Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 06-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Kun elatusapua ei onnistuta perimään Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta.

Jotta Euroopan unionin ulkopuolella oleskeleva elatusvelvollinen saataisiin maksamaan elatusapua, on nostettava kanne sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa elatusapupäätöksen täytäntöönpanoa haetaan. On myös hyvä tietää, että on olemassa kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka helpottavat elatusavun perimistä ulkomailta.

 • YK:n johdolla 20. kesäkuuta 1956 tehdyssä New Yorkin yleissopimuksessa English - français elatusavun perimisestä ulkomailla määrätään toimivaltaisten viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön järjestelmästä.
 • Elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyissä Haagin yleissopimuksissa vuosilta 1958 (en - fr) ja 1973 (en - fr) annetaan sopimusvaltioille yhteiset määräykset elatuspäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä säännöt oikeusavun myöntämisestä (ks. kohta "Oikeusapu - Yleistä").
 • Elatusapuun sovellettavasta laista tehdyissä Haagin yleissopimuksissa vuosilta 1956 (en - fr) ja 1973 (en - fr) asetetaan etusijalle sen valtion laki, jossa lapsen tai huoltajan tavanomainen (tai lapsen olinpaikan muuttuessa uusi) asuinpaikka on. Yleissopimukseen on kuitenkin olemassa tiettyjä poikkeuksia:
  • avio- tai asumuserossa elävien puolisoiden elatusvelvollisuutta sääntelevä laki on avio- tai asumuseroon sovellettava laki,
  • yleissopimuksessa tarkoitetusta laista voidaan poiketa, jos se on selvästi ristiriidassa sopimusvaltion oikeusjärjestyksen kanssa,
  • elatusvelvollinen voi kieltäytyä sivusukulaisen tai avioliiton kautta sukua olevan henkilön elatusvaateesta, jos velkojan ja elatusvelvollisen yhteisen asuinvaltion tai elatusvelvollisen tavanomaisen asuinvaltion laissa ei häntä siihen velvoiteta.

  Lisäksi nämä kaksi yleissopimusta eroavat toisistaan seuraavasti:

  Sivun alkuunSivun alkuun

  • vuoden 1956 yleissopimuksessa määritellään ainoastaan lasten elatusapuun liittyvä laki, kun taas vuoden 1973 yleissopimusta sovelletaan perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteista johtuviin velvoitteisiin, mukaan lukien elatusvelvollisuus aviotonta lasta kohtaan,
  • vuoden 1956 yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan vain siinä tapauksessa, että yleissopimuksen mukaisesti määrätty laki on sopimusvaltion laki, kun taas vuoden 1973 yleissopimuksen määräykset ovat yleissitovia, eli yleissopimuksen mukaisesti määrättyä lakia sovelletaan silloinkin, kun se on muun kuin sopimusvaltion laki.
Tällaiset erot aiheuttavat sekaannusta oikeussubjektille. Nämä viisi yleissopimusta eivät myöskään täydennä toisiaan eikä niiden perusteella pystytä nopeasti ja tehokkaasti paikantamaan elatusvelvollista, joka laiminlyö velvollisuutensa. Sen vuoksi yleissopimuksia aiotaan tarkistaa, minkä jälkeen ne yhdistetään uudeksi elatusapua koskevaksi yleissopimukseksi.

Viiteasiakirjat

 • New Yorkin yleissopimus English - français elatusavun perimisestä ulkomailla, 20. kesäkuuta 1956 (Yhdistyneet kansakunnat)
 • Yleissopimus (en - fr) lasten elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • Yleissopimus (en - fr) elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • Yleissopimus (en - fr) lasten elatusapuun sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • Yleissopimus (en - fr) elatusapuun sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)

« Elatusvaateet - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta