Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 05-04-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

1. Τι συμπεριλαμβάνουν οι έννοιες "παροχή διατροφής" και "υποχρέωση διατροφής" σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία;

Ποιοι είναι υπόχρεοι διατροφής έναντι άλλου προσώπου και σε ποιες περιπτώσεις;

Το τέκνο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει διατροφή από τους γονείς του. Εάν ο γονέας δεν φροντίζει για τη διατροφή του τέκνου του ή εάν το τέκνο δεν διαμένει μόνιμα με τον γονέα του, ο γονέας υποχρεούται να παρέχει διατροφή στο τέκνο του.

Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν διατροφή από τα τέκνα τους.

Κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου και οι δύο σύζυγοι είναι υποχρεωμένοι ανάλογα με τις δυνατότητές τους να συμμετέχουν στις κοινές οικονομικές ανάγκες της οικογένειάς τους και στη μεταξύ τους διατροφή. Μετά το διαζύγιο, ο/η διαζευχθείς σύζυγος είναι υπόχρεος να καταβάλει διατροφή στον/στη διαζευχθέντα/διαζευχθείσα σύζυγό του, εφόσον οι σύζυγοι έχουν συνάψει μεταξύ τους τέτοια συμφωνία, η οποία έχει επικυρωθεί από την κοινωνική υπηρεσία. Κατά την απόφαση του διαζυγίου το δικαστήριο μπορεί επίσης να υποχρεώσει συγχρόνως τον/τη σύζυγο να καταβάλλει διατροφή στον/στην αναγκαιούντα σύζυγο.

Εάν ο/η σύζυγος αμελεί την παροχή διατροφής, ή εάν οι σύζυγοι διαμένουν χώρια, τότε το δικαστήριο επίσης υποχρεώνει τον/τη σύζυγο να καταβάλει την ορισθείσα διατροφή.

Τα εκ του νόμου οριζόμενα για τους συζύγους ισχύουν επίσης και για τα καταγεγραμμένα ομοφυλόφιλα ζευγάρια.

Σε άλλες, πέραν αυτής μεταξύ γονέα-τέκνου, σχέσεις τα δύο μέρη δεν είναι μεταξύ τους υπόχρεοι διατροφής.

2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται την παροχή διατροφής;

Το δικαίωμα του τέκνου για παροχή διατροφής εκ μέρους των γονέων του παύει όταν αυτό συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα σπουδών του τέκνου ακόμη κι εάν αυτό έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον τα συγκεκριμένα έξοδα κρίνονται λογικά.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί η φινλανδική νομοθεσία;

3.1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Στην υπόθεση παροχής διατροφής στο τέκνο, η εφαρμοζόμενη νομοθεσία καθορίζεται σύμφωνα με το εάν το τέκνο έχει γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου. Εάν έχει γεννηθεί εντός γάμου, εφαρμόζεται η νομοθεσία της υπηκοότητας του τέκνου. Εάν έχει γεννηθεί εκτός γάμου, εφαρμόζεται η φινλανδική νομοθεσία.

3.2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Στην υπόθεση παροχής διατροφής στον/στη σύζυγο εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους όπου διαμένει ο/η δικαιούχος διατροφής σύζυγος.

Παρά τα οριζόμενα στον εφαρμοζόμενο νόμο περί καθορισμού της παροχής διατροφής, πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη τόσο η ανάγκη του δικαιούχου διατροφής να λαμβάνει τη διατροφή όσο και η δυνατότητα του υπόχρεου διατροφής να καταβάλει αυτήν.

4. Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η φινλανδική νομοθεσία, ποια νομοθεσία εφαρμόζουν τα δικαστήρια της Φινλανδίας;

4. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Βλέπε την απάντηση στο τμήμα 3. 1. Εάν στην υπόθεση πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία άλλου κράτους, αλλά σύμφωνα με το νομικό σύστημα του κράτους αυτού εφαρμόζεται η νομοθεσία τρίτου κράτους, τότε εφαρμόζεται η νομοθεσία του τελευταίου. Εάν στο περιεχόμενο της νομοθεσίας του άλλου κράτους δεν υπάρχει διευκρίνιση, τότε εφαρμόζεται η φινλανδική νομοθεσία.

4. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Βλέπε την απάντηση στο τμήμα 3. 2. Στην υπόθεση για το δικαίωμα παροχής διατροφής εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους της συνήθους διαμονής του/της δικαιούχου. Παρόλα αυτά, εάν στην υπόθεση εφαρμόζεται η νομοθεσία άλλου κράτους, τότε στον εν λόγω νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Εάν και ο αιτών τη διατροφή και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Φινλανδία:

5. Ο αιτών πρέπει να προσφύγει σε συγκεκριμένους οργανισμούς, αρμόδιες αρχές (κεντρικές ή τοπικές) ή σε δικαστήριο για να του καταβληθεί η διατροφή;

Εάν και ο δικαιούχος διατροφής και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Φινλανδία μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου τους, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων για την παροχή διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν υπάρξει διαφωνία στο θέμα της διατροφής, ο δικαιούχος διατροφής και ο υπόχρεος διατροφής μπορούν να προσφύγουν στο πρωτοδικείο για τη δικαστική επίλυση του ζητήματος.

5.Α. Πώς μπορώ να ζητήσω την παροχή διατροφής από τον οργανισμό ή την αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) και ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται;

5.A.1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Εάν οι γονείς επιθυμούν να κάνουν επίσημη συμφωνία για την παροχή διατροφής στο τέκνο τους και να ζητήσουν την επικύρωσή της από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, θα πρέπει να συντάξουν τη συμφωνία σε έντυπο επικυρωμένο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα έντυπα αυτά υπάρχουν στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Οι αρμόδιες αυτές υπηρεσίες μπορούν κατόπιν αίτησης των διαδίκων να τους βοηθήσουν στη σύναψη της συμφωνίας και στη συμπλήρωση του εντύπου.

Η προσφυγή στο δικαστήριο για την υπόθεση της παροχής διατροφής γίνεται κατόπιν αίτησης (Βλέπε “Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi”).

5.A.2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Οι διάδικοι μπορούν να συντάξουν μια επίσημη έγγραφη συμφωνία για την παροχή διατροφής και να ζητήσουν την επικύρωσή της από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου τους. Εάν ζητηθεί από τους διαδίκους, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να τους βοηθήσει στη σύναψη της συμφωνίας.

Η προσφυγή στο δικαστήριο γίνεται κατόπιν αίτησης.

(Βλέπε
Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi”).

6. Είναι δυνατό η αίτηση για παροχή διατροφής να γίνει εκ μέρους συγγενή, προσφιλούς προσώπου ή ανήλικου τέκνου;

6. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Στην υπόθεση παροχής διατροφής, το τέκνο εκπροσωπείται από τον δικαιούχο της επιμέλειάς του ή από κάποιον άλλο νόμιμο εκπρόσωπο. Ο δικαιούχος επιμέλειας μπορεί, με πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει κάποιον τρίτο να έχει το δικαίωμα λόγου στην υπόθεση της παροχής διατροφής στο τέκνο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Ο/η σύζυγος μπορεί, με πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει κάποιον τρίτο για να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα λόγου στην υπόθεση της παροχής διατροφής στον/στη σύζυγο.

7. Εάν ο αιτών θέλει να κινήσει δικαστικά τις διαδικασίες για την παροχή διατροφής, πώς θα μάθει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

7. 1. Αρμόδιο δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την παροχή διατροφής στο τέκνο

Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου για την υπόθεση παροχής διατροφής ορίζεται από την παράγραφο 14 του νόμου περί διατροφής του τέκνου. Η αγωγή για παροχή διατροφής πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου της επιμέλειας του τέκνου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Εάν ο δικαιούχος της επιμέλειας του τέκνου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν διαμένει στη Φινλανδία, η αγωγή θα πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της τελευταίας συνήθους διαμονής του δικαιούχου της επιμέλειας του τέκνου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Εάν, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο δεν υπάρχει αρμόδιο δικαστήριο, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του νόμου περί διεθνών οικογενειακών σχέσεων, σύμφωνα με το οποίο η υπόθεση εκδικάζεται στο δικαστήριο της περιοχής της συνήθους διαμονής του τέκνου ή, στην περίπτωση που το τέκνο δεν διαμένει μόνιμα στη Φινλανδία, στο δικαστήριο του Ελσίνκι.

Στην περίπτωση που η απαίτηση για παροχή διατροφής κατατεθεί ταυτόχρονα με την αγωγή για γονική μέριμνα και επικύρωση της πατρότητας του τέκνου, τότε η αγωγή για την παροχή διατροφής μπορεί να συνεκδικαστεί στο δικαστήριο όπου έχει κατατεθεί η αγωγή για τη γονική μέριμνα.

7. 2. Αρμόδιο δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου για την υπόθεση παροχής διατροφής ορίζεται από την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του κεφαλαίου 10 της πολιτικής δικονομίας. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η αγωγή ώστε να υποχρεωθεί ο/η σύζυγος να καταβάλει τη διατροφή κατατίθεται στο δικαστήριο της περιοχής εκείνης στην οποία διαμένει ένας από τους δύο συζύγους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Είναι απαραίτητο ο αιτών να κινήσει τις δικαστικές διαδικασίες της προσφυγής μέσω τρίτου (δικηγόρος, συγκεκριμένος οργανισμός ή αρμόδια -κεντρική ή τοπική- αρχή) ; Εάν όχι, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει;

Ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου τρίτου. (Βλέπε “Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi”).

9. Οι δικαστικές διαδικασίες χρεώνονται; Εάν είναι, πόσο κοστίζουν; Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν, μπορεί να απολάβει δικαστικής αρωγής για την κάλυψη των δικαστικών του εξόδων;

Οι δικαστικές διαδικασίες χρεώνονται. Η χρέωση (κυμαίνεται μεταξύ 70-200 ευρώ) εξαρτάται από τον βαθμό του δικαστηρίου και τις απαιτούμενες διαδικασίες. (Käräjäoikeuksien maksut).

Τα δικαιώματα του αιτούντος τη διατροφή ορίζονται στη νομοθεσία περί δικαστικής αρωγής (βλέπε “Oikeusapu –Suomi”). Ο αιτών ο οποίος διαμένει σε άλλο κράτος μπορεί επίσης να απολάβει δικαστικής αρωγής για την υπόθεση παροχής διατροφής βάσει της συμφωνίας για την αμοιβαιότητα. Η Φινλανδία έχει συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες με ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ και του Καναδά.

10. Τι είδους παροχή διατροφής μπορεί να ορίσει το δικαστήριο; Εάν πρόκειται για παροχή διατροφής που πρέπει να καταβληθεί σε τακτά διαστήματα, πώς υπολογίζεται αυτή; Είναι δυνατό, ανάλογα με το κόστος ζωής ή την αλλαγή των οικογενειακών συνθηκών, να αναθεωρηθεί η δικαστική απόφαση;

10. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Η παροχή διατροφής στο τέκνο ορίζεται από το νόμο περί παροχής διατροφής του τέκνου.

Κύριος κανόνας είναι, εάν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διατροφή να προκαταβάλλεται σε χρήμα κατά μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διατροφή επικυρώνεται να καταβληθεί εφάπαξ. Επίσης η διατροφή μπορεί να επικυρωθεί να καταβληθεί ως περιουσία, κινητή ή ακίνητη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το μέγεθος της καταβαλλόμενης διατροφής στο τέκνο δεν ορίζεται βάσει συγκεκριμένου πίνακα.

Το μέγεθος της καταβαλλόμενης διατροφής ορίζεται ανάλογα την περίπτωση. Σύμφωνα με την § 1 του νόμου, το τέκνο έχει δικαίωμα επαρκούς διατροφής. Επαρκής διατροφή σημαίνει, ικανοποίηση των υλικών και ψυχικών αναγκών του τέκνου η οποία θα είναι ανάλογη με την ωριμότητά του, των αναγκών για την εκπαίδευση και τη φροντίδα του, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν από αυτά.

Σύμφωνα με την § 2 του νόμου, οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη διατροφή του τέκνου τους ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Η ικανότητα των γονέων στην παροχή διατροφής εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τη δυνατότητα εργασίας και τις πιθανότητες που έχουν για κερδοφόρα εργασία, το μέγεθος του διαθέσιμου ποσού, καθώς και τις άλλες νόμιμες υποχρεώσεις διατροφής. Στην εκτίμηση του εύρους της υποχρέωσης των γονέων στην παροχή διατροφής, λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και η δυνατότητα του τέκνου να έχει την ευθύνη των εξόδων του, καθώς και οι περιπτώσεις από τις οποίες δεν δημιουργούνται έξοδα για τη διατροφή του τέκνου τους ή αυτά είναι ελάχιστα.

Λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, ορίζεται αυτόματα αναπροσαρμογή του τακτά διαστήματα καταβαλλόμενου ποσού της διατροφής. Η αυτόματη αυτή αναπροσαρμογή ορίζεται στο νόμο περί δέσμευσης της αναπροσαρμογής της διατροφής με το κόστος ζωής.

Το ποσό της επικυρωμένης διατροφής και ο τρόπος καταβολής της μπορούν κατόπιν αίτησης του υπόχρεου να τροποποιηθούν με συμφωνία ή με δικαστική απόφαση, εφόσον έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επικύρωση της παροχής διατροφής, έτσι ώστε η διατροφή να κινείται σε λογικά πλαίσια τόσο για τον υπόχρεο διατροφής όσο και για το τέκνο.

10. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Η παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο ορίζεται στο νόμο περί γάμου. Στη νομολογία της Φινλανδίας είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο/η διαζευχθείς/θείσα σύζυγος υποχρεώνεται να καταβάλει διατροφή στον/στη διαζευχθέντα/θείσα σύζυγο. Κύριος κανόνας είναι ότι μετά το διαζύγιο οι διαζευχθέντες σύζυγοι αυτοσυντηρούνται.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η καταβαλλόμενη σε χρήμα διατροφή μπορεί να επικυρωθεί ώστε αυτή να καταβάλλεται είτε επ' αόριστον, είτε η καταβολή της να παύσει μετά από ορισμένο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί κατόπιν συμφωνίας / απόφασης / δικαστικής απόφασης. Παρόλα αυτά, η διατροφή μπορεί να επικυρωθεί ώστε αυτή να καταβληθεί εφάπαξ, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου διατροφής παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα. Η διατροφή μπορεί επίσης να επικυρωθεί ώστε να καταβληθεί ως περιουσία, κινητή ή ακίνητη.

Λόγω της αύξησης του κόστους ζωής ορίζεται εμπρόθεσμη αναπροσαρμογή της διατροφής. Η αυτόματη αναπροσαρμογή του ποσού της διατροφής ορίζεται ειδικότερα από το νόμο περί δέσμευσης της αναπροσαρμογής της διατροφής με το κόστος ζωής.

Η απόφαση, ή η δικαστική απόφαση, είτε η από κοινού συμφωνία των συζύγων μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον η τροποποίηση αυτή θεωρηθεί ουσιαστική λόγω μεταβληθησσών συνθηκών. Παρόλα αυτά, η απόφαση ή η δικαστική απόφαση ή η συμφωνία, όπου η διατροφή έχει επικυρωθεί να καταβάλλεται εφάπαξ, δεν μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον η διατροφή έχει ήδη καταβληθεί. Η μεταξύ των συζύγων συμφωνία για την παροχή διατροφής μπορεί να τροποποιηθεί στην περίπτωση που η συμφωνία θεωρηθεί άδικη. Η υποχρέωση του υπόχρεου διατροφής που καταβάλλεται σε συγκεκριμένο χρόνο παύει νόμιμα να ισχύει, εφόσον ο/η δικαιούχος διατροφής ξαναπαντρευτεί.

11. Σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή και με ποιον τρόπο;

11. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Η διατροφή στο τέκνο καταβάλλεται στον δικαιούχο της επιμέλειάς του (σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο δικαιούχος).

11. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Η διατροφή καταβάλλεται στον/στη σύζυγο (στον τραπεζικό λογαριασμό του).

12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει εκούσια τη διατροφή, ποια μέσα χρησιμοποιούνται ώστε να αναγκαστεί προς τούτο;

12. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει αυτήν εκούσια, ο δικαιούχος επιμέλειας του τέκνου θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Η αρμόδια αυτή υπηρεσία έχει τη δικαιοδοσία να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να καταβληθεί η διατροφή με τη βία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει σε λογικό χρονικό όριο που έχει οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία τα ληξιπρόθεσμα και απλήρωτα ποσά διατροφής, η αρμόδια αυτή υπηρεσία θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να λάβει τα χρήματα που οφείλει ο υπόχρεος με κατάσχεση.

12. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος σύζυγος αμελήσει να καταβάλει την ορισθείσα διατροφή που έχει συμφωνηθεί και επικυρωθεί από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου ή από τη δικαστική απόφαση, ο/η δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τον δικαστικό κλητήρα να θέσει σε εφαρμογή τη συμφωνία ή τη δικαστική απόφαση έτσι όπως ορίζει ο νόμος περί κατάσχεσης.

13. Υπάρχει οργανισμός ή αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει ώστε να μου καταβληθεί η διατροφή;

13. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει την επικυρωμένη παροχή διατροφής στον δικαιούχο, εκείνος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου ώστε αυτή να του καταβληθεί. Η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει μαζί με τον δικαστικό κλητήρα για την καταβολή της διατροφής.

13. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Ο/η δικαιούχος διαζευχθείς/θείσα σύζυγος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την καταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων διατροφών στον δικαστικό κλητήρα. Ο κλητήρας επικουρεί τον/τη δικαιούχο στη διαδικασία αυτή.

14. Μπορούν οι παραπάνω να μου καταβάλλουν, αντί του υπόχρεου διατροφής, ολόκληρο το ποσό της διατροφής ή μόνο μέρος της;

14. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει την επικυρωμένη παροχή διατροφής, τότε η κοινωνική υπηρεσία μπορεί να καταβάλλει στο τέκνο επίδομα διατροφής. Το ποσό του επιδόματος για το ένα τέκνο είναι 118,15 € / μήνα (νομοθετικό διάταγμα 1094/2001). Το επίδομα διατροφής χορηγείται κατόπιν αίτησης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

14. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Στον/στη δικαιούχο διατροφής σύζυγο μπορεί να καταβληθεί η διατροφή μόνον από τον/τη διαζευχθέντα/θείσα σύζυγό του/της.

Εάν ο αιτών τη διατροφή διαμένει στη Φινλανδία και ο υπόχρεος διατροφής διαμένει σε άλλη χώρα:

15. Παρέχεται βοήθεια στον αιτούντα από τους οργανισμούς της Φινλανδίας ή τις αρμόδιες αρχές;

15. 1. Παροχή διατροφής στο τέκνο

Η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου μπορεί κατόπιν αίτησης να καταβάλλει στο τέκνο το οποίο διαμένει στη Φινλανδία επίδομα διατροφής (βλέπε απάντηση στο τμήμα 14. 1. ). Η αρμόδια αυτή κοινωνική υπηρεσία μπορεί μαζί με τον δικαιούχο παροχής διατροφής να επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών και να ζητήσει από αυτό να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να καταβληθεί η διατροφή από τον υπόχρεο που διαμένει σε άλλο κράτος. Τότε το υπουργείο Εξωτερικών έρχεται σε επαφή με την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία του ξένου κράτους.

15. 2. Παροχή διατροφής στον/στη σύζυγο

Στον/στη δικαιούχο σύζυγο μπορεί να καταβληθεί η διατροφή μόνο από τον/τη διαζευχθέντα/θείσα σύζυγό του. Ο/η δικαιούχος μπορεί να επικοινωνήσει με τον δικαστικό κλητήρα για να διευκρινιστεί εάν ο/η διαζευχθείς/θείσα σύζυγος που διαμένει σε άλλο κράτος έχει τέτοια περιουσία ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του νόμου περί κατάσχεσης. Ο/η δικαιούχος σύζυγος μπορεί επίσης να ζητήσει από το υπουργείο Εξωτερικών βοήθεια στην καταβολή της διατροφής από το άλλο κράτος.

16. Εάν ναι, σε ποιους οργανισμούς ή αρμόδιες αρχές (κεντρικές ή τοπικές) και πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους;

Οι πληροφορίες επικοινωνίας με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες βρίσκονται στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στο εθνικό κέντρο πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 118. Επικοινωνώντας στον παραπάνω αριθμό θα πρέπει να αναφέρουμε την κοινωνική υπηρεσία του δήμου για την οποία ενδιαφερόμαστε. Στη Φινλανδία υπάρχουν περίπου 460 δήμοι.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου του υπουργείου Εξωτερικών:

+358 (0) 9 160 05.

Ο αριθμό φαξ της συμβουλευτικής μονάδας του υπουργείου Εξωτερικών:

+358 (0) 9 160 55755

και

η ηλεκτρονική διεύθυνση: oik-32@formin.fi.

Η επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών είναι internetosoitteessa.

17. Τι είδους αρωγή μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός ή η αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) στον αιτούντα;

Εάν ο υπόχρεος διατροφής αμελήσει να καταβάλλει τη διατροφή στο τέκνο, τότε εκείνο έχει το δικαίωμα να του καταβληθεί επίδομα διατροφής από την αρμοδια υπηρεσία του δήμου (το ποσό της διατροφής σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 1094/2001 ανέρχεται σε 118,15 €/μήνα για το ένα τέκνο).

Το επίδομα καταβάλλεται κατόπιν αίτησης την οποία μπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος επιμέλειας του τέκνου, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το άτομο το οποίο πραγματικά έχει πραγματικά τη φροντίδα του. Επίσης το τέκνο που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει μόνο του την αίτηση στην περίπτωση που αυτό κατοικεί μόνο του. Η καταβολή του επιδόματος δεν επηρρεάζει την υποχρέωση του υπόχρεου διατροφής να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό αυτής. Όταν η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου αποφασίσει την καταβολή του επιδόματος διατροφής με βάση την αμέλεια καταβολής της διατροφής στο τέκνο, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να εισπράξει από τον υπόχρεο όλο το ποσό της διατροφής που δεν έχει καταβληθεί.

Εάν ο δικαιούχος διατροφής (τέκνο ή σύζυγος) και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν σε διαφορετικά κράτη, το υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να βοηθήσει στην υπόθεση της διατροφής και τους δύο διαδίκους καθώς και τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους.

Παρόλα αυτά το υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να καταβάλλει τη διατροφή εκ μέρους του υπόχρεου διατροφής. Το υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί ως κεντρική αρμόδια αρχή ύστερα από συμφωνία στη Νέα Υόρκη στις 20 Ιουνίου 1956.

Εάν ο αιτών τη διατροφή διαμένει σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής διαμένει στη Φινλανδία:

18. Μπορεί ο αιτών τη διατροφή να καταφύγει απευθείας σε κάποιον φινλανδικό οργανισμό ή αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) ;

Ο αιτών τη διατροφή ο οποίος διαμένει σε άλλη χώρα μπορεί να χειριστεί την υπόθεση καλύτερα εάν επικοινωνήσει με την κεντρική αρμόδια υπηρεσία του κράτους του, η οποία στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας.

19. Εάν μπορεί, σε ποιον οργανισμό ή αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) και με ποιον τρόπο θα έρθει σε επαφή μαζί τους;

Βλέπε τις απαντήσεις στα ερωτήματα 16 και 18.

20. Τι είδους αρωγή μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός ή η αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) στον αιτούντα;

Ο αιτών (ο δικαιούχος διατροφής, τέκνο ή σύζυγος) μπορεί να ζητήσει από το υπουργείο Εξωτερικών να φροντίσει ώστε, αφενός, η δικαστική απόφαση ή απόφαση που έχει οριστεί σε άλλο κράτος για την παροχή διατροφής είτε η επικυρωμένη συμφωνία να εφαρμοστεί στη Φινλανδία και, αφετέρου, η καταβαλλόμενη μέσω κατάσχεσης διατροφής να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο δικαιούχος είτε να του αποστέλλεται με τραπεζική επιταγή.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Φινλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 05-04-2006

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι συμπεριλαμβάνουν οι έννοιες "παροχή διατροφής" και "υποχρέωση διατροφής" σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται την παροχή διατροφής; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί η φινλανδική νομοθεσία; 3.
4. Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η φινλανδική νομοθεσία, ποια νομοθεσία εφαρμόζουν τα δικαστήρια της Φινλανδίας; 4.
Εάν και ο αιτών τη διατροφή και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Φινλανδία: Εάν και ο αιτών τη διατροφή και ο υπόχρεος διατροφής διαμένουν στη Φινλανδία:
5. Ο αιτών πρέπει να προσφύγει σε συγκεκριμένους οργανισμούς, αρμόδιες αρχές (κεντρικές ή τοπικές) ή σε δικαστήριο για να του καταβληθεί η διατροφή; 5.
5.Α. Πώς μπορώ να ζητήσω την παροχή διατροφής από τον οργανισμό ή την αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) και ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται; 5.Α.
6. Είναι δυνατό η αίτηση για παροχή διατροφής να γίνει εκ μέρους συγγενή, προσφιλούς προσώπου ή ανήλικου τέκνου; 6.
7. Εάν ο αιτών θέλει να κινήσει δικαστικά τις διαδικασίες για την παροχή διατροφής, πώς θα μάθει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Είναι απαραίτητο ο αιτών να κινήσει τις δικαστικές διαδικασίες της προσφυγής μέσω τρίτου (δικηγόρος, συγκεκριμένος οργανισμός ή αρμόδια -κεντρική ή τοπική- αρχή) ; Εάν όχι, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει; 8.
9. Οι δικαστικές διαδικασίες χρεώνονται; Εάν είναι, πόσο κοστίζουν; Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν, μπορεί να απολάβει δικαστικής αρωγής για την κάλυψη των δικαστικών του εξόδων; 9.
10. Τι είδους παροχή διατροφής μπορεί να ορίσει το δικαστήριο; Εάν πρόκειται για παροχή διατροφής που πρέπει να καταβληθεί σε τακτά διαστήματα, πώς υπολογίζεται αυτή; Είναι δυνατό, ανάλογα με το κόστος ζωής ή την αλλαγή των οικογενειακών συνθηκών, να αναθεωρηθεί η δικαστική απόφαση; 10.
11. Σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή και με ποιον τρόπο; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει εκούσια τη διατροφή, ποια μέσα χρησιμοποιούνται ώστε να αναγκαστεί προς τούτο; 12.
13. Υπάρχει οργανισμός ή αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει ώστε να μου καταβληθεί η διατροφή; 13.
14. Μπορούν οι παραπάνω να μου καταβάλλουν, αντί του υπόχρεου διατροφής, ολόκληρο το ποσό της διατροφής ή μόνο μέρος της; 14.
Εάν ο αιτών τη διατροφή διαμένει στη Φινλανδία και ο υπόχρεος διατροφής διαμένει σε άλλη χώρα: Εάν ο αιτών τη διατροφή διαμένει στη Φινλανδία και ο υπόχρεος διατροφής διαμένει σε άλλη χώρα:
15. Παρέχεται βοήθεια στον αιτούντα από τους οργανισμούς της Φινλανδίας ή τις αρμόδιες αρχές; 15.
16. Εάν ναι, σε ποιους οργανισμούς ή αρμόδιες αρχές (κεντρικές ή τοπικές) και πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους; 16.
17. Τι είδους αρωγή μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός ή η αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) στον αιτούντα; 17.
18. Μπορεί ο αιτών τη διατροφή να καταφύγει απευθείας σε κάποιον φινλανδικό οργανισμό ή αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) ; 18.
19. Εάν μπορεί, σε ποιον οργανισμό ή αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) και με ποιον τρόπο θα έρθει σε επαφή μαζί τους; 19.
20. Τι είδους αρωγή μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός ή η αρμόδια αρχή (κεντρική ή τοπική) στον αιτούντα; 20.
 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο