, als die voor de zaak noodzakelijk zijn; en in bepaalde situaties ook reiskosten voor deelname aan het proces.

De staat komt niet tussen in de gerechtskosten die een persoon overeenkomstig een gerechtelijke beslissing moet dragen. De gerechtskosten omvatten domaniale en administratieve heffingen, en kosten in verband met de behandeling van een zaak, zoals bedragen die aan getuigen en deskundigen moeten worden betaald, kosten voor het getuigenverhoor, kosten voor betekening en afgifte van voor eensluidend verklaarde afschriften van conclusies van eis en van dagvaardingen, enz.

Zie onderwerp “Rechtsbijstand - Letland”.

10. Welke vorm van alimentatie wordt doorgaans door het gerecht toegekend? Wanneer er sprake is van een geldbedrag, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de beslissing van het gerecht worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en een gewijzigde gezinssituatie?

Als een gerecht alimentatie voor een kind toekent, kan het die toekennen in de vorm van een vaste hoeveelheid middelen, maar als het gerecht een alimentatieverplichting of bestaansmiddelen toekent, kan dat ook in andere vormen zoals voedsel, kledij, onderdak, enz., of beiden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Om het exacte bedrag van de alimentatie (alimentatieplicht of bestaansmiddelen) te beoordelen en vast te stellen, zal het gerecht eerst de financiële situatie en de woon- en gezinsomstandigheden van de partijen in aanmerking nemen, naar behoren rekening houdend met het door de partijen verstrekte bewijsmateriaal.

Wijziging van het bedrag en de betalingstermijn van de toegekende alimentatie (alimentatieplicht of bestaansmiddelen), alsook vrijstelling van het betalen van de alimentatie kan slechts worden verkregen op grond van een nieuwe vordering die door de betrokken partij wordt ingesteld. Het gerecht kan daarom, op basis van wijzigingen wat betreft de kosten van levensonderhoud of de gezinssituatie, naar aanleiding van een nieuwe procedure het bedrag van de toegekende alimentatie herzien.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

De alimentatieplichtige moet de alimentatiegerechtigde alimentatie betalen. Wanneer een ouder of een andere drager van de ouderlijke verantwoordelijkheid namens een minderjarig kind een dergelijke vordering instelt, zal de alimentatie aan die ouder of drager van de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind worden betaald, en niet aan het kind zelf. Traditioneel wordt alimentatie op periodieke basis in bepaalde bedragen betaald, bijvoorbeeld als inhoudingen op het loon; het komt minder vaak in andere vormen voor.

12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Indien de schuldenaar nalaat vrijwillig de alimentatie te betalen aan de persoon waaraan die is toegekend, moet een dwangbevel worden gevraagd bij het gerecht dat het vonnis of de beslissing heeft uitgesproken. Dat dwangbevel moet vervolgens voor tenuitvoerlegging bij de deurwaarder worden ingediend, uiterlijk 10 jaar nadat de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is getreden, tenzij andere termijnen gelden. De deurwaarder zal op schriftelijk verzoek van de persoon aan wie alimentatie werd toegekend, tot dwanguitvoering overgaan. De deurwaarder is verplicht het dwangbevel ten uitvoer te leggen indien de verblijfplaats van de schuldenaar, de ligging van diens bezittingen of de plaats waar hij werkt, in zijn ambtsgebied gelegen zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Zijn er organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties die bij de inning van alimentatie kunnen helpen?

 1. Men kan zich tot het alimentatiewaarborgfonds wenden voor de inning van alimentatie ten behoeve van een minderjarig kind, indien is vastgesteld dat de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing over een alimentatievordering, overeenkomstig de toepasselijke burgerlijke procedure, is mislukt of als de schuldenaar de gerechtelijke beslissing tot toekenning van alimentatie naleeft, maar er toch niet in slaagt om het voorgeschreven minimumbedrag aan alimentatie te betalen.
 2. Het ministerie van Justitie kan bijstand bieden aan personen die de erkenning en de uitvoering van een beslissing of vonnis van een Lets gerecht in het buitenland of in Letland van een beslissing van een buitenlands gerecht beogen, en informatie geven over hoe de erkenning en de uitvoering van de gerechtelijke beslissing of het vonnis kunnen worden gevraagd.

14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen?

Het alimentatiewaarborgfonds kan de plaats van de schuldenaar innemen indien het de alimentatie voor een minderjarig kind heeft geïnd (zie vragen 5. en 5.A.). Indien het alimentatiewaarborgfonds alimentatie heeft geïnd, is het gerechtigd door te gaan met het innen van de uitbetaalde bedragen.

Wanneer de verzoeker zich in Letland bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

Indien de verzoeker zich in Letland bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft, kan de verzoeker zich nog steeds tot het alimentatiewaarborgfonds wenden indien is vastgesteld dat de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing over de alimentatievordering, overeenkomstig de toepasselijke burgerlijke procedure, is mislukt of als de schuldenaar de gerechtelijke beslissing tot toekenning van alimentatie naleeft maar er toch niet in slaagt om het voorgeschreven minimumbedrag aan alimentatie te betalen. Indien de schuldenaar in een ander land verblijft en hij/zij geen bezittingen heeft die in Letland gelegen zijn en waarop tenuitvoerlegging van de beslissing mogelijk is, moet de verzoeker, voordat hij zich tot het alimentatiewaarborgfonds wendt, in het andere land de erkenning en uitvoering van de gerechtelijke beslissing vragen. Indien uitvoering van de beslissing in het andere land niet mogelijk is of mislukt, kan de verzoeker bij het alimentatiewaarborgfonds een aanvraag indienen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

15. Kan de verzoeker in Letland aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie?

Hij kan zich voor bijstand in verband met de betreffende aanvraag tot het ministerie van Justitie en tot het alimentatiewaarborgfonds wenden (zie vragen 5. en 5.A.).

16. Zo ja, hoe kunnen deze organisaties en (centrale of lokale) bestuurlijke instanties worden gecontacteerd?

Ministerie van Justitie van de Republiek Letland

Brivibas blvd. 36, Riga,

LV-1536

Tel: +371 7036801, +371 7036716

Fax: +371 7210823, +371 7285575

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Alimentatiewaarborgfonds

Pulkveža Brieža street 115, Riga,

LV-1010

Tel: +371 7830626

Fax: +371 7830636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

17. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp?

De verzoeker die een beslissing uit Letland in het buitenland of een beslissing van een buitenlands gerecht in Letland wil laten erkennen, kan van het ministerie van Justitie bijstand krijgen voor de indiening bij het gerecht van de beslissing of het vonnis met oog op de erkenning en tenuitvoerlegging. Verder verstrekt het Ministerie van Justitie ook hulp in de vorm van inlichtingen over voormelde onderwerpen.

Het alimentatiewaarborgfonds kan daarentegen de plaats van de schuldenaar innemen en alimentatie betalen voor een minderjarig kind, alsook informatie verstrekken over alimentatiezaken (zie vragen 5. en 5.A.).

Wanneer de verzoeker zich in een ander land en de alimentatieplichtige zich in Letland bevindt:

Indien de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige in Letland, is het niet altijd mogelijk de bovenvermelde bijstand te verlenen, in het bijzonder wanneer iemand bij het alimentatiewaarborgfonds alimentatie wil aanvragen ten behoeve van een minderjarig kind.

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties in Letland?

Indien de verzoeker in het buitenland een beslissing van een Lets gerecht of in Letland een beslissing van een buitenlands gerecht wil doen erkennen, kan hij/zij alle voor de erkenning en uitvoering van de gerechtelijke beslissing benodigde documenten bij het ministerie van Justitie indienen.

Om van het alimentatiewaarborgfonds alimentatie te krijgen voor een minderjarig kind, kan de verzoeker zich rechtstreeks tot het alimentatiewaarborgfonds wenden en de aanvraag samen met de vereiste documenten indienen.

19. Zo ja, hoe kunnen deze organisaties en (centrale of lokale) bestuurlijke instanties worden gecontacteerd?

Zie vraag 16.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp?

Zie vraag 17.

Nadere inlichtingen

 • Latvia Courts Portal latviešu valoda
 • Latvian law guide English
 • Translation and Terminology Centre English - latviešu valoda
 • Ministry for Children and Family Affairs English - latviešu valoda
 • Uzturlidzekļu Garantiju fonda administrācija English - latviešu valoda

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 22-08-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk