Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες « “διατροφή” » και « “υποχρέωση διατροφής” » σύμφωνα με το δίκαιο της Λετονίας; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία το παιδί δικαιούται να λαμβάνει « διατροφή »; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το δίκαιο της Λετονίας; 3.
4. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο δίκαιο δεν είναι εφαρμοστέο, ποιο δίκαιο εφαρμόζουν τα δικαστήρια της Λετονίας; Εάν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Λετονία: 4.
5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση (κεντρική ή τοπική) ή στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή; 5.
5.Α. Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση διατροφής από τον εν λόγω οργανισμό ή την διοίκηση (κεντρική ή τοπική) και ποια είναι η σχετική διαδικασία; 5.Α.
6. Είναι δυνατόν να διεκδικήσει κάποιος διατροφή για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο; 7.
8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό, κάτι άλλο…); Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να κάνει χρήση του ευεργετήματος πενίας; 9.
10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή; Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πως μπορεί αυτό να αξιολογηθεί; Πως θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών; 10.
11. Πως και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής , δεν καταβάλει οικειοθελώς τη διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει; 12.
13. Ένας οργανισμός ή διοίκηση (κεντρική ή τοπική) μπορούν να βοηθήσουν στη διεκδίκηση διατροφής; 13.
14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής; 14.
15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοήθειας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση (κεντρική ή τοπική) στη Λετονία; 15.
16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού αυτής της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί; 16.
17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στο δικαιούχο; 17.
18. Ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί σε έναν οργανισμό ή στη διοίκηση (κεντρική ή τοπική) στη Λετονία; 18.
19. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί; 19.
20. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στο δικαιούχο; 20.

 

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες « “διατροφή” » και « “υποχρέωση διατροφής” » σύμφωνα με το δίκαιο της Λετονίας;

Παρά το γεγονός ότι η εθνική νομοθεσία της Λετονίας δεν προτείνει πλήρη ορισμό της διατροφής και της υποχρέωσης διατροφής, υπάρχει παραταύτα κοινή αντίληψη ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τα θέματα διατροφής. Για παράδειγμα, η οφειλόμενη σε παιδί διατροφή σημαίνει την υποστήριξη του παιδιού – δαπάνες τις οποίες οφείλει να αναλαμβάνει κάθε γονέας για το παιδί ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση και από το ελάχιστο ποσό που ορίζεται από το Συμβούλιο Υπουργών. Ο ορισμός της διατροφής που οφείλεται σε παιδί παρέχεται από το νόμο που συστήνει το Ταμείο εγγύησης των αξιώσεων διατροφής. Εντούτοις, με την εξέλιξη της νομολογίας υπάρχει κοινή αντίληψη ορισμένων ζητημάτων που σχετίζονται με τα θέματα διατροφής χωρίς να γίνεται αναφορά στην ονομασία τους ( διατροφή, υποχρέωση διατροφής ή μέσα διαβίωσης). Για παράδειγμα, υπάρχει επίσης κοινή αντίληψη των ζητημάτων διατροφής μεταξύ συζύγων· διατροφή σημαίνει μακροχρόνια οικονομική βοήθεια που παρέχεται μεταξύ συζύγων λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης.

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλουν διατροφή;

- οι γονείς στα παιδιά τους;

Οι γονείς είναι υπόχρεοι διατροφής έναντι των παιδιών τους μέχρις ότου το παιδί είναι σε θέση να συντηρήσει τον εαυτό του. Κατά συνέπεια η υποχρέωση διατροφής προς το παιδί δεν σταματά με την ενηλικίωση του παιδιού. Αντιθέτως, εάν το παιδί είναι ήδη ενήλικο το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει το κατά πόσον οι γονείς οφείλουν ή όχι να εκπληρώσουν την υποχρέωση διατροφής, ιδιαίτερα εάν το ενήλικο παιδί δεν ακολουθεί εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση ή εάν το παιδί είναι σε θέση να συντηρήσει τον εαυτό του με τη δική του εργασία αλλά αποφεύγει να το πράξει. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η υποχρέωση διατροφής των γονέων προς το παιδί τους είναι ανάλογη με την οικονομική κατάσταση κάθε γονέα. Εντούτοις, κάθε γονέας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ελάχιστο ποσό που ορίζεται από το Συμβούλιο των Υπουργών ανεξάρτητα από την οικονομική κατάστασή του. Η υποχρέωση συντήρησης του παιδιού είναι δεσμευτική, ανεξάρτητα από το κατά πόσον το παιδί κατοικεί με έναν εκ των γονέων ή ζει χωριστά.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η χορήγηση διατροφής για ένα παιδί σημαίνει την εξασφάλιση τροφής, ένδυσης, στέγασης και ιατρικής περίθαλψης· σημαίνει εξίσου την ενασχόληση με το παιδί, την εκπαίδευσή του και την ανατροφή του (εξασφάλιση της φυσικής και πνευματικής του ανάπτυξης λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προσωπικότητά του, τις ικανότητές του και τα ενδιαφέροντά του και προετοιμασία της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή).

- Τα παιδιά στους γονείς τους;

Η υποχρέωση διατροφής των παιδιών έναντι των γονιών τους αναλαμβάνεται εξίσου από όλα τα παιδιά. Εάν η οικονομική κατάσταση των παιδιών είναι άνιση, ένα δικαστήριο μπορεί να προσδιορίσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις διατροφής προς τους γονείς τους ανάλογα με την οικονομική κατάσταση καθενός εξ αυτών.

- ο διαζευχθείς σύζυγος στον/στην πρώην συζύγου;
 • εάν ο γάμος ακυρωθεί και ο ένας από τους πρώην συζύγους γνώριζε την ακυρότητα του γάμου κατά τη στιγμή της σύναψής του, ο άλλος σύζυγος έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον πρώην σύζυγο μέσα ανάλογα προς την οικονομική του κατάσταση εάν αυτά τα μέσα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του προηγούμενου επιπέδου ζωής ή ως μέσα διαβίωσης.
 • κατά ή μετά το διαζύγιο, ο/η πρώην σύζυγος μπορεί να ζητήσει από τον άλλο, ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση και εφόσον με τη συμπεριφορά του συνέβαλε στην αποτυχία του γάμου, τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του επιπέδου ζωής ή τα ανάλογα μέσα διαβίωσης.
- Άλλοι;
- οι παππούδες/γιαγιάδες στο παιδί;

Εάν δεν υπάρχουν γονείς ή εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν την υποχρέωση διατροφής έναντι του παιδιού, αυτή αναλαμβάνεται εξίσου από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Εάν η οικονομική κατάσταση των παππούδων-γιαγιάδων είναι άνιση, ένα δικαστήριο μπορεί να καθορίσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους διατροφής ανάλογα με την οικονομική κατάσταση καθενός.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

- τα εγγόνια στους παππούδες-γιαγιάδες;

Εάν είναι απαραίτητο, η υποχρέωση διατροφής προς τους παππούδες/γιαγιάδες αναλαμβάνεται εξίσου από όλα τα εγγόνια. Εάν η οικονομική κατάστασή τους είναι άνιση, το δικαστήριο μπορεί να προσδιορίσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ανάλογα με την οικονομική κατάσταση καθενός.

- ο/η σύζυγος στον άλλο;

Εάν οι σύζυγοι ζουν χωριστά, ο ένας εξ αυτών μπορεί, εφόσον χρειάζεται: 1) να ζητήσει από τον άλλο ο οποίος ζήτησε το χωρισμό μέσα ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση προκειμένου να διατηρήσει ανάλογο επίπεδο ζωής: ή 2) να ζητήσει από τον άλλο ο οποίος ζήτησε τον χωρισμό, μέσα διαβίωσης ανάλογα προς την οικονομική του κατάσταση, και συγκεκριμένα τροφή, ένδυση, στέγαση και, σε περίπτωση ανάγκης, ιατρική περίθαλψη.

-υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις διατροφής;

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής και με τις λεπτομέρειες πληρωμής συνάπτοντας σύμβαση διατροφής. Δυνάμει αυτής της σύμβασης, ο συμβαλλόμενος καλύπτει τις ανάγκες του αντισυμβαλλομένου, υπό τη μορφή χρημάτων ή άλλου οικονομικού οφέλους, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει διατροφή στο δικαιούχο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, εκτός αντίθετης συμφωνίας όσον αφορά τη διάρκεια αυτής της υποχρέωσης. Η διατροφή περιλαμβάνει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τροφή, στέγαση, ένδυση και ιατρική περίθαλψη, αλλά εάν ο δικαιούχος διατροφής είναι ανήλικος, συμπεριλαμβάνονται εξίσου τα έξοδα ανατροφής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από σωματική βλάβη ;

Οι υποχρεώσεις διατροφής μπορούν εξίσου να απορρέουν από σωματική βλάβη. Αυτές οι υποχρεώσεις διατροφής θεωρούνται ως μέρος της υποχρέωσης αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης που προκαλείται σε κάποιο άλλο άτομο. Τοιουτοτρόπως, στην περίπτωση κατά την οποία το άτομο που έχει υποστεί σωματική βλάβη, το οποίο έχει υποχρέωση διατροφής έναντι άλλου, αποθνήσκει λόγω της σωματικής βλάβης, η υποχρέωση μεταφέρεται στο άτομο που είναι υπαίτιο για τον θάνατό του. Το ποσό της αποζημίωσης επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου σε συνάρτηση με την ηλικία του αποθανόντος, την ικανότητά του να χορηγήσει διατροφή το διάστημα που ήταν ζωντανός και τέλος από την ανάγκη του δικαιούχου διατροφής. Εάν ο τελευταίος διαθέτει επαρκή μέσα, η υποχρέωση διατροφής παύει.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Μέχρι ποια ηλικία το παιδί δικαιούται να λαμβάνει « διατροφή »;

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν διατροφή στο παιδί τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση μέχρις ότου το παιδί είναι σε θέση να συντηρήσει τον εαυτό του. Κατά συνέπεια, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας της Λετονίας (Αστικό Δίκαιο) η υποχρέωση διατροφής έναντι του παιδιού δεν παύει με την ενηλικίωση του παιδιού.

3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το δίκαιο της Λετονίας;

Το δίκαιο της Λετονίας εφαρμόζεται στα ζητήματα που αφορούν την υποχρέωση διατροφής, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη κοινή αντίληψη ορισμένων ζητημάτων σχετικών με τη διατροφή και τα διάφορα είδη υφιστάμενων νομικών σχέσεων. Για παράδειγμα:

 • οι νομικές σχέσεις μεταξύ παιδιού και γονέων διέπονται από το δίκαιο της Λετονίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο τόπος κατοικίας του παιδιού βρίσκεται στη Λετονία. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία των γονέων ευρίσκονται στη Λετονία , οι γονείς και τα παιδιά υπόκεινται στο δίκαιο της Λετονίας , ακόμα και αν ο τόπος κατοικίας που καθορίζεται για το παιδί δεν βρίσκεται στη Λετονία .
 • οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο της Λετονίας όταν ο τόπος κατοικίας των συζύγων βρίσκεται στη Λετονία. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων ευρίσκονται στη Λετονία , υπόκεινται , σε σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία , στο δίκαιο της Λετονίας , ακόμα και αν ο τόπος κατοικίας τους δεν βρίσκεται στη Λετονία .
 • όσον αφορά τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, η αμοιβαία σχέση των συμβαλλομένων μερών υπόκειται στο δίκαιο της Λετονίας εάν αυτοί έχουν συμφωνήσει τοιουτοτρόπως (κυρίως σε σχέση με υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις διατροφής).
 • στο επίπεδο του περιεχομένου τους και των συνεπειών τους, οι εξωσυμβατικές υποχρεώσεις υπόκεινται στο δίκαιο της Λετονίας στην περίπτωση κατά την οποία η γενεσιουργός αιτία της υποχρέωσης τοποθετείται στη Λετονία (για παράδειγμα υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από σωματική βλάβη).

4. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο δίκαιο δεν είναι εφαρμοστέο, ποιο δίκαιο εφαρμόζουν τα δικαστήρια της Λετονίας; Εάν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Λετονία:

Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής, εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί το αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν τη Λετονία. Το αλλοδαπό δίκαιο εφαρμόζεται στο βαθμό που δεν συγκρούεται με τους δεσμευτικούς και επιτακτικούς κανόνες του δίκαιου της Λετονίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στην Λετονία, τότε εφαρμόζεται το δίκαιο της Λετονίας.

5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση (κεντρική ή τοπική) ή στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή;

Ο αιτών προκειμένου να αξιώσει διατροφή (υποχρέωση διατροφής ή μέσα διαβίωσης) οφείλει να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Δίκαιο Πολιτικής Δικονομίας.

Η Λετονία έχει συστήσει ένα Ταμείο εγγύησης των αξιώσεων διατροφής που προορίζεται να παρέχει διατροφή στους ανηλίκους χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό του κράτους. Διαχειριστής των πόρων είναι η διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής. Η διοίκηση του Ταμείου υπάγεται στο υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα παιδιά και τις οικογενειακές υποθέσεις.

Μία αξίωση διατροφής μπορεί να ικανοποιηθεί από τη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής υπό την προϋπόθεση ότι η διατροφή διεκδικήθηκε πρώτα μέσω της δικαστικής οδού· στη συνέχεια, σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης, ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής.

Η διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής χορηγεί διατροφή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση δικαστικής απόφασης για την είσπραξη διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική δικονομία (το δίκαιο πολιτικής δικονομίας) κηρύσσεται ατελέσφορη ή εάν ο οφειλέτης συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση χορήγησης διατροφής αλλά αδυνατεί να χορηγήσει το προδιαγραφόμενο ελάχιστο ποσό διατροφής.

5.Α. Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση διατροφής από τον εν λόγω οργανισμό ή την διοίκηση (κεντρική ή τοπική) και ποια είναι η σχετική διαδικασία;

Για να υποβάλει αίτηση διατροφής στη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. ο αιτών μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής και να υποβάλει την αίτησή του και τα ακόλουθα έγγραφα:
  • ακριβές αντίγραφο της δικαστικής απόφασης η οποία διατάσσει τη χορήγηση διατροφής·
  • πιστοποιητικό που εκδίδεται από δικαστικό επιμελητή και επιβεβαιώνει ότι η εκτέλεση έναντι του οφειλέτη απόφαση χορήγησης διατροφής απέβη ατελέσφορη ή ότι ο οφειλέτης συμμορφώθηκε με την δικαστική απόφαση χορήγησης διατροφής αλλά αδυνατεί να χορηγήσει το προδιαγραφόμενο ελάχιστο ποσό διατροφής. Αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να υποβληθεί στη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής εντός μηνός από την ημερομηνία της έκδοσής του·
  • απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού (το πρωτότυπο πρέπει να παρουσιασθεί)·
  • την εντολή ή αντίγραφο αυτής της τελευταίας (πρέπει να παρουσιασθεί το πρωτότυπο) σε περίπτωση που η διατροφή αξιώνεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
 2. Ο αιτών μπορεί εξίσου να υποβάλει την αίτησή του ταχυδρομικά υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • η υπογραφή του αιτούντος που αναφέρεται στην αίτηση πρέπει να επικυρώνεται από συμβολαιογράφο;
  • τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση:
   • ακριβές αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που διατάσσει τη χορήγηση διατροφής·
   • πιστοποιητικό που εκδίδεται από δικαστικό επιμελητή και επιβεβαιώνει ότι η εκτέλεση έναντι του οφειλέτη απόφασης χορήγησης διατροφής απέβη ατελέσφορη ή ότι ο οφειλέτης απόφασης χορήγησης διατροφής έναντι του οφειλέτη κηρύχθηκε ατελέσφορη ή ότι ο οφειλέτης συμμορφώνεται με την απόφαση χορήγηση διατροφής αλλά αδυνατεί να καταβάλει το ελάχιστο προδιαγραφόμενο ποσό διατροφής·
   • απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού επικυρωμένο από συμβολαιογράφο·
   • εντολή ή αντίγραφο της εντολής επικυρωμένο από συμβολαιογράφο σε περίπτωση που η διατροφή αξιώνεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

6. Είναι δυνατόν να διεκδικήσει κάποιος διατροφή για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Ναι, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει αίτηση διατροφής εξ ονόματος του γονέα ή οικείου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν το παιδί είναι ανήλικο, η αίτηση διατροφής μπορεί να υποβληθεί εξ ονόματός του από τους γονείς ή άλλους δικαιούχους γονικής μέριμνας έναντι του παιδιού.

7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Οι αγωγές διατροφής (υποχρέωση διατροφής ή μέσα διαβίωσης) εξετάζονται από το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες περί δικαιοδοσίας διατάξεις.

Στη Λετονία, το τοπικό πρωτοδικείο είναι αρμόδιο να εξετάζει τις αγωγές διατροφής (υποχρέωση διατροφής ή μέσα διαβίωσης):

 • δυνάμει του κανονισμού ( E Κ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·
 • δυνάμει των διατάξεων των διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία της Λετονίας·
 • δυνάμει του Δικαίου Πολιτικής Δικονομίας, εκτός εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού 44/2001 ή οι διατάξεις των διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία της Λετονίας:
  • η αγωγή κατά του εναγομένου μπορεί να υποβληθεί σε δικαστήριο ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του/της·
  • αγωγή κατά του εναγομένου του οποίου ο τόπος κατοικίας είναι άγνωστος ή ο οποίος δεν διαθέτει τόπο μόνιμης διαμονής στη Λετονία μπορεί να υποβληθεί σε δικαστήριο ανάλογα με τον τόπο της ακίνητης περιουσίας του/της ή τον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής·
  • η αγωγή διατροφής μπορεί επίσης να ασκηθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ενάγοντος·
  • αγωγή διατροφής που απορρέει από σωματική βλάβη (ιδιωτικά αδικήματα) η οποία προκάλεσε ακρωτηριασμό ή άλλες βλάβες της υγείας ή το θάνατο προσώπου μπορεί εξίσου να υποβληθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ενάγοντος ή του τόπου στον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό, κάτι άλλο…); Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Όχι, ο αιτών δεν είναι υποχρεωμένος να επιδιώξει διαδικασία συμβιβασμού πριν από την εξέταση της αξίωσής του από το δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αντιθέτως, προετοιμάζοντας το φάκελο της δίκης , ο δικαστής θα επιδιώξει να συμβιβάσει τα μέρη . Τα μέρη ενθαρρύνονται ως εκ τούτου να συμφωνήσουν σχετικά με τα αιτήματά τους πριν από την εξέταση της αίτησης διατροφής από το δικαστήριο.

Πρέπει εξίσου να τονισθεί ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τα ζητήματα διατροφής χωρίς να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη.

9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να κάνει χρήση του ευεργετήματος πενίας;

Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την πληρωμή δικαστικών εξόδων (τέλη υπέρ του δημοσίου, διοικητικά τέλη και έξοδα εκδίκασης) στο κράτος στις διαδικασίες ικανοποίησης αξιώσεων διατροφής.

Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων (τέλη υπέρ του δημοσίου, διοικητικά τέλη και έξοδα εκδίκασης) στο κράτος για τις απαιτήσεις που απορρέουν από σωματική βλάβη που προκάλεσε ακρωτηριασμό ή άλλες βλάβες της υγείας ή το θάνατο προσώπου.

Οι εναγόμενοι απαλλάσσονται στις υποθέσεις που αφορούν τη μείωση διατροφής εκδικασθείσας από δικαστήριο και τη μείωση διατροφής που εκδικάσθηκε από το δικαστήριο σχετικά με αιτήσεις που απορρέουν από προσωπική βλάβη η οποία προκάλεσε ακρωτηριασμό ή άλλες βλάβες της υγείας ή το θάνατο προσώπου.

Κατά γενικό κανόνα, το κράτος παρέχει νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) εάν η προσωπική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση και το συνολικό εισόδημα του προσώπου καθιστούν την κατοχύρωση ανάλογης προστασίας των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου προσώπου αντικειμενικά δυσχερή. Η νομική συνδρομή χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του νόμου για την παρεχόμενη από το κράτος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας).

Κατά γενικό κανόνα, η νομική συνδρομή καλύπτει τα έξοδα προετοιμασίας των διαδικαστικών εγγράφων, τις νομικές συμβουλές κατά της διάρκεια της διαδικασίας, την εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου και την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης. Στις διασυνοριακές υποθέσεις υπάρχει εξίσου δικαίωμα νομικής συνδρομής για να καλυφθούν τα έξοδα διερμηνείας και τα έξοδα μετάφρασης ορισμένων δικαστικών ή εξωδικαστικών εγγράφων ή εγγράφων που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο εάν αυτά τα έγγραφα πρέπει να συμπεριληφθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν εξίσου να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης που έχουν σχέση με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προσώπου στη διαδικασία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το κράτος δεν αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα τα οποία οφείλουν να καταβληθούν σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Τα δικαστικά έξοδα συμπεριλαμβάνουν τα τέλη υπέρ του δημοσίου, τα διοικητικά τέλη και τα τέλη που αφορούν την εκδίκαση υπόθεσης, για παράδειγμα τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στους μάρτυρες και εμπειοργνώμονες, τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση μαρτύρων, τα έξοδα που συνδέονται με την επίδοση και έκδοση γνησίων αντιγράφων των δικογράφων απαίτησης και κλητήρια θεσπίσματα, κ.λπ.

Βλ. στήλη “ Νομική συνδρομή-Λετονία

10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή; Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πως μπορεί αυτό να αξιολογηθεί; Πως θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών;

Όταν το δικαστήριο χορηγεί διατροφή σε παιδί, μπορεί να τη χορηγήσει υπό τη μορφή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, αλλά όταν το δικαστήριο αποφασίζει υποχρέωση διατροφής ή μέσα διαβίωσης, μπορεί να τα χορηγήσει υπό άλλες μορφές όπως τροφή, ένδυση, στέγαση, κ.λπ. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να συνδυάσει τις δύο αυτές μορφές.

Για να αξιολογήσει και να χορηγήσει συγκεκριμένο ποσό διατροφής (υποχρέωση διατροφής ή μέσα διαβίωσης) το δικαστήριο λαμβάνει καταρχάς υπόψη την οικονομική κατάσταση των μερών, καθώς και τις συνθήκες της ζωής και της οικογενειακής κατάστασής τους εξετάζοντας με τη δέουσα προσοχή τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από τα μέρη.

Η τροποποίηση του ποσού και της περιόδου είσπραξης της χορηγηθείσας διατροφής (υποχρέωση διατροφής ή μέσα διαβίωσης), καθώς και η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διατροφής επιτυγχάνεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει νέα αίτηση. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο μπορεί, στη βάση των εξελίξεων του κόστους ζωής ή των αλλαγών των οικογενειακών συνθηκών, να ξεκινήσει νέα διαδικασία για να αναθεωρήσει το ποσό της χορηγηθείσας διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Πως και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Ο υπόχρεος καταβάλλει την διατροφή στον δικαιούχο. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από γονέα εξ ονόματος ανήλικου παιδιού ή από δικαιούχο της γονικής μέριμνας ενός παιδιού, η διατροφή καταβάλλεται στο συγκεκριμένο γονέα ή στο δικαιούχο γονικής μέριμνας και όχι στο ίδιο το παιδί. Κατά γενικό κανόνα, η διατροφή καταβάλλεται περιοδικά υπό τη μορφή συγκεκριμένου ποσού, κυρίως μέσω κράτησης επί του μισθού· σπανιότερα λαμβάνει άλλες μορφές.

12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής , δεν καταβάλει οικειοθελώς τη διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει;

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει οικειοθελώς τη διατροφή στο δικαιούχο, επιδιώκεται η έκδοση εντολής εκτέλεσης στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε τη δικαστική ή άλλη απόφαση. Η εντολής εκτέλεσης πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί στο δικαστικό επιμελητή για εκτέλεση εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος της δικαστικής απόφασης, εκτός εάν ισχύουν άλλες προθεσμίες. Ο δικαστικός επιμελητής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με τη γραπτή αίτηση του προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί η διατροφή. Ο δικαστικός επιμελητής είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την διαταγή εκτέλεσης εάν ο τόπος κατοικίας, ο τόπος εργασίας ή ο τόπος της περιουσίας του οφειλέτη υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα της περιφέρειας του δικαστικού επιμελητή.

13. Ένας οργανισμός ή διοίκηση (κεντρική ή τοπική) μπορούν να βοηθήσουν στη διεκδίκηση διατροφής;

1) Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής να διεκδικήσει διατροφή οφειλόμενη σε παιδί σε περίπτωση που η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διαδικασία κηρύσσεται ατελέσφορη ή ο υπόχρεος συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση διατροφής αλλά αδυνατεί να καταβάλει το ελάχιστο οριζόμενο ποσό διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος πρέπει να αναγνωρίσει και να εκτελέσει στην αλλοδαπή δικαστική ή άλλη απόφαση που εκδόθηκε από δικαστήριο της Λετονίας ή να αναγνωρίσει και να εκτελέσει στη Λετονία απόφαση που εκδόθηκε από αλλοδαπό δικαστήριο, το υπουργείο δικαιοσύνης προτείνει μία υπηρεσία συνδρομής και ενημέρωσης για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να επιτευχθεί η αναγνώριση και η εκτέλεση δικαστικής ή άλλης απόφασης.

14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής;

Η διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο εάν αυτή έχει διεκδικήσει διατροφή για ανήλικο παιδί (βλ. ερωτήσεις 5 και 5A ). Σε αυτήν την περίπτωση, η διοίκηση του Ταμείου έχει δικαίωμα να επιδιώξει την είσπραξη των καταβληθέντων ποσών.

Εάν ο δικαιούχος βρίσκεται στη Λετονία και ο υπόχρεος διατροφής έχει την κατοικία του σε άλλη χώρα:

Εάν ο δικαιούχος βρίσκεται στη Λετονία και ο υπόχρεος διατροφής έχει την κατοικία του σε άλλη χώρα, ο δικαιούχος μπορεί πάντα να απευθυνθεί στη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής στην περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση δικαστικής απόφασης διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διαδικασία κηρύσσεται ατελέσφορη ή αν ο υπόχρεος συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση διατροφής αλλά αδυνατεί να καταβάλει το ελάχιστο ορισθέν ποσό διατροφής. Πριν απευθυνθεί στο Ταμείο εγγύησης των αξιώσεων διατροφής, ο δικαιούχος πρέπει να αναγνωρίσει και να εκτελέσει τη δικαστική απόφαση στην άλλη χώρα εάν ο υπόχρεος διαμένει σ’ αυτή την τελευταία και εάν δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό αγαθό στη Λετονία που να μπορεί να υποβληθεί στην εκτέλεση. Εάν η εκτέλεση της απόφασης στην άλλη χώρα δεν είναι εφικτή ή έχει αποδειχθεί ατελέσφορη, ο αιτών μπορεί να απευθυνθεί στη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοήθειας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση (κεντρική ή τοπική) στη Λετονία;

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει βοήθεια από το υπουργείο δικαιοσύνης και τη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής σχετικά με την συγκεκριμένη αίτηση (βλ. ερωτήσεις 5 και 5A ).

16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού αυτής της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί;

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λετονίας

Brivibas blvd. 36, Riga,

LV-1536

Τηλέφωνο : +371 7036801, +371 7036716

Φαξ : +371 7210823, +371 7285575

Ηλεκτρονική διεύθυνση: tm .kanceleja @tm .gov .lv

Διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής.

Pulkveža Brieža street 115, Riga,

LV-1010

Τηλέφωνο : +371 7830626

Φαξ : +371 7830636

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pasts @ugf .gov .lv

17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στο δικαιούχο;

Εάν ο αιτών επιδιώκει να επιτύχει την αναγνώριση στην αλλοδαπή απόφασης που εκδόθηκε στη Λετονία ή την αναγνώριση στη Λετονία αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, το υπουργείο δικαιοσύνης προτείνει τη βοήθειά του στον ενδιαφερόμενο για την υποβολή στο δικαστήριο σχετικής δικαστικής ή άλλης απόφασης για αναγνώριση και εκτέλεση. Εξάλλου, το υπουργείο παρέχει επίσης βοήθεια ενημερωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα προαναφερόμενα ζητήματα.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει την οφειλόμενη σε ανήλικο παιδί διατροφή, καθώς και να παρέχει βοήθεια υπό τη μορφή πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα διατροφής (βλ. ερωτήσεις 5 και 5A ).

Εάν ο δικαιούχος βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής στη Λετονία:

Εάν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής κατοικεί στη Λετονία, δεν θα είναι πάντα εφικτή η παροχή της προαναφερόμενης βοήθειας, κυρίως όταν κάποιος υποβάλει αίτηση διατροφής που οφείλεται σε ανήλικο παιδί στην διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής.

18. Ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί σε έναν οργανισμό ή στη διοίκηση (κεντρική ή τοπική) στη Λετονία;

Εάν ο δικαιούχος επιδιώκει να επιτύχει την αναγνώριση στην αλλοδαπή δικαστικής ή άλλης απόφασης που εκδόθηκε από δικαστήριο της Λετονίας ή την αναγνώριση στην Λετονία δικαστικής ή άλλης απόφασης που εκδόθηκε από αλλοδαπό δικαστήριο, μπορεί να υποβάλει στο υπουργείο δικαιοσύνης όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση και την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Ο αιτών, προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή για ανήλικο παιδί από τη διοίκηση του Ταμείου εγγύησης των αξιώσεων διατροφής, μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στη διοίκηση του Ταμείου και να της υποβάλει αίτηση και τα απαιτούμενα έγγραφα.

19. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί;

Βλ. Ερώτηση 16 .

20. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στο δικαιούχο;

Βλ. Ερώτηση 17.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Δικτυακός Τόπος των Δικαστηρίων της Λετονίας latviešu valoda
 • Οδηγός της Νομοθεσίας της Λετονίας English
 • Κέντρο Μετάφρασης και Ορολογίας English - latviešu valoda
 • Υπουργείο Αρμόδιο για τα Παιδιά και τις Οικογενειακές Υποθέσεις English - latviešu valoda
 • Uzturlidzekļu Garantiju fonda administrācija English - latviešu valoda

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο