Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Irland

Senaste uppdatering: 11-04-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt irländsk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är irländsk lag tillämplig? 3.
4. Om irländsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de irländska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
5.a) a) Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till? 5.a)
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
14.a) Om enbart sökanden bor i Irland och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land: 14.a)
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Irland? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
17.a) Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i Irland 17.a)
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Irland? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt irländsk lag?

Vilka personer måste betala underhållsbidrag till en annan person:

 • Gifta föräldrar till sina barn? Ja
 • Barn till sina föräldrar? Nej
 • En frånskild make till den andra maken? Ja
 • Andra? Ogifta par: endast barnen är berättigade till underhåll.

I vilka fall?

Underhåll är en rättsligt verkställbar rätt till ekonomiskt stöd som försörjningsberoende makar (inklusive frånskilda makar) och barn har gentemot en make (eller f.d. make) och föräldrar.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Vanligen 18 år, men 23 år om barnet utbildar sig på heltid.

3. I vilka fall är irländsk lag tillämplig?

I allmänhet tillämpas Maintenance of Spouses and Children Act 1976. Ärendena handläggs vanligen i distriktsdomstol (District Court) och det maximala beloppet är 500 euro per vecka för makar och 150 euro per vecka för barn. När det gäller mål om hemskillnad och äktenskapsskillnad handläggs ärendet vanligen i grevskapsdomstol (Circuit Court) och i vissa fall i High Court och det finns ingen gräns för beloppet.

4. Om irländsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de irländska domstolarna?

Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Irland:

Till börjanTill början

Inte tillämpligt.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Vanligen görs ansökan till domstolen av den make som är beroende av försörjning genom tvistemålstalan mot den andra maken (se fråga 3).

5.a) a) Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?

Se ovan och fråga 3

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Vanligen ansöker en förälder om underhåll för ett barn. Enligt lagen kan dock förmyndare (som kan utses av domstolen) och vissa i lag fastställda organ väcka talan.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Se fråga 3 beträffande behörighet. Om äktenskapsmål redan har inletts måste ansökan göras till grevskapsdomstol eller High Court, oberoende av det belopp som begärs.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Nej, ansökan kan göras på egen hand, men vanligen används advokat. I Irland finns ett system för rättshjälp i tvistemål för parter i familjerättsliga tvister som inte har råd med eget rättegångsombud.

Till börjanTill början

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Nej. Alla familjerättsliga mål i Irland är befriade från normala domstolsavgifter.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Normalt görs en avvägning mellan skäliga behov och betalningsförmåga. Under vissa omständigheter kan uppförandet vara av betydelse (om sökanden har övergivit den andra parten utan rimliga skäl).

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Vanligen görs en direkt betalning till den underhållsberättigade. Den underhållsberättigade har emellertid en absolut rätt att få underhållet betalat via domstolens kansli. Om domstolen anser det vara nödvändigt kan den underhållsskyldiges lön utmätas och hans eller hennes arbetsgivare kan beordras att dra av det belopp som skall betalas för överföring till den underhållsberättigade.

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Den lokala distriktsdomstolens kontor kan vidta den första och andra åtgärden nedan:

 1. Beslut om utmätning av lön.
 2. Beslut om hämtning och fängelse.

  Verkställighetsansökan.
  Tvistemålstalan (på samma sätt som för andra skulder).
  Ansökan om utmätning av egendom.

  Till börjanTill början

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Om betalningen görs via en lokal distriktsdomstol kan en tjänsteman vid domstolen direkt driva in de belopp som har beordrats genom beslut om hämtning och fängelse eller utmätning av lön.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Nej.

Det underhållsskyldige ansvarar helt själv för underhållet, som ska betalas direkt av honom eller henne eller dras av från hans eller hennes lön.

14.a) Om enbart sökanden bor i Irland och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:

Om svaranden är bosatt i Storbritannien (England, Wales, Nordirland eller Skottland) kan, enligt Maintenance Orders Act 1974, underhållsbeslut meddelas mot svaranden i Irland och verkställas i Storbritannien. Enligt Maintenance Act 1994 kan, om det finns ett underhållsbeslut en ansökan göras till en central myndighet om verkställighet av beslutet. Beslutet sänds då till den centrala myndigheten i det land där den underhållsskyldige har hemvist (förutsatt att den underhållsskyldige har hemvist i ett land som har undertecknat 1956 års New York-konvention om indrivning av underhållsbidrag i utlandet).

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Irland?

Ja.

Vanligen av en tjänsteman vid distriktsdomstol (District Court Clerk).

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Domstolskontoret i fråga kan kontaktas

 • per telefon,
 • per brev,
 • genom att inställa sig personligen,
 • per e-post.

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Hjälp med att vidta åtgärder för indrivning av förfallna underhållsbidrag (se fråga 12 och 13).

17.a) Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i Irland

Se fråga 14 a: gäller ansökningar mellan Storbritannien och Irland.

Beroende på var sökanden är bosatt kan han eller hon eventuellt ansöka om verkställighet av ett befintligt beslut enligt bestämmelserna i 1990 års Romkonvention eller 1956 års New York-konvention om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Irland?

Information kan lämnas av den domstolstjänsteman som anges i fråga 15.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Se fråga 16.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se fråga 12 och 13.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-04-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket