Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


« Δεν μπορώ να επιτύχω την καταβολή της διατροφής μου από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Για να υποχρεώσετε τον « υπόχρεο διατροφής » να πληρώσει, πρέπει να προσφύγετε στα δικαστήρια του κράτους εκτέλεσης. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που θα σας βοηθήσουν να εισπράξετε τη διατροφή σας στο εξωτερικό :

 • Η σύμβαση της Νέας Υόρκης English - français της 20ης Ιουνίου 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή, η οποία έχει συναφθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προβλέπει ένα σύστημα διοικητικής συνεργασίας μεταξύ αρμοδίων αρχών.
 • Οι συμβάσεις της Χάγης του 1958 (en - fr) και του 1973 (en - fr) για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων επί υποχρεώσεων διατροφής, θεσπίζουν μηχανισμό αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών, καθώς και κανόνες για την παροχή δικαστικής αρωγής (βλ. θέμα « δικαστική αρωγή »).
 • Οι συμβάσεις της Χάγης του 1956 (en - fr) και του 1973 (en - fr) για το εφαρμοστέο δίκαιο επί υποχρεώσεων διατροφής, δίνουν προτεραιότητα στο δίκαιο του τόπου συνήθους διαμονής (ή νέας διαμονής, σε περίπτωση μεταβολής) του τέκνου ή γενικά του δικαιούχου. Προβλέπονται εντούτοις ορισμένες εξαιρέσεις :
  • οι υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων μετά το διαζύγιο ή το χωρισμό διέπονται από το δίκαιο που διέπει το διαζύγιο ή το χωρισμό,
  • το εφαρμοστέο δυνάμει της σύμβασης δίκαιο μπορεί να μην εφαρμοστεί αν αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη,
  • ο υπόχρεος διατροφής μπορεί να αντιτάξει στην αξίωση διατροφής εκ μέρους συγγενούς εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας την ανυπαρξία υποχρέωσης δυνάμει του δικαίου της κοινής τους εθνικότητας ή του τόπου συνήθους διαμονής του.

  Εξάλλου, οι δύο συμβάσεις διαφέρουν σε ορισμένα σημεία :

  • η σύμβαση του 1956 καθορίζει μόνον το δικαίο που διέπει τις υποχρεώσεις διατροφής έναντι των τέκνων, ενώ η σύμβαση του 1973 εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής λόγω οικογενειακής σχέσης, συγγένειας, γάμου ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διατροφής έναντι μη νομίμου τέκνου,
  • οι διατάξεις της σύμβασης του 1956 εφαρμόζονται μόνον αν το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο συμβαλλομένου κράτους, ενώ οι διατάξεις της σύμβασης του 1973 έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι εφαρμόζονται ακόμα και αν το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο μη συμβαλλομένου κράτους.
Οι αποκλίσεις αυτές είναι πηγή περιπλοκών για τους διαδίκους. Επίσης, οι πέντε συμβάσεις δεν εφαρμόζονται κατά συμπληρωματικό τρόπο και δεν επιτρέπουν το γρήγορο και αποτελεσματικό εντοπισμό του υποχρέου που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Για το λόγο αυτό, μελετάται η αναθεώρηση του συνόλου αυτών των διατάξεων και η ομαδοποίησή τους σε μια νέα γενική σύμβαση για τις υποχρεώσεις διατροφής.

Έγγραφα αναφοράς

 • Σύμβαση της Νέας Υόρκης English - français της 20ης Ιουνίου 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή (Ηνωμένα Έθνη)
 • Σύμβαση (en - fr) για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων επί υποχρεώσεων διατροφής έναντι των τέκνων (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)
 • Σύμβαση (en - fr) για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων επί υποχρεώσεων διατροφής (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)
 • Σύμβαση (en - fr) για το εφαρμοστέο δίκαιο επί υποχρεώσεων διατροφής έναντι των τέκνων (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)
 • Σύμβαση (en - fr) για το εφαρμοστέο δίκαιο επί υποχρεώσεων διατροφής (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο