Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Gibraltar

Seneste opdatering : 04-04-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Gibraltar

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter gibraltarisk ret?

Efter gibraltarisk ret har både Magistrates' Court og Supreme Court kompetence til at træffe afgørelser, hvad angår betaling af underholdsbidrag. Supreme Court kan tilkende børn og hustru underholdsbidrag som led i skilsmisse- og separationssager samt i sager om omstødelse af ægteskab. Der kan desuden træffes en afgørelse, efter at en dom om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab er afsagt. Der er ingen mulighed for at tilkende ægtemanden underholdsbidrag i disse sager.

Magistrates' Court har beføjelse til at træffe en afgørelse om underholdsbidrag til fordel for en hustru, en ægtemand og børn, ja endda parternes forældre, såfremt visse betingelser er opfyldt. En sådan afgørelse kan træffes på grundlag af en begæring indgivet til Magistrates' Court, så længe ægteskabet består. Magistrates' Court har endvidere kompetence til at træffe afgørelse, såfremt en samlever ikke sikrer den anden samlevers underhold.

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Et barn under 16 år er berettiget til at modtage underholdsbidrag. Det samme gælder et barn, der er fyldt 18 år, men er under 21 år, og som enten er under fuldtidsuddannelse eller følger en erhvervsuddannelse på fuld tid af ikke under to års varighed. Endvidere er et barn, hvis indtjeningsevne er hæmmet gennem sygdom eller et mentalt eller fysisk handicap, og som ikke er fyldt 21 år, ligeledes berettiget til at modtage underholdsbidrag.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter gibraltarisk ret? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder gibraltarisk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning vil de gibraltariske domstole benytte, hvis gibraltarisk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Gibraltar: Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Gibraltar:
5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden? 5.a)
6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig? 6.
7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status? 10.
11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne? 14.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Gibraltar, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Gibraltar, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Gibraltar? 15.
16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 17.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Gibraltar: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Gibraltar:
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Gibraltar? 18.
19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 20.
Igen

TopTop

3. I hvilke tilfælde finder gibraltarisk lovgivning anvendelse?

Gibraltarisk lovgivning finder anvendelse i følgende tilfælde:

 1. hvis både sagsøgeren og sagsøgte har bopæl i Gibraltar på datoen for et sagsanlæg med påstand om tilkendelse af underholdsbidrag
 2. hvis årsagen til sagsanlægget findes helt eller delvis i Gibraltar
 3. hvis ægtemanden eller hustruen besidder aktiver i Gibraltar.

Magistrates’ Court har i visse tilfælde kompetence til at behandle en begæring om underholdsbidrag, selv om ingen af parterne i sagen er bosiddende i Gibraltar.

4. Hvilken lovgivning vil de gibraltariske domstole benytte, hvis gibraltarisk lovgivning ikke finder anvendelse?

De gibraltariske domstole kan kun anvende gibraltarisk lovgivning. Er betingelserne i gibraltarisk lovgivning ikke opfyldt, kan de gibraltariske domstole ikke træffe afgørelse om underholdsbidrag.

Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Gibraltar:

5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

For at få tilkendt underholdsbidrag i sager, hvor Supreme Court ikke er kompetent, skal den bidragssøgende anlægge sag ved Magistrates' Court. Krav om underholdsbidrag, der udspringer af skilsmisse- og separationssager og/eller sager om omstødelse af ægteskab, skal rejses ved Supreme Court.

5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden?

Ved Magistrates' Court skal der indgives en begæring i form af en skriftlig klage, som indeholder kravene og de påstande, kravene støtter sig på. Begæringen skal vedlægges genparter af vielsesattesten (hvis relevant) og eventuelle børns fødselsattester. Ved modtagelsen af begæringen berammer retten sagen og underretter parterne om datoen for den første ordinære retsdag. På denne dato skal parterne og/eller deres advokater give møde i retten. Ved Supreme Court indgives en stævning vedlagt en forkyndelseserklæring. Når dommerkontoret har registreret disse papirer, berammes en dato for retsmødet.

Igen

TopTop

6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig?

Begæring om underholdsbidrag kan også indgives på vegne af et barn af en person, som har forældremyndigheden over barnet, eller af en person, der er udpeget af ministeren med ansvar for sociale anliggender. En begæring om tilkendelse af underholdsbidrag kan også indgives af faderen eller moderen til en mand, en gift kvinde eller en ugift kvinde, eller en begæring kan indgives på deres vegne af en person, som er udpeget af ministeren med ansvar for sociale anliggender.

7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent?

Udspringer kravet af et ægteskab, som stadig består, eller har de pågældende parter levet i et papirløst forhold, er det sandsynligvis Magistrates' Court, der har kompetence til at behandle sagen. Hvis kravet om underholdsbidrag udspringer af en skilsmisse- eller separationssag eller en sag om omstødelse af ægteskab, der henhører under Supreme Court's kompetence, er det denne ret, som skal behandle underholdssagen.

8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da?

En bidragssøgende kan selv anlægge sag og repræsentere sig selv i retten eller kan alternativt anmode en advokat om at optræde på sine vegne.

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

Der skal ikke betales noget gebyr ved anlæggelsen af en sag ved Magistrates' Court. En bidragssøgende kan derfor give møde i retten, uden at skulle afholde nogen udgifter. Hyrer den bidragssøgende en advokat, skal han/hun betale dennes salær. Ved Supreme Court skal der normalt udredes et gebyr på 15 GBP ved indgivelsen af en stævning. Ved både Magistrates' Court og Supreme Court kan den bidragssøgende modtage retshjælp, hvis han/hun har en årlig indkomst på under 5 000 GBP, og på betingelse af, at han/hun underkaster sig en trangsvurdering. Ansøgning om retshjælp ved begge retter skal stiles til Supreme Court, og ansøgningsskemaer kan rekvireres på Supreme Court's dommerkontor (Registry).

Igen

TopTop

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status?

Når Magistrates' Court har taget stilling til klagen, træffer den eventuelt en afgørelse om periodisk betaling (f.eks. ugentlig) til et barn, en far eller mor og/eller en hustru af et underholdsbidrag af en rimelig størrelse afhængig af omstændighederne.

Der kan efterfølgende indgives begæring om ændring af afgørelsen om underholdsbidrag. En sådan begæring indleveres til Magistrates' Court eller Supreme Court afhængig af den enkelte sag.

11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

Underholdsbidrag kan betales af den ene part til den anden eller kan alternativt indbetales til retten.

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale?

En bidragsberettiget har mulighed for at begære lønindeholdelse, hvis en bidragspligtig har undladt at betale mindst to af bidragene i henhold til den oprindelige afgørelse om underholdsbidrag. Magistrates' Court har også kompetence til at afsige en fængslingskendelse og dermed sende sagsøgte i fængsel for undladelse af at følge en afgørelse om underholdsbidrag. I sådanne tilfælde giver retten dog sagsøgte mulighed for at fremlægge argumenter for, at en sådan fængslingskendelse ikke skal afsiges.

Igen

TopTop

13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Begæringer om inddrivelse af underholdsbidrag behandles normalt af Magistrates’ Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar. Udspringer et krav om inddrivelse af underholdsbidrag af en skilsmisse- eller separationssag eller en sag om omstødelse af ægteskab, skal begæringen indgives til Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne?

Der er ingen hjemmel for dette i gibraltarisk lovgivning. Underholdsbidrag kan inddrives ved lønindeholdelse eller gennem afsigelse af en fængslingskendelse.

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Gibraltar, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Gibraltar?

Forespørgsler skal rettes til Magistrates’ Court, 277 Main Street, Gibraltar, eller Supreme Court, 277 Main Street, Gibraltar.

16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes?

Forespørgsler kan rettes til:

Clerk to the Justices,

Magistrates’ Court,

277 Main Street,

Gibraltar

tlf.: 350 75671;

fax: 350 40483.

Igen

TopTop

Alternativt kan forespørgsler i forbindelse med sager om underholdsbidrag ved Supreme Court rettes til:

The Registry,

Supreme Court,

277 Main Street,

Gibraltar –

tlf.: 350 75608;

fax: 350 77118.

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Både Supreme Court og Magistrates’ Court kan orientere om begæringer vedrørende afgørelser om underholdsbidrag i almindelighed og om, hvilken fremgangsmåde der skal følges. Retterne kan også orientere om registrering i Gibraltar af afgørelser om underholdsbidrag, der er afsagt ved andre nærmere angivne domstole, eller om fuldbyrdelse ved andre nærmere angivne domstole af retsafgørelser om underholdsbidrag truffet i Gibraltar. Desuden bør forespørgsler om retshjælp rettes til Supreme Court's dommerkontor (Registry) , hvor ansøgningsskemaer kan rekvireres.

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Gibraltar:

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Gibraltar?

En klage indeholdende det krav, der rejses i Gibraltar, kan sendes direkte til Magistrates' Court, når de retslige betingelser er opfyldt. Alternativt kan en stævning indgives til Supreme Court's dommerkontor (Registry) , hvis begæringen om underholdsbidrag udspringer af en skilsmisse- eller separationssag eller en sag om omstødelse af ægteskab.

19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes?

Se spørgsmål 16 ovenfor.

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Se spørgsmål 17 ovenfor.

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 04-04-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige