Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Latvia

Uusin päivitys: 22-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Latvia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Latvian lain mukaan? 1.
2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? 2.
3. Minkälaisissa tapauksissa Latvian lakia voi soveltaa? 3.
4. Jos Latvian lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Latvian tuomioistuimet soveltavat? Jos sekä 4.
5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua? 5.
5.A. Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan? 5.A.
6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta? 6.
7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen? 7.
8. Pitääkö hakijan käyttää välikättä (asianajajaa, määrättyä organisaatiota tai viranomaista; keskus- tai paikallisviranomaista) voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa? 8.
9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se todennäköisesti maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi? 9.
10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos elatusapu myönnetään, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa? 10.
11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan? 11.
12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamisekseen? 12.
13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa elatusavun perimisessä? 13.
14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta? 14.
15. Voiko hakija saada apua järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) Latviassa? 15.
16. Jos voi, miten tähän järjestöön tai viranomaiseen (keskus- tai paikallisviranomaisen) otetaan yhteyttä? 16.
17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle? 17.
18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin järjestön tai viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) puoleen Latviassa? 18.
19. Jos voi, miten tähän järjestöön tai viranomaiseen (keskus- tai paikallisviranomaiseen) otetaan yhteyttä? 19.
20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle? 20.

 

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Latvian lain mukaan?

Latvian kansallisessa lainsäädännössä ei ole kattavaa määritelmää elatusavulle eikä elatusvelvollisuudelle, mutta tietyistä elatusasioihin liittyvistä kysymyksistä vallitsee kuitenkin yhteinen käsitys. Esimerkiksi lapsen elatus tarkoittaa lapsen ylläpitoa – menoja, joista jokaisen vanhemman on huolehdittava lapsen puolesta taloudellisesta tilanteestaan riippumatta ja joiden vähimmäismäärän hallitus vahvistaa. Lapsen elatuksen määritelmä annetaan elatustakuurahastoa koskevassa laissa. Oikeuskäytännön kehittyessä on kuitenkin muodostunut yhteinen käsitys tietyistä elatusasioihin liittyvistä kysymyksistä niiden nimityksiin viittaamatta (elatusapu, elatusvelvollisuus tai ylläpito). Yhteinen käsitys vallitsee myös esimerkiksi puolisoita koskevista elatusasioista, nimittäin: elatusavulla tarkoitetaan pitkäaikaista taloudellista tukea, jonka puoliso antaa toiselle puolisolle taloudellisen tilanteen huonontumisen vuoksi.

Ketkä ovat velvollisia maksamaan elatusapua toiselle henkilölle:

- vanhemmat lapsilleen?

Vanhemmat ovat velvollisia elättämään lasta kunnes tämä pystyy itse huolehtimaan toimeentulostaan. Sen vuoksi velvollisuus elättää lasta ei rajoitu siihen, että lapsi saavuttaa täysi-ikäisyyden. Jos lapsi on kuitenkin jo täysi-ikäinen, tuomioistuin harkitsee, onko elatusvaade täytettävä vai ei, etenkin silloin, kun täysi-ikäinen lapsi ei opiskele keskeytyksettä tutkintoa tai ammattia varten tai kun lapsi pystyy hankkimaan toimeentulonsa omalla työllään, mutta välttää työtä. On otettava huomioon, että vanhempien elatusvelvollisuuden on oltava oikeassa suhteessa kunkin vanhemman taloudelliseen tilanteeseen. Kukin vanhempi on kuitenkin velvollinen turvaamaan hallituksen vahvistaman elatuksen vähimmäismäärän riippumatta vanhempien taloudellisesta tilanteesta. Elatusvelvollisuus on sitova riippumatta siitä, asuuko lapsi vanhemman luona vai erillään.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lapsen elättäminen tarkoittaa ravinnon, vaatteiden, asunnon ja terveydenhoidon turvaamista lapselle sekä lapsen hoitoa, koulutusta ja kasvatusta (pitäminen huolta sekä henkisestä että fyysisestä kehityksestä ottamalla oikein huomioon lapsen yksilöllinen persoonallisuus, taidot ja taipumukset sekä lapsen valmistaminen yhteiskuntakelpoiseen toimintaan).

- lapset vanhemmilleen?

Lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan koskee yhtälailla kaikkia lapsia. Jos lasten taloudelliset tilanteet eivät ole samanlaiset, oikeus saattaa määritellä heidän velvollisuutensa huolehtia vanhemmista siten, että se vastaa kunkin lapsen taloudellista tilannetta.

- eronnut puoliso entiselle puolisolle?
 • jos avioliitto mitätöidään ja entinen aviopuoliso oli tietoinen avioliiton mahdollisesta mitätöinnistä sitä solmittaessa, toinen puoliso on oikeutettu vaatimaan entiseltä puolisolta tämän taloudelliseen tilanteeseen suhteutettua elatusapua, jos se on tarpeen aiemman elintason säilyttämiseksi tai puolison tukemiseksi;
 • avioerossa tai sen jälkeen entinen puoliso voi vaatia toiselta puolisolta, jos tämä on käyttäytymisellään vaikuttanut avioliiton rikkoutumiseen, puolison taloudelliseen tilanteeseen suhteutettua elatusapua, joka on tarpeen aiemman elintason säilyttämiseksi tai puolison tukemiseksi.
- Muut?
- isovanhemmat lapsilleen?

Jos vanhempia ei ole tai he ovat kykenemättömiä elättämään lasta, tämä velvollisuus kuuluu isovanhemmille yhtälailla. Jos isovanhempien taloudellinen tilanne ei ole samanlainen, oikeus saattaa määritellä heidän velvollisuutensa siten, että se on oikeassa suhteessa kunkin isovanhemman taloudelliseen tilanteeseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

- lapset isovanhemmilleen?

Velvollisuus huolehtia isovanhemmistakin kuuluu tarvittaessa kaikille lapsille yhtälailla. Jos lasten taloudellinen tilanne ei ole samanlainen, oikeus saattaa määritellä heidän velvollisuutensa siten, että se on oikeassa suhteessa kunkin lapsen taloudelliseen tilanteeseen.

- puoliso toiselle puolisolle?

Jos puolisot asuvat erillään, puoliso voi tarvittaessa 1) vaatia toiselta puolisolta, joka on halunnut erillään asumista, tämän taloudelliseen tilanteeseen suhteutettua elatusapua säilyttääkseen vastaavan elintason; tai 2) vaatia toiselta puolisolta, joka on halunnut erillään asumista, tämän taloudelliseen tilanteeseen suhteutettua elatustukea, jolla tarkoitetaan ravintoa, vaatteita, asumista ja tarpeen mukaan henkilökohtaista hoitoa.

- sopimusperusteisista elatusvelvollisuuksista johtuvat elatusvelvollisuudet

Osapuolet voivat sopia elatusvelvollisuuksista ja niiden maksutavasta elatussopimuksin. Elatussopimuksen perusteella osapuoli maksaa toiselle osapuolelle rahasuorituksia tai muun tyyppisiä taloudellisia etuuksia, joilla osapuoli turvaa toisen osapuolen elannon vastaanottajan eliniän, ellei velvollisuuden voimassaolosta muutoin sovita. Elatukseen kuuluu, ellei muutoin sovita, ravinto, asuminen, vaatteet ja hoito, mutta jos elatuksen saaja on alaikäinen, myös kasvatus ja koulutus perusasteen oppilaitoksissa.

- henkilövahingosta johtuvat elatusvelvollisuudet?

Elatusvelvollisuudet voivat myös johtua henkilövahingosta johtuvista velvoitteista. Tällainen elatusvelvollisuus katsotaan osaksi vahingonkorvausvastuuta, joka syntyy henkilövahingon aiheuttamisesta toiselle henkilölle. Tilanteissa, joissa vammautunut henkilö, joka on velvollinen elättämään jotakuta, kuolee vahingon seurauksena, velvollisuus siirtyy henkilölle, joka on syypää hänen kuolemaansa. Oikeus harkitsee ja päättää korvauksen suuruudesta ottaen huomioon surmansa saaneen iän, eläessään osoittaman huoltokyvyn ja lopuksi elätettävän henkilön tarpeen. Jos huollettavalla henkilöllä on tarpeeksi varoja, elatusvelvollisuus lakkaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua?

Vanhemmat ovat velvollisia elättämään lastaan suhteessa taloudelliseen tilanteeseensa, kunnes lapsi kykenee itse huolehtimaan itsestään. Tästä syystä Latvian kansallisen (siviili)lainsäädännön mukaan elatusvelvollisuudet lasta kohtaan eivät rajoitu täysi-ikäisyyden saavuttamiseen.

3. Minkälaisissa tapauksissa Latvian lakia voi soveltaa?

Latvian laki on sovellettavissa elatusvelvollisuusasioissa ottamalla huomioon edellä mainitun yhteisen käsityksen tietyistä elatuskysymyksistä ja tietyntyyppiset oikeussuhteet. Esimerkiksi:

 • Lasten ja vanhempien välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Latvian lakia, kun lapsen asuinpaikka on Latviassa. Latviassa sijaitsevan omaisuuden suhteen lasten ja vanhempien on noudatettava Latvian lakia siitä huolimatta, ettei lapselle määritelty asuinpaikka ole Latviassa.
 • Puolisoiden henkilö- ja varallisuussuhteisiin sovelletaan Latvian lakia, kun puolisoiden asuinpaikka on Latviassa. Jos puolisoiden omaisuus sijaitsee Latviassa, heidän on tämän omaisuuden suhteen noudatettava Latvian lakia huolimatta siitä, ettei heillä itsellään ole asuinpaikkaa Latviassa.
 • Sopimusoikeuksien ja -velvollisuuksien osalta sopimuspuolten keskinäisiin suhteisiin sovelletaan Latvian lakia, kun sopimuspuolet ovat niin sopineet (esim. sopimusperusteisista elatusvelvollisuuksista johtuvat elatusvelvollisuudet).
 • Muihin kuin sopimusperusteisiin velvollisuuksiin, niiden sisältöön ja seurauksiin sovelletaan Latvian lakia, jos velvollisuuden syntyperuste oli Latviassa (esimerkiksi henkilövahingosta johtuvat elatusvelvollisuudet).

4. Jos Latvian lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Latvian tuomioistuimet soveltavat? Jos sekä

elatusapua hakeva henkilö että maksuvelvollinen ovat Latviassa :

Useimmissa tapauksissa vieraan valtion laki ei ole sovellettavissa elatusvelvoitteisiin, tosin useissa tapauksissa vieraan valtion lakia voidaan soveltaa, jos Latviaa sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa näin määrätään. Vieraan valtion laki on sovellettavissa, kunhan se ei ole ristiriidassa Latvian lain ehdottomien tai pakottavien normien kanssa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos sekä elatusapua hakeva henkilö että maksuvelvollinen ovat Latviassa, sovelletaan Latvian lakia.

5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua?

Elatusapua saadakseen (elatusvelvollisuus tai ylläpito) hakijan on käännyttävä tuomioistuimen puoleen siviiliprosessilaissa säädetyssä järjestyksessä.

Latvia on perustanut elatustakuurahaston, jonka tarkoituksena on myöntää elatusapua alaikäisille lapsille valtion budjettivaroista. Varoja hoitaa elatustakuurahaston hallinto. Rahaston hallintoa valvoo lapsi- ja perheasiainministeriö.

Elatusapua voi saada elatustakuurahaston hallinnolta ehdolla, että sitä on ensin yritetty periä oikeusteitse. Jos täytäntöönpano ei tuota tulosta, hakijalla on oikeus kääntyä elatustakuurahaston hallinnon puoleen.

Elatustakuurahaston hallinto myöntää elatustukea ainoastaan, kun elatuksen perintää koskevan oikeuden päätöksen siviiliprosessioikeuden mukainen täytäntöönpano on todettu tuloksettomaksi tai jos elatusvelvollinen noudattaa elatusavun myöntänyttä oikeuden päätöstä, mutta ei pysty maksamaan vahvistettua elatuksen vähimmäismäärää.

5.A. Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan?

Elatustakuurahaston hallinnolta haetaan elatusapua seuraavasti:

 1. Hakija voi kääntyä suoraan elatustakuurahaston hallinnon puoleen jättämällä hakemuksen ja seuraavat asiakirjat:
  • jäljennös oikeuden päätöksestä, jolla elatusapu on myönnetty;
  • ulosottomiehen antama todistus, joka vahvistaa, että elatusapupäätöksen täytäntöönpano velallista vastaan päättyi tuloksetta tai että elatusvelvollinen noudattaa oikeuden päätöstä elatusavun myöntämisestä, mutta ei pysty maksamaan vahvistettua elatuksen vähimmäismäärää. Tämä todistus on voimassa ja esitettävissä elatustakuurahaston hallinnolle kuukauden ajan sen antamisesta;
  • jäljennös lapsen syntymätodistuksesta (alkuperäinen on esitettävä);
  • valtakirja tai sen jäljennös (alkuperäinen on esitettävä), jos elatusvaatimuksen esittää valtuutettu asiamies.
 2. Hakija voi myös lähettää hakemuksen postitse seuraavin ehdoin:
  • hakemukseen merkityn hakijan allekirjoituksen on oltava notaarin oikeaksi todistama;
  • hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
   • jäljennös oikeuden päätöksestä, jolla elatusapu on myönnetty;
   • ulosottomiehen antama todistus, joka vahvistaa, että elatusapupäätöksen täytäntöönpano velallista vastaan päättyi tuloksetta tai että elatusvelvollinen noudattaa oikeuden päätöstä elatusavun myöntämisestä, mutta ei pysty maksamaan vahvistettua elatuksen vähimmäismäärää;
   • jäljennös lapsen syntymätodistuksesta, jonka oikeellisuuden notaari on todistanut;
   • valtakirja tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös, kun elatusvaatimuksen esittää valtuutettu asiamies.

6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta?

Kyllä, valtuutettu asiamies voi esittää vaatimuksen sukulaisen tai läheisen henkilön puolesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Alaikäisten lasten tapauksessa vanhemmat tai muut, joilla on vanhemman vastuu ja oikeudet, voivat esittää vaatimuksen lasten puolesta.

7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Elatusavun perimiskanteet (elatusvelvollisuus tai ylläpito) tutkii toimivaltainen alueellinen (kaupunki)oikeus tuomiovaltaa koskevien säännösten mukaisesti.

Latviassa alueellisilla (kaupunki)oikeuksilla on valta tutkia elatusavun perimiskanteet (elatusvelvollisuus tai ylläpito):

 • tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 mukaisesti;
 • Latvian tasavaltaa sitovien kahden- tai monenvälisten kansainvälisten sopimusten määräysten mukaisesti;
 • siviiliprosessilain mukaisesti, ellei asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännöksiä tai Latviaa sitovien kahden- tai monenvälisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä sovelleta:
  • kanne vastaajaa vastaan voidaan nostaa hänen asuinpaikkansa perusteella määräytyvässä tuomioistuimessa;
  • kanne sellaista vastaajaa vastaan, jonka asuinpaikka on tuntematon tai jolla ei ole vakituista asuinpaikkaa Latviassa, voidaan nostaa hänen kiinteän omaisuutensa tai viimeisen tunnetun asuinpaikkansa perusteella määräytyvässä tuomioistuimessa;
  • elatusavun perintää koskeva kanne voidaan nostaa myös kantajan asuinpaikan mukaisesti;
  • henkilövahingosta (yksilön tuottamus), josta on seurauksena vamma tai muu terveyshaitta taikka henkilön kuolema, johtuvaa elatusvelvollisuutta koskeva kanne voidaan myös nostaa kantajan kotipaikan mukaisesti tai tekojen tapahtumapaikan mukaan.

8. Pitääkö hakijan käyttää välikättä (asianajajaa, määrättyä organisaatiota tai viranomaista; keskus- tai paikallisviranomaista) voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa?

Ei, hakija ei ole velvollinen ryhtymään sovittelumenettelyyn ennen kuin tuomioistuin voi tutkia vaateen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Valmistellessaan tapauksen käsittelyä tuomari pyrkii kuitenkin asianosaisten väliseen sovintoon. Tästä syystä asianosaisia kannustetaan etsimään sovintoratkaisua vaateilleen ennen kuin vaatimus käsitellään oikeudessa.

On myös korostettava, että asianosaiset voivat sopia elatusasioista saattamatta niitä oikeuden käsiteltäviksi.

9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se todennäköisesti maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Kantaja on vapautettu maksamasta oikeuskuluja (julkiset maksut, toimitusmaksut ja asian käsittelykulut) valtiolle elatusmaksujen perintäasioissa.

Kantaja on vapautettu maksamasta oikeuskuluja (julkiset maksut, toimitusmaksut ja asian käsittelykulut) valtiolle henkilövahingoista johtuvissa asioissa, kun vahingon seurauksena on vamma tai muu terveyshaitta tai henkilön kuolema.

Vastaaja on vapautettu asioissa, jotka koskevat oikeuden myöntämien elatusmaksujen alentamista ja sellaisten oikeuden harkitsemien maksujen alentamista, jotka johtuvat henkilövahingoista ja joiden seurauksena on vamma tai muu terveyshaitta tai henkilön kuolema.

Valtio antaa yleensä oikeusapua, jos henkilön erityistilanne, taloudellinen tilanne ja yleinen tulotaso aiheuttaa sellaisia havaittavia ongelmia, ettei henkilö pysty asianmukaisesti puolustamaan oikeuksiaan. Oikeusapu myönnetään valtion antamasta oikeusavusta annetun lain säännösten mukaisesti.

Oikeusapu kattaa yleensä prosessiasiakirjojen laatimiseen liittyvät kustannukset, lainopillisen avustamisen oikeudenkäynnin aikana ja esiintymisen oikeudessa. Rajatylittävissä tapauksissa henkilöllä on myös oikeus saada oikeusapua tulkkauskulujen, tiettyjen oikeudellisten ja muiden asiakirjojen sekä kyseisen henkilön jättämien asiakirjojen kääntämisen kattamiseksi, jos nämä asiakirjat ovat asiassa välttämättömiä, ja tietyissä tilanteissa prosessiin osallistumisen edellyttämien matkakustannusten kattamiseksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Valtio ei kata tuomioistuinkuluja, jotka henkilön on maksettava oikeuden päätöksen mukaisesti. Tuomioistuinkulut ovat valtion palkkioita, toimituspalkkioita ja asian käsittelykustannuksia, kuten todistajille ja asiantuntijoille maksettavia summia, todistajien kuulemisesta aiheutuneita kustannuksia sekä tiedoksiannosta ja julkaisemisesta, vaadekirjelmien jäljennösten oikeaksi todistamisesta ja oikeuteen haastamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Ks. lisää aiheesta Oikeusapu - Latvia.

10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos elatusapu myönnetään, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa?

Kun oikeus myöntää lapselle elatusapua, se voi myöntää elatusapuja tiettyinä rahasuorituksina, mutta kun oikeus määrää elatusvelvollisuudesta tai ylläpidosta, se voi myöntää ne muussa muodossa, kuten ravintona, vaatteina, asumisena jne. tai molemmissa muodoissa.

Elatusmaksujen (elatusvelvollisuus tai ylläpito) määrän harkitsemiseksi ja myöntämiseksi oikeus ottaa ensinnä huomioon asianosaisten taloudellisen tilanteen sekä asumis- ja perheolosuhteet punniten tarkkaan asianosaisten esille tuomat seikat.

Myönnettyjen elatusmaksujen (elatusvelvollisuus tai ylläpito) määrän ja perintäajan muuttaminen sekä elatusmaksuista vapauttaminen on mahdollista vain kyseisen osapuolen uuden vaatimuksen perusteella. Näin ollen tuomioistuin voi elinkustannusten tai perheolosuhteiden muuttuessa määrätä uuden oikeudenkäynnin myönnetyn elatusavun määrän tarkistamiseksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Elatusvelvollinen maksaa elatusapua sen saajalle. Jos vanhempi esittää vaatimuksen alaikäisen lapsen puolesta tai jos muu, jolla on vanhemman vastuu ja oikeudet lapsen suhteen, esittää tällaisen vaatimuksen, elatusapu maksetaan vanhemmalle tai muulle, jolla on vanhemman vastuu ja oikeudet lapsen suhteen, lapsen itsensä sijasta. Elatusapu maksetaan perinteisesti säännöllisin väliajoin tietyissä erissä, kuten palkan pidätyksinä. Harvemmin se maksetaan muussa muodossa.

12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamisekseen?

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua vapaaehtoisesti henkilölle, jonka hyväksi se on myönnetty, tuomion tai päätöksen antaneelta tuomioistuimelta on saatava täytäntöönpanomääräys. Täytäntöönpanomääräys on sitten toimitettava ulosottoa varten ulosottomiehelle kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun se on saanut oikeusvoiman, ellei muita vanhenemisaikoja sovelleta. Ulosottomies aloittaa pakkotäytäntöönpanon saatuaan kirjallisen hakemuksen henkilöltä, jonka hyväksi elatusmaksut myönnettiin. Ulosottomiehen on hyväksyttävä määräys täytäntöönpantavaksi, jos joko elatusvelvollisen asuinpaikka, hänen omaisuutensa sijaintipaikka tai hänen työpaikkansa on ulosottomiehen virkapiirissä.

13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa elatusavun perimisessä?

1) Henkilö voi kääntyä elatustakuurahaston hallinnon puoleen alaikäisen lapsen elatusavun perimiseksi, kun elatusavun perimistä koskevaan oikeuden päätökseen sovellettavan siviiliprosessin mukainen täytäntöönpano on todettu tuloksettomaksi tai jos elatusvelvollinen noudattaa elatusavun myöntänyttä oikeuden päätöstä, mutta ei pysty maksamaan vahvistettua elatuksen vähimmäismäärää.

Sivun alkuunSivun alkuun

2) Kun henkilön on saatava Latvian tuomioistuimen antama päätös tai tuomio tunnustetuksi ja täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa taikka vieraan valtion tuomioistuimen antama päätös tunnustetuksi ja täytäntöönpantavaksi Latviassa, oikeusministeriö neuvoo ja antaa tietoa menettelystä, jota noudattaen oikeuden päätöksen tai tuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa pyydetään.

14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Elatustakuurahaston hallinto voi tulla elatusvelvollisen sijaan, jos elatustakuurahaston hallinto on suorittanut alaikäisen lapsen elatusavun (ks. kysymykset 5 ja 5A). Kun elatustakuurahaston hallinto on suorittanut elatusavun, sillä on oikeus periä maksetut määrät takaisin.

Jos hakija on Latviassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa:

Jos hakija on Latviassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa, hakija voi silti kääntyä elatustakuurahaston hallinnon puoleen, kun elatusavun perimistä koskevaan oikeuden täytäntöönpanopäätökseen sovellettavan siviiliprosessin mukainen ulosotto on todettu tuloksettomaksi tai jos elatusvelvollinen noudattaa elatusavun myöntänyttä oikeuden päätöstä, mutta ei pysty maksamaan vahvistettua elatuksen vähimmäismäärää. Ennen elatustakuurahaston hallinnon puoleen kääntymistä hakijan olisi esitettävä oikeuden päätös vieraan valtion tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten, jos elatusvelvollinen asuu kyseisessä valtiossa eikä hänellä ole Latviassa ulosmitattavaa omaisuutta. Jos päätöksen täytäntöönpano vieraassa valtiossa ei ole mahdollista tai se on päättynyt tuloksetta, hakija voi kääntyä elatustakuurahaston hallinnon puoleen.

Sivun alkuunSivun alkuun

15. Voiko hakija saada apua järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) Latviassa?

Henkilö voi pyytää apua hakemukseensa oikeusministeriöltä ja elatustakuurahaston hallinnolta (ks. kysymykset 5 ja 5A).

16. Jos voi, miten tähän järjestöön tai viranomaiseen (keskus- tai paikallisviranomaisen) otetaan yhteyttä?

Latvian tasavallan oikeusministeriö

Brivibas blvd. 36, Riga,

LV-1536

Puhelin: +371 70 36 801, +371 70 36 716

Faksi: +371 72 10 823, +371 72 85 575

Sähköposti: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Elatustakuurahaston hallinto

Pulkveža Brieža street 115, Riga,

LV-1010

Puhelin: +371 78 30 626

Faksi: +371 78 30 636

Sähköposti: pasts@ugf.gov.lv

17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle?

Jos hakija pyrkii Latviassa tehdyn päätöksen tunnustamiseen vieraassa valtiossa tai vieraassa valtiossa tehdyn oikeuden päätöksen tunnustamiseen Latviassa, oikeusministeriö antaa apua henkilölle kyseisen päätöksen tai tuomion saamiseksi oikeuden käsiteltäväksi tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten. Oikeusministeriöltä saa myös tietoja ja neuvontaa edellä manituissa kysymyksissä.

Elatustakuurahaston hallinto voi puolestaan tulla elatusvelvollisen sijaan ja maksaa elatusavun alaikäiselle lapselle sekä antaa tietoja ja neuvontaa elatusasioissa (ks. kysymykset 5 ja 5A).

Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollinen on Latviassa:

Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollinen on Latviassa, ei ole aina mahdollista antaa edellä mainittua apua, etenkin jos henkilö hakee elatusapua alaikäiselle lapselle elatustakuurahaston hallinnolta.

18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin järjestön tai viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) puoleen Latviassa?

Jos hakija pyrkii saamaan Latvian tuomioistuimen antaman päätöksen tai tuomion tunnustetuksi vieraassa valtiossa tai vieraan valtion tuomioistuimen antaman päätöksen tai tuomion tunnustetuksi Latviassa, hän voi jättää oikeusministeriölle kaikki tuomioistuimen päätöksen tunnustamisessa ja täytäntöönpanossa vaaditut asiakirjat.

Periäkseen elatusapua alaikäiselle lapselle elatustakuurahaston hallinnolta hakija voi kääntyä suoraan elatustakuurahaston hallinnon puoleen jättämällä hakemuksen ja vaaditut asiakirjat.

19. Jos voi, miten tähän järjestöön tai viranomaiseen (keskus- tai paikallisviranomaiseen) otetaan yhteyttä?

Ks. kysymys 16.

20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle?

Ks. kysymys 17.

Lisätietoja

 • Latvian tuomioistuinportaali latviešu valoda
 • Opas Latvian lakiin English
 • Käännös- ja terminologiakeskus English - latviešu valoda
 • Lapsi- ja perheasiainministeriö English - latviešu valoda
 • Uzturlidzekļu Garantiju fonda administrācija English - latviešu valoda

« Elatusvaateet - Yleistä | Latvia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 22-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta