Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Anglicko & Wales

Posledná úprava: 04-06-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Anglicko & Wales

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa anglického a waleského práva?

Rodičia môžu platiť výživné za svoje deti alebo ktorékoľvek dieťa z rodiny osobe, ktorá má dieťa v opatere.

Rodičia môžu platiť výživné svojím deťom do veku 18 rokov. „Dieťa” staršie ako 18 rokov môže dostávať výživné od rodičov na základe návrhu na ďalšie vzdelávanie, ak sa zúčastňuje odborného výcviku pre remeslo, povolanie alebo profesiu alebo v prípade zvláštnych okolností (zákon o deťoch z roku 1989, dodatok 1).

Výživné v rámci vyživovacej povinnosti platia rodičia, ktorí žijú oddelene od svojich detí prostredníctvom Agentúry pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu – vládnej agentúry, ktorá stanovuje výživné skôr prostredníctvom administratívneho ako súdneho procesu – ak má dieťa menej ako 16 rokov alebo je mladšie ako 19 rokov a zúčastňuje sa na riadnom vzdelávaní, ktoré nemá charakter vyššieho vzdelávania (v škole alebo v rovnocennom vzdelávacom zariadení). Vypláca sa rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere. Rodič alebo osoba, ktorá má dieťa v opatere sa obráti so žiadosťou na Agentúru pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Výšku výživného vypočíta Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti platí výživné v týždenných splátkach. Rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, môže požiadať o platenie výživného.

 

OBSAH

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa anglického a waleského práva? 1.
2. Do akého veku môže dieťa dostávať dávky výživného? 2.
3. V ktorých prípadoch je uplatniteľné anglické a waleské právo? 3.
4. Ak toto právo nie je uplatniteľné, ktoré právo budú uplatňovať súdy v Anglicku a Walese? 4.
Ak sa osoba, ktorá žiada o výživné, a aj dlžník nachádzajú v Anglicku a Walese: Ak sa osoba, ktorá žiada o výživné, a aj dlžník nachádzajú v Anglicku a Walese:
5. V snahe získať výživné mal by sa navrhovateľ obrátiť na konkrétnu organizáciu, rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) alebo na súd? 5.
5.a) Ako mám požiadať o výživné od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) a aké postupy sa uplatňujú? 5.a)
6. Možno podať žiadosť v mene príbuzného, blízkeho známeho alebo neplnoletého dieťaťa? 6.
7. Ak navrhovateľ plánuje predložiť prípad súdu, ako sa dozvie, ktorý súd má právomoc? 7.
8. Musí žiadateľ predkladať prípad súdu cez sprostredkovateľa (napríklad, právnika, konkrétnu organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy, atď.)? Ak nie, ktoré postupy sa uplatňujú? 8.
9. Musí navrhovateľ zaplatiť poplatky, aby mohol predložiť prípad súdu? Ak je to tak, aká je ich pravdepodobná výška? Ak sú finančné prostriedky žalujúcej strany nedostatočné, môže získať právnu pomoc na úhradu trov konania? 9.
10. Aký druh výživného súd pravdepodobne schváli? Ak je príspevok schválený, ako sa bude posudzovať? Je možné preskúmať súdne rozhodnutie s cieľom zohľadniť zmeny v životných nákladoch alebo rodinné pomery? 10.
11. Ako a komu sa bude vyplácať výživné? 11.
12. Ak dlžník výživného neplatí dobrovoľne, aké kroky je možné uskutočniť s cieľom donútiť ho, aby platil? 12.
13. Je organizácia alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy), čo mi môže pomôcť vymáhať výživné? 13.
14. Môže nahradiť dlžníka a platiť výživné sám alebo platiť časť výživného namiesto neho? 14.
Ak je navrhovateľ v Anglicku a Walese a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine: Ak je navrhovateľ v Anglicku a Walese a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine:
15. Môže navrhovateľ získať pomoc organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) v Anglicku a Walese? 15.
16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)? 16.
17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)? 17.
Ak je navrhovateľ v inej krajine a dlžník výživného je v Anglicku a Walese: Ak je navrhovateľ v inej krajine a dlžník výživného je v Anglicku a Walese:
18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo na organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) v Anglicku a Walese? 18.
19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy? 19.
20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy? 20.
back

HoreHore

Rozvedený manželský partner môže platiť výživné druhému manželskému partnerovi.

Výživné sa môže platiť jednému aj druhému účastníkovi manželstva.

2. Do akého veku môže dieťa dostávať dávky výživného?

Pozri odpoveď na otázku 1. V zákone o deťoch z roku 1989, dodatok 1 nie je stanovený žiadny vekový limit.

3. V ktorých prípadoch je uplatniteľné anglické a waleské právo?

Anglické a waleské právo sa uplatňuje na všetky prípady, o ktorých sa rozhoduje v Anglicku a Walese.

Legislatíva, ktorá sa vzťahuje na výživné v rámci vyživovacej povinnosti voči dieťaťu, je zákon o vyživovacej povinnosti voči dieťaťu z roku 1991 zmenený a doplnený zákonom o vyživovacej povinnosti voči dieťaťu, dôchodkoch a sociálnom zabezpečení z roku 2000.

Právny predpis o výživnom v rámci vyživovacej povinnosti podľa zákona o vyživovacej povinnosti voči dieťaťu z roku 1991 sa uplatňuje na celé Spojené kráľovstvo. Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu má právomoc urobiť výpočet výživného, ak rodič, ktorý má dieťa v opatere, rodič, ktorý nežije s dieťaťom v jednej domácnosti a dieťa majú obvyklé bydlisko v Spojenom kráľovstve. Má tiež právomoc v prípade, ak rodič, ktorý s dieťaťom nežije v jednej domácnosti, nemá obvyklé bydlisko v Spojenom kráľovstve, ale pracuje pre zamestnávateľa, ktorého výplatná listina sa nachádza v Spojenom kráľovstve.

back

HoreHore

4. Ak toto právo nie je uplatniteľné, ktoré právo budú uplatňovať súdy v Anglicku a Walese?

Súdy v Anglicku a Walese budú vždy uplatňovať anglické a waleské právo. Uplatňujú sa tieto zákony:

 • zákon o deťoch z roku 1989, dodatok 1 zákon stanovuje finančnú pomoc pre dieťa na Najvyššom súde alebo na Okresnom súde prípadne na Policajnom (pojednávanie o rodine) súde. Návrh je možné podať za dieťa do veku 18 rokov.
 • zákon o manželských sporoch z roku 1973, oddiely 23, 24A, 27 a 10(2). Pri vyhlásení rozhodnutia o rozvode, neplatnosti manželstva alebo súdnej odluke môže súd vydať príkaz na pravidelné platby alebo vyplatenie jednorazovej čiastky pre jedného alebo druhého účastníka manželstva a na pravidelné platby alebo vyplatenie jednorazovej sumy navrhovateľovi v prospech dieťaťa rodiny alebo dieťaťu rodiny (oddiel 23).
 • zákon o vnútroštátnom súdnom konaní a policajných súdoch z roku 1978, oddiely 2, 6 a 7.

Ak sa osoba, ktorá žiada o výživné, a aj dlžník nachádzajú v Anglicku a Walese:

5. V snahe získať výživné mal by sa navrhovateľ obrátiť na konkrétnu organizáciu, rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) alebo na súd?

S návrhom na určenie výživného v rámci vyživovacej povinnosti by sa mal navrhovateľ obrátiť na Agentúru pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

5.a) Ako mám požiadať o výživné od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) a aké postupy sa uplatňujú?

Ak chcete požiadať o výživné na dieťa, môžete zavolať na vnútroštátnu poradenskú linku pre otázky vyživovacej povinnosti voči dieťaťu na číslo 08457 133 133 (pre volajúcich v rámci Spojeného kráľovstva) alebo + 44 151 227 2274 (pre volajúcich zo zahraničia). Linky sú k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod. v pondelok až piatok a od 8.30 do 17.00 hod. v sobotu. Žiadosť o výživné na dieťa je možné podať prostredníctvom telefónu alebo môžete požiadať o tlačivo žiadosti. Budete musieť poskytnúť informácie o deťoch, pre ktoré žiadate o výživné, o existujúcich dojednaniach o výživnom a podrobnosti o akýchkoľvek dojednaniach o podieľaní sa na starostlivosti o dieťa. Potom sa nadviaže kontakt s druhým rodičom s cieľom zhromaždiť informácie potrebné na vypracovanie výpočtu výživného.

back

HoreHore

Výpočet výživného v rámci vyživovacej povinnosti, výber výživného, odovzdanie výživného rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere a výkon rozhodnutia vyživovacej povinnosti bezplatne poskytuje Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

V nasledujúcich odsekoch je vysvetlené, kto je oprávnený požiadať o výživné:

Výživné v rámci vyživovacej povinnosti platia rodičia, ktorí žijú oddelene od svojich detí prostredníctvom Agentúry pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, ak má dieťa menej ako 16 rokov alebo je mladšie ako 19 rokov a zúčastňuje sa na riadnom vzdelávaní, ktoré nemá charakter vyššieho vzdelávania (v škole alebo v rovnocennom vzdelávacom zariadení). Vypláca sa rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere. Rodič alebo osoba, ktorá má dieťa v opatere sa obráti so žiadosťou na Agentúru pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Výšku výživného vypočíta Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti platí výživné v týždenných splátkach. Rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, môže požiadať o platenie.

Rodič, ktorý má dieťa v opatere, ktorý si nárokuje určité dávky sociálneho zabezpečenia súvisiace s príjmom (podporu a príspevok v nezamestnanosti) sa automaticky berie tak, ako keby požiadal o výživné až do vydania rozhodnutia. Akonáhle je vydané rozhodnutie, jeho dávka môže byť znížená.

Ak si rodič poverený starostlivosťou o dieťa nenárokuje dávky, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu nemusí žiadosť akceptovať, ak sú existujúce dojednania o výživnom vyhovujúce. Zahrnujú určité súdne príkazy na pravidelné platby výživného vydané do 3. marca 2003, súdne príkazy vydané počínajúc týmto dátumom alebo po tomto dátume, ktoré sú menej ako rok staré alebo písomné dohody o výživnom uzavreté do 5. apríla 1993.

back

HoreHore

Existujúce dojednania o výživnom však nebránia rodičovi, ktorý má dieťa v opatere a poberá dávky sociálneho zabezpečenia, v tom, aby dostával výživné v rámci vyživovacej povinnosti voči dieťaťu. Ak sa v týchto prípadoch robí výpočet výživného, všetky existujúce dojednania sa rušia.

Čo sa týka prípadov podľa zákona o deťoch z roku 1989, Dodatok 1, návrh na určenie výživného sa podáva na súd.

6. Možno podať žiadosť v mene príbuzného, blízkeho známeho alebo neplnoletého dieťaťa?

Podať žiadosť o výživné na dieťa v rámci vyživovacej povinnosti môže v mene rodiča alebo osoby poverenej starostlivosťou o dieťa podať každý, napríklad priateľ, príbuzný alebo právny zástupca. Rodič alebo osoba poverená starostlivosťou ich k tomu musí splnomocniť, pokiaľ už splnomocnenie nemajú, napríklad, procesnú plnú moc atď. V Anglicku a Walese nie je možné podať žiadosť v mene dieťaťa, pretože dieťa nemôže požiadať o výživné v rámci vyživovacej povinnosti samé za seba.

Žiadosť o vzájomný výkon rozhodnutia o výživnom je možné podať iba v mene dieťaťa alebo v niektorých prípadoch v mene rozvedeného manželského partnera.

7. Ak navrhovateľ plánuje predložiť prípad súdu, ako sa dozvie, ktorý súd má právomoc?

Navrhovatelia v Anglicku a Walese môžu podávať návrhy buď na miestny policajný alebo okresný súd. Adresy je možné nájsť v telefónnom zozname alebo na internetovej stránke Súdneho servisu English. Administratívni pracovníci na súde vám poskytnú rady, ak je potrebné obrátiť sa na iný súd.

back

HoreHore

8. Musí žiadateľ predkladať prípad súdu cez sprostredkovateľa (napríklad, právnika, konkrétnu organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy, atď.)? Ak nie, ktoré postupy sa uplatňujú?

Návrh na určenie výživného v rámci vyživovacej povinnosti je administratívny proces, ktorým sa zaoberá Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

Žiadatelia o vzájomný výkon súdneho príkazu na vyživovaciu povinnosť nemusia mať právnika, aby sa obrátili na súd kvôli vymáhaniu výživného podľa rôznych medzinárodných dohovorov a dohôd. Návrh prijatý z inej krajiny sa pošle na policajný súd v oblasti, v ktorej má odporca bydlisko alebo podávajúcemu súdu podľa ústredného orgánu pre Anglicko a Wales.

Žiadatelia podľa zákona o deťoch z roku 1989, Dodatok 1 nemusia mať právnika, aby sa mohli obrátiť na súd.

9. Musí navrhovateľ zaplatiť poplatky, aby mohol predložiť prípad súdu? Ak je to tak, aká je ich pravdepodobná výška? Ak sú finančné prostriedky žalujúcej strany nedostatočné, môže získať právnu pomoc na úhradu trov konania?

Pokiaľ ide o vymáhanie výživného, právne zastúpenie obvykle nie je potrebné a vo väčšine prípadov sa nevyžadujú poplatky, pokiaľ príkaz nebol vydaný na okresnom súde. Ak je právne zastúpenie potrebné právna podpora a pomoc je dispozícii, avšak v určitých prípadoch s výhradou prieskumu majetkových pomerov a skutkovej podstaty; od žiadateľa sa môže vyžadovať, aby zaplatil príspevok.

back

HoreHore

Vypracovanie výpočtu výživného na dieťa, výber výživného, odovzdanie výživného rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere a výkon rozhodnutia o vyživovacej povinnosti bezplatne zabezpečuje Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

10. Aký druh výživného súd pravdepodobne schváli? Ak je príspevok schválený, ako sa bude posudzovať? Je možné preskúmať súdne rozhodnutie s cieľom zohľadniť zmeny v životných nákladoch alebo rodinné pomery?

Čo sa týka vymáhania výživného, súd môže vydať príkaz na platenie výživného pre dieťa, manžela alebo manželku alebo dieťa spoločne s manželom alebo manželkou. Súd môže vydať príkaz na pravidelné platby, jednorazovú sumu, vyrovnávacie platby, zaistené pravidelné platby. Pri posudzovaní čiastok sa budú brať do úvahy všetky okolnosti jednotlivých prípadov. Návrh na zmenu príkazu na platenie výživného je možné podávať na súdy kedykoľvek.

Čo sa týka výživného v rámci vyživovacej povinnosti voči dieťaťu, ak je čistý týždenný príjem rodiča, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti, 200 libier šterlingov alebo viac, výživné sa vypočítava ako percento čistého príjmu rodiča, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti. Pre jedno dieťa je to 15 %, pre dve 20 % a pre tri alebo viac 25 %. Ak je čistý týždenný príjem rodiča, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti viac ako 100 ale menej ako 200 libier šterlingov, uplatňuje sa znížená percentuálna sadzba. Ak je čistý týždenný príjem rodiča, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti, 100 libier šterlingov alebo menej, alebo ak poberá sociálne dávky, uplatňuje sa paušálna sadzba 5 libier šterlingov.

back

HoreHore

Čiastka čistého týždenného príjmu, ktorá sa používa na výpočet platby výživného, sa znižuje, ak má rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, deti, ktoré s ním žijú v súčasnej rodine.

Výpočet výživného sa môže znížiť aj v prípade, ak sa rodič, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti, stará o dieťa cez noc aspoň jednu noc v týždni. (Napríklad, 52 nocí = zníženie o jednu sedminu, 104 nocí % zníženie o dve sedminy)

Pri posudzovaní výživného v rámci vyživovacej povinnosti sa príjem rodiča, ktorý má dieťa v opatere, sa vôbec neberie do úvahy.

11. Ako a komu sa bude vyplácať výživné?

Osoby oprávnené poberať výživné sú stanovené v bode 1.

Súdy v Anglicku a Walese sa zaoberajú platbami pre jednotlivcov. Jednako, úlohu v spracovávaní niektorých platieb zo Spojených štátov amerických má sekcia pre recipročný výkon súdnych príkazov na platenie výživného (ďalej len „RVSPPV”) v oddelení pre ústavné záležitosti Úradu úradného právneho poradcu a štátneho úradníka povereného notárskymi úlohami.

Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu poskytuje služby spojené s výpočtom a výberom výživného. Obvykle inkasuje výživné, ak osoba, ktorá je poverená starostlivosťou o dieťa, poberá podporu alebo príspevok v nezamestnanosti alebo ak ju jeden alebo druhý rodič o to požiada. Ak rodičia, ktorí nežijú s dieťaťom v jednej domácnosti, meškajú s platbami, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu sa pokúsi zabezpečiť, aby zaplatili všetko výživné na dieťa, ktoré dlhujú.

back

HoreHore

12. Ak dlžník výživného neplatí dobrovoľne, aké kroky je možné uskutočniť s cieľom donútiť ho, aby platil?

Čo sa týka vymáhania výživného, súd môže nariadiť, aby bola platba poukázaná priamo súdu,; súd môže nariadiť osobitný spôsob platenia; súd môže vydať príkaz na obstavenie zárobku; súd môže uložiť trest odňatia slobody.

Čo sa týka výživného v rámci vyživovacej povinnosti voči dieťaťu, ak rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že zaplatí všetky platby výživného na dieťa, ktoré dlhuje. Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu má celú škálu právomocí, ktoré môže využiť. Tieto právomoci zahrnujú sťahovanie peňazí priamo zo zárobku (príkaz na zrážky zo zárobku) a prijatie súdneho opatrenia (opatrenie na výkon rozhodnutia). Ak je to potrebné, v mimoriadnych prípadoch je možné požiadať súd, aby odobral rodičovi, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, vodičský preukaz alebo ho dokonca poslal do väzenia.

Ak rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, nezaplatí v správny čas, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu môže uložiť pokutu až do výšky 25 % týždenného výživného. Pokutu je možné uložiť za každý týždeň, za ktorý rodič nezaplatí alebo zaplatí neskoro. Tieto peniaze sa nevyplácajú ako výživné rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere, ale ich zadržiava štát na pokrytie dodatočných administratívnych nákladov agentúry, ktorá vymáha platby.

back

HoreHore

13. Je organizácia alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy), čo mi môže pomôcť vymáhať výživné?

Pokiaľ ide o výživné v rámci vyživovacej povinnosti voči dieťaťu, príslušnou agentúrou je Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

14. Môže nahradiť dlžníka a platiť výživné sám alebo platiť časť výživného namiesto neho?

Čo sa týka vyživovacej povinnosti, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu môže v prípade potreby iba odovzdať peniaze, ktoré dostane. Agentúra nemôže platiť výživné alebo jeho časť sama alebo namiesto rodiča, ktorý nebýva s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Ak rodič alebo osoba, ktorá má dieťa v opatere, dostáva podporu (vrátane minimálneho garantovaného príjmu) alebo príspevok v nezamestnanosti, výživné na dieťa bude dostávať spolu s výplatou dávok. V týchto prípadoch sa bude rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere vyplácať až 10 libier šterlingov z každej platby výživného prijatej od rodiča, ktorý nebýva s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Zvyšok si ponecháva štát

Ústredné orgány Spojeného kráľovstva (napr. RVSPPV) nemôžu prevziať zodpovednosť za poukazovanie platieb.

Ak je navrhovateľ v Anglicku a Walese a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine:

15. Môže navrhovateľ získať pomoc organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) v Anglicku a Walese?

Mali by ste sa obrátiť na sekciu pre recipročný výkon súdnych príkazov na platenie výživného (ďalej len „RVSPPV”) v Oddelení pre ústavné záležitosti Úradu úradného právneho poradcu a štátneho úradníka povereného notárskymi úlohami.

back

HoreHore

Recipročný výkon súdnych príkazov na platenie výživného je postup, pomocou ktorého môžu byť súdne príkazy na platenie výživného vydané súdmi Spojeného kráľovstva v mene obyvateľov Spojeného kráľovstva zaregistrované a vykonávané súdmi alebo inými orgánmi v iných krajinách voči osobám, ktoré majú bydlisko v zahraničí.

Je to obojstranné dojednanie, ktoré sa spravuje medzinárodnými dohovormi, čo znamená, že zahraničné súdne príkazy na platenie výživného v prospech jednotlivcov v zahraničí môžu byť podobne zaregistrované a vymáhané súdmi Spojeného kráľovstva voči obyvateľom Spojeného kráľovstva.

Ako podať návrh -

Obyvateľ Spojeného kráľovstva, ktorý chce podať návrh na získanie výživného od osoby v zahraničí, by sa mal obrátiť na:

 • Svoj miestny policajný súd (alebo okresný súd, kde bol vydaný príkaz), ak má platný súdny príkaz na platenie výživného alebo
 • Miestny policajný súd, ak nemá platný príkaz.

Adresy súdov je možné nájsť v telefónnom zozname alebo na internetovej stránke Súdneho servisu English.

Môže požiadať, aby bol jeho príkaz vykonaný v krajine, kde má platiteľ trvalé bydlisko. Existujú tiež postupy, ktoré umožňujú navrhovateľovi, aby požiadal zahraničné orgány o vydanie príkazu v ich mene. 

Nie je potrebné, aby si navrhovateľ najal právneho zástupcu. Pracovníci súdu navrhovateľovi pomôžu a postúpia návrh príslušnému orgánu : Oddeleniu pre ústavné záležitosti v prípade návrhov z Anglicka a Walesu; Škótskej exekutíve pre návrhy zo Škótska alebo Súdnemu servisu Severného Írska pre návrhy zo Severného Írska.

back

HoreHore

Orgán skontroluje, či je návrh v poriadku a odošle ho zahraničnému orgánu alebo súdu na registráciu a výkon súdneho príkazu voči osobe, ktorá tam žije.

Žiadosti zo zahraničia sa musia posielať sekcii RVSPPV v Oddelení pre ústavné záležitosti Úradu úradného právneho poradcu a štátneho úradníka povereného notárskymi úlohami, ktorá je v Anglicku a Walese orgánom pre posielanie a prijímanie návrhov na výkon príkazov na platenie výživného, ak neprítomný rodič žije v zahraničí. RVSPPV postúpi návrh presne stanovenému súdu, ktorý má právomoc zaoberať sa prípadom.

Čo sa týka výživného v rámci vyživovacej povinnosti, iba Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu môže urobiť výpočet výživného, ak sa rodič, ktorý nežije s dieťaťom v jednej domácnosti, nachádza v inej časti Spojeného kráľovstva (to znamená, v Anglicku, Walese alebo v Škótsku), alebo pracuje pre zamestnávateľa, ktorého mzdová listina je umiestnená v Spojenom kráľovstve.

16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)?

So sekciou RVSPPV je možné spojiť sa na adrese:

Recipročný výkon súdnych príkazov na platenie výživného (RVSPPV)

Úradný právny poradca a štátny úradník poverený notárskymi úlohami

81 Chancery Lane

London

SW2A 1DD

Telefón: 0845 345 5303 (iba zo Spojeného kráľovstva)

+44 20 7911 7016 (medzinárodné hovory)

Fax: + 44 20 7911 7030

e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

back

HoreHore

17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)?

Vo všeobecnosti, podrobné právne rady navrhovateľom alebo iným sa neposkytujú: to je povinnosťou súdov. Všeobecné procesné pokyny sa však poskytovať môžu. Presný charakter reciprocity, ktorý je medzi Spojeným kráľovstvom a inými súdnymi právomocami závisí od dohovoru alebo dohody, ktorej signatárom je druhá krajina a sekcia RVSPPV v oddelení pre ústavné záležitosti Úradu úradného právneho poradcu a štátneho úradníka povereného notárskymi úlohami môže poskytnúť radu o tom, ako sa rôzne dohovory môžu uplatňovať na konkrétny prípad.

Čo sa týka výživného v rámci vyživovacej povinnosti, ak rodič, ktorý má dieťa v opatere, a aj dieťa majú bydlisko v Spojenom kráľovstve a rodič, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti, nie, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu má právomoc urobiť výpočet výživného, ak rodič, ktorý nežije s dieťaťom v jednej domácnosti, pracuje pre zamestnávateľa, ktorého mzdová listina sa nachádza v Spojenom kráľovstve.

Ak je navrhovateľ v inej krajine a dlžník výživného je v Anglicku a Walese:

18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo na organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) v Anglicku a Walese?

Pozri odpoveď na otázku 15. Návrh sa podáva prostredníctvom ústredného orgánu alebo súdu v zahraničnej súdnej právomoci, kde navrhovateľ žije.

Pokiaľ ide o výživné v rámci vyživovacej povinnosti Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu by mala mať právomoc na výpočet výživného, iba ak navrhovateľ a dieťa majú trvalé bydlisko niekde inde v Spojenom kráľovstve (to znamená, v Škótsku alebo v Severnom Írsku).

19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy?

Kontaktné údaje pre RVSPPV sú uvedené v odpovedi 16.

Kontaktné údaje pre Agentúru pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu English sú uvedené v odpovedi 5A.

20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy?

Pomoc, ktorú poskytuje RVSPPV, je popísaná v odpovedi na otázku 17.

Okolnosti, za akých Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu nemôže prijať návrh, sú podrobne uvedené v predošlých odpovediach

Bližšie informácie

 • Oddelenie pre ústavné záležitosti English
 • Súdny servis English
 • Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu English
 • Oddelenie pre prácu a dôchodky English

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Spojené kráľovstvo - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 04-06-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo