Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Finland

Seneste opdatering : 05-04-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Finland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

1. Hvad menes der i finsk lovgivning med begreberne "underholdsbidrag" og "bidragspligtig"? Hvem er forpligtet til at betale underholdsbidrag til en anden, og i hvilke tilfælde?

Et barn har ret til at modtage underhold fra sine forældre. Hvis en forælder ikke sørger for sit barns underhold, eller hvis barnet ikke bor fast hos en forælder, kan denne forælder blive pålagt at betale underholdsbidrag til barnet.

En forælder har ikke ret til at modtage underholdsbidrag fra sit barn.

I et ægteskab skal begge ægtefæller efter evne bidrage til familiens fælles økonomi og hinandens underhold. Efter en skilsmisse er en fraskilt ægtefælle forpligtet til at betale underholdsbidrag til den tidligere ægtefælle, hvis ægtefællerne har indgået en aftale om dette, og kommunens sociale myndigheder har bekræftet denne aftale. I forbindelse med en skilsmisse kan retten desuden pålægge den ene ægtefælle at betale underholdsbidrag til den anden, hvis sidstnævnte har behov for det.

Hvis en ægtefælle forsømmer sin bidragspligt, eller hvis ægtefællerne bor separat, kan den ene ægtefælle pålægges at betale underholdsbidrag til den anden.

Hvad der er gældende for ægtefæller, gælder også for parterne i registrerede partnerskaber.

Ved andre personlige forhold har parterne ikke underholdspligt over for hinanden.

2. Op til hvilket alderstrin kan et barn få underholdsbidrag?

Barnets ret til at modtage underhold fra forældrene bortfalder, når barnet fylder 18 år. Hvis det skønnes rimeligt, er forældrene efter barnets fyldte 18. år dog fortsat ansvarlige for udgifter i forbindelse med barnets uddannelse.

TopTop

3. I hvilke tilfælde finder finsk lovgivning anvendelse?

3. 1. Underholdsbidrag til børn

Hvilken lovgivning, der skal anvendes ved sager vedrørende betaling af underholdsbidrag til børn, afhænger af, om barnet er født i eller uden for ægteskab. Hvis barnet er født i ægteskab, finder lovgivningen i det land, hvor barnet har statsborgerret, anvendelse. Hvis barnet er født uden for ægteskab, finder finsk lovgivning anvendelse.

3. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

Ved sager vedrørende underholdsbidrag til ægtefæller, finder den stats lovgivning anvendelse, hvor den ægtefælle, der er berettiget til underholdsbidrag, har bopæl. Uanset hvad der foreskrives i den lovgivning, der finder anvendelse, skal der ved fastsættelsen af underholdsbidragets størrelse altid tages hensyn til både den bidragsberettigedes behov og den bidragspligtiges økonomiske formåen.

4. Hvilken lovgivning skal finske domstole anvende, hvis finsk lovgivning ikke finder anvendelse?

4. 1. Underholdsbidrag til børn

Se svaret under punkt 3. 1. Hvis et andet lands lovgivning finder anvendelse ved behandlingen af en sag, men det ifølge dette lands retsorden er et tredje lands lovgivning, der finder anvendelse, anvendes sidstnævnte lands lovgivning. Hvis indholdet af et andet lands lovgivning er uklart, finder finsk lovgivning anvendelse.

4. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

Se svaret under punkt 3. 2. Ved sager, der vedrører ret til underhold, finder den stats lovgivning anvendelse, hvor den, der er berettiget til underholdsbidrag, har bopæl. Hvis et andet lands lovgivning finder anvendelse ved behandlingen af en sag, omfatter dette ikke de bestemmelser, der henhører under international privatret.

TopTop

Hvis både den, der ansøger om underholdsbidrag, og den bidragspligtige opholder sig i Finland:

5. Skal ansøgeren henvende sig til en bestemt organisation, myndighed (central eller lokal) eller en domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

Hvis både den underholdsberettigede og den bidragspligtige bor i Finland, kan de henvende sig til kommunens sociale myndigheder, der vil bistå ved udarbejdelsen af en aftale om underholdsbidrag.

Hvis der opstår uenighed om spørgsmålet vedrørende underholdsbidrag, kan den underholdsberettigede eller den bidragspligtige anlægge en sag vedrørende underholdsbidrag ved den lokale underret.

5.A. Hvordan ansøger man om underholdsbidrag hos den pågældende organisation eller myndighed (central eller lokal) , og hvilke procedurer finder anvendelse?

5.A.1. Underholdsbidrag til børn

Hvis et barns forældre ønsker at indgå en skriftlig aftale om betaling af underholdsbidrag til barnet og anmoder om bekræftelse af denne hos kommunens sociale myndigheder, skal de udforme aftalen på et skema, der er godkendt af det finske justitsministerium. Skemaet kan fås hos kommunens sociale myndigheder. De sociale myndigheder hjælper efter anmodning fra forældrene disse med at lave aftalen og udfylde skemaet.

Man anlægger en sag vedrørende underholdsbidrag ved at indgive en stævning (se "Sagsanlæg ved domstolene - Finland").

5.A.2. Underholdsbidrag til ægtefælle

Ægtefællerne kan frit udforme en skriftlig aftale om underholdsbidrag og anmode kommunens sociale myndigheder om at bekræfte den. De sociale myndigheder hjælper efter anmodning fra ægtefællerne disse med at lave aftalen.

TopTop

Man anlægger en sag vedrørende underholdsbidrag ved at indgive en stævning (se "Sagsanlæg ved domstolene - Finland").

6. Kan man ansøge om underholdsbidrag på vegne af en slægtning, en nærtstående person eller et mindreårigt barn?

6. 1. Underholdsbidrag til børn

Ved en sag om underholdsbidrag repræsenteres barnet af den, der er indehaver af forældremyndigheden, eller en anden retlig repræsentant. Indehaveren af forældre�myndigheden kan ved en sag om underholdsbidrag give en anden person fuldmagt til at udøve barnets høringsret.

6. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

En ægtefælle kan ved en sag om underholdsbidrag give en anden person fuldmagt til at udøve sin høringsret.

7. Hvis ansøgeren ønsker at anlægge en sag ved retten, hvor kan den pågældende da få oplysning om, hvilken domstol der er den kompetente?

7. 1. Den kompetente domstol ved sager, der vedrører betaling af underholdsbidrag til børn

Hvilken domstol, der er den kompetente i forbindelse med sager om underholdsbidrag, er fastsat i § 14 i lov om børns underhold (lag om underhåll för barn / laki lapsen elatuksesta). En sag vedrørende underholdsbidrag skal føres ved den domstol, i hvis retskreds indehaveren af forældremyndigheden eller repræsentanten har bopæl. Hvis indehaveren af forældremyndigheden eller repræsentanten ikke har bopæl i Finland, skal sagen føres ved den domstol, i hvis retskreds indehaveren af forældremyndigheden eller repræsentanten sidst havde bopæl. Hvis der ifølge førnævnte paragraf ikke er nogen kompetent domstol, anvendes § 23, stk. 2, i lov om visse familieretslige forhold af international karakter (lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur / laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista). Ifølge denne skal sagen i så fald behandles i den retskreds, hvor barnet opholder sig permanent, eller ved underretten i Helsingfors, hvis barnet ikke opholder sig permanent i Finland.

TopTop

Hvis en påstand vedrørende underholdsbidrag fremsættes i forbindelse med en sag om forældremyndighed eller faderskab, kan spørgsmålet om underholdsbidrag behandles ved den domstol, hvor der er blevet anlagt sag om forældremyndighed eller faderskab.

7. 2. Den kompetente domstol ved sager, der vedrører betaling af underholdsbidrag til ægtefælle

Hvilken domstol der er kompetent i sager om underholdsbidrag, er fastsat i den finske retsplejelovs kapitel 10, § 10, stk. 3. Her fastsættes det, at en sag om en ægtefælles forpligtelse til at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle skal anlægges i en retskreds, hvor den ene af ægtefællerne har bopæl.

8. Skal ansøgeren henvende sig til et mellemled (advokat, en bestemt organisation eller en central eller lokal myndighed) for at anlægge en sag ved retten? Hvis ikke, hvilken fremgangsmåde skal ansøgeren da følge?

Ansøgeren har ret til at anlægge en sag uden mellemled (se "Sagsanlæg ved domstolene - Finland") ).

9. Skal ansøgeren betale en afgift for at indlede en sag? Hvis ja, hvor store afgifter drejer det sig da om? Hvis ansøgeren ikke råder over tilstrækkelige midler, kan denne da få retshjælp til at dække omkostningerne ved den retslige behandling?

Der skal betales afgift for den retslige behandling af en sag. Retten opkræver beløbet, hvis størrelse (70 - 200 EUR) afhænger af, hvilken retslig instans det drejer sig om, samt hvor tidskrævende behandlingen af sagen er. (Avgifter i tingsrätterna).

TopTop

Ansøgerens ret til at modtage retshjælp er foreskrevet i loven om retshjælp (se "Retshjælp – Finland"). En ansøger, der er bosat i udlandet, kan desuden i forbindelse med en sag om underholdsbidrag få retshjælp i henhold til en særlig gensidighedsaftale. Finland har indgået sådanne aftaler med visse delstater i USA og Canada.

10. Hvilke typer underholdsbidrag kan retten tilkende? Hvis der er tale om underholdsbidrag, der skal betales med faste intervaller, hvordan fastsættes dette da? Kan en retslig afgørelse revideres, hvis der sker ændringer af leveomkostninger eller familieforhold?

10. 1. Underholdsbidrag til børn

Betaling af underholdsbidrag til børn reguleres af lov om børns underhold (lag om underhåll för barn).

Som hovedregel gælder, at underholdsbidrag skal forudbetales i penge én gang om måneden, hvis ikke andet er aftalt eller bestemt. Undtagelsesvis kan det bestemmes, at underholdsbidraget skal udbetales som et engangsbeløb. Man kan desuden blive pålagt at betale underholdsbidraget i form af løsøre eller fast ejendom.

I Finland fastsættes størrelsen af det underholdsbidrag, der skal betales til et barn, ikke efter en tabel. Størrelsen af det beløb, der skal betales i underholdsbidrag, fastsættes individuelt. Ifølge lovens § 1 har et barn ret til tilstrækkeligt underhold. Med tilstrækkeligt underhold menes tilfredsstillelse af barnets materielle og psykiske behov i overensstemmelse med barnets udviklingstrin, den nødvendige omsorg og undervisning med de omkostninger, dette indebærer. Ifølge lovens § 2 er det forældrenes ansvar efter evne at sørge for barnets underhold. Ved vurderingen af forældrenes evne til at sørge for barnets underhold skal der tages hensyn til alder, arbejdsevne og mulighed for at deltage i erhvervsarbejde, størrelsen af den til rådig�hed værende formue samt forældrenes øvrige lovbestemte underholds�forpligtelser. Ved vurderingen af omfanget af forældrenes underholdsforpligtelser skal man desuden tage højde for barnets evner og muligheder for selv at sørge for sit underhold samt forhold, der gør, at forældrene ikke har udgifter i forbindelse med barnets underhold, eller at disse udgifter er meget små.

TopTop

Underholdsbidrag, der betales med faste intervaller, dyrtidsreguleres automatisk. De nærmere bestemmelser for den automatiske dyrtidsregulering findes i lov om visse typer underholdsbidrags binding til leveomkostningerne (lag om vissa underhålls�bidrags bindande vid levnadskostnaderna).

Underholdsbidragets fastsatte beløb og betalingsmåden kan ændres ved aftale eller dom, hvis der i de forhold, der oprindeligt dannede grundlag for fastsættelsen af underholdsbidraget, er sket så væsentlige ændringer, at en ændring af underholds�bidraget er rimelig både ud fra barnets og den bidragspligtige forælders synspunkt. En aftale vedrørende underholdsbidrag kan ændres, hvis den skønnes at være urimelig.

10. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

Bestemmelserne for underholdsbidrag til ægtefælle fremgår af ægteskabsloven (äktenskapslagen). I finsk retspraksis er det sjældent, at en ægtefælle pålægges at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle. Som hovedregel gælder, at tidligere ægtefæller hver især forsøger sig selv efter en skilsmisse.

Man kan blive pålagt at udbetale underholdsbidrag i penge for en midlertidig periode eller frem til et i aftalen/afgørelsen/dommen fastsat tidspunkt. Hvis der i forbindelse med den bidragspligtiges formueforhold eller andre forhold er noget, der taler derfor, kan den bidragspligtige blive pålagt at betale underholdsbidraget som et engangsbeløb. Man kan desuden blive pålagt at betale underholdsbidraget i form af løsøre eller fast ejendom.

Underholdsbidrag, der betales med faste intervaller, dyrtidsreguleres automatisk. De nærmere bestemmelser for den automatiske dyrtidsregulering findes i lag om vissa underhålls�bidrags bindande vid levnadskostnaderna

TopTop

En retslig afgørelse, en dom eller en aftale mellem ægtefæller kan ændres, hvis denne ændring er begrundet i forandrede forhold. En afgørelse, en dom eller aftale, der indebærer, at underholdsbidraget skal betales som et engangsbeløb, kan dog ikke ændres, hvis underholdsbidraget allerede er udbetalt. En aftale om underholdsbidrag, der er indgået mellem to ægtefæller, kan ændres, hvis aftalen skønnes at være urimelig. Bidragsforpligtelsen i forbindelse med et underholdsbidrag, der udbetales med faste intervaller, bortfalder ifølge loven, hvis den, der er berettiget til underholdsbidrag, indgår et nyt ægteskab.

11. Hvordan og til hvem skal underholdsbidrag udbetales?

11. 1. Underholdsbidrag til børn

Underholdsbidrag til et barn udbetales til indehaveren af forældremyndigheden (indsættes på den pågældende persons konto).

11. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

Underholdsbidrag til ægtefælle udbetales til den pågældende person (indsættes på den pågældende persons konto).

12. Hvis den bidragspligtige ikke frivilligt betaler, hvilke midler kan man så tage i anvendelse for at tvinge den pågældende til at betale?

12. 1. Underholdsbidrag til børn

Indehaveren af forældremyndigheden for et barn, der er berettiget til underholds�bidrag, skal henvende sig til kommunens sociale myndigheder, hvis den bidragsplig�tige ikke betaler frivilligt. Kommunens sociale myndigheder har ret til at skride til tvangsforanstaltninger for at få inddrevet underholdsbidraget. Hvis den bidragsplig�tige ikke betaler de allerede forfaldne og ikke betalte underholdsbidragsrater inden for en rimelig tidsfrist, der fastsættes af kommunens sociale myndigheder, skal disse myndigheder ifølge loven straks skride til foranstaltninger til inddrivelse af underholdsbidraget ved tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

12. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

Hvis den bidragspligtige ægtefælle forsømmer at betale underholdsbidrag i overensstemmelse med en aftale, der er bekræftet af kommunens sociale myndig�heder, eller en retslig afgørelse/dom, kan den, der er berettiget til underholdsbidrag, anmode pantefogeden om at fuldbyrde aftalen eller afgørelsen/dommen i overens�stemmelse med den finske lov om fogedforretning (utsökningslag / ulosottolaki).

13. Er der en organisation eller myndighed (central eller lokal) , der kan hjælpe med at inddrive underholdsbidrag?

13. 1. Underholdsbidrag til børn

Hvis den bidragspligtige ikke betaler det pålagte underholdsbidrag, får den, der er berettiget til underholdsbidrag, hjælp fra kommunens sociale myndigheder til at inddrive underholdsbidraget. De sociale myndigheder sørger i samarbejde med pantefogeden for at inddrive underholdsbidraget.

13. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

Den ægtefælle, der er berettiget til underholdsbidrag, skal over for pantefogeden fremsætte en begæring om inddrivelse af allerede forfaldne og ikke betalte rater af underholdsbidraget. Pantefogeden vejleder ved udarbejdelsen af begæringen.

14. Kan denne organisation eller myndighed fuldt ud eller delvist udbetale et underholdsbidrag på vegne af den bidragspligtige?

14. 1. Underholdsbidrag til børn

Hvis den bidragspligtige ikke betaler det pålagte underholdsbidrag, kan kommunens sociale myndigheder udbetale underholdshjælp til barnet. Beløbet for underholds�hjælp er 118,15 EUR/måned (forordning 1094/2001) for ét barn. Underholdshjælp tildeles på grundlag af en ansøgning.

TopTop

14. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

En ægtefælle, der er berettiget til underholdsbidrag, kan kun få dette udbetalt af den bidragspligtige ægtefælle.

Hvis ansøgeren opholder sig i Finland, og den bidragspligtige har bopæl i et andet land:

15. Kan ansøgeren få hjælp fra en finsk organisation eller myndighed?

15. 1. Underholdsbidrag til børn

Kommunens sociale myndigheder kan efter begæring betale underholdshjælp til et barn, der er bosiddende i Finland (se svaret under punkt 14. 1. ). Kommunens sociale myndigheder kan sammen med den, der er berettiget til underholdsbidrag, henvende sig til det finske udenrigsministerium for at anmode dette om at skride til foranstaltninger til inddrivelse af underholdsbidrag fra en bidragspligtig, der er bosat i et andet land. Udenrigsministeriet tager herefter kontakt til det pågældende lands kompetente myndighed.

15. 2. Underholdsbidrag til ægtefælle

En ægtefælle, der er berettiget til underholdsbidrag, kan kun få dette udbetalt af den bidragspligtige ægtefælle. En ægtefælle, der er berettiget til underholdsbidrag, kan henvende sig til en pantefoged med henblik på at få klarlagt, om en ægtefælle, der er bosat i udlandet, i Finland har en formue, der i henhold til loven om fogedforretning kan være genstand for den ønskede fuldbyrdelse. En ægtefælle, der er berettiget til underholdsbidrag, kan desuden anmode udenrigsministeriet om hjælp til at inddrive underholdsbidrag i et andet land.

16. Hvis ja, fra hvilken organisation eller myndighed (central eller lokal) , og hvordan tager man kontakt til denne?

Kontaktoplysningerne for en given kommunes sociale myndigheder findes i telefon�bogen eller fås hos den finske nummeroplysning på nummer 118. Ved opkald til dette telefonnummer skal det oplyses, hvilken kommunes sociale myndigheder det drejer sig om. I Finland er der ca. 460 kommuner.

TopTop

Det centrale telefonnummer til det finske udenrigsministerium: +358 (0) 9 160 05.

Faxnummer til det finske udenrigsministeriums afdeling for konsulære anliggender: +358 (0) 9 160 55755

og

e-mail-adresse: oik-32@formin.fi.

Det finske udenrigsministeriums websted findes på internettet.

17. Hvilken form for hjælp kan organisationen eller myndigheden (central eller lokal) tilbyde ansøgeren?

Hvis en bidragspligtig forsømmer at betale underholdsbidrag til et barn, har barnet ret til at modtage underholdshjælp fra kommunens sociale myndigheder (beløbet for underholdshjælp til ét barn er ifølge forordning 1094/2001 118,15 EUR/måned). Underholdshjælp tildeles på grundlag af en begæring, som skal fremsættes af indehaveren af forældremyndigheden, en repræsentant eller den person, som reelt varetager plejen af barnet. Begæringen kan desuden fremsættes af et barn, der er fyldt 15 år, hvis barnet har selvstændig bopæl. Udbetaling af underholdshjælp påvirker ikke den bidragspligtiges forpligtelse til at betale det fastsatte underholdsbidrag fuldt ud. Når kommunens sociale myndigheder på grundlag af forsømmelse i forhold til betaling af underholdsbidrag har besluttet at udbetale underholdshjælp, har kommunens sociale myndigheder ret til at inddrive samtlige ubetalte underholdsbidragsrater hos den bidragspligtige.

Hvis den, der er berettiget til underholdsbidrag (et barn eller en ægtefælle) , og den bidragspligtige ikke er bosat i samme land, kan udenrigsministeriet yde bistand vedrørende underhold til begge parter og et andet lands kompetente organer. Udenrigsministeriet kan dog ikke udbetale underholdshjælp som kompensation for forsømmelser fra den bidragspligtiges side. Det finske udenrigsministerium fungerer som den centrale myndighed, der henvises til i New York-konventionen af 20. juni 1956.

Hvis ansøgeren opholder sig i et andet land, og den bidragspligtige er i Finland:

18. Kan ansøgeren henvende sig direkte til en finsk organisation eller myndighed (central eller lokal) ?

En sag, der vedrører en ansøger, der opholder sig i et andet land, kan bedst varetages ved, at den pågældende henvender sig til den kompetente centrale myndighed i sit eget land, hvorefter denne myndighed tager kontakt til det finske udenrigs�mini�sterium.

19. Hvis ja, hvilken organisation eller myndighed (central eller lokal) , og hvordan tager man kontakt til denne?

Se svarene under punkt 16 og 18.

20. Hvilken form for hjælp kan organisationen eller myndigheden (central eller lokal) tilbyde ansøgeren?

Ansøgeren (et barn eller en ægtefælle, der er berettiget til underholdsbidrag) kan anmode udenrigsministeriet om at sørge for, at en dom, en afgørelse eller en bekræftet aftale fra et andet land vedrørende underholdsbidrag fuldbyrdes i Finland, og at det ved fogedforretning inddrevne underholdsbidrag indsættes på den bidragsberettigedes konto eller fremsendes til den pågældende pr. check.« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-04-2006

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad menes der i finsk lovgivning med begreberne "underholdsbidrag" og "bidragspligtig"? Hvem er forpligtet til at betale underholdsbidrag til en anden, og i hvilke tilfælde? 1.
2. Op til hvilket alderstrin kan et barn få underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder finsk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning skal finske domstole anvende, hvis finsk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
Hvis både den, der ansøger om underholdsbidrag, og den bidragspligtige opholder sig i Finland: Hvis både den, der ansøger om underholdsbidrag, og den bidragspligtige opholder sig i Finland:
5. Skal ansøgeren henvende sig til en bestemt organisation, myndighed (central eller lokal) eller en domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
5.A. Hvordan ansøger man om underholdsbidrag hos den pågældende organisation eller myndighed (central eller lokal) , og hvilke procedurer finder anvendelse? 5.A.
6. Kan man ansøge om underholdsbidrag på vegne af en slægtning, en nærtstående person eller et mindreårigt barn? 6.
7. Hvis ansøgeren ønsker at anlægge en sag ved retten, hvor kan den pågældende da få oplysning om, hvilken domstol der er den kompetente? 7.
8. Skal ansøgeren henvende sig til et mellemled (advokat, en bestemt organisation eller en central eller lokal myndighed) for at anlægge en sag ved retten? Hvis ikke, hvilken fremgangsmåde skal ansøgeren da følge? 8.
9. Skal ansøgeren betale en afgift for at indlede en sag? Hvis ja, hvor store afgifter drejer det sig da om? Hvis ansøgeren ikke råder over tilstrækkelige midler, kan denne da få retshjælp til at dække omkostningerne ved den retslige behandling? 9.
10. Hvilke typer underholdsbidrag kan retten tilkende? Hvis der er tale om underholdsbidrag, der skal betales med faste intervaller, hvordan fastsættes dette da? Kan en retslig afgørelse revideres, hvis der sker ændringer af leveomkostninger eller familieforhold? 10.
11. Hvordan og til hvem skal underholdsbidrag udbetales? 11.
12. Hvis den bidragspligtige ikke frivilligt betaler, hvilke midler kan man så tage i anvendelse for at tvinge den pågældende til at betale? 12.
13. Er der en organisation eller myndighed (central eller lokal) , der kan hjælpe med at inddrive underholdsbidrag? 13.
14. Kan denne organisation eller myndighed fuldt ud eller delvist udbetale et underholdsbidrag på vegne af den bidragspligtige? 14.
Hvis ansøgeren opholder sig i Finland, og den bidragspligtige har bopæl i et andet land: Hvis ansøgeren opholder sig i Finland, og den bidragspligtige har bopæl i et andet land:
15. Kan ansøgeren få hjælp fra en finsk organisation eller myndighed? 15.
16. Hvis ja, fra hvilken organisation eller myndighed (central eller lokal) , og hvordan tager man kontakt til denne? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan organisationen eller myndigheden (central eller lokal) tilbyde ansøgeren? 17.
18. Kan ansøgeren henvende sig direkte til en finsk organisation eller myndighed (central eller lokal) ? 18.
19. Hvis ja, hvilken organisation eller myndighed (central eller lokal) , og hvordan tager man kontakt til denne? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan organisationen eller myndigheden (central eller lokal) tilbyde ansøgeren? 20.
 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige