Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Gibraltar

Laatste aanpassing: 04-04-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Gibraltar

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Gibraltarees recht?

Naar Gibraltarees recht zijn zowel de Magistrates’ Court als de Supreme Court bevoegd om beschikkingen tot betaling van alimentatie te geven. De Supreme Court kan tijdens de procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed en/of nietigverklaring alimentatie toekennen aan de kinderen en de echtgenote. Een alimentatiebeschikking kan ook na een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring worden gegeven. In deze procedures kan er geen alimentatie worden toegekend aan de echtgenoot.

De Magistrates’ Court is bevoegd om een alimentatiebeschikking te geven ten behoeve van de echtgenote, de echtgenoot, de kinderen, of zelfs de ouders van de partijen, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Naar aanleiding van een klacht kan de Magistrates’ Court een dergelijke beschikking tijdens het huwelijk geven. De Magistrates’ Court is ook bevoegd om een alimentatiebeschikking te geven wanneer de ene levenspartner nalaat in het onderhoud van de andere levenspartner te voorzien.

2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie?

Een kind heeft tot zijn 16e recht op alimentatie. Verder heeft een kind recht op alimentatie wanneer het 16 jaar of ouder is maar jonger is dan 21 jaar, en voltijds onderwijs of een voltijdse beroepsopleiding volgt voor de duur van ten minste twee jaar. Ook een kind jonger 21 jaar met een verminderde verdiencapaciteit vanwege een ziekte of een geestelijk of lichamelijk gebrek heeft recht op alimentatie.

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Gibraltarees recht? 1.
2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is Gibraltarees recht van toepassing? 3.
4. Het recht van welk land passen Gibraltarese gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? 4.
Wanneer degene die om alimentatie vraagt en de alimentatieplichtige zich in Gibraltar bevinden: Wanneer degene die om alimentatie vraagt en de alimentatieplichtige zich in Gibraltar bevinden:
5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht? 5.
5.a) Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing? 5.a)
6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige? 6.
7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedure is dan van toepassing? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie? 13.
14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen? 14.
Wanneer de verzoeker zich in Gibraltar bevindt en de alimentatieplichtige zijn verblijfplaats in een ander land heeft: Wanneer de verzoeker zich in Gibraltar bevindt en de alimentatieplichtige zijn verblijfplaats in een ander land heeft:
15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie in Gibraltar? 15.
16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
Wanneer de verzoeker zich in een ander land en de alimentatieplichtige zich in Gibraltar bevindt: Wanneer de verzoeker zich in een ander land en de alimentatieplichtige zich in Gibraltar bevindt:
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties in Gibraltar? 18.
19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.
Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. In welke gevallen is Gibraltarees recht van toepassing?

Gibraltarees recht is van toepassing, wanneer:

 1. de klager of de beklaagde op de datum van indiening van de klacht ter wille van een alimentatiebeschikking woonachtig was in Gibraltar, of
 2. de grond voor de klacht zijn oorsprong volledig of ten dele in Gibraltar vindt, of
 3. de echtgenoot of de echtgenote activa in Gibraltar heeft.

De Magistrates’ Court kan bevoegd zijn om een alimentatieverzoek te behandelen, zelfs wanneer een van de bij de procedure betrokken partijen niet haar woonplaats in Gibraltar heeft.

4. Het recht van welk land passen Gibraltarese gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is?

De Gibraltarese rechter past alleen Gibraltarees recht toe. Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld in het Gibraltarees recht, kan de rechter afzien van het geven van een alimentatiebeschikking.

Wanneer degene die om alimentatie vraagt en de alimentatieplichtige zich in Gibraltar bevinden:

5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht?

Wanneer de behandeling van de alimentatievordering niet onder de bevoegdheid van de Supreme Court valt, dient het verzoek bij de Magistrates’ Court te worden ingediend. Een alimentatievordering die uit een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed en/of nietigverklaring voortvloeit, dient bij de Supreme Court te worden ingesteld.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5.a) Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing?

Bij de Magistrates’ Court dient het verzoek te worden ingediend in de vorm van een schriftelijke klacht waarin de vordering en de gronden waarop deze is gebaseerd, staan vermeld. Het verzoek dient vergezeld te gaan van kopieën van de huwelijksakte (indien van toepassing) en de geboorteaktes van eventuele kinderen. Na ontvangst van de klacht zal het gerecht de zaak agenderen en de partijen informeren over de zittingsdatum: de datum waarop de partijen en/of hun wettelijke vertegenwoordigers op de zitting worden verwacht. Bij de Supreme Court wordt een verzoek ingediend in de vorm van een dagvaarding, die door een beëdigde verklaring wordt ondersteund. Nadat deze stukken zijn ingediend, stelt de griffie van de Supreme Court een datum vast waarop het verzoek ter zitting kan worden behandeld.

6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige?

Een alimentatieverzoek kan namens een kind worden ingediend door een persoon die het wettelijk gezag over het kind heeft, of een persoon die door de minister van Sociale Zaken is aangewezen. Een alimentatieverzoek kan ook door de vader of de moeder van een man, een gehuwde vrouw of een ongehuwde vrouw worden ingediend, of er kan namens hen een verzoek worden ingediend door een persoon die door de minister van Sociale Zaken is aangewezen.

7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is?

Wanneer er alimentatie wordt gevorderd terwijl het huwelijk nog bestaat, of wanneer de betrokken partijen met elkaar hebben samengewoond, kan de Magistrates’ Court bevoegd zijn om de zaak te behandelen. Wanneer de alimentatievordering voortvloeit uit een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring waarin de Supreme Court bevoegd is te oordelen, dient het zich ook over de alimentatievraag te buigen.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedure is dan van toepassing?

Een verzoeker kan de vordering in persoon instellen en zichzelf ter zitting vertegenwoordigen of hij kan een advocaat inschakelen om hem te vertegenwoordigen.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Aan de indiening van een klacht bij de Magistrates’ Court zijn geen kosten verbonden. Een verzoeker kan dus in persoon verschijnen zonder dat dit hem iets kost. Wanneer de verzoeker een advocaat inschakelt, komen de kosten daarvan voor zijn rekening. Bij de Supreme Court kost het doorgaans £ 15 om een dagvaarding uit te brengen. Zowel voor een procedure bij de Magistrates’ Court als voor een procedure bij de Supreme Court kan de verzoeker in aanmerking komen voor rechtsbijstand, mits zijn jaarinkomen lager is dan £ 5. 000 en hij aan de criteria van het onderzoek naar de financiële draagkracht voldoet. Ten aanzien van beide gerechten geldt dat verzoeken om rechtsbijstand bij de Supreme Court dienen te worden ingediend. Voor aanvraagformulieren wordt verwezen naar de Supreme Court Registry.

10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

Na de behandeling van de klacht ter zitting kan de Magistrates’ Court bij beschikking bepalen dat er ten behoeve van het onderhoud van een kind, een vader of moeder en/of een echtgenote per week of een ander tijdvak een bedrag aan alimentatie dient te worden betaald dat door de Court redelijk wordt geacht gelet op alle omstandigheden van het geval.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het is naderhand mogelijk om een verzoek tot wijziging van de alimentatiebeschikking in te dienen. Dit verzoek wordt ook ingediend bij de Magistrates’ Court of bij de Supreme Court, indien van toepassing.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Alimentatie wordt door de ene partij aan de andere betaald. Ook kunnen de betalingen bij het gerecht plaatsvinden.

12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen?

De onderhoudsgerechtigde kan vragen om een beschikking tot loonbeslag, zodra de onderhoudsplichtige ten minste twee van de op grond van de oorspronkelijke alimentatiebeschikking te betalen termijnen niet heeft betaald. Ook is de Magistrates’ Court bevoegd om beschikkingen tot gevangenneming te geven, waarbij de onderhoudsplichtige in hechtenis wordt genomen omdat hij zich niet heeft gehouden aan het bepaalde in de alimentatiebeschikking. In een dergelijk geval biedt de rechter de onderhoudsplichtige echter de mogelijkheid om argumenten aan te voeren tegen een dergelijke beschikking.

13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie?

Alimentatieverzoeken worden gewoonlijk behandeld door de Magistrates’ Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar. Wanneer de alimentatievordering voortvloeit uit een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring, dient het verzoek te worden ingediend bij de Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen?

Naar Gibraltarees recht kan dit niet. De betaling kan worden afgedwongen door middel van een beschikking tot loonbeslag of een beschikking tot gevangenneming.

Wanneer de verzoeker zich in Gibraltar bevindt en de alimentatieplichtige zijn verblijfplaats in een ander land heeft:

15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie in Gibraltar?

De verzoeker kan voor informatie terecht bij de Magistrates’ Court, 277 Main Street, Gibraltar of bij de Supreme Court, 277 Main Street, Gibraltar.

16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Voor informatie wordt verwezen naar de

Clerk to the Justices,

Magistrates’ Court,

277 Main Street, Gibraltar

tel. +350 756 71

fax: 350 404 83.

Voor informatie over alimentatieprocedures bij de Supreme Court kan de verzoeker terecht bij

de Registry,

Supreme Court,

277 Main Street,

Gibraltar

tel. +350 756 08

fax: 350 771 18.

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

De verzoeker kan zowel bij de Supreme Court als bij de Magistrates’ Court terecht voor hulp en advies met betrekking tot verzoeken om een alimentatiebeschikking in het algemeen en met betrekking tot de te volgen procedure. Er wordt ook hulp en advies gegeven ten aanzien van de registratie in Gibraltar van in andere aangewezen jurisdicties gegeven alimentatiebeschikkingen of de tenuitvoerlegging van Gibraltarese alimentatiebeschikkingen in andere aangewezen jurisdicties. Voor informatie over rechtsbijstand en voor aanvraagformulieren kan men terecht bij de Supreme Court Registry.

Wanneer de verzoeker zich in een ander land en de alimentatieplichtige zich in Gibraltar bevindt:

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties in Gibraltar?

Een klacht met hetgeen in Gibraltar wordt gevorderd, kan rechtstreeks aan de Magistrates’ Court worden toegezonden, als en wanneer aan de bevoegdheidsvoorwaarden wordt voldaan. Wanneer de alimentatievordering voortvloeit uit een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring, kan het desbetreffende verzoek bij de Supreme Court Registry worden ingediend.

19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties?

Zie vraag 16.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Nadere inlichtingen

Zie vraag 17.

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-04-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk