Европейска комисия > ЕСМ > Определяне на издръжка > Международно право

Последна актуализация: 06-08-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Определяне на издръжка - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


„Не мога да накарам човек в държава, която не е член на ЕС, да ми изплати издръжка.“

За да принудите длъжник на издръжка в държава извън Европейския съюз да си плати дължимото, трябва да използвате съдилищата на държавата, в която искате да се приведе в сила решението. Международните спогодби, като изброените по-долу, могат да ви помогнат да приведете в сила иска си за издръжка в чужбина.

 • Нюйоркската конвенция English - français от 20 юни 1956 г. относно възстановяването на издръжка в чужбина (Организация на обединените нации) определя договорености за административното сътрудничество между компетентните институции;
 • Хагските конвенции от 1958 English - français г. и 1973 English - français г. относно признаването и привеждането в сила на решения, свързани със задълженията за издръжка, уреждат споразуменията между договарящите се страни за реципрочно признаване и привеждане в сила, както и правилата, приложими към правната помощ (вж. „Правна помощ – обща информация“);
 • Хагските конвенции от 1956 English - français г. и 1973 English - français г. относно приложимото законодателство по отношение на задълженията за издръжка дават приоритет на закона за обичайното местожителство на въпросното дете или на лицата, на които се дължи издръжка, в общия случай (или на законодателството на страната на новото обичайно местожителсто в случай на неговата промяна). Въпреки това има редица изключения:

  • Законът, уреждащ задълженията за издръжка между съпрузи, които са разведени или разделени, е законът, приложим към развода или раздялата;

  • Прилагането на закона, посочен в конвенцията, може да бъде отказано само ако той е явно несъвместим с обществената политика;

  • В случай на задължение за издръжка между лица, които са родствено свързани, длъжникът може да оспори иска на лицето, на което дължи издръжка, на база на това, че не съществува такова задължение по законите на тяхната обща националност или законите на държавата, в която се намира обичайното местожителство на длъжника.

  Освен това двете конвенции се различават по определени въпроси:

  НагореНагоре

  • Конвенцията от 1956 г. определя приложимото законодателство, касаещо задълженията за издръжка само по отношение на децата, докато тази от 1973 г. се прилага спрямо задълженията за издръжка, породени от семейни отношения, бащинство/майчинство, брак или родство, включително задължение за издръжка по отношение на дете, което не е законородено;
  • Конвенцията от 1956 г. се прилага само ако посоченото законодателство е това на страна по конвенцията, докато тази от 1973 г. е универсална, в смисъл че се прилага дори и приложимото законодателство да е това на държава, която не е страна по конвенцията.

Тези разминавания пораждат много усложнения. Освен това петте конвенции не се допълват помежду си и не осигуряват бърз и ефективен начин за проследяване на длъжниците, опитващи се да избегнат плащането на своите задължения. Поради тези причини се обмисля преразглеждане на тези задължения и вкарването им в нова обща конвенция по въпросите на задълженията за издръжка.

Документи за справка

 • Нюйоркска конвенция English - français от 20 юни 1956 г. относно възстановяването на издръжка в чужбина (Организация на обединените нации);
 • Конвенция English - français за признаване и привеждане в сила на решенията, касаещи задълженията за издръжка на деца (Хагска конференция по международно частно право);
 • Конвенция English - français за признаване и привеждане в сила на решенията, касаещи задълженията за издръжка (Хагска конференция по международно частно право);
 • Конвенция English - français за приложимото законодателство, касаещо задълженията за издръжка на деца (Хагска конференция по международно частно право);
 • Конвенция English - français за приложимото законодателство, касаещо задълженията за издръжка (Хагска конференция по международно частно право).

« Определяне на издръжка - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 06-08-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство