Европейска комисия > ЕСМ > Определяне на издръжка

Последна актуализация: 04-05-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Определяне на издръжка - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


„Не мога да получа издръжката си.“

За да предизвикате плащане, ще трябва да предприемете съдебни действия.

Законът изисква членовете на едно семейство да си помагат взаимно на принципа на семейната солидарност: родителите трябва да изхранват, образоват и издържат своите деца; в някои държави-членки децата трябва да помагат на родителите си при необходимост; разведеният съпруг е задължен да изплаща издръжка на бившия си съпруг, поел попечителството върху техните деца.

Това задължение се изпълнява в общия случай чрез месечно плащане, познато като издръжка. Съдът фиксира сумата на плащането и условията за неговата промяна, но може да освободи родителя от това задължение, ако той или тя поеме ангажимента да осигури дом, храна и издръжка на едно дете.

По принцип плащанията на издръжката са персонални и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.

Ако отсрещната страна изостане с плащанията на издръжката, вие може да предприемете незабавни съдебни действия, за да наложите принудително плащане (вж. Привеждане в сила на съдебни решения).

В някои държави-членки може да се поиска заповед за налагане на запор за размера на сумата за издръжка върху дължимите суми от трети лица (като напр. работодателя или банка) към длъжника.

Ако изпълнението на гражданските процедури не доведе до желания резултат, при определени обстоятелства, може да имате право да заявите в съда събиране на издръжката чрез националните институции по приходите.

На последно място някои държави-членки имат на разположение публични фондове, в случай че лицето, което дължи издръжка, не я плати.

Информация относно наличните процедури за принудително плащане на издръжка, както и за компетентните институции в дадена страна можете да намерите, като щракнете върху нейния флаг.

Информация за налагането на принудително плащане на издръжка в друга държава-членка можете да намерите, като щракнете върху иконата „Законодателство на Общността“.

Информация можете да намерите и за международните конвенции, като щракнете върху иконата „Международно законодателство“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 04-05-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство