Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Finland

Senaste uppdatering: 05-04-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Finland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt finländsk lag?

Ett barn har rätt till underhåll från sina föräldrar. Om en förälder inte sköter underhållet eller om barnet inte bor permanent hos föräldern, kan föräldern dömas att betala underhållsbidrag till barnet.

Föräldrarna har ingen rätt till underhåll från sina barn.

Inom äktenskapet ska båda makarna enligt sin förmåga bidra till familjens gemensamma ekonomi och underhåll. Efter en äktenskapsskillnad kan den ena parten bli underhållsskyldig gentemot den andra om parterna sinsemellan har slutit avtal om detta och kommunens socialvårdsmyndighet har bestyrkt avtalet. I samband med en äktenskapsskillnad kan en domstol också döma den ena parten till att betala underhållsbidrag till den andra, om den andra är i behov av det.

Om en make försummar sin underhållsskyldighet eller om makarna bor isär kan den ena maken dömas till att betala underhållsbidrag till den andra maken.

Det som föreskrivs för makar gäller också för partnerna i ett registrerat partnerskap.

I övriga personförhållanden har parterna ingen underhållsskyldighet gentemot varandra.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Rätten till underhåll från föräldrarna upphör när ett barn fyller 18 år. Föräldrarna ska svara för kostnaderna för barnets utbildning även efter att barnet fyllt 18 år, om detta anses vara skäligt.

3. I vilka fall är finländsk lag tillämplig?

3. 1. Underhållsbidrag till barn

I frågor som gäller underhållsbidrag till barn tillämpas olika lagar beroende på om barnet är fött inom eller utom äktenskapet. Om barnet är fött inom äktenskapet tillämpas den lag som gäller i barnets medborgarskapsland. Om barnet är fött utom äktenskapet tillämpas finländsk lag.

Till börjanTill början

3. 2. Underhållsbidrag till make

I frågor som gäller underhållsbidrag till make tillämpas det lands lag där den underhållsberättigade maken bor. Oavsett vad som föreskrivs i den tillämpliga lagen ska underhållsbidragets storlek alltid fastställas med beaktande av mottagarens behov av bidraget och den underhållsskyldiges betalningsförmåga.

4. Om finländsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de finländska domstolarna?

4. 1. Underhållsbidrag till barn

Se svaret i punkt 3. 1. I en situation där en annan stats lag ska tillämpas men denna andra stat har regler enligt vilken en tredje stats lag ska tillämpas, används den sistnämnda statens lag. Om det inte går att få klarhet om innehållet i en annan stats lag, tillämpas finländsk lag.

4. 2. Underhållsbidrag till make

Se svaret i punkt 3. 2. När det gäller rätten till underhåll tillämpas lagen i den stat där den underhållsberättigade bor. Om en annan stats lag tillämpas, gäller dock inte den lagens regler om internationell privaträtt.

Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Finland:

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Om den underhållsberättigade och den underhållsskyldige bor i Finland kan de få hjälp från kommunens socialmyndighet med att upprätta avtalet om underhållsbidrag.

Om det gäller ett tvistemål kan den underhållsberättigade eller underhållsskyldige väcka talan vid tingsrätt.

Till börjanTill början

5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?

5.A.1. Underhållsbidrag till barn

Föräldrar som vill sluta ett skriftligt avtal om underhållsbidrag till barnet och få avtalet bestyrkt av kommunens socialmyndighet ska fylla i en av justitieministeriet fastställd blankett. Blanketter fås från kommunens socialmyndighet. Myndigheterna hjälper på begäran föräldrarna att upprätta avtalet och fylla i blanketten.

I domstolen väcks talan genom en stämningsansökan (se ”Väcka talan vid domstol i Finland”).

5.A.2. Underhållsbidrag till make

Makarna kan upprätta ett fritt formulerat skriftligt avtal om underhållsbidrag och låta kommunens socialmyndighet bestyrka det. På begäran kan socialmyndigheten hjälpa till med att upprätta avtalet.

I domstolen väcks talan genom en stämningsansökan (se ”Väcka talan vid domstol i Finland”).

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

6. 1. Underhållsbidrag till barn

I frågor om underhållsbidrag företräds barnet av vårdnadshavaren eller en rättslig företrädare. Vårdnadshavaren kan lämna fullmakt till en annan person som för barnets talan i fråga om underhållsbidraget.

6. 2. Underhållsbidrag till make

En make kan lämna en fullmakt till en annan person som får föra fullmaktsgivarens talan i fråga om underhållsbidrag.

Till börjanTill början

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

7. 1. Behörig domstol i fråga om underhållsbidrag till barn

I 14 § i Lag om underhåll för barn anges vilken domstol som är behörig i ärenden som rör underhållsbidrag. Talan om underhållsbidrag ska föras i domstolen inom den domkrets där vårdnadshavaren eller barnets rättsliga företrädare bor. Om vårdnadshavaren eller barnets rättsliga företrädare inte bor i Finland ska talan föras vid domstolen inom den domkrets där vårdnadshavaren eller barnets rättsliga företrädare senast bodde. Om ingen domstol uppfyller behörighetskriteriet enligt 14 §, tillämpas 23 § 2 mom. i Lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur. Enligt detta moment ska talan föras i domstolen på den ort där barnet vistas stadigvarande eller, om barnet inte vistas stadigvarande i Finland, vid Helsingfors tingsrätt.

Om underhållsbidrag yrkas i samband med talan om vårdnad om barn eller fastställande av faderskap, kan underhållsbidraget även behandlas vid den domstol som är behörig för vårdnads- och faderskapsärenden.

7. 2. Behörig domstol i fråga om underhållsbidrag till make

Reglerna om behörig domstol i fråga om underhållsbidrag finns i 10 kap. 10 § 3 mom. i Rättegångsbalken
Enligt detta moment ska talan om en makes skyldighet att betala underhållsbidrag till den andra maken väckas vid domstolen i någondera partens hemkommun.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Den sökande får väcka talan utan mellanhänder (se ”Väcka talan vid domstol i Finland”).

Till börjanTill början

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Rättsbehandlingen är belagd med en avgift. Domstolen tar ut en avgift vars storlek (70–200 euro) beror på rättsinstans och i hur stor omfattning ärendet kräver behandling (Avgifter i tingsrätterna).

Den sökandes rätt till rättshjälp regleras i Rättshjälpslag (se ”Rättshjälp – Finland”). I ärenden som gäller underhållsbidrag kan en sökande som bor utomlands få rättshjälp även på grundval av ett särskilt avtal om ömsesidighet. Finland har slutit sådana avtal med vissa delstater i USA och Kanada.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

10. 1. Underhållsbidrag till barn

Detta bidrag regleras i Lag om underhållsbidrag för barn.

Som regel betalas underhållsbidrag varje månad i förskott och i form av pengar, om inte annat har avtalats eller bestämts. Undantagsvis kan underhållsbidraget utdömas som en engångsbetalning. Underhållsbidraget kan också utdömas i form av lös eller fast egendom.

I Finland bestäms underhållsbidragets storlek inte enligt någon tabell. Underhållsbidraget utdöms alltid individuellt. Enligt 1 § i Lag om underhållsbidrag har barnet rätt till ett tillräckligt underhåll. Med tillräckligt underhåll menas att barnets materiella och immateriella behov tillgodoses enligt barnets aktuella utvecklingsnivå och att barnet får omvårdnad och utbildning, med de kostnader detta innebär. Enligt 2 § i denna lag ska föräldrarna svara för barnets underhåll enligt sin förmåga. Föräldrarnas underhållsförmåga bedöms efter deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i arbetslivet, tillgängliga tillgångar och deras övriga lagenliga underhållsansvar. Omfattningen av föräldrarnas underhållsansvar bedöms också med beaktande av barnets förmåga och möjligheter att svara för sin egen försörjning och med beaktande av omständigheter där barnets underhåll inte medför kostnader eller kostnaderna är små.

Till börjanTill början

Beloppet för periodiskt underhåll höjs automatiskt i takt med att levnadskostnaderna stiger. Den automatiska stegringen regleras närmare i Lag om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna.

Belopp och betalningssätt för ett utdömt underhållsbidrag kan ändras genom avtal eller dom. Det gäller då fall där det har skett avgörande förändringar i bidragsgrunderna och ändringen därför kan anses vara skälig med beaktande av barnets och den underhållsskyldige förälderns situation. Ett avtal om underhållsbidrag kan ändras om avtalet bedöms vara oskäligt.

10. 2. Underhållsbidrag till make

Underhållsbidrag till makar regleras i äktenskapslagen. I finländsk rättspraxis är det sällsynt att en make döms att betala underhållsbidrag till den andra maken. Som regel gäller att makar som skiljer sig försörjer sig själva efter äktenskapsskillnaden.

Ett underhållsbidrag i form av pengar kan utdömas tills vidare eller för en bestämd period som definieras i ett avtal, ett beslut eller en dom. Ett underhållsbidrag kan också utdömas som en engångsbetalning i fall där den underhållsskyldiges ekonomiska möjligheter och övriga faktorer ger anledning till detta. Underhållsbidraget kan också utdömas i form av lös eller fast egendom.

Underhåll som betalas ut periodiskt höjs automatiskt i takt med att levnadskostnaderna stiger. Den automatiska stegringen regleras närmare i Lag om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna.

Ett beslut eller en dom från domstol eller ett avtal mellan makarna kan ändras om detta kan anses motiverat på grund av förändrade förhållanden. Ett beslut, en dom eller ett avtal där underhållsbidraget fastställs som en engångsbetalning kan dock inte ändras efter att underhållsbidraget har betalats ut. Ett underhållsbidragsavtal mellan makar kan ändras om avtalet bedöms vara oskäligt. Enligt tillämplig lag upphör skyldigheten att betala ut periodiskt underhållsbidrag om bidragsmottagaren ingår nytt äktenskap.

Till börjanTill början

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

11. 1. Underhållsbidrag till barn

Underhållsbidrag till barn betalas till vårdnadshavaren (på det konto som vårdnadshavaren anvisar).

11. 2. Underhållsbidrag till make

Underhållsbidraget betalas till den berörda maken (på det konto som mottagaren anvisar).

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

12. 1. Underhållsbidrag till barn

Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt kan barnets vårdnadshavare kontakta kommunens socialmyndighet. Denna myndighet har rätt att vidta åtgärder för tvångsindrivning av underhållsbidraget. Om den underhållsskyldige inte betalar sin skuld inom den skäliga tid som myndigheten fastställer, säger lagen att myndigheten utan dröjsmål ska vidta åtgärder för att driva in underhållsbidraget genom utsökning.

12. 2. Underhållsbidrag till make

Om en underhållsskyldig make inte sköter betalningarna enligt det som fastställts (avtal som kommunens socialmyndighet har bestyrkt eller domstolens beslut eller dom) kan den underhållsberättigade maken begära att utsökningsväsendet verkställer avtalet, beslutet eller domen enligt det som föreskrivs i lag (Utsökningslag).

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

13. 1. Underhållsbidrag till barn

Om den underhållsskyldige inte betalar, kan den underhållsberättigade få hjälp av kommunens socialmyndighet med indrivningen. Myndigheten sköter indrivningen av underhållsbidraget tillsammans med utsökningsväsendet.

Till börjanTill början

13. 2. Underhållsbidrag till make

Den bidragsberättigade maken kan lämna en ansökan till utsökningsväsendet om indrivning av utestående underhållsbidrag. På begäran hjälper utsökningsväsendet till med ansökan.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

14. 1. Underhållsbidrag till barn

Om den underhållsskyldige inte betalar det fastställda bidraget kan kommunens socialmyndighet betala underhållsstöd till barnet. Underhållsstödet är 118,15 euro per barn och månad (förordning 1094/2001). Underhållstöd beviljas på särskild ansökan.

14. 2. Underhållsbidrag till make

En underhållsberättigad make kan endast få bidrag från den andra maken.

Om enbart sökanden bor i Finland och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Finland?

15. 1. Underhållsbidrag till barn

Kommunens socialmyndighet kan på begäran betala ut underhållsstöd till ett barn som bor i Finland (se svaret i punkt 14. 1). Kommunens socialmyndighet och den bidragsberättigade parten kan tillsammans begära att utrikesministeriet hjälper till med att driva in underhållsbidraget från en underhållsskyldig som bor i en annan stat. Utrikesministeriet kontaktar då den behöriga myndigheten i den berörda staten.

15. 2. Underhållsbidrag till make

En underhållsberättigad make kan endast få bidrag från den andra maken. Den underhållsberättigade maken kan via utsökningsväsendet ta reda på om den utlandsboende maken har lagenligt utmätningsbar egendom i Finland. Den bidragsberättigade maken kan också be att utrikesministeriet hjälper till med indrivningen av underhållsstöd från den andra staten.

Till börjanTill början

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Kontaktuppgifterna till den berörda kommunens socialmyndighet finns i telefonkatalogen eller fås från den landsomfattande nummerupplysningen på 118. Finland har omkring 460 kommuner.

Numret till utrikesministeriets telefoncentral: +358 (0) 9 160 05.

Faxnummer till konsularenheten vid utrikesministeriet: +358 (0) 9 160 55755

och

e-postadress: oik-32@formin.fi.

Det finländska utrikesministeriets svenskspråkiga webbplats finns på http://formin.finland.fi/svenska.

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Om den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidrag har barnet rätt till underhållsstöd från kommunens socialmyndighet (enligt förordning 1094/2001 utbetalas 118,15 euro per barn och månad). Ansökan om underhållsstöd kan lämnas av barnets vårdnadshavare, rättslige företrädare eller den person som i praktiken tar hand om barnet. Ansökan kan också lämnas av ett barn som fyllt 15 år och som bor ensamt. Även om underhållsstöd betalas ut påverkar detta inte kravet om att den underhållsskyldige måste betala underhållsbidrag till fullt belopp. Om kommunens socialmyndighet betalar ut underhållsstöd på grundval av uteblivet underhållsbidrag får socialmyndigheten rätt att driva in alla underhållsskulder från den underhållsskyldige.

Om den bidragsberättigade (barn eller make) och den underhållsskyldige bor i olika länder kan utrikesministeriet hjälpa båda parterna och den andra statens behöriga organ. Utrikesministeriet kan dock inte betala ut underhållsstöd till den bidragsberättigade. Utrikesministeriet fungerar som centralmyndighet enligt New York-konventionen av den 20 juni 1956.

Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i Finland:

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Finland?

En sökande som vistas i ett annat land får bäst hjälp med sitt ärende genom att kontakta vistelselandets behöriga centralmyndighet, som i sin tur kontaktar det finska utrikesministeriet.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Se svaren på frågorna 16 och 18.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Den sökande (den bidragsberättigade, barn eller make) kan begära att utrikesministeriet ser till att en annan stats dom eller beslut om underhållsbidrag verkställs i Finland och att det underhållsbidrag som drivs in genom utsökningsförfarande betalas in på ett bankkonto som den sökande anvisar eller sänds till den sökande i form av en check.« Underhållsskyldighet - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-04-2006

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt finländsk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är finländsk lag tillämplig? 3.
4. Om finländsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de finländska domstolarna? 4.
Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Finland: Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Finland:
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till? 5.A.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
Om enbart sökanden bor i Finland och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land: Om enbart sökanden bor i Finland och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Finland? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Finland? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.
 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket