Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες « “διατροφή” » και « “υποχρέωση διατροφής” » σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το ιρλανδικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Ιρλανδίας; 4.
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο; 5.
5.α) Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από αυτόν τον οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) , και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται; 5.α)
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) κλπ) ; Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
14.α) Αν ο αιτών βρίσκεται στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και ο υπόχρεος διατροφής διαμένει σε άλλη χώρα: 14.α)
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή κυβερνητικής υπηρεσίας (κεντρικής ή τοπικής) της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας; 15.
16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ; 16.
17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ; 17.
17.α) Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκεται στην Ιρλανδία 17.α)
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) της Ιρλανδίας; 18.
19. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ; 19.
20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ; 20.

 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες « “διατροφή” » και « “υποχρέωση διατροφής” » σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας;

Ποια πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλλουν «διατροφή» σε άλλο πρόσωπο:

 • Γονείς στα τέκνα τους διαρκούντος του γάμου; Ναι
 • τέκνα στους γονείς τους ; Όχι
 • ο πρώην σύζυγος στον άλλο σύζυγο μετά το διαζύγιο ; Ναι
 • Άλλοι; Ζευγάρια που δεν έχουν τελέσει γάμο – μόνον το τέκνο δικαιούται διατροφή

Σε ποιες περιπτώσεις;

Ως διατροφή νοείται η δικαστικώς επιδιώξιμη αξίωση οικονομικής στήριξης των εξαρτωμένων συζύγων (συμπεριλαμβανομένων των πρώην συζύγων μετά την έκδοση διαζυγίου) και των εξαρτώμενων τέκνων έναντι γονέως ή συζύγου (ή πρώην συζύγου, σε περίπτωση διαζυγίου).

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Κανονικά, μέχρι τα 18 – ή μέχρι τα 23, εφόσον παρακολουθεί πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης.

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας;

Γενικά, εφαρμόζεται ο νόμος περί διατροφής συζύγων και τέκνων (Maintenance of Spouses and Children Act 1976) – και οι υποθέσεις υπάγονται κανονικά στην αρμοδιότητα του District Court μέχρι ποσού εβδομαδιαίας διατροφής 500,000 € για σύζυγο και 150,000 € για τέκνο. Για τις υποθέσεις διατροφής χωρίς περιορισμό ποσού στο πλαίσιο των διαδικασιών διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού αρμόδιο κανονικά είναι το Circuit Court – ή σε ορισμένες περιπτώσεις το High Court

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το ιρλανδικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Ιρλανδίας;

Αν τόσο ο αιτών όσο και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκονται στην Ιρλανδία:

Δεν έχει δοθεί απάντηση

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο;

Κανονικά, η αίτηση υποβάλλεται στο Δικαστήριο από το εξαρτώμενο πρόσωπο υπό μορφή αστικής αγωγής κατά του άλλου συζύγου (Βλ. αριθ. 3).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5.α) Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από αυτόν τον οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) , και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται;

Βλ. ανωτέρω και αριθ. 3

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Κανονικά, η αγωγή για λογαριασμό του τέκνου που δεν λαμβάνει διατροφή ασκείται από το γονέα. Εντούτοις, ο νόμος προβλέπει την κίνηση της διαδικασίας και από επιτρόπους (που μπορούν να διοριστούν από το Δικαστήριο) ή από ορισμένους οργανισμούς που έχουν συσταθεί με νόμο.

7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Βλ. αριθ. 3 για τα ισχύοντα όρια καθ' ύλην αρμοδιότητας. Αν έχει ήδη κινηθεί διαδικασία γαμικών διαφορών – η αίτηση υποβάλλεται στο Circuit Court ή στο High Court, ανεξαρτήτως του αιτουμένου ποσού.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) κλπ) ; Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Όχι· η αίτηση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως, αλλά συνήθως προσλαμβάνεται δικηγόρος. Η Ιρλανδία διαθέτει οργανισμό δικαστικής αρωγής για αστικές υποθέσεις, ο οποίος εκπροσωπεί τους διαδίκους που δεν μπορούν να επωμιστούν τη δαπάνη ιδιωτικής νομικής εκπροσώπησης σε οικογενειακές υποθέσεις.

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Όχι. Στην Ιρλανδία, όλες οι διαδικασίες οικογενειακού δικαίου απαλλάσσονται από τα συνήθη δικαστικά τέλη.

10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών

Τα συνήθη κριτήρια είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των ευλόγων αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων. Η συμπεριφορά μπορεί να παίζει ρόλο σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν ο αιτών έχει εγκαταλείψει την οικογενειακή στέγη χωρίς εύλογη αιτία).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Συνήθως καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο. Εντούτοις, οι δικαιούχοι έχουν το απόλυτο δικαίωμα να εισπράττουν τη διατροφή τους μέσω της Δικαστικής Υπηρεσίας. Αν το Δικαστήριο το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να κατασχεθεί ο μισθός ή οι αμοιβές του οφειλέτη και να ζητηθεί από τον εργοδότη να εκπίπτει το ποσό της διατροφής και να το μεταβιβάζει στο δικαιούχο.

12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει;

Η γραμματεία του τοπικού District Court μπορεί να κινήσει τη διαδικασία λήψης των δύο πρώτων από τα ακόλουθα μέτρα

 1. Κατάσχεση αποδοχών
 2. Κατάσχεση και προσωπική κράτηση

  Κλήση προς εκτέλεση
  Αστική αγωγή, όπως για οποιοδήποτε άλλο χρέος
  Δικαστική απόφαση εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Αν η απόφαση επιδίκασης διατροφής εκδοθεί από District Court, ο γραμματέας του μπορεί να εισπράξει απευθείας τα ποσά που έχει διαταχθεί να εξοφληθούν μέσω αυτού, κινώντας τη διαδικασία προσωποκράτησης ή κατάσχεσης αποδοχών.

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής;

Όχι.

Ο υπόχρεος είναι ο μόνος που υπέχει ευθύνη για τη διατροφή, η οποία καταβάλλεται απευθείας από αυτόν ή εκπίπτει στην πηγή από το μισθό του.

14.α) Αν ο αιτών βρίσκεται στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και ο υπόχρεος διατροφής διαμένει σε άλλη χώρα:

Δυνάμει του νόμου Maintenance Orders Act 1974, αν ο καθού είναι κάτοικος του ΗΒ, της Βορείου Ιρλανδίας, της Σκωτίας ή της Ουαλίας, μπορεί να εκδοθεί εις βάρος του απόφαση επιδίκασης διατροφής από τα ιρλανδικά δικαστήρια και να εκτελεστεί στο ΗΒ. Δυνάμει του νόμου περί διατροφής του 1994 (Maintenance Act) αν έχει εκδοθεί απόφαση επιδίκασης διατροφής, ο αιτών μπορεί να προσφύγει σε κεντρική αρχή για την εκτέλεση της απόφασης, με τη διαβίβασή της στην Κεντρική Αρχή της χώρας κατοικίας του υποχρέου (εφόσον ο υπόχρεος κατοικεί σε χώρα που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1956).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή κυβερνητικής υπηρεσίας (κεντρικής ή τοπικής) της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας;

Ναι

Για διαταγές που έχουν εκδοθεί από το District Court, αρμόδιος είναι κανονικά ο Γραμματέας του.

16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ;

Μπορεί να έλθει κανείς σε επαφή με τη Γραμματεία του αρμόδιου District Court ως εξής

 • τηλεφωνικώς
 • με επιστολή
 • επισκεπτόμενος προσωπικά την υπηρεσία
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ;

Συνδρομή υπό μορφή κίνησης της διαδικασίας για την είσπραξη των οφειλομένων ποσών διατροφής (Βλ. αριθ. 12 & 13).

17.α) Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκεται στην Ιρλανδία

Βλ. αριθ. 14(α) – όσον αφορά τις αιτήσεις μεταξύ ΗΒ και Ιρλανδίας

Αναλόγως με το πού κατοικεί ο αιτών, ενδέχεται να είναι σε θέση να ζητήσει την εκτέλεση ισχύουσας απόφασης δυνάμει των διατάξεων της Σύμβασης της Ρώμης του 1990 ή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή.

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) της Ιρλανδίας;

Πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Γραμματέα του αρμόδιου District Court, όπως εκτίθεται στην απάντηση στην ερώτηση αριθ.15

19. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ;

Βλ. αριθ. 16

20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ;

Βλ

 • αριθ. 12, 13

  « Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2006

 •  
  • Κοινοτικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο

  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία
  • Δανία
  • Γερµανία
  • Εσθονία
  • Ιρλανδία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λεττονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεµβούργο
  • Ουγγαρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Αυστρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβενία
  • Σλοβακία
  • Φινλανδία
  • Σουηδία
  • Ηνωµένο Βασίλειο