Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Γερµανία

Τελευταία ενημέρωση: 27-07-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Γερµανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «αξίωση διατροφής» κατά το γερμανικό δίκαιο; Ποιος διατηρεί αξίωση διατροφής έναντι άλλων προσώπων; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούνται τα παιδιά διατροφή; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο; 3.
4. Το δίκαιο ποιου κράτους εφαρμόζουν τα γερμανικά δικαστήρια στις περιπτώσεις που δεν είναι εφαρμοστέο το γερμανικό δίκαιο; (όταν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Γερμανία) 4.
5. Για την αναγνώριση της αξίωσής του διατροφής, χρειάζεται ο δικαιούχος της να απευθυνθεί σε ορισμένο οργανισμό, (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή ή δικαστήριο; 5.
5.Α. Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής στον εν λόγω οργανισμό ή (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή, και ποια διαδικασία εφαρμόζεται; 5.Α.
6. Μπορεί να κατατεθεί η αίτηση εξ ονόματος συγγενή, προσώπου του στενού περιβάλλοντος ή ανήλικου; 6.
7. Πώς μπορεί να διαπιστώσει κάποιος που επιθυμεί να προσφύγει στο δικαστήριο, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Χρειάζεται ο αιτών τη συνδρομή εκπροσώπου (δικηγόρου ή άλλου) για να προσφύγει στο δικαστήριο; 8.
9. Επιβάλλονται δικαστικά έξοδα στον αιτούντα; Σε καταφατική περίπτωση, μέχρι ποιου περίπου ύψους; Μπορεί κάποιος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες να τύχει δωρεάν νομικής συνδρομής; 9.
10. Ποιας μορφής διατροφή επιδικάζουν συνήθως τα δικαστήρια; Σε περίπτωση επιδίκασης διατροφής σε χρήμα, πώς καθορίζεται το ύψος της; Πώς αναπροσαρμόζεται το ύψος της διατροφής στις μεταβολές των δαπανών διαβίωσης και των οικογενειακών συνθηκών; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Πώς μπορεί ο υπόχρεος διατροφής που αθετεί την υποχρέωσή του να εξαναγκαστεί σε καταβολή της διατροφής; 12.
13. Συνδράμουν οι αρμόδιοι οργανισμοί ή οι (κεντρικές ή τοπικές) διοικητικές αρχές τους δικαιούχους διατροφής στην είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτούς παροχών; 13.
14. Μπορούν να αναλάβουν αυτοί οι οργανισμοί αντί του οφειλέτη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την καταβολή της διατροφής; Τι συμβαίνει όταν ο αιτών έχει τη διαμονή του Γερμανία αλλά ο υπόχρεος στην αλλοδαπή; 14.
15. Μπορεί ο αιτών να ζητήσει τη συνδρομή κάποιου οργανισμού ή (κεντρικής ή τοπικής) διοικητικής αρχής; 15.
16. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους; 16.
17. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών; 17.
18. Μπορεί ο αιτών να απευθυνθεί απευθείας στους εν λόγω οργανισμούς ή διοικητικές αρχές; 18.
19. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους; 19.
20. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών; 20.

 

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «αξίωση διατροφής» κατά το γερμανικό δίκαιο; Ποιος διατηρεί αξίωση διατροφής έναντι άλλων προσώπων;

 • Τα παιδιά έναντι των γονέων τους
 • Οι γονείς έναντι των παιδιών τους
 • Οι σύζυγοι μεταξύ τους
 • Τα δισέγγονα/ εγγόνια έναντι (προ-)παππούδων/ (προ-)γιαγιάδων
 • Οι (προ-)παππούδες/ (προ-)γιαγιάδες έναντι δισέγγονων/ εγγόνων
 • Οι ανύμφευτοι γονείς μεταξύ τους
 • Οι σύντροφοι καταγεγραμμένης συμβίωσης μεταξύ τους.

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούνται τα παιδιά διατροφή;

Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την ηλικία.

3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο;

Στις 2 Οκτωβρίου 1973 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας επικύρωσε τη συμφωνία της Χάγης περί του εφαρμοστέου δικαίου για τις υποχρεώσεις καταβολής διατροφής (στη συνέχεια UStA). Την 1η Απριλίου 1987 η UStA τέθηκε σε ισχύ για την ΟΔΓ. Για λόγους σαφήνειας, οι διατάξεις σύγκρουσης των νόμων της UstA ρυθμίστηκαν στο άρθρο 18 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα (EGBGB).

Δυνάμει του άρθρου αυτού, για την έκδοση απόφασης όσον αφορά την υποχρέωση καταβολής διατροφής, καθοριστικής σημασίας είναι το δίκαιο περί της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής. Δηλαδή, το γερμανικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο όταν ο δικαιούχος διατροφής διαμένει στη Γερμανία. Εάν το δίκαιο περί συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής δεν παρέχει αξίωση διατροφής, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του EGBGB, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους στο οποίο ανήκουν ο δικαιούχος διατροφής και ο υπόχρεος διατροφής. Σε περιπτώσεις στις οποίες ούτε το δίκαιο περί της συνήθους διαμονής ούτε το δίκαιο περί κοινής πατρίδος παρέχουν αξίωση διατροφής τότε, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του EGBGB εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Από τη γενική παραπομπή στο άρθρο 18 παραγράφους 1 και 2 του EGBGB υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του EGBGB, το γερμανικό δίκαιο εφαρμόζεται όταν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος είναι Γερμανοί και ο υπόχρεος έχει τη συνήθη διαμονή του στην ημεδαπή. Εκτός αυτού, το άρθρο 18 παράγραφος 4 του EGBGB περιέχει μια ειδική διάταξη για διατροφή μετά το διαζύγιο. Βάσει αυτής, οι αξιώσεις διατροφής μεταξύ διαζευγμένων συζύγων κρίνονται σύμφωνα με το δίκαιο βάσει του οποίου έγινε η διάζευξη, όταν το διαζύγιο εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε στη Γερμανία.

4. Το δίκαιο ποιου κράτους εφαρμόζουν τα γερμανικά δικαστήρια στις περιπτώσεις που δεν είναι εφαρμοστέο το γερμανικό δίκαιο; (όταν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Γερμανία)

Όταν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Γερμανία, εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο, αφού η συνήθης διαμονή του δικαιούχου διατροφής είναι το καθοριστικό κριτήριο για την εφαρμογή του γερμανικού δικαίου. Εάν η διαμονή του δικαιούχου διατροφής στη Γερμανία δεν είναι ισοδύναμη με συνήθη διαμονή, τότε εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους στο οποίο ο δικαιούχος διατροφής έχει τη συνήθη διαμονή του. Επικουρικά, εφαρμόζεται το δίκαιο της κοινής πατρίδος του δικαιούχου και του υπόχρεου διατροφής. Ως τελευταία εναλλακτική επιλογή εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο, σε περίπτωση που ο δικαιούχος διατροφής, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους συνήθους διαμονής αλλά και σύμφωνα με το δίκαιο της κοινής πατρίδος, δεν λαμβάνει διατροφή.

5. Για την αναγνώριση της αξίωσής του διατροφής, χρειάζεται ο δικαιούχος της να απευθυνθεί σε ορισμένο οργανισμό, (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή ή δικαστήριο;

Για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης καταβολής διατροφής, ο δικαιούχος πρέπει κανονικά να απευθυνθεί σε δικαστήριο, υπηρεσία ανηλίκων ή συμβολαιογράφο, ώστε να εκδοθεί εκτελεστέος τίτλος βάσει του οποίου θα μπορεί να γίνεται αναγκαστική είσπραξη ενός χρηματικού ποσού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Διαδικασίες κατ’ αντιδικία εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο, η υποχρέωση εκπλήρωσης αξιώσεων αναγνωρίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου ή υπηρεσίας ανηλίκων. Το πεδίο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ανηλίκων είναι περιορισμένο έναντι αυτού του συμβολαιογράφου, δηλαδή η υπηρεσία ανηλίκων αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον πρόκειται για διατροφή τέκνων έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους ή εάν θίγονται αξιώσεις της μητέρας ή του πατέρα λόγω γέννησης του παιδιού.

5.Α. Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής στον εν λόγω οργανισμό ή (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή, και ποια διαδικασία εφαρμόζεται;

Όλες οι νομικές αξιώσεις διατροφής υποβάλλονται ως οικογενειακή υπόθεση, μέσω προσφυγής ή, σε απλουστευμένη διαδικασία, σε δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων. Η διαδικασία προσφυγής ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

6. Μπορεί να κατατεθεί η αίτηση εξ ονόματος συγγενή, προσώπου του στενού περιβάλλοντος ή ανήλικου;

Γενικά, κάθε δικαιούχος πρέπει να προβάλλει ο ίδιος την αξίωσή του. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εξ ονόματος κάποιου γνωστού. Εξαίρεση υπάρχει στην περίπτωση ανήλικου δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ένας γονέας μπορεί να προβάλλει εν ονόματί του την αξίωση διατροφής του ανήλικου παιδιού έναντι του άλλου γονέα.

7. Πώς μπορεί να διαπιστώσει κάποιος που επιθυμεί να προσφύγει στο δικαστήριο, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Και στις διαδικασίες έκδοσης διατροφής, καθοριστικός για τη γενική αρμοδιότητα δικαστηρίου είναι ο τόπος κατοικίας του εναγομένου. Για διαδικασίες που αφορούν τη νομική υποχρέωση καταβολής διατροφής ενός γονέα ή και των δύο γονέων έναντι ανήλικου τέκνου, την αποκλειστική δικαιοδοσία έχει το δικαστήριο το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για το παιδί ή για το γονέα που το εκπροσωπεί νόμιμα. Αυτό όμως δεν ισχύει όταν το παιδί ή ο γονέας υπάγονται στην αρμοδιότητα δικαστηρίου στο εξωτερικό.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το παιδί μπορεί να υποβάλει την καταγγελία εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής διατροφής και από τους δύο γονείς και στο δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται ο πατέρας ή η μητέρα.

8. Χρειάζεται ο αιτών τη συνδρομή εκπροσώπου (δικηγόρου ή άλλου) για να προσφύγει στο δικαστήριο;

Κατά κανόνα, δεν απαιτείται η εκπροσώπηση από δικηγόρο κατά την άσκηση των αξιώσεων διατροφής ενώπιον δικαστηρίου. Αυτό διαφέρει μόνο στην περίπτωση αξιώσεων διατροφής που προβάλλονται ως επακόλουθο σε διαδικασίες διαζυγίου και αφορούν τη νομική υποχρέωση διατροφής που απορρέει από το γάμο ή τη νομική υποχρέωση καταβολής διατροφής σε παιδί που έχει αποκτηθεί από κοινού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι σύζυγοι να εκπροσωπούνται από δικηγόρο αναγνωρισμένο από ειρηνοδικείο ή πρωτοδικείο.

9. Επιβάλλονται δικαστικά έξοδα στον αιτούντα; Σε καταφατική περίπτωση, μέχρι ποιου περίπου ύψους; Μπορεί κάποιος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες να τύχει δωρεάν νομικής συνδρομής;

Για αντιδικίες που αφορούν την υποχρέωση καταβολής διατροφής, λόγω συγγένειας ή γάμου, καταλογίζονται έξοδα (τέλη και δικαστικά έξοδα). Τα διαδικαστικά τέλη, ύψους τριπλού τέλους, πρέπει να καταβληθούν με την υποβολή της καταγγελίας στο δικαστήριο. Το ποσό του τέλους εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της αντιδικίας. Και τα υπόλοιπα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. αποζημίωση μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων) εξαρτώνται από την αξία του αντικειμένου της αντιδικίας. Καθοριστικό είναι το απαιτούμενο ποσό της διατροφής για τους πρώτους δώδεκα μήνες μετά την υποβολή της καταγγελίας, κατ’ ανώτατο όμως όριο το συνολικό ποσό της απαιτούμενης παροχής. Συνυπολογίζονται τα ποσά διατροφής που είναι ήδη απαιτητά κατά την υποβολή της καταγγελίας.

Παράδειγμα:

Όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός 10χρονου παιδιού υποβάλει αξίωση καταβολής βασικής διατροφής (αυτή τη στιγμή 241 EUR το μήνα), η αξία του αντικειμένου της διαδικασίας ανέρχεται σε 2.892 EUR. Το διαδικαστικό τέλος γενικά ανέρχεται στην περίπτωση αυτή σε 267 EUR (89 EUR x 3). Εάν η σύζυγος ενός αρχιτέκτονα ζητήσει διατροφή διαζυγίου και περίθαλψης υγείας ύψους 1900 EUR το μήνα, η αξία του αντικειμένου της διαδικασίας ανέρχεται σε 22.800 EUR. Το διαδικαστικό τέλος ανέρχεται σε 933 EUR (311 € x 3). Επομένως, δεν μπορεί να δοθεί μια γενική εκτίμηση σχετικά με το ύψος των εξόδων. Κατά περίπτωση, στα δικαστικά έξοδα προστίθεται και η αμοιβή του δικηγόρου που αναλαμβάνει την υπόθεση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το ύψος των τελών μπορεί να εξαχθεί από τον ακόλουθο πίνακα τελών, για αξίες έως 500.000 EUR:

Αξία έως ... EUR

Τέλος ... EUR

Αξία έως... EUR

Τέλος ... EUR

300

25

40.000

398

600

35

45.000

427

900

45

50.000

456

1.200

55

65.000

556

1.500

65

80.000

656

2.000

73

95.000

756

2.500

81

110.000

856

3.000

89

125.000

956

3.500

97

140.000

1.056

4.000

105

155.000

1.156

4.500

113

170.000

1.256

5.000

121

185.000

1.356

6.000

136

200.000

1.456

7.000

151

230.000

1.606

8.000

166

260.000

1.756

9.000

181

290.000

1.906

10.000

196

320.000

2.056

13.000

219

350.000

2.206

16.000

242

380.000

2.356

19.000

265

410.000

2.506

22.000

288

440.000

2.656

25.000

311

470.000

2.806

30.000

340

500.000

2.956

35.000

369

Οφειλέτης των εξόδων είναι βασικά αυτός στον οποίο επιβάλλονται με την απόφαση του δικαστηρίου. Κατά κανόνα, τα έξοδα βαρύνουν τη χαμένη πλευρά.

Αιτούντες με ανεπαρκή οικονομικά μέσα μπορούν να ζητήσουν επιδότηση των διαδικαστικών εξόδων.

10. Ποιας μορφής διατροφή επιδικάζουν συνήθως τα δικαστήρια; Σε περίπτωση επιδίκασης διατροφής σε χρήμα, πώς καθορίζεται το ύψος της; Πώς αναπροσαρμόζεται το ύψος της διατροφής στις μεταβολές των δαπανών διαβίωσης και των οικογενειακών συνθηκών;

Η διατροφή καταβάλλεται τακτικά ως χρηματικό επίδομα. Το ύψος της διατροφής ορίζεται ανάλογα με την ανάγκη και την απορία του δικαιούχου της διατροφής καθώς και με την οικονομική δυνατότητα του υπόχρεου διατροφής. Ως προς αυτό, τα εφετεία έχουν καταρτίσει πίνακες και κατευθυντήριες γραμμές για τον κατ’ αποκοπή διακανονισμό των σχετικών ποσών διατροφής. Πιο γνωστός είναι ο πίνακας του Ντίσελντορφ, με τον οποίο υπολογίζεται το ύψος της διατροφής παιδιού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν η διατροφή οριστεί σε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, μπορεί να προσαρμοστεί σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική προσφυγή.

Εάν για ανήλικο παιδί καθοριστεί διατροφή από γονέα που δεν ζει στο ίδιο νοικοκυριό ως ποσοστό του βασικού ποσού, η διατροφή αναπροσαρμόζεται αυτόματα κάθε 2 χρόνια ανάλογα με την αλλαγή των βασικών ποσών. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής προσφυγής.

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Κανονικά, η διατροφή χορηγείται μηνιαίως, προκαταβολικά, με την καταβολή ενός χρηματικού επιδόματος το οποίο αποδίδεται στο δικαιούχο διατροφής· σε περίπτωση ανηλίκων στο γονέα που έχει την κηδεμονία ή στο άτομο που έχει αναλάβει την ανατροφή του.

12. Πώς μπορεί ο υπόχρεος διατροφής που αθετεί την υποχρέωσή του να εξαναγκαστεί σε καταβολή της διατροφής;

Μια δυνατότητα είναι η αναγκαστική εκτέλεση της επιδικασθείσας αξίωσης διατροφής. Η υλοποίηση της αναγκαστικής εκτέλεσης γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

Η υποχρέωση του υπόχρεου διατροφής υπογραμμίζεται επίσης και από το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης διώκεται ποινικά:

Όποιος παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης έως τριών ετών ή με χρηματική ποινή. Εάν η ποινή φυλάκισης είναι απαραίτητη αλλά υπό αναστολή, το δικαστήριο μπορεί να παραγγείλει την εκπλήρωση της υποχρέωσης διατροφής από τον καταδικασθέντα. Το δικαστήριο ανακαλεί την αναστολή όταν ο καταδικασθείς παραβιάζει κατά τρόπο βάναυσο ή επίμονο την εν λόγω εντολή και, κατ’ αυτό τον τρόπο, δημιουργείται υποψία ότι θα προβεί σε νέες αξιόποινες πράξεις, ιδίως όσον αφορά την παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.

Αντίθετα, για άτομα που υποπίπτουν για πρώτη φορά στο αδίκημα, η εισαγγελία μπορεί να μην ασκήσει προς το παρόν μήνυση ή το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την ποινική διαδικασία, εάν ταυτόχρονα δοθεί η εντολή στον κατηγορούμενο να καταβάλει διατροφή ενός ορισμένου ποσού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

13. Συνδράμουν οι αρμόδιοι οργανισμοί ή οι (κεντρικές ή τοπικές) διοικητικές αρχές τους δικαιούχους διατροφής στην είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτούς παροχών;

Η εντολή διατροφής είναι ένας συνήθης εκτελεστός τίτλος για μια χρηματική απαίτηση, οπότε ο δικαιούχος διατροφής πρέπει βασικά να ακολουθήσει τους συνήθεις κανόνες εκτέλεσης και να επιδιώξει ο ίδιος την εφαρμογή της απαίτησής του.

Ωστόσο, η υπηρεσία ανηλίκων βοηθά στην είσπραξη, στην περίπτωση που ασκεί λειτούργημα συμβούλου για ένα παιδί (§§ 1712 του αστικού κώδικα). Το λειτούργημα συμβούλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1713 του αστικού κώδικα, ασκείται όταν ο γονέας που υποβάλει την αίτηση έχει την αποκλειστική μέριμνα για το παιδί ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έχουν από κοινού τη μέριμνα για το παιδί, η αίτηση υποβάλλεται από το γονέα ο οποίος έχει το παιδί υπό την προστασία του.

Από αυτά εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβάλλονται στο δικαιούχο διατροφής συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές (οι οποίες καλύπτουν κάποια ανάγκη που κανονικά θα καλυπτόταν από την καταβολή της διατροφής). Εάν ο δικαιούχος αυτών των κοινωνικών παροχών έχει αξίωση διατροφής έναντι ενός υπόχρεου, η οποία ακόμη δεν έχει ικανοποιηθεί, κατά κανόνα η αξίωση διατροφής διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή, η οποία στη συνέχεια προβάλλει την αξίωση διατροφής εν ονόματί της:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν ένα παιδί ανατρέφεται από μόνο γονέα και ο άλλος γονέας δεν καταβάλλει διατροφή σε χρήμα), για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα χορηγούνται επιδόματα σύμφωνα με το νόμο περί προκαταβολής διατροφής (UVG). Στις περιπτώσεις αυτές, το ταμείο προκαταβολής διατροφής υλοποιεί την αξίωση διατροφής που του έχει μεταβιβαστεί.
 • Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει διατροφή και πρέπει να χορηγείται κοινωνική ενίσχυση (εφόσον υπάρχουν οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις), οι αξιώσεις διατροφής μεταβιβάζονται στο φορέα κοινωνικής ενίσχυσης (όπως και στις προαναφερθείσες παροχές προκαταβολής διατροφής), ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να τις προβάλλει. Για παροχές βασικής ασφάλισης ατόμων που αναζητούν εργασία, η μεταβίβαση πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση του φορέα παροχών προς τον υπόχρεο διατροφής.

14. Μπορούν να αναλάβουν αυτοί οι οργανισμοί αντί του οφειλέτη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την καταβολή της διατροφής; Τι συμβαίνει όταν ο αιτών έχει τη διαμονή του Γερμανία αλλά ο υπόχρεος στην αλλοδαπή;

Οι παροχές που αναφέρονται στην ερώτηση 13, σύμφωνα με το νόμο περί προκαταβολής διατροφής, και οι παροχές της κοινωνικής ενίσχυσης και της βασικής ασφάλισης για άτομα που αναζητούν εργασία, αποτελούν αυτοτελείς κοινωνικές παροχές με περιορισμένο εύρος και όχι αυτές καθ’ εαυτές παροχές διατροφής. Καταβάλλονται απ’ ευθείας από τις αρμόδιες αρχές στον κάτοχο του δικαιώματος. Επίσης, δεν εξαρτώνται από το κατά πόσον μπορεί να υλοποιηθεί η αξίωση διατροφής (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό). Οι αρχές στις οποίες έχει μεταβιβαστεί η αξίωση διατροφής μπορούν να την προβάλλουν εν ονόματί τους και στο εξωτερικό.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αντίθετα με τις παροχές σύμφωνα με το νόμο περί προκαταβολής διατροφής, την κοινωνική ενίσχυση και τη βασική ασφάλιση για άτομα που αναζητούν εργασία, το λειτούργημα συμβούλου σύμφωνα με την παράγραφο 1712 BGB δεν θεμελιώνει αξίωση παροχής έναντι της αρμόδιας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιορίζεται στην υποστήριξη του δικαιούχου κατά την προβολή και την επιβολή της αξίωσης διατροφής.

15. Μπορεί ο αιτών να ζητήσει τη συνδρομή κάποιου οργανισμού ή (κεντρικής ή τοπικής) διοικητικής αρχής;

Ο τίτλος διατροφής είναι ένας συνήθης εκτελεστός τίτλος για μια χρηματική απαίτηση, οπότε ο δικαιούχος διατροφής πρέπει βασικά να ακολουθήσει τους συνήθεις κανόνες εκτέλεσης.

Παρέχεται υποστήριξη κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 13, όταν πρόκειται για λειτούργημα συμβούλου.

16. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους;

Υπηρεσίες ανηλίκων υπάρχουν στις αρμόδιες δημοτικές ή περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες του τόπου κατοικίας του παιδιού ή του γονέα που δικαιούται διατροφή.

Το ίδιο ισχύει για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα ταμεία προκαταβολής διατροφής.

17. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών;

Βλέπε σχετικά την απάντηση στην ερώτηση 13.

18. Μπορεί ο αιτών να απευθυνθεί απευθείας στους εν λόγω οργανισμούς ή διοικητικές αρχές;

Ναι.

19. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους;

Βλέπε σχετικά την απάντηση στην ερώτηση 16.

20. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών;

Βλέπε σχετικά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 13 και 14.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Γερµανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 27-07-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο