Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Grekland

Senaste uppdatering: 09-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt grekisk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är grekisk lag tillämplig? 3.
4. Om grekisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de grekiska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Grekland? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Grekland? 18.

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt grekisk lag?

 1. Underhåll är pengar eller annat understöd som en person lämnar för att täcka mottagarens behov.
 2. Underhållsskyldighet uppstår inom familjeförhållanden, dvs. den gäller enbart mellan släktingar. Den hör till den del av juridiken som kallas obligationsrätten. Den är nära kopplad till mottagarens liv, värdighet och levnadsförhållanden.

Vilka personer måste betala underhållsbidrag till en annan person:

Föräldrar till sina barn?

Barn till sina föräldrar?

En frånskild make till sin f.d. make?

Andra?

När?

Underhållsskyldighet råder mellan släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, mellan syskon och mellan adoptivföräldrar och adoptivbarn. Föräldrar är alltså underhållsskyldiga i förhållande till sina tillgångar gentemot barnen, vare sig de utövar föräldraansvaret eller helt eller delvis har fråntagits föräldraansvaret (t.ex. vid skilsmässa, hemskillnad, olämplighet som vårdnadshavare). Barn är också underhållsskyldiga gentemot sina föräldrar, och barnbarn och barnbarnsbarn gentemot far- och morföräldrar och dessas föräldrar (om mellanliggande generationer är döda). Makar eller tidigare makar samt syskon är underhållsskyldiga gentemot varandra. Fadern till ett utomäktenskapligt barn är underhållsskyldigt gentemot barnets mor. Underhållsskyldigheten vilar i första hand på avkomlingarna, i samma ordning som de skulle ha ärvt och i proportion till arvslotten. Om det inte finns några avkomlingar, vilar underhållsskyldigheten på släktingarna i uppstigande led. Om det finns flera släktingar i uppstigande led med samma släktskapsförhållande, fördelas underhållsskyldigheten lika mellan dem. Om mer än en person har rätt till underhåll från samma person och han eller hon inte har råd att ge underhåll till alla, har avkomlingarna förtur i den ordning som de skulle ärva. Om de som har rätt till underhåll är släktingar i uppstigande led, har de närmaste släktingarna förtur. Underhållsberättigade makar behandlas lika med underåriga avkomlingar: de har företräde framför andra avkomlingar och övriga släktingar. Detsamma gäller för frånskild makes rätt till underhåll.

Till börjanTill början

En person har endast rätt till underhåll om han eller hon inte kan försörja sig själv med egna tillgångar eller ett arbete som är lämpligt med hänsyn till ålder, hälsotillstånd och övriga levnadsförhållanden och eventuella utbildningsbehov. Underåriga barn har rätt till underhåll från föräldrarna även om barnet har egna tillgångar, men under förutsättning att tillgångarna eller arbetsinkomsten är otillräckliga för barnets försörjning.

En person behöver inte betala underhåll om han eller hon på grund av övriga betalningsförpliktelser riskerar sitt eget uppehälle. Denna regel gäller inte i fråga om föräldrars underhållsskyldighet gentemot underåriga barn, såvida inte barnet har rätt till underhåll från en annan person eller barnet kan försörja sig med hjälp av egna tillgångar.

En f.d. make som inte kan försörja sig själv med egna inkomster eller tillgångar har rätt till underhåll i följande fall:

 1. Om han eller hon vid tiden för äktenskapsskillnaden av ålders- eller hälsoskäl inte kan börja eller fortsätta att utöva ett arbete och därigenom försörja sig.
 2. Om han eller hon har vårdnaden om ett underårigt barn och av den anledningen är förhindrad att utöva ett arbete.
 3. Om han eller hon inte hittar något lämpligt fast arbete eller är i behov av yrkesutbildning. Underhållsskyldigheten varar under dessa omständigheter högst tre år från dagen för äktenskapsskillnaden.
 4. I andra fall om det vid tiden för äktenskapsskillnaden anses skäligt att bevilja underhåll.

Underhållet kan dock vägras eller begränsas om det finns vägande skäl, till exempel om äktenskapet varade en kort tid, om den som ansöker om underhåll har vållat äktenskapsskillnaden eller om han eller hon själv har framkallat underhållsbehovet.

Till börjanTill början

Rätten till underhåll upphör om den underhållsberättigade gifter om sig, flyttar ihop med någon annan eller avlider, dock med undantag för underhållsbidrag som gäller tidigare perioder eller som hade förfallit till betalning vid tidpunkten för dödsfallet. Före detta makar är skyldiga att ge varandra exakta upplysningar om de egna tillgångarna och inkomsterna i den utsträckning det krävs för att fastställa underhållsbidragets nivå. På ansökan av en av de f.d. makarna, som vidarebefordras av det allmännas ombud (åklagarmyndigheten) , är en arbetsgivare, en myndighet eller skattemyndigheten skyldiga att lämna uppgifter om den andra makens tillgångar och i synnerhet hans eller hennes inkomster. Underhållets storlek beräknas utifrån den underhållsberättigades behov med hänsyn till hans eller hennes levnadsvillkor. Om den underhållsberättigade har begått en handling mot den underhållsskyldige som är skäl nog för att förlora arvsrätten, har den underhållsberättigade bara rätt till ett minimibidrag som täcker det absolut nödvändiga för den egna försörjningen.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Ett barn har rätt till underhåll från sina föräldrar upp till 18 års ålder, oavsett om barnet har inkomster från egna tillgångar eller arbete. Efter att barnet har fyllt 18 år är föräldrarna skyldiga att försörja honom eller henne om inte barnet själv kan försörja sig genom egna tillgångar eller ett arbete som är lämpligt med hänsyn till ålder, hälsotillstånd och övriga levnadsvillkor samt eventuella utbildningsbehov.

3. I vilka fall är grekisk lag tillämplig?

Underhåll mellan makar eller tidigare makar: Grekisk lag tillämpas om makarnas senaste gemensamma medborgarskap under äktenskapet var grekiskt och en av dem har behållit detta medborgarskap, om makarnas senaste gemensamma hemvist under äktenskapet var i Grekland eller om ärendet har närmast anknytning till Grekland. Underhåll mellan föräldrar och barn och övriga avkomlingar eller släktingar i uppstigande led: Grekisk lag tillämpas, om parternas senaste gemensamma medborgarskap var grekiskt, om parternas senaste gemensamma hemvist var i Grekland eller om barnet har grekiskt medborgarskap. Underhåll mellan barn och moder eller fader, om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse: Grekisk lag tillämpas om parternas senaste gemensamma medborgarskap var grekiskt, om parternas senaste gemensamma hemvist var i Grekland eller om modern eller fadern är grekisk medborgare. Underhåll till en mor till ett barn utom äktenskapet från barnets far: Grekisk lag tillämpas, om parternas senaste gemensamma medborgarskap under graviditeten var grekiskt eller om parternas hemvist eller faktiska vistelseort var i Grekland. Grekisk lag tillämpas även om de berörda personerna har både grekiskt och utländskt medborgarskap. Grekisk lag tillämpas också om den underhållsskyldige bor i Grekland och den underhållsberättigade är bosatt i ett land som är anslutet till New York-konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (se regeringsförordning nr 4421/1964). Vid rättegångar i Grekland tillämpas alltid grekisk processrätt.

Till börjanTill början

4. Om grekisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de grekiska domstolarna?

Om grekisk lag inte är tillämplig, tillämpar de grekiska domstolarna följande lag:

 1. Underhåll mellan makar eller tidigare makar: I första hand tillämpas lagen i det land där makarna under äktenskapet hade sitt senaste gemensamma medborgarskap, om en av dem har behållit detta medborgarskap, i andra hand lagen i det land där makarna under äktenskapet hade gemensam hemvist, i tredje hand lagen i det land till vilket makarna har närmast anknytning.
 2. Underhåll mellan föräldrar och barn, släktingar i uppstigande led och avkomlingar: I första hand tillämpas lagen i det land där parterna hade sitt senaste gemensamma medborgarskap, i andra hand lagen i det land där de hade sin senaste gemensamma hemvist, i tredje hand lagen i det land där barnet är medborgare.
 3. Underhåll mellan barn som fötts utom äktenskapet och barnets föräldrar: I första hand tillämpas lagen i det land där parterna hade sitt senaste gemensamma medborgarskap, i andra hand lagen i det land där parterna hade sin senaste gemensamma hemvist, i tredje hand lagen i det land där fadern eller modern är medborgare.
 4. Underhåll till modern till ett barn som fötts utom äktenskapet från barnets fader: I första hand tillämpas lagen i det land där parterna under graviditeten hade sitt senaste gemensamma medborgarskap, i andra hand lagen i det land där parterna hade hemvist eller sin faktiska vistelseort. Om någon av ovan nämnda personer har dubbelt utländskt medborgarskap tillämpas lagen i det land till vilket personen har närmast anknytning.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Den underhållsberättigade måste vända sig till domstol för att begära underhåll från den underhållsskyldige. Om New York-konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet är tillämplig (regeringsförordning nr 4421/1964) kan den instans som förmedlar en ansökan (”förmedlande organ”) från en underhållsberättigad som bor i en konventionsstat begära att den instans som mottar ansökan (”mottagande organ”) i den konventionsstat där den underhållsskyldige har hemvist vidtar alla ändamålsenliga åtgärder för indrivning av underhållet. I Grekland är det justitieministeriet som är mottagande organ enligt konventionen.

Till börjanTill början

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Det är endast en förälder till ett underårigt barn eller modern till ett barn som fötts utom äktenskapet som kan ansöka om underhåll hos domstol för barnets räkning. En ytterligare förutsättning är att föräldern har föräldraansvaret. Om föräldrarna har fråntagits föräldraansvaret ska ansökan om underhåll för det underåriga barnets räkning göras av den person som har tilldelats föräldraansvaret eller av barnets förmyndare, om det står under förmynderskap. Om den underhållsberättigade saknar rättslig handlingsförmåga eller står under domstols tillsyn, ska ansökan göras av förmyndare eller god man.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Distriktsdomstolarna för mindre tvistemål (enmansdomstolar) är allmänt behöriga för underhållskrav. I undantagsfall är distriktsdomstolarna för större tvistemål (kollegiala domstolar) behöriga. Det gäller till exempel om underhållskravet är förenat med ett äktenskapsmål (äktenskapsskillnad, annullering av äktenskap eller fastställande av om äktenskap har ingåtts eller inte) eller med bestridande av faderskap, fastställande av om förälder/barn-relation eller föräldraansvar föreligger eller inte, fastställande av faderskap till ett barn utom äktenskapet, fastställande av om ett frivilligt erkännande av ett barn utom äktenskapet är giltigt eller inte, fastställande av om ett barn är att anse som fött inom äktenskapet därför att föräldrarna senare ingått äktenskap, bestridande av ett frivilligt erkännande av ett barn, fastställande av om en giltig adoption föreligger eller inte, upphävande av adoption samt fastställande av om förmynderskap föreligger eller ej. Behörig är domstolen på den ort där den svarande har hemvist. Om talan är förenad med ett äktenskapsmål är behörig domstol domstolen på den ort där makarna har hemvist eller där båda makarna senast hade gemensam hemvist förutsatt att en av dem fortfarande bor kvar. Om det gäller en gemensam ansökan är behörig domstol domstolen på den ort där en av makarna har hemvist eller där käranden har hemvist, om han eller hon bott där minst ett år innan ansökan lämnades in (minst sex månader om sökanden är grekisk medborgare) , i annat fall domstolen i det land där båda makarna är medborgare. Om det är fara i dröjsmål, kan den underhållsberättigade ansöka hos den lokala distriktsdomstolen för mindre tvistemål om ett provisoriskt beslut om underhåll.

Till börjanTill början

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Ja, den underhållsberättigade ska utse ett juridiskt ombud med fullmakt att väcka talan om underhållsbidrag vid behörig domstol.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

En rättegång medför alltid vissa obligatoriska avgifter och andra kostnader. Till detta kommer advokatarvodet. Den som väcker talan om underhållsbidrag måste i förskott betala in ett belopp som fastställs av domstolen, men som inte får överstiga 147 euro. Övriga kostnader variera beroende på kravets storlek, vilka handlingar som ska delges och domstolsförhandlingarnas längd. Rättshjälp kan under vissa omständigheter beviljas till en part som saknar tillräckliga medel.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Domstolen fastställer underhållsbidraget för två år framåt och tar hänsyn till den underhållsberättigades försörjnings- och utbildningsbehov och den underhållsskyldiges ekonomiska tillgångar. Efter två år eller vid en ändring av de förhållanden som domstolen grundat sitt beslut på kan både den underhållsberättigade och den underhållsskyldige antingen ansöka om att ett nytt underhållsbidrag ska fastställas för de kommande två åren eller ansöka om jämkning av underhållsbidraget.

Till börjanTill början

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Som regel till den underhållsberättigade. Underhållsbidrag till underåriga barn eller personer som saknar rättslig handlingsförmåga eller står under förmynderskap betalas till den förälder, förmyndare eller gode man som har väckt talan på den underhållsberättigades vägnar.

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Om den underhållsskyldige vägrar att betala kan den underhållsberättigade försöka driva in kravet genom utmätning av den underhållsskyldiges tillgångar, om han eller hon har några.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Nej.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Nej.

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Grekland?

Ja.

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Om den underhållsberättigade har hemvist i ett land som har anslutit sig till New York-konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (dit hör Grekland, se regeringsförordning nr 4421/64) eller i ett land som har slutit avtal med Grekland och den underhållsskyldige bor i Grekland kan den underhållsberättigade vända sig till justitieministeriets centralförvaltning för hjälp. Adress: Mesogeion 96, 11527 Aten, Grekland. Telefon: +30 210 771 41 86. Hur man ska göra för att vända sig till denna myndighet anges i konventionen.

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Den hjälp som anges i konventionen.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Grekland?

Nej, utom i ovanstående fall.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 09-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket