Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


” Jag får inget underhållsbidrag”

För att förmå den underhållsskyldige att betala måste du ibland vända dig till domstol.

För att stärka solidariteten inom familjen föreskriver lagen att medlemmarna i en familj ska hjälpa varandra. Föräldrarna ska täcka barnens behov av mat, uppfostran och omsorg, och barnen ska vid behov hjälpa sina föräldrar. En frånskild förälder är underhållsskyldig gentemot den förälder som har vårdnaden om barnen.

Underhållsskyldigheten fullgörs vanligen genom att ett penningbelopp, underhållsbidrag, betalas en gång i månaden. Beloppets storlek och villkoren för att ompröva det fastställs av domstol. Ibland kan dock domstolen befria den förälder som bor tillsammans med barnet och ger det mat och annan omsorg från att betala underhållsbidrag.

I princip är underhållsbidraget personligt, dvs. det kan inte överlåtas på någon annan person.

Om underhållsbidraget inte betalas ut i tid, kan du snabbt få beloppet indrivet (se faktabladet Verkställighet av domstolsavgöranden).

I vissa medlemsstater är det möjligt att låta en utomstående (t.ex. den underhållsskyldiges arbetsgivare eller bank) betala underhållsbidraget direkt till dig.

Om du har misslyckats att driva in underhållsbidraget på andra sätt, kan du i vissa länder begära hos domstol att den ska ta hand om indrivningen av underhållsbeloppet.

I flera medlemsstater betalar staten underhållsbidraget i form av bidragsförskott om en förälder inte kan eller vill betala. Staten försöker sedan kräva in pengarna av den underhållsskyldige.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om deras regler om indrivning av underhållsbidrag och vilka myndigheter som har hand om den.

EU har infört en del bestämmelser om indrivning av underhållsbidrag. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” .

Det finns också en del internationella konventioner i ämnet. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Internationell rätt” .


Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket