Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Ελλάδα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται «διατροφή»; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο; 3.
4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στην Ελλάδα; 4.
5. Ο δικαιούχος διατροφής, πρέπει να απευθυνθεί, σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή; 5.
6. Είναι δυνατόν να διεκδικήσει κάποιος διατροφή για λογαριασμό ανηλίκου, από έναν οργανισμό, τη διοίκηση ή τη δικαιοσύνη ; 6.
7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο; 7.
8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικό οργανισμό, κάτι άλλο….), εάν όχι ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποίο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων. Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να κάνει χρήση του ευεργετήματος της πενίας; 9.
10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή. Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πως μπορεί αυτό να αξιολογηθεί. Πως θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών; 10.
11. Πως και σε ποιόν καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής, δεν καταβάλλει οικειοθελώς την διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει; 12.
13. Ενας οργανισμός ή η διοίκηση μπορούν να βοηθήσουν στην διεκδίκηση διατροφής; 13.
14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής; 14.
15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοηθείας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση στην Ελλάδα; 15.
16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί. 16.
17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο, αν ο δικαιούχος βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στην Ελλάδα; 17.
18. Ο δικαιούχος μπορεί απευθείας να απευθυνθεί σ' έναν οργανισμό ή στη διοίκηση στην Ελλάδα; 18.

 

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο;

 1. Διατροφή είναι το χρηματικό ποσό ή άλλες παροχές που κάποιος δίνει σε κάποιον άλλον, για να καλύψει μ' αυτό τις βιοτικές του ανάγκες.

 2. Η υποχρέωση διατροφής έχει οικογενειακό χαρακτήρα, δηλ. προβλέπεται μεταξύ συγγενών, είναι ενοχικής φύσης και συνέχεται με την ζωή, την αξιοπρέπεια και την επιβίωση του δικαιούχου.

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλουν διατροφή;

Οι γονείς έναντι των παιδιών τους;

Τα παιδιά έναντι των γονιών τους;

Ο/Η διεζευχθής έναντι του πρώην συζύγου;

'λλοι;

Σε ποιες περιπτώσεις;

Υπόχρεοι συγγενείς για διατροφή είναι μόνο οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου μόνο οι αδελφοί καθώς και ο υιοθέτησας, ο οποίος οφείλει διατροφή στον υιοθετηθέντα. Επίσης η μητέρα εξώγαμου έχει δικαίωμα διατροφής από τον πατέρα του τέκνου. 'Έτσι υπόχρεοι διατροφής είναι οι γονείς έναντι των τέκνων τους, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, είτε ασκούν την γονική μέριμνα, είτε η άσκησή της τους έχει αφαιρεθεί, ολικά ή μερικά (όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση διαζυγίου, διακοπής της συμβίωσης, κακής άσκησης ή σχετικής αίτησης των ιδίων), τα τέκνα έναντι των γονέων τους, τα εγγόνια τέκνων που έχουν αποβιώσει ή τα δισέγγονα τέκνων ή εγγόνων που έχουν αποβιώσει έναντι των παππούδων και γιαγιάδων και προπαππούδων και προγιαγιάδων, οι σύζυγοι ή οι πρώην σύζυγοι ο ένας έναντι του άλλου, ο ένας αδελφός έναντι του άλλου και ως προαναφέρθηκε ο πατέρας εξωγάμου τέκνου έναντι της μητέρας αυτού. Εξάλλου υποχρέωση διατροφής έχουν πρώτα οι κατιόντες, κατά την σειρά που καλούνται στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και ο καθένας τους ανάλογα με την κληρονομική του μερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατιόντες υποχρέωση διατροφής έχουν οι πλησιέστεροι ανιόντες, που ενέχονται σε ίσα μέρη αν είναι περισσότεροι στον ίδιο βαθμό. Όταν αυτοί που έχουν δικαίωμα διατροφής απέναντι σ' ένα πρόσωπο είναι περισσότεροι και ο υπόχρεος δεν επαρκεί να τη δώσει σε όλους, προτεραιότητα έχουν οι κατιόντες κατά την σειρά της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. Αν οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι ανιόντες έχουν προτεραιότητα οι πλησιέστεροι. Επίσης ο σύζυγος, ως προς το δικαίωμα διατροφής, συμπορεύεται με τους ανήλικους κατιόντες και προηγείται από τους λοιπούς κατιόντες και άλλους συγγενείς, το ίδιο δε ισχύει και για τον διαζευγμένο σύζυγο, εφόσον έχει δικαίωμα διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εξάλλου δικαίωμα διατροφής έχει μόνο όποιος δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του, πλην όμως το ανήλικο τέκνο και αν ακόμη έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του. Περαιτέρω δεν έχει υποχρέωση διατροφής εκείνος που ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεών του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, πλην όμως ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, όταν πρόκειται για διατροφή ανηλίκου τέκνου από τον γονέα του, εκτός αν αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή να μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του.

Προκειμένου για πρώην συζύγους, εφόσον ο ένας από αυτούς δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο

 1. αν κατά την έκδοση του διαζυγίου βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει από αυτό τη διατροφή του,
 2. αν έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και γι' αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση του κατάλληλου επαγγέλματος,
 3. Αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση και στις δύο αυτές περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου και
 4. σε κάθε άλλη περίπτωση που η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας.

Η διατροφή όμως μπορεί ν' αποκλειστεί ή να περιοριστεί αν αυτό επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου του ή προκάλεσε εκούσια την απορία του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικαίωμα διατροφής δε παύει αν ο δικαιούχος ξαναπαντρευτεί ή αν συζεί μόνιμα με κάποιον άλλο σε ελεύθερη ένωση, καθώς και με τον θάνατο του δικαιούχου, εκτός αν αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές κατά το χρόνο του θανάτου του. Περαιτέρω καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Εξάλλου με αίτημα ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα, ο εργοδότης η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, ενώ οι δικαιούχοι διατροφής δικαιούνται μόνο στοιχειώδη τοιαύτη, που περιλαμβάνει τα απολύτως αναγκαία για την συντήρηση τους, αν υπέπεσαν έναντι του υπόχρεου σε παράπτωμα που να δικαιολογεί ην αποκλήρωσή τους.

2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται «διατροφή»;

Μέχρι την ηλικία των 18 ετών ένα τέκνο δικαιούται διατροφής από τους γονείς του ανεξάρτητα από αν έχει εισοδήματα από περιουσία ή εργασία του, ενώ μετά την ηλικία αυτή οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν το ενήλικο τέκνο τους, αν αυτό δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή την εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του.

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο;

Στη διατροφή μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων εφαρμόζεται το Ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, εφόσον κατά την διάρκεια του γάμου τους η τελευταία κοινή ιθαγένεια είναι ελληνική και ο ένας αυτών την διατηρεί, είτε η τελευταία κατά τη διάρκεια του γάμου τους κοινή συνήθης διαμονή ήταν η Ελλάδα ,είτε εφόσον αυτοί συνδέονται στενότερα με το ελληνικό δίκαιο. Στη διατροφή μεταξύ γονέων και τέκνων και λοιπών ανιόντων - κατιόντων εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, εφόσον η τελευταία κοινή ιθαγένεια είναι ελληνική, είτε η τελευταία κοινή συνήθης διαμονή τους είναι στην Ελλάδα, είτε το τέκνο έχει ελληνική ιθαγένεια. Αν το τέκνο γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, στη διατροφή μεταξύ αυτού και της μητέρας του ή του πατέρα του εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, εφόσον η τελευταία κοινή τους ιθαγένεια είναι ελληνική, είτε η τελευταία κοινή διαμονή τους είναι η Ελλάδα, είτε η μητέρα ή ο πατέρας είναι Έλληνες. Στη διατροφή μεταξύ μητέρας εκτός γάμου τέκνου και του πατέρα αυτού εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο εφόσον η τελευταία κατά την κύηση κοινή ιθαγένειά τους ήταν η ελληνική ή η συνήθης ή απλή διαμονή τους είναι στην Ελλάδα. Επίσης εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο αν κάποιο από τα άνω πρόσωπα έχει ελληνική ιθαγένεια και ξένη ιθαγένεια .Εξάλλου εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, εφόσον πρόκειται για διατροφή που ο υπόχρεος είναι κάτοικος Ελλάδας και ο δικαιούχος είναι κάτοικος ενός από τα κράτη στα οποία ισχύει η Σύμβαση της Ν. Υόρκης «Περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή- νδ4421/1964». Εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο είναι το ελληνικό δικονομικό δίκαιο σύμφωνα με την αρχή της lex fori.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στην Ελλάδα;

Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο, τα δικαστήρια θα εφαρμόσουν κατά σειρά

 1. για τη διατροφή μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων το δίκαιο της κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής ιθαγένειάς τους, εφόσον ο ένας την διατηρεί, είτε το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου συνήθους κοινής διαμονής τους, είτε το δίκαιο με το οποίο αυτοί συνδέονται στενότερα,

 2. για τη διατροφή γονέων - τέκνων και ανιόντων-κατιόντων το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, είτε το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους ,είτε το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου,

 3. για τη διατροφή μεταξύ εκτός γάμου τέκνου και των γονέων του το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας τους, είτε το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους είτε το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα ή της μητέρας αντίστοιχα,

 4. για τη διατροφή μητέρας τέκνου εκτός γάμου από τον πατέρα αυτού το δίκαιο της τελευταίας κατά την κύηση κοινής τους ιθαγένειας, είτε το δίκαιο της συνήθους ή απλής διαμονής. Εάν κάποιος από τα άνω πρόσωπα έχει πολλαπλή ξένη ιθαγένεια εφαρμόζεται το δίκαιο της πολιτείας με την οποία συνδέεται στενότερα.

5. Ο δικαιούχος διατροφής, πρέπει να απευθυνθεί, σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή;

Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να ζητήσει δια-τροφή από τον υπόχρεο .Επίσης σε περίπτωση εφαρμογής της Σύμβασης της Ν. Υόρκης «Περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή - νδ 4421/1964» η αντιπροσωπεία διαβιβάσεως του αιτήματος διατροφής δικαιούχου που κατοικεί σε ένα συμβαλλόμενο κράτος ζητεί από την αντιπροσωπεία λήψεως του ομοίως συμβαλλομένου κράτους που κατοικεί ο υπόχρεος της διατροφής και προκειμένου για την Ελλάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που απαιτούνται για την καταβολή της διατροφής στον δικαιούχο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Είναι δυνατόν να διεκδικήσει κάποιος διατροφή για λογαριασμό ανηλίκου, από έναν οργανισμό, τη διοίκηση ή τη δικαιοσύνη ;

Μόνον οι γονείς του ανηλίκου τέκνου ή η μητέρα του εκτός γάμου τέκνου, εφόσον έχουν την γονική του μέριμνα δύνανται να ζητήσουν για λογαριασμό του από το δικαστήριο να επιδικάσει σε βάρος του υπόχρεου, διατροφή. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η αγωγή για διατροφή για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου ασκείται από αυτόν στον οποίο έχει ανατεθεί ή από τον επίτροπο αυτού, αν τελεί σε επιτροπεία. Αν ο δικαιούχος διατροφής είναι υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση ή είναι ανίκανος η εν λόγω αγωγή ασκείται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη, είτε τον προσωρινό ή οριστικό επίτροπο αντίστοιχα.

7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Αρμόδιο καθ' ύλην δικαστήριο για την έγερση αγωγής διατροφής από τον δικαιούχο κατά του υπόχρεου είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο και κατ' εξαίρεση το Πολυμελές όταν η αγωγή για διατροφή ενώνεται με μια από τις γαμικές διαφορές δηλ. διαζύγιο, ακύρωση γάμου ή αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας του γάμου ή με μία από τις αγωγές που αφορούν προσβολή της πατρότητας, αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση γονέα και τέκνου ή γονική μέριμνα, αναγνώριση της πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ή είναι άκυρη η εκούσια αναγνώριση του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του ή η εξομοίωση του με τέκνο γεννημένο σε γάμο λόγω του επιγενόμενου γάμου των γονέων του και την προσβολή εκούσιας αναγνώρισης ,την αναγνώριση ότι δεν υπάρχει υιοθεσία ή τη λύση της και την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει επιτροπεία. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της κατοικίας ή διαμονής του εναγομένου και εφόσον η αγωγή συνενώνεται με γαμικές διαφορές και το δικαστήριο της συνήθους διαμονής των συζύγων ή η τελευταία συνήθης διαμονή των συζύγων, στο μέτρο που ο ένας αυτών έχει ακόμα αυτή τη διαμονή ή η συνήθης διαμονή του ενός ή του άλλου συζύγου προκειμένου για κοινή αίτηση ή η συνήθης διαμονή του ενάγοντος αν είχε τη διαμονή αυτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την αγωγή ή έξι μήνες εφόσον είναι Έλληνας ή της ιθαγένειας των δύο συζύγων. Σε περίπτωση κατεπείγουσας περίπτωσης ή επικειμένου κινδύνου δύναται ο δικαιούχος να ζητήσει από το σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο να του επιδικάσει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προσωρινή διατροφή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικό οργανισμό, κάτι άλλο….), εάν όχι ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ναι, πρέπει να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο ο οποίος και θα ασκήσει την αγωγή διατροφής ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπον και καθ' ύλην δικαστηρίου.

9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποίο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων. Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να κάνει χρήση του ευεργετήματος της πενίας;

Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων απαιτεί την καταβολή κάποιων αναγκαίων εξόδων καθώς και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου. Καταρχήν αυτός που ασκεί αγωγή διατροφής πρέπει να προκαταβάλει τα προκαταβλητέα έξοδα που προσδιορίζονται από το δικαστήριο και δεν δύνανται να είναι άνω των 147 ευρώ, ενώ το ύψος των λοιπών εξόδων διαφέρει κάθε φορά από το αιτούμενο ποσό διατροφής τις απαιτούμενες επιδόσεις και τις τυχόν αναβολές συζήτησης της αγωγής. Σε περίπτωση που κάποιος είναι άπορος προβλέπεται από το νόμο το ευεργέτημα πενίας υπό προϋποθέσεις.

10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή. Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πως μπορεί αυτό να αξιολογηθεί. Πως θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών;

Ο καθορισμός της διατροφής από το δικαστήριο γίνεται λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων για την αξιοπρεπή διαβίωση και εκπαίδευση του δικαιούχου και των οικονομικών δυνατοτήτων του υπόχρεου και καθορίζεται για μια διετία. Μετά τη διετία ή αν οι συνθήκες τις οποίες έλαβε το δικαστήριο υπόψη του και καθόρισε την διατροφή άλλαξαν, τότε καθένας των διαδίκων, δηλ. τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος σε διατροφή μπορούν να ζητήσουν στην πρώτη περίπτωση νέο καθορισμό της διατροφής για τα επόμενα δύο χρόνια στη δε δεύτερη την μεταρρύθμιση της απόφασης και τον εκ νέου καθορισμό της διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Πως και σε ποιόν καταβάλλεται η διατροφή;

Καταρχάς στον ίδιο τον δικαιούχο της διατροφής και σε περίπτωση που πρόκειται για ανήλικο τέκνο, ανίκανο ή υπό δικαστική αντίληψη στον γονέα, στον επίτροπο ή στον δικαστικό αντιλήπτορα, που ασκούν την σχετική αγωγή για λογαριασμό του δικαιούχου.

12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής, δεν καταβάλλει οικειοθελώς την διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει;

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος διατροφής αρνείται να την καταβάλει τότε ο δικαιούχος θα προσπαθήσει να ικανοποιηθεί με την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, εφόσον αυτός έχει.

13. Ενας οργανισμός ή η διοίκηση μπορούν να βοηθήσουν στην διεκδίκηση διατροφής;

Όχι.

14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής;

Όχι.

15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοηθείας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση στην Ελλάδα;

Ναι.

16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διατροφής κατοικεί σε κράτος, στο οποίο ισχύει η Σύμβαση της Ν. Υόρκης ''περί Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη Αλλοδαπή'' η οποία ισχύει και στην Ελλάδα (νδ 4421/64) ή υπάρχει διμερής σύμβαση μεταξύ του κράτους αυτού και της Ελλάδας και ο υπόχρεος της διατροφής είναι κάτοικος Ελλάδας, τότε η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της οποίας η διεύθυνση είναι οδός Μεσογείων αριθμός 96, Αθήνα - Ελλάδα, Τ.Κ. 11527, τηλέφωνο +30.210.7714186, είναι αρμόδια να τον βοηθήσει. Ο τρόπος για να απευθυνθεί κάποιος στην υπηρεσία αυτή είναι ο προβλεπόμενος από την σύμβαση.

17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο, αν ο δικαιούχος βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στην Ελλάδα;

Την προβλεπόμενη από την σύμβαση.

18. Ο δικαιούχος μπορεί απευθείας να απευθυνθεί σ' έναν οργανισμό ή στη διοίκηση στην Ελλάδα;

Όχι πλην της παραπάνω περίπτωσης.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Ελλάδα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο