Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Irlanti

Uusin päivitys: 11-04-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä käsitteet "elatusapu" ja "elatusvelvollisuus" sisältävät Irlannin lain mukaan? 1.
2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? 2.
3. Minkälaisissa tapauksissa Irlannin lakia voi soveltaa? 3.
4. Jos Irlannin lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Irlannin tuomioistuimet soveltavat? 4.
5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua? 5.
5.a) Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan? 5.a)
6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta? 6.
7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen? 7.
8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa? 8.
9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi? 9.
10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa? 10.
11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan? 11.
12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamisekseen? 12.
13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus tai paikallisviranomainen) , joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä? 13.
14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta? 14.
14.a) Jos hakija on Irlannissa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa: 14.a)
15. Voiko hakija saada apua paikalliselta järjestöltä tai viranomaiselta Irlannissa? 15.
16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä? 16.
17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle? 17.
17.a) Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on Irlannissa: 17.a)
18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin paikallisen järjestön tai viranomaisen (keskus tai paikallisviranomaisen) puoleen Irlannissa? 18.
19. Jos voi, minkä järjestön tai viranomaisen (keskus tai paikallisviranomaisen) ja miten siihen otetaan yhteyttä? 19.
20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle? 20.

 

1. Mitä käsitteet "elatusapu" ja "elatusvelvollisuus" sisältävät Irlannin lain mukaan?

Keiden on maksettava elatusapua ja kenelle sitä maksetaan?

 • Onko eronneen vanhemman maksettava elatusapua toiselle vanhemmalle lapsista? Kyllä.
 • Onko lasten maksettava elatusapua vanhemmilleen? Ei.
 • Onko eronneen puolison maksettava elatusapua toiselle puolisolle? Kyllä.
 • Entä muut? Jos pariskunta ei ole naimisissa, vain lapsi on oikeutettu elatusapuun.

Missä tapauksissa?

Elatusapu on lain nojalla täytäntöönpantava taloudellinen avustus, jota elatusapua tarvitsevalla puolisolla (myös eronneella puolisolla) on oikeus saada toiselta puolisolta (tai entiseltä puolisolta) ja huollettavilla lapsilla vanhemmiltaan.

2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua?

Tavallisesti 18. ikävuoteen asti, mutta jos nuori opiskelee kokopäiväisesti, elatusapua voidaan jatkaa 23. ikävuoteen asti.

3. Minkälaisissa tapauksissa Irlannin lakia voi soveltaa?

Tavallisesti sovelletaan puolisolle ja lapsille maksettavasta elatusavusta vuonna 1976 annettua lakia (Maintenance of Spouses and Children Act 1976). Asia käsitellään yleensä alemman oikeusasteen tuomioistuimessa, District Courtissa, joka voi myöntää puolisolle elatusapua enintään 500 euroa viikossa ja tämän lisäksi 150 euroa lasta kohti viikossa. Asumuseron ja avioeron yhteydessä haettaessa elatusavun määrä on rajoittamaton, ja nämä menettelyt käydään yleensä Circuit Courtissa ja joissakin tapauksissa ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa, High Courtissa.

Sivun alkuunSivun alkuun

4. Jos Irlannin lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Irlannin tuomioistuimet soveltavat?

Jos sekä elatusapua hakeva henkilö että maksuvelvollinen ovat Irlannissa:

Tietoja ei ole saatavilla.

5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua?

Tavallisesti elatusapua tarvitseva jättää hakemuksen tuomioistuimelle, ja se tapahtuu nostamalla kanne toista puolisoa vastaan (ks. kohta 3).

5.a) Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan?

Ks. edellinen kohta ja kohta 3

6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta?

Tavallisesti vanhempi hakee elatusapua lapsen puolesta. Lain mukaan menettelyn voivat panna vireille myös lapsen holhooja (jonka tuomioistuin voi nimittää) sekä tietyt lakisääteiset elimet.

7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Ks. kohta 3, josta käy ilmi nykyinen toimivaltajako. Jos avioliitto-oikeuden alaan kuuluvat menettelyt ovat jo käynnissä, hakemus on lähetettävä joko Circuit Courtiin tai High Courtiin vaateen suuruudesta riippumatta.

8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa?

Ei. Hakemuksen voi tehdä itse, mutta yleensä siihen tarvitaan asianajajan apua. Irlannissa on käytössä siviilioikeusapujärjestelmä, joka palvelee sellaisia perheoikeudellisten prosessien osapuolia, joilla ei ole varaa yksityiseen asianajajaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Ei. Kaikki perheoikeudelliset menettelyt ovat Irlannissa maksuttomia, eikä niistä peritä tavanomaisia oikeudenkäyntimaksuja.

10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa?

Yleensä pyritään löytämään tasapaino osapuolten taloudellisten tarpeiden ja maksukyvyn välille. Osapuolten käytös voi tietyissä olosuhteissa (jos esimerkiksi vastaaja on hylännyt perheensä ilman kohtuullista syytä) vaikuttaa asiaan.

11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Tavallisesti suoraan elatusapuun oikeutetulle. Tällä on kuitenkin oikeus pyytää, että elatusapu maksetaan tuomioistuimen välityksellä. Tuomioistuimen harkinnan mukaan elatusapu voidaan pidättää elatusvelvollisen palkasta pyytämällä työnantajaa vähentämään määräosa tämän tilistä välitettäväksi elatusapuun oikeutetulle.

12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamisekseen?

Paikallisessa tuomioistuimessa, District Courtissa voidaan aloittaa menettelyt

 1. elatusavun pidättämiseksi elatusvelvollisen palkasta
 2. elatusvelvollisen omaisuuden ulosmittaamiseksi ja hänen vangitsemisekseen

  täytäntöönpanokanteen nostamiseksi
  elatusavun riitauttamiseksi samaan tapaan kuin minkä tahansa muun saatavan
  tuomion antamiseksi omaisuuden jakamisesta.

  Sivun alkuunSivun alkuun

13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus tai paikallisviranomainen) , joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

Jos elatusmaksut on vahvistettu paikallisen District Courtin toimivallalla, tuomioistuimen virkailija voi periä suoraan erät, jotka on määrätty hänen välitettävikseen elatusvelvollisen vangitsemista tai palkanpidätystä koskevassa menettelyssä.

14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Eivät.

Elatusvelvollinen on yksin vastuussa elatusavun maksamisesta. Hän voi joko maksaa sen suoraan elatusapuun oikeutetulle tai se voidaan vähentää hänen palkastaan.

14.a) Jos hakija on Irlannissa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa:

Jos vastaaja asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Pohjois-Irlannissa, Skotlannissa tai Walesissa, häntä vastaan voidaan vuoden 1974 elatusapulain (Maintenance Orders Act 1974) nojalla tehdä elatusapupäätös Irlannissa ja panna sen jälkeen täytäntöön näillä Irlannin ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla. Jos elatusapupäätös on jo olemassa, hakija voi vuoden 1994 elatusapulain (Maintenance Act 1994) mukaan anoa keskusviranomaiselta päätöksen täytäntöönpanoa toimittamalla päätöksen sen tuomiopiirin keskusviranomaiselle, jossa velallisen asuinpaikka sijaitsee (kunhan velallinen asuu maassa, joka on vuonna 1956 tehdyn New Yorkin yleissopimuksen allekirjoittajavaltio).

15. Voiko hakija saada apua paikalliselta järjestöltä tai viranomaiselta Irlannissa?

Kyllä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tavallisesti tuomioistuimen kanslisti neuvoo District Courtin päätöksiin liittyvissä asioissa.

16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Tuomioistuimen kansliaan voi ottaa yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • puhelimitse
 • kirjeitse
 • käymällä virastossa henkilökohtaisesti
 • sähköpostilla.

17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle?

Hakijaa voidaan avustaa asiansa vireillepanossa ja vielä saamatta olevien elatusapuerien perinnässä (ks. kohdat 12 ja 13).

17.a) Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on Irlannissa:

Ks. kohta 14 a) – Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin väliset hakemukset.

Hakija voi asuinpaikkansa mukaan pyytää päätöksen täytäntöönpanoa joko vuonna 1990 tehdyn Rooman yleissopimuksen tai vuonna 1956 elatusmaksujen perinnästä tehdyn New Yorkin yleissopimuksen määräysten nojalla.

18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin paikallisen järjestön tai viranomaisen (keskus tai paikallisviranomaisen) puoleen Irlannissa?

Tiedustelut voi osoittaa oman paikkakunnan District Courtin kanslistille, kuten kohdassa 15 neuvotaan.

19. Jos voi, minkä järjestön tai viranomaisen (keskus tai paikallisviranomaisen) ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Ks. kohta 16

20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle?

Ks. kohdat 12 ja 13

« Elatusvaateet - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 11-04-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta