Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 30-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko, saskaņā ar Grieķijas likumdošanu, ietver jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums”? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļu pabalstu? 2.
3. Kādos gadījumos ir spēkā Grieķijas likumdošana? 3.
4. Ja nav piemērojama Grieķijas likumdošana, kādus likumus jāpiemēro Grieķijas tiesām? 4.
5. Vai prasītājam jāiesniedz prasība konkrētā organizācijā, valsts iestādē vai tiesā, lai iegūtu uzturlīdzekļus? 5.
6. Vai prasību nepilngadīga bērna vietā var celt organizācija, valsts iestāde vai tiesas? 6.
7. Ja pieteikuma iesniedzējs plāno celt prasību tiesā, kā lai viņš/viņa noskaidro, kurai tiesai ir jurisdikcija? 7.
8. Vai prasītājam jāiesniedz prasība tiesā ar starpnieka (piem., advokāta, konkrētas organizācijas vai valsts iestādes, utt.) palīdzību? Ja nē, kādas procedūras ir jāpiemēro? 8.
9. Vai prasītājam ir jāmaksā, lai celtu prasību tiesā? Ja ir, tad cik daudz? Ja prasītājam nav pietiekamu finansiālo iespēju, vai viņš/viņa var saņemt tiesisko palīdzību, lai segtu procedūras izmaksas? 9.
10. Kāda veida uzturlīdzekļus visticamāk piešķirs tiesa? Ja tiks piešķirts pabalsts, kā tas tiks aprēķināts? Vai tiesas lēmums var tikt pārskatīts, ņemot vērā izmaiņas dzīves dārdzībā vai ģimenes apstākļos? 10.
11. Kādā veidā un kam tiks maksāti uzturlīdzekļi? 11.
12. Ja uzturlīdzekļu parādnieks nemaksā labprātīgi, kā var rīkoties, lai piespiestu viņu maksāt? 12.
13. Vai ir kāda organizācija vai valsts iestāde, kas var palīdzēt ar uzturlīdzekļu atjaunošanu? 13.
14. Vai tā var aizstāt parādnieku un maksāt uzturlīdzekļus vai daļu uzturlīdzekļu viņa vai viņas vietā? 14.
15. Vai prasītājs var vērsties pēc Grieķijas organizācijas vai valsts iestādes palīdzības? 15.
16. Ja tas ir iespējams, kā var sazināties ar šo organizāciju vai valsts iestādi? 16.
17. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts iestādes, ja viņš atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu parādnieks atrodas Grieķijā? 17.
18. Vai prasītājs var adresēt prasību tieši organizācijai vai valsts iestādei Grieķijā? 18.

 

1. Ko, saskaņā ar Grieķijas likumdošanu, ietver jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums”?

 1. ‘Uzturlīdzekļi’ nozīmē naudas summu vai cita veida palīdzību, ko kāds izsniedz citai personai, lai segtu viņa/viņas ikdienas dzīvošanas izdevumus.
 2. Obligātie uzturlīdzekļu maksājumi jāveic ģimenes kontekstā, citiem vārdiem, tos maksā viens radinieks otram, ir obligātas saistības, un attiecas uz uzturlīdzekļu saņēmēja dzīvi, cieņu un izdzīvošanu.

Kam ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus?

  Vecākiem – saviem bērniem?

  Bērniem – saviem vecākiem?

  Laulātais draugs/draudzene, kas šķiras no savas laulātās draudzenes/drauga?

  Citi?

  Kādos gadījumos?

Uzturlīdzekļu parādnieki ir tikai tie tiešie asinsradinieki, un vienu vecāku bērni netiešajā līnijā, un audžuvecāki, kuru pienākums ir maksāt uzturlīdzekļus audžubērniem. Turklāt laulībā dzimuša bērna mātei ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no šī bērna tēva. Uzturlīdzekļu parādnieki tādējādi ir vecāki attiecībā uz bērniem, atkarībā no viņu spējām, no tā, vai bērni atrodas viņu aizbildniecībā, vai šīs tiesības ir viņiem pilnībā vai daļēji atņemtas (piemēram, šķiršanās, atšķiršanas, sliktas aizbildniecības gadījumā vai ja bērni ir iesnieguši šādu lūgumu); bērni attiecībā uz saviem vecākiem, mirušo bērnu mazbērni vai bērni mazmazbērni vai mazbērni, kas ir miruši - attiecībā uz vecvecākiem un vecvecvecākiem; laulātie draugi vai bijušie laulātie draugi attiecībā viens uz otru; un kā iepriekš minēts, laulībā dzimuša bērna tēvs attiecībā uz šī bērna māti. Bez tam pienākums maksāt uzturlīdzekļus ir arī pēcnācējiem, kārtībā, kas ir piemērojama beztestamenta mantošanas gadījumā. Šī pienākuma pakāpe ir identiska viņa/viņas īpašuma daļai. Gadījumā, ja pēcnācēju nav, pienākums maksāt uzturlīdzekļus gulstas uz tuvākajiem tās pašas paaudzes priekštečiem. Ja ir vairāk nekā viens uzturlīdzekļu parādnieks un šī puse nespēj maksāt uzturlīdzekļus visiem to saņēmējiem, prioritāte jāpiešķir beztestamenta mantošanas secībā. Ja vairums uzturlīdzekļu saņēmēju ir priekšteči, prioritāte jāpiešķir tuvākajiem priekštečiem. Bez tam, laulātajam draugam/draudzenei attiecībā uz uzturlīdzekļu saņemšanu ir tādas pašas tiesības kā nepilngadīgajiem pēctečiem un citiem radiniekiem, tas attiecas arī uz šķirtu laulāto draugu, ja viņam/viņai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesības saņemt uzturlīdzekļus ir tikai personai, kura nevar sevi uzturēt no saviem aktīviem vai no savam vecumam piemērota darba, veselības stāvokļa dēļ kā arī saņemt nodrošinājumu citām pamatvajadzībām, ņemot vērā nepieciešamību pēc izglītības, izņemot mazgadīgus bērnus, kuriem, pat ja viņiem ir aktīvi, ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no vecākiem, ja viņu ieņēmumi, aktīvi vai darba ienākumi ir nepietiekami, lai nodrošinātu uzturu. Turklāt personai, kura, ņemot vērā tās saistības, nav spējīga maksāt uzturlīdzekļus, neapdraudot savu uzturlīdzekļu nodrošinājumu, nav pienākums maksāt uzturlīdzekļus. Tomēr šis noteikums nav spēkā, runājot par uzturlīdzekļiem mazgadīgiem bērniem, ko maksā viņu vecāki, izņemot, ja uzturlīdzekļu prasību var izvirzīt citai personai vai ja bērns var iztikt no paša aktīviem.

Bijušo laulāto draugu gadījumā, ja viens laulātais draugs nevar nodrošināt savus uzturlīdzekļus no saviem ienākumiem vai aktīviem, viņam ir tiesības pieprasīt uzturlīdzekļus no otra:

 1. ja ir izdots nolēmums par laulības šķiršanu un viņš/viņa ir tādā vecumā vai tādā veselības stāvoklī, ka nav pieļaujams piespiest viņu uzsākt vai turpināt strādāt piemērotu darbu, lai nodrošinātu sev uzturlīdzekļus;
 2. ja viņa/viņas aizbildniecībā ir mazgadīgs bērns un šī iemesla dēļ nav iespējams strādāt piemērotu darbu;
 3. ja viņš/viņa nevar atrast piemērotu, stabilu darbu vai arī, ja viņam/viņai ir nepieciešama profesionālā apmācība, abos gadījumos uz periodu, ne ilgāku par trim gadiem kopš nolēmuma par laulības šķiršanu izdošanu; un
 4. citos gadījumos, kad žēlsirdības dēļ ir nepieciešama uzturlīdzekļu piešķiršana pēc laulības šķiršanas nolēmuma izdošanas.

Ja nepieciešams, ar nopietnu pamatojumu uzturlīdzekļu maksāšanu var aizliegt vai ierobežot, it sevišķi, ja laulība ilgusi neilgu laiku vai ja saņēmējs ir atbildīgs par šķiršanos vai brīvprātīgi izraisījis savu paša nabadzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesības saņemt uzturlīdzekļus beidz pastāvēt, ja saņēmējs atkārtoti apprecas vai ja viņš/viņa pastāvīgi dzīvo kopā ar citu personu civillaulībā, vai arī, ja iestājas saņēmēja nāve, izņemot, ja šīs tiesības attiecas uz pagātnes periodiem vai uzturlīdzekļiem, kas bija maksājumi nāves brīdī. Bez tam katram no bijušajiem laulātajiem draugiem ir pienākums sniegt otram precīzu informāciju par saviem aktīviem un ienākumiem, ja tas var noderēt, lai noteiktu uzturlīdzekļu apjomu. Bez tam, saņemot prasību no bijušā laulātā drauga, ja tā ir nosūtīta ar prokurora starpniecību, darba devējiem, atbildīgajiem valsts dienestiem un nodokļu inspektoriem ir jāsniedz visa noderīgā informācija par otra laulātā drauga aktīviem un par visiem viņa ienākumiem. Uzturlīdzekļu apjomu nosaka, balstoties uz saņēmēja vajadzībām, pamatojoties uz dzīves apstākļiem. Uzturlīdzekļu saņēmējiem ir tiesības saņemt tikai elementārus uzturlīdzekļus, kas sedz absolūtas dzīves nepieciešamības, ja tie ir veikuši pārkāpumu attiecībā uz uzturlīdzekļu parādnieku, kas attaisno viņu atstāšanu bez tiesībām saņemt pilnus uzturlīdzekļu maksājumus.

2. Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļu pabalstu?

Bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļu pabalstu no vecākiem līdz 18 gadu vecumam, neatkarīgi no tā, vai bērnam ir ienākumi no aktīviem vai darba, turpretim pēc šī vecuma vecāku pienākums ir uzturēt pieaugušo bērnu, ja šis bērns nevar pats sevi uzturēt no aktīviem vai ar savam vecumam piemērotu darbu vai veselības stāvokļa dēļ, kā arī nodrošināt citas pamatvajadzības, ņemot vērā bērna nepieciešamību pēc izglītības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kādos gadījumos ir spēkā Grieķijas likumdošana?

Gadījumos, kad uzturlīdzekļus maksā laulātie draugi vai bijušie laulātie draugi, spēkā ir Grieķijas materiālo tiesību likumdošana, ja viņu laulības laikā pēdējā kopīgā pilsonība bija grieķu un vismaz viens no viņiem ir saglabājis Grieķijas pilsonību vai ja viņu pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta laulības laikā bija Grieķijā vai ja šīm personām ir cieša saistība ar Grieķiju. Gadījumos, kad uzturlīdzekļus maksā vecāki bērniem un citi priekšteči saviem pēctečiem, spēkā ir Grieķijas likumdošana, ja pēdējā kopējā pilsonība bija grieķu un pēdējā parastā dzīvesvieta bija Grieķija vai ja bērnam ir Grieķijas pilsonība. Ja bērns ir dzimis laulībā, uzturlīdzekļu maksāšanas gadījumos, kur ir iesaistīti šī bērna māte un tēvs, spēkā ir Grieķijas likumdošana, ja pēdējā kopējā pilsonība grūtniecības laikā bija Grieķijas vai parastā dzīvesvieta tajā laikā bija Grieķijā. Grieķijas likumdošana ir spēkā arī, ja kādai no iepriekšminētajām personām ir gan Grieķijas, gan ārvalstu pavalstniecība. Bez tam Grieķijas likumdošana ir piemērojama arī gadījumā, ja uzturlīdzekļu parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta ir Grieķijā un uzturlīdzekļu saņēmēja dzīvesvieta ir kādā no Ņujorkas Konvencijas par uzturlīdzekļu piedziņu ārzemēs līgumslēdzējām valstīm (Likumdošanas akts nr. 4421/1964). Piemērojama ir Grieķijas procesuālā likumdošana saskaņā ar lex fori principu.

4. Ja nav piemērojama Grieķijas likumdošana, kādus likumus jāpiemēro Grieķijas tiesām?

Ja nav piemērojama Grieķijas likumdošana, tiesas piemēros tālāk minētos likumus minētajā secībā:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā, ja ir iesaistīti laulātie draugi vai bijušie laulātie draugi, viņu pēdējās kopīgās pilsonības likums laulības laikā, ja vienam no viņiem joprojām ir šāda pilsonība, vai viņu parastās dzīvesvietas likums laulības laikā, vai tās valsts likums, ar kuru viņiem ir visciešākā saistība;
 2. uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā, ja ir iesaistīti vecāki un bērni, priekšteči un pēcteči, viņu pēdējās kopīgās pilsonības likums, vai viņu parastās dzīvesvietas likums vai tās valsts likums, kuras pilsonība ir bērnam;
 3. uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā, ja ir iesaistīts laulībā dzimis bērns un tā vecāki, pēdējās kopīgās pilsonības likums vai pēdējās kopīgās parastās dzīvesvietas likums, vai arī tās valts likums, kuras pilsonība ir mātei vai tēvam;
 4. uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā, ja ir iesaistīta ārpus laulības dzimuša bērna māte un šī bērna tēvs, viņu pēdējās kopīgās pilsonības valsts likums  grūtniecības laikā vai viņas parastās dzīvesvietas valsts likums. Ja kādai no iepriekšminētajām personām ir vairākas ārvalstu pilsonības, spēkā ir tās valsts likumdošana, ar kuru viņai ir visviešākā saistība.

5. Vai prasītājam jāiesniedz prasība konkrētā organizācijā, valsts iestādē vai tiesā, lai iegūtu uzturlīdzekļus?

Prasītājam jāvēršas tiesā, lai piedzītu uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu parādnieka. Bez tam, gadījumos, kad ir piemērojama Ņujorkas Konvencija par uzturlīdzekļu piedziņu ārzemēs (likumdošanas akts nr. 4421/1964), dokumentu nodošanas dienestam, kas nosūta prasību no prasītāja, kurš dzīvo valstī, kas ir līgumslēdzēja valsts, jāpieprasa no otras līgumslēdzējas puses saņemšanas dienesta valstī, kurā dzīvo uzturlīdzekļu parādnieks, un Grieķijas gadījumā no Tieslietu ministrijas, lai tiktu veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai prasītājs saņemtu uzturlīdzekļus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Vai prasību nepilngadīga bērna vietā var celt organizācija, valsts iestāde vai tiesas?

Tikai mazgadīga bērna vecāki vai ārpus laulības dzimuša bērna māte, ja bērns atrodas šo personu aizbildniecībā, var bērna vārdā pieprasīt tiesā uzturlīdzekļu piedziņu. Gadījumā, ja vecākiem atņemta aizbildniecība, uzturlīdzekļu piedziņas prasību mazgadīga bērna vārdā var celt persona, kura ir aizbildnis vai apgādātājs aizbildniecības lietā. Ja prasītājs atrodas tiesas aizsardzībā vai nav spējīgs piedalīties juridisku jautājumu risināšanā, šī prasība jāceļ apgādniekam vai arī pagaidu vai pastāvīgajam aizbildnim.

7. Ja pieteikuma iesniedzējs plāno celt prasību tiesā, kā lai viņš/viņa noskaidro, kurai tiesai ir jurisdikcija?

Tiesa, kurā prasītājs iesniedz uzturlīdzekļu piedziņas prasību pret uzturlīdzekļu parādnieku, ir viena dalībnieka pirmās instances tiesa, un kur prasība par uzturlīdzekļu piedziņu iesniegta kopā ar laulības strīdu, piemēram, prasību šķirt laulību, laulības anulēšanu vai laulības esamības vai neesamības atzīšanu, vai ar citu prasību saistībā ar apstrīdamu paternitāti, vecāka-bērna attiecību esamības vai neesamības atzīšanu, prasības saistībā ar aizbildniecību, laulībā dzimuša bērna paternitātes atzīšanu, fakta par laulībā dzimuša bērna brīvprātīgas atzīšanas esamību vai neesamību, atzinumu, ka nav bijusi adopcija, adopcijas izbeigšanu, un atzinumu, ka nav ir vai nav apgādniecība. Atbildīgā vietējā tiesa ir tiesa atbildētāja dzīvesvietā vai pieraksta vietā, un kur prasība apvienota ar laulības strīdiem, tā ir arī laulāto draugu parastās dzīvesvietas tiesa vai pēdējā parastā dzīvesvieta laulātajiem draugiem, ja viens no viņiem joprojām tur dzīvo, vai ja viens vai otrs laulātais joprojām tur dzīvo kopīga lūguma gadījumā, vai ja prasītājam tur ir parastā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms prasības celšanas vai sešus mēnešus, ja viņš ir grieķis pēc tautības vai Grieķijas pilsonis. Steidzamos gadījumos vai draudošu briesmu gadījumā, prasītājs var iesniegt lūgumu vietējai viena dalībnieka pirmās instances tiesai izdot izpildrakstu, kas uzliek par pienākumu izmaksāt pagaidu uzturlīdzekļus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Vai prasītājam jāiesniedz prasība tiesā ar starpnieka (piem., advokāta, konkrētas organizācijas vai valsts iestādes, utt.) palīdzību? Ja nē, kādas procedūras ir jāpiemēro?

Jā, prasītājam ir jāieceļ zvērināts advokāts, kurš izvirza uzturlīdzekļu piedziņas prasību atbildīgajai vietējai tiesai.

9. Vai prasītājam ir jāmaksā, lai celtu prasību tiesā? Ja ir, tad cik daudz? Ja prasītājam nav pietiekamu finansiālo iespēju, vai viņš/viņa var saņemt tiesisko palīdzību, lai segtu procedūras izmaksas?

Pirmstiesas procedūrai nepieciešami noteikti izdevumi, papildus advokāta honorāram. Pusei, kura iesniedz uzturlīdzekļu piedziņas prasību, iepriekš jāmaksā tiesas izdevumi, kas nevar pārsniegt € 147, kamēr pārējo izdevumu līmenis ir atšķirīgs atkarībā no pieprasītās uzturlīdzekļu summas, no nododamo dokumentu skaita un noklausīšanās atlikšanas. Ja kādai no pusēm ir zems ienākumu līmenis, likums paredz atkarībā no apstākļiem juridisku palīdzību.

10. Kāda veida uzturlīdzekļus visticamāk piešķirs tiesa? Ja tiks piešķirts pabalsts, kā tas tiks aprēķināts? Vai tiesas lēmums var tikt pārskatīts, ņemot vērā izmaiņas dzīves dārdzībā vai ģimenes apstākļos?

Tiesa nosaka uzturlīdzekļu apjomu, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt prasītājam pietiekamu dzīves kvalitāti un izglītību, kā arī uzturlīdzekļu parādnieka finansiālās iespējas. Šo summu nosaka divu gadu periodam. Pēc diviem gadiem, ja ir mainījušies apstākļi, ko tiesa ņēmusi vērā, nosakot uzturlīdzekļu apjomu, puses, t.i., gan prasītājs, gan uzturlīdzekļu parādnieks, var pieprasīt, lai nosaka uzturlīdzekļu apjomu vēl uz diviem gadiem un pie otrreizējas uzturlīdzekļu apjoma noteikšanas, to var no jauna pārskatīt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Kādā veidā un kam tiks maksāti uzturlīdzekļi?

Uzturlīdzekļi tiek maksāti prasītājam un mazgadīgu bērnu, personu, kas nav spējīgi stāties juridiskos darījumos vai zem tiesas aizsardzības gadījumā, tie tiek maksāti vecākam, aizbildnim vai apgādnieka, kurš cēlis tiesā doto prasību prasītāja vārdā.

12. Ja uzturlīdzekļu parādnieks nemaksā labprātīgi, kā var rīkoties, lai piespiestu viņu maksāt?

Gadījumā, ja uzturlīdzekļu parādnieks atsakās maksāt, prasītājs var mēģināt apmierināt savu prasību, pielietojot piespiedu piedziņas procedūru pret uzturlīdzekļu parādnieka aktīviem, ja viņam tādi ir.

13. Vai ir kāda organizācija vai valsts iestāde, kas var palīdzēt ar uzturlīdzekļu atjaunošanu?

14. Vai tā var aizstāt parādnieku un maksāt uzturlīdzekļus vai daļu uzturlīdzekļu viņa vai viņas vietā?

15. Vai prasītājs var vērsties pēc Grieķijas organizācijas vai valsts iestādes palīdzības?

16. Ja tas ir iespējams, kā var sazināties ar šo organizāciju vai valsts iestādi?

Ja prasītājs dzīvo valstī, kas ir piedalās Ņujorkas Konvencijā par uzturlīdzekļu piedziņu ārzemēs, kura ir spēkā Grieķijā, saskaņā ar likumdošanas aktu 4421/64, vai ja pastāv abpusēja vienošanās starp šo valsti un Grieķiju, un uzturlīdzekļu parādnieks ir Grieķijas iedzīvotājs, tad par palīdzības sniegšanu ir atbildīgs Tieslietu ministrijas Centrālais dienests, kura adrese ir 96 Mesogeion Ave., Atēnas, Grieķija GR-11527, Tel. +30.210.7714186. Veids, kādā jāsazinās ar šo dienestu, ir izklāstīts Konvencijā.

17. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts iestādes, ja viņš atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu parādnieks atrodas Grieķijā?

Konvencijā paredzēto palīdzību.

18. Vai prasītājs var adresēt prasību tieši organizācijai vai valsts iestādei Grieķijā?

Nē, izņemot iepriekšminētajā gadījumā.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste