Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka > Francie

Poslední aktualizace: 04-04-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

1. Co znamenají výrazy „Výživné" a „Vyživovací povinnost“ podle francouzského zákona?

Vyživovací povinnost je vyjádření rodinné solidarity. Je to zákonem uložená povinnost poskytovat určitým blízkým příbuzným materiální podporu.

Které osoby jsou vzhledem k druhé osobě vázány „vyživovací povinností“:

- rodiče vzhledem ke svým dětem?

Otec i matka mají povinnost živit a starat se o své děti.

- děti vzhledem ke svým rodičům?

Děti mají povinnost výživného vůči svému otci a matce.

- rozvedení manželé navzájem?

Pouze tehdy, pokud je rozvodem rozhodnuto zrušení společného soužití, je partner, který rozvod vyvolal, povinen hradit výživné ve prospěch odpůrce.

- jiní?
 • manželé během manželství včetně případů rozdělení svazku;
 • všichni přímí předci a potomci;
 • zeťové a snachy vůči svému tchánovi a tchyni a naopak.

V jakých případech?

Výživné se poskytuje podle dvou ukazatelů: úrovně potřeb nárokovatele a jmění dlužníka.

2. Do jakého věku má dítě nárok na „výživné“?

Je nutno rozlišovat dvě období:

NahoruNahoru

 • Rodiče mají vůči dítěti povinnost výživy a výchovy dokud je dítě nezletilé nebo po jeho plnoletosti, pokud ještě nedosáhlo finanční nezávislosti, zejména z důvodu pokračování ve studiích. Vyživovací povinnost v širším smyslu se zakládá na příbuzenském svazku a vede k zajištění podmínek nezbytných pro rozvoj a výchovu dítěte.
 • Pokud povinnost výživy a výchovy ustala, použije se obecný systém vyživovací povinnosti, kterým se předpokládá, že žadatel předloží přímý důkaz o úrovni svých potřeb.

3. V jakých případech se použije francouzský zákon?

Od vstupu Haagské úmluvy ze dne 2. října 1973 - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 English - français o zákonu používaném na vyživovací povinnost v platnost je ve Francii v zásadě používán zákon o běžném bydlišti nárokovatele výživného. Nárokovatel však také může požadovat použití obecného národního zákona, pokud mu zákon o bydlišti neumožňuje získat výživné, nebo zákona o předání orgánům, pokud mu oba výše uváděné zákony neumožňují získat výživné.

Haagská úmluva ze dne 24. října 1956 - Convention de La Haye du 24 octobre 1956 English - françaiso zákonu používaném na vyživovací povinnost dětí zůstává v platnosti mezi Francií a státy zúčastněnými v této úmluvě a státy, které nepotvrdily Haagskou úmluvu z roku 1973. Touto úmluvou se stanoví, že zákon o běžném bydlišti dítěte určuje, do jaké míry a na kom může dítě vyžadovat výživné.

NahoruNahoru

Francouzský zákon bude tedy možné použít:

 • pokud má věřitel bydliště ve Francii,
 • nebo pokud věřitel a dlužník jsou oba Francouzi a věřitel požaduje použití francouzského zákona,
 • nebo pokud je záležitost předána francouzskému soudci a pokud zákon o běžném bydlišti věřitele nebo zákon o společné národnosti neumožňuje získat výživné;

4. Jestliže tento zákon nelze použít, jaký zákon použijí francouzské soudy?

Pokud se osoba, která žádá o „výživné“ a osoba, která ho musí poskytnout, nachází na francouzském území:

Pokud dlužník a věřitel mají bydliště ve Francii, použije se v zásadě francouzský zákon, ledaže by se podle výše uvedené Haagské úmluvy z roku 1973 - Convention de La Haye de 1973 English - français précitée věřitel domáhal obecného zákona o národnosti, mají-li oba cizí národnost. Pak bude použit tento obecný zahraniční zákon.

5. Musí se žadatel o „výživné“ obrátit na zvláštní subjekt, na správní orgán nebo na soud?

Žadatel se musí obrátit na soudce pro rodinné záležitosti u soudu nejvyššího stupně.

6. Může být příslušný subjekt, správní orgán nebo soud požádán jménem některého příbuzného, velmi blízké osoby nebo nezletilého dítěte?

Rodič, který na sebe přijme zodpovědnost za nezletilé nebo plnoleté dítě, může požádat o příspěvek na jeho výživu a výchovu.

NahoruNahoru

Pokud je věřitel v poručenství, může jménem věřitele jednat pouze poručník.

7. Jak ví žadatel, který má v úmyslu případ řešit před soudem, který soud je pro jeho záležitost příslušný?

Žadatel se může podle svého výběru obrátit na soud v místě svého bydliště nebo v místě bydliště odpůrce.

8. Potřebuje žadatel právní zastoupení (advokáta, specializovaný subjekt, aj.), aby se mohl obrátit na soud? Pokud ne, jaký musí provést postup?

Pokud se nejedná o rozvodové řízení nebo o řízení o rozdělení svazku, může se žadatel obrátit na soud sám pouhým dopisem nebo prostřednictvím obsílky, za účasti soudního vykonavatele. Účast advokáta není povinná.

Žadatel musí doručit soudci veškeré doklady, kterými dokazuje úroveň potřeb, jako výplatní pásky, potvrzení o nezdanitelnosti, potvrzení o nezaměstnanosti nebo o dlouhodobé pracovní neschopnosti, o nájemném, svěřených dětech a nákladech na výživu a výchovu, úvěrech….

9. Platí se soudní řízení? Pokud ano, jakou výši celkových nákladů lze předpokládat? Jestliže jsou prostředky žadatele nedostačující, může dosáhnout převzetí nákladů na řízení jako soudní pomoc?

Řízení je bezplatné.

Pokud jsou prostředky žadatele nižší než určitý strop prostředků stanovený vyhláškou, může získat částečnou nebo úplnou soudní pomoc. (srov. téma „Soudní pomoc – Francie“ - „Aide judiciaire – France“)

NahoruNahoru

10. Jakou formu může mít podpora, která by mohla být poskytnuta rozhodnutím soudu? Pokud se jedná o výživné, jak bude stanovena jeho výše? Jak ho lze měnit, aby bylo přizpůsobeno vývoji životních nákladů nebo změnám situace?

- O formě podpory.
 • podpora má formu měsíčně placeného výživného:

  • v rámci vzájemné vyživovací povinnosti mezi manželi nebo ex-manželi rozvedenými z důvodu zrušení společného soužití nebo rozdělení svazku. Ale může mít rovněž jednorázovou formu. To může být peněžní částka nebo přenechání věcného majetku.
  • pokud se jedná o příspěvek na výživu a výchovu dítěte. Může mít i formu částečného nebo úplného přímého převzetí nákladů vynaložených ve prospěch dítěte. Nakonec může být poskytnuta ve formě poplatku na potřeby a bydlení.

 • ve všech případech rozvodu, s výjimkou rozvodu z důvodu zrušení společného soužití, má podpora formu vyrovnávacího příspěvku.

O vyrovnávací příspěvek může požádat jeden z manželů. Je to náhrada určená k vyrovnání nepoměru životních podmínek obou stran, který je způsoben zrušením manželství. Má kapitálovou formu, která bude uhrazena popř. do 8 let. Výši vyrovnávacího příspěvku stanoví rozvodový soudce. V případě rozvodu na základě společné žádosti je částka stanovena v konečné úmluvě o rozvodu sjednané mezi manželi a schválené soudcem.

Výjimečně je možné poskytnout doživotní důchod, pokud to odůvodňuje věk nebo zdravotní stav nárokovatele.

NahoruNahoru

- O stanovení výše podpory.

Neexistují žádné referenční tabulky. Částka se stanoví podle prostředků dlužníka a podle potřeb oprávněného.

- O indexaci

Pro přizpůsobení podpory vývoji životních nákladů může soudce i z úřední moci rozhodnout, že bude výživné indexováno podle zákonně stanovené doložky o změnách.

Vyrovnávací příspěvek ve formě důchodu je indexován jako výživné.

- O změně
 • O změně výživného

  V případě změny poměrů je možné stanovené výživné změnit, jak zvýšit, tak snížit nebo dokonce zrušit. Pokud neexistuje dohoda mezi stranami, provádí změnu soudce.

 • O změně vyrovnávacího příspěvku

  Z důvodu paušálu není možné vyrovnávací příspěvek za stejných podmínek měnit podle toho, zda je poskytnut jednorázově nebo ve formě důchodu.
  Výši kapitálu není možné měnit; v případě výrazné změny v situaci dlužníka mohou být změněny pouze platební podmínky. Výše důchodů před nebo po zákonu ze dne 30. června 2000 mohou být měněny v případě závažných změn v situaci stran. V případě rozvodu na základě společné žádosti je změna možná, pokud potvrzená úmluva stanoví změnovou doložku.

11. Jak a komu se výživné vyplácí?

Výživné a vyrovnávací příspěvek se příjemci vyplácí výše uvedeným způsobem.

Příspěvek na výživu a výchovu dítěte se vyplácí jedním z rodičů buď druhému rodiči nebo osobě, které bylo dítě svěřeno. Pokud je dítě plnoleté, může soudce rozhodnout nebo se rodiče domluvit, že tento příspěvek bude v celkové nebo dílčí částce placen přímo dítěti.

NahoruNahoru

12. Jak může být nedobrovolně platící dlužník donucen k placení výživného?

Oprávněný může uplatnit provádění obecného vykonávacího řízení, jako je zadržení movitého nebo nemovitého majetku, výplaty nebo obstavení bankovního účtu.

Oprávněný může rovněž použít postup přímé platby. Tento postup umožňuje pouhým oznámením soudního vykonavatele získat platbu výživného přímo od zaměstnavatele dlužníka nebo jakékoliv jiné osoby, která je dlužníkovi dlužna.

13. Může subjekt nebo správní orgán pomáhat při vymáhání výživného?

Pokud je jeden z výše uvedených prováděcích způsobů neúspěšný, má oprávněný dvě možnosti.

 • Může se obrátit na orgán pověřený vyplácením rodinných příspěvků, zvláště na ústav pro rodinné sociální příspěvky. Ten může pomoci při vymáhání výživného do budoucna a nedoplatků za dva roky.
 • Oprávněný se může obrátit i na státního zástupce u soudu prvního stupně v místě jeho trvalého bydliště, aby bylo provedeno veřejné vymáhací řízení. To umožní prostřednictvím státní pokladny zajistit požadovanou platbu za posledních šest nezaplacených měsíců a určit termíny splatnosti z veřejného rozpočtu.

14. Mohou tyto subjekty výživné místo dlužníka úplně nebo částečně hradit?

Orgán pověřený úhradou rodinných příspěvků může úplně nebo částečně zastoupit dlužníka a zaplatit příspěvek na podporu rodiny. Tyto částky opětovně získá od dlužníka, pokud soudcem prohlášen za platebně neschopného.

NahoruNahoru

Pokud žadatel žije ve Francii a osoba vázaná „vyživovací povinností“ bydlí v jiné zemi:

15. Může žadatel využít pomoci nějakého subjektu nebo francouzského správního orgánu?

Pokud dlužník žije v zahraničí, může se žadatel, který má rozhodnutí o stanovení výživného, obrátit na dvě následující ministerstva:

 • Ministerstvo zahraničních věcí

  Toto ministerstvo je jako zprostředkovací orgán jmenovaný Francií pověřeno použitím úmluvy z New Yorku ze dne 20. června 1956 - Convention de New York du 20 juin 1956 English - français o vymáhání výživného v cizině. Tato listina spojuje 55 zemí.
  Ministerstvo zahraničních věcí se může také pokusit najít smírčí řešení, pokud má dlužník francouzskou národnost.

 • Ministerstvo spravedlnosti

  Toto ministerstvo zasahuje i v zemích, které nejsou vázány úmluvou z New Yorku a se kterými existuje úmluva nebo dohoda o vzájemné pomoci, kterou se stanoví spolupráce mezi ústředními orgány (Benin, provincie Quebec, Kongo, Džibuti, Egypt, Spojené státy, Niger, Senegal, Čad, Togo).

16. Pokud ano, jaký je název a adresa tohoto subjektu nebo správního orgánu? Jakým způsobem je možné se na ně obrátit?

 • Ministère des Affaires Etrangères

  Service du recouvrement des créances alimentaires entre la Fance et l’Etranger
  244, Boulevard Saint-Germain
  75303 PARIS 07 S.P.
  Telefon: +33.(1).43.17.99.91
  Fax: +33.(1).43.17.93.44

  NahoruNahoru

 • Ministère de la Justice

  Direction des Affaires Civiles et du Sceau
  Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale
  13 Place Vendôme
  75001 PARIS
  Telefon: +33.(1).44.86.14.50
  Fax: +33.(1).44.86.14.06

Pokud žadatel žije v jiné zemi a osoba mající „vyživovací povinností“ žije ve Francii:

17. Jakou formu pomoci může tento subjekt nebo tento správní orgán žadateli poskytnout?

Určité úmluvy o vzájemné pomoci jsou dost omezující a omezují možnosti ústředních vyšetřovacích orgánů při bezplatném vymáhání výživného. Naopak jiné listiny a zvláště úmluva z New Yorku stanoví, že zprostředkovací orgán, tedy ústřední orgán provádí veškerá rozhodnutí, nařízení nebo jiný právní úkon.

Ústřední francouzský orgán předá podle daného případu žádost oprávněného zmocněnému orgánu, aby provedl uznání a výkon rozhodnutí, kterým se stanoví výživné, nebo aby vyslechl dlužníka a bylo nalezeno smírčí řešení sporu.

18. Může se žadatel obracet na subjekt nebo francouzský správní orgán přímo?

Žadatel, který žije v jiné zemi než ve Francii, se musí obrátit na ústřední orgán své země pověřený použitím výše zmíněných úmluv. Nemůže se obracet přímo na subjekt nebo správní orgán ve Francii.

19. Pokud ano, jaký je název a adresa tohoto subjektu nebo správního orgánu? Jakým způsobem je možné se na ně obrátit?

Bezpředmětné, viz § 18.

20. Jakou formu pomoci může tento subjekt nebo tento správní orgán žadateli poskytnout?

Bezpředmětné, viz § 18.

Bližší informace

 • Ústřední orgány
  • Ministerstvo zahraničních věcí - Ministère des Affaires Etrangères français
  • Soudní pomoc - Aide juridictionnelle français ve Francii a Výživné - Pensions alimentaires English (Ministerstvo spravedlnosti - Ministère de la Justice français)
 • Ústav pro rodinné sociální přídavky - Caisse d’Allocations familiales français
 • Právní řád a judikatura: Légifrance français: základní francouzské právo

« Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-04-2006

 

OBSAH

1. Co znamenají výrazy „Výživné" a „Vyživovací povinnost“ podle francouzského zákona? 1.
Které osoby jsou vzhledem k druhé osobě vázány „vyživovací povinností“: Které osoby jsou vzhledem k druhé osobě vázány „vyživovací povinností“:
- rodiče vzhledem ke svým dětem? - rodiče vzhledem ke svým dětem?
- děti vzhledem ke svým rodičům? - děti vzhledem ke svým rodičům?
- rozvedení manželé navzájem? - rozvedení manželé navzájem?
- jiní? - jiní?
V jakých případech? V jakých případech?
2. Do jakého věku má dítě nárok na „výživné“? 2.
3. V jakých případech se použije francouzský zákon? 3.
4. Jestliže tento zákon nelze použít, jaký zákon použijí francouzské soudy? 4.
5. Musí se žadatel o „výživné“ obrátit na zvláštní subjekt, na správní orgán nebo na soud? 5.
6. Může být příslušný subjekt, správní orgán nebo soud požádán jménem některého příbuzného, velmi blízké osoby nebo nezletilého dítěte? 6.
7. Jak ví žadatel, který má v úmyslu případ řešit před soudem, který soud je pro jeho záležitost příslušný? 7.
8. Potřebuje žadatel právní zastoupení (advokáta, specializovaný subjekt, aj.), aby se mohl obrátit na soud? Pokud ne, jaký musí provést postup? 8.
9. Platí se soudní řízení? Pokud ano, jakou výši celkových nákladů lze předpokládat? Jestliže jsou prostředky žadatele nedostačující, může dosáhnout převzetí nákladů na řízení jako soudní pomoc? 9.
10. Jakou formu může mít podpora, která by mohla být poskytnuta rozhodnutím soudu? Pokud se jedná o výživné, jak bude stanovena jeho výše? Jak ho lze měnit, aby bylo přizpůsobeno vývoji životních nákladů nebo změnám situace? 10.
11. Jak a komu se výživné vyplácí? 11.
12. Jak může být nedobrovolně platící dlužník donucen k placení výživného? 12.
13. Může subjekt nebo správní orgán pomáhat při vymáhání výživného? 13.
14. Mohou tyto subjekty výživné místo dlužníka úplně nebo částečně hradit? 14.
Pokud žadatel žije ve Francii a osoba vázaná „vyživovací povinností“ bydlí v jiné zemi: Pokud žadatel žije ve Francii a osoba vázaná „vyživovací povinností“ bydlí v jiné zemi:
15. Může žadatel využít pomoci nějakého subjektu nebo francouzského správního orgánu? 15.
16. Pokud ano, jaký je název a adresa tohoto subjektu nebo správního orgánu? Jakým způsobem je možné se na ně obrátit? 16.
Pokud žadatel žije v jiné zemi a osoba mající „vyživovací povinností“ žije ve Francii: Pokud žadatel žije v jiné zemi a osoba mající „vyživovací povinností“ žije ve Francii:
17. Jakou formu pomoci může tento subjekt nebo tento správní orgán žadateli poskytnout? 17.
18. Může se žadatel obracet na subjekt nebo francouzský správní orgán přímo? 18.
19. Pokud ano, jaký je název a adresa tohoto subjektu nebo správního orgánu? Jakým způsobem je možné se na ně obrátit? 19.
20. Jakou formu pomoci může tento subjekt nebo tento správní orgán žadateli poskytnout? 20.
 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království