Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > England og Wales

Seneste opdatering : 11-04-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - England og Wales

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Seneste opdatering, se čeština - eesti keel - English - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - slovenčina - slovenščina

 

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter engelsk og walisisk ret?

Forældre kan udrede underholdsbidrag til deres børn eller ethvert andet af familiens børn til den person, som har barnet/børnene i sin varetægt.

Forældre kan udrede underholdsbidrag til deres børn under 18 år. Et "barn" over 18 år kan efter ansøgning modtage underholdsbidrag fra forældrene til en supplerende uddannelse, hvis der er tale om en faglig uddannelse, eller hvis der foreligger særlige omstændigheder (børneloven af 1989, tillæg 1 (Children Act 1989 Schedule 1) ).

Børnebidrag betales af forældre, der lever adskilt fra deres børn via Child Support Agency - en offentlig instans, som træffer afgørelse om børnebidrag gennem en administrativ proces og ikke ad retslig vej - hvis barnet er under 16 år eller er under 19 år og følger en fuldtidsuddannelse, som ikke er en videregående uddannelse (stadig går i skole eller følger undervisningen på en tilsvarende uddannelsesinstitution). Bidraget udbetales til forælderen eller den person, som har barnet i sin varetægt. Forælderen eller den person, der har barnet i sin varetægt, ansøger Child Support Agency. Beløbets størrelse fastsættes af Child Support Agency. Den ugentlige betaling erlægges af den ikke samlevende forælder. En ikke samlevende forælder kan ansøge om at betale underholdsbidrag.

En skilt ægtefælle kan betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle.

Underholdsbidrag kan betales til enten den ene eller den anden af ægtefællerne.

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Se svaret under spørgsmål 1 ovenfor. Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse i børneloven af 1989, tillæg 1.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter engelsk og walisisk ret? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder engelsk og walisisk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning vil de engelske og walisiske domstole benytte, hvis engelsk og walisisk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i England og Wales: Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i England og Wales:
5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden? 5.a)
6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig? 6.
7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status? 10.
11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne? 14.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i England og Wales, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i England og Wales, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i England og Wales? 15.
16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 17.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i England og Wales: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i England og Wales:
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i England og Wales? 18.
19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 20.
Igen

TopTop

3. I hvilke tilfælde finder engelsk og walisisk lovgivning anvendelse?

Engelsk og walisisk lovgivning finder anvendelse på alle sager, i hvilke der er truffet afgørelse i England og Wales.

Børnebidrag er reguleret ved lov om børnebidrag af 1991 (Child Support Act 1991) som ændret ved lov af 2000 om børnebidrag, pensioner og social sikring (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000).

Lovgivningen om børnebidrag under lov om børnebidrag af 1991 finder anvendelse i hele Det Forenede Kongerige. Child Support Agency har kompetence til at fastsætte underholdsbidrag, såfremt den forælder, der har barnet i sin varetægt, den ikke samlevende forælder og barnet alle har deres sædvanlige opholdssted i Det Forenede Kongerige. Child Support Agency er også kompetent, hvis den ikke samlevende forælder normalt ikke har sit sædvanlige opholdssted i Det Forenede Kongerige, men arbejder for en arbejdsgiver, hvis lønregnskab er baseret i Det Forenede Kongerige.

4. Hvilken lovgivning vil de engelske og walisiske domstole benytte, hvis engelsk og walisisk lovgivning ikke finder anvendelse?

Domstolene i England og Wales vil altid anvende engelsk og walisisk lovgivning. Følgende lovgivning finder anvendelse:

 1. Børneloven af 1989, tillæg 1. Loven hjemler økonomisk støtte til et barn efter begæring indgivet til High Court, County Court eller Magistrates’ Court (familiesager). Der kan indgives begæring for et barn under 18 år.
 2. Lov om ægteskabssager af 1973 (Matrimonial Causes Act 1973) , "sections 23, 24A, 27 and 10(2) ". I forbindelse med en dom om skilsmisse, ophævelse af et ægteskab eller separation kan domstolen afsige en kendelse om periodiske betalinger eller udredning af en affindelsessum til en af ægtefællerne og om periodiske betalinger eller udredning af en affindelsessum til sagsøgeren til fordel for et barn i familien eller barnet i familien ("section 23").
 3. Lov om den indre retspleje og Magistrates’ Courts af 1978 (Domestic Proceedings and Magistrates' Courts Act 1978) , "sections 2, 6 and 7".

Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i England og Wales:

5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

Ansøgninger om børnebidrag skal stiles til Child Support Agency.

Igen

TopTop

5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden?

Ønsker du at ansøge om børnebidrag, kan du telefonere til Child Support National Helpline på 08457 133 133 (for opkald i Det Forenede Kongerige) eller + 44 151 227 2274 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige). Telefonlinjerne er åbne fra kl. 08. 00 til kl. 20. 00 mandag til fredag og fra kl. 08. 30 til kl. 17. 00 om lørdagen. En ansøgning om børnebidrag kan indgives telefonisk, eller du kan anmode om et ansøgningsskema. Du skal give oplysninger om de børn, som har behov for underholdsbidrag, om eksisterende underholdsarrangementer og om detaljer omkring eventuelle arrangementer om deling af varetagelsen af barnets tarv. Den anden forælder vil da blive kontaktet for at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for at fastsætte underholdsbidraget.

Child Support Agency tager sig gratis af følgende: fastsættelse af børnebidrag, opkrævning af bidraget og udbetaling af dette til den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, og inddrivelse af skyldige bidrag.

I nedenstående afsnit redegøres for, hvem der kan ansøge:

Børnebidrag betales af forældre, der lever adskilt fra deres børn via Child Support Agency, hvis barnet er under 16 år eller er under 19 år og følger en fuldtidsuddannelse, som ikke er en videregående uddannelse (stadig går i skole eller følger undervisningen på en tilsvarende uddannelsesinstitution). Det udbetales til forælderen eller den person, som har barnet i sin varetægt. Forælderen eller den person, som har barnet i sin varetægt, ansøger Child Support Agency. Beløbets størrelse fastsættes af Child Support Agency. Den ugentlige betaling erlægges af den ikke samlevende forælder. Den ikke samlevende forælder kan ansøge om at betale underholdsbidrag.

Igen

TopTop

En forælder, der har et barn i sin varetægt, og som modtager visse indkomstafhængige socialsikringsydelser (indkomststøtte og indkomstafhængig jobsøgningsassistance (Income Support and income-based Jobseeker's Allowance) ) , behandles automatisk som havende ansøgt om underholdsbidrag, medmindre han/hun fravælger denne mulighed. Hvis han/hun fravælger muligheden, vil hans/hendes socialsikringsydelse eventuelt blive nedsat.

Modtager en forælder, som har et barn i sin varetægt, ikke offentlige ydelser, vil Child Support Agency muligvis ikke kunne antage ansøgningen, hvis der allerede foreligger underholdsarrangementer som f.eks. visse retsafgørelser om periodiske underholdsbidrag afsagt inden den 3. marts 2003, retsafgørelser afsagt på eller efter denne dato, som er mindre end et år gamle, eller skriftlige aftaler om underholdsbidrag indgået inden den 5. april 1993.

Imidlertid hindrer eksisterende underholdsarrangementer ikke en forælder, som har et barn i sin varetægt, og som modtager socialsikringsydelser, fra at modtage børnebidrag. Fastsættes et bidrag i disse tilfælde, annulleres eventuelle eksisterende arrangementer.

Hvad angår tilfælde, der henhører under børneloven af 1989, tillæg 1, skal der lægges sag an ved domstolene.

6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig?

Hvad angår børnebidrag, kan f.eks. en ven, en slægtning eller en advokat (f.eks. en "solicitor" i England og Wales) indgive begæring på vegne af en forælder eller en person, som har barnet i sin varetægt. Den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, skal da bemyndige dem til at gøre dette, medmindre de allerede har en bemyndigelse, f.eks. i form at en fuldmagt. I England og Wales kan der ikke indgives begæring på vegne af et barn, da børn ikke selv kan anmode om underholdsbidrag.

Igen

TopTop

En begæring om gensidig inddrivelse af underholdsbidrag kan kun indgives på vegne af et barn eller i visse tilfælde på vegne af en skilt ægtefælle.

7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent?

Hvad angår sagsøgere i England og Wales, kan en begæring indgives til enten den lokale Magistrates' Court eller County Court. Adresserne findes i telefonbogen eller på netstedet Court Service website en. Rettens administrative personale vil yde vejledning, hvis der skal indgives begæring til en anden domstol.

8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da?

Ansøgning om børnebidrag er en administrativ proces, som Child Support Agency tager sig af.

Bidragssøgende, der ønsker gensidig fuldbyrdelse af en retsafgørelse om underholdsbidrag, behøver ikke hyre en advokat for at anmode domstolen om at inddrive underholdsbidrag inden for rammerne af de forskellige internationale konventioner og overenskomster. En anmodning fra et andet land vil af den relevante centrale myndighed for England og Wales blive fremsendt til den lokale Magistrates' Court i det område, hvor den bidragsskyldige har bopæl, eller til stævningsdomstolen.

Der stilles ikke krav om, at bidragssøgende efter børneloven af 1989, tillæg 1, hyrer en advokat for at lægge sag an ved domstolene.

Igen

TopTop

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

Der kræves normalt ikke advokatbistand til inddrivelse af underholdsbidrag, og der opkræves i de fleste tilfælde ikke gebyr, medmindre der træffes afgørelse ved en County Court. I de tilfælde, hvor en advokats mellemkomst er påkrævet, er der mulighed for retshjælp, som dog i visse tilfælde er betinget af en forudgående trangsvurdering; den bidragssøgende vil eventuelt blive afkrævet et bidrag.

Child Support Agency tager sig gratis af følgende: fastsættelse af børnebidrag, opkrævning af bidraget og udbetaling af dette til den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, og inddrivelse af skyldige bidrag.

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status?

Hvad angår underholdsbidrag, kan domstolen træffe afgørelse om betaling af børnebidrag, ægtefællebidrag eller børnebidrag/ægtefællebidrag. Domstolen kan træffe afgørelse om periodiske betalinger, udredning af en affindelsessum, forligsbetalinger og betalinger med sikkerhedsstillelse. Der vil blive taget hensyn til alle forhold i den enkelte sag ved fastsættelsen af betalingens størrelse. Der kan til enhver tid indgives begæring til domstolene med henblik på ændring af en afgørelse om underholdsbidrag.

Igen

TopTop

Med hensyn til børnebidrag gælder det, at hvis den ikke samlevende forælders ugentlige nettoindkomst udgør 200 GBP eller derover, beregnes børnebidraget som en procentdel af den ikke samlevende forælders nettoindkomst. Procentdelen udgør 15 % for et barn, 20 % for to børn og 25 % for tre børn eller derover. Udgør den ikke samlevende forælders ugentlige nettoindkomst over 100 GBP, men under 200 GBP, anvendes en reduceret sats. Udgør den ikke samlevende forælders ugentlige indkomst 100 GBP eller derunder, eller modtager han/hun socialsikringsydelser, anvendes en fast sats på 5 GBP.

Den ugentlige nettoindkomst, der benyttes som grundlag for beregningen af underholdsbidraget, nedsættes, hvis den ikke samlevende forælder har hjemmeboende børn i sin nuværende husstand.

Underholdsbidraget kan også nedsættes, hvis barnet overnatter hos den ikke samlevende forælder mindst en gang om ugen. (F.eks.: 52 nætter = nedsættelse med en syvendedel, 104 nætter = nedsættelse med to syvendedele.)

Der tages ved beregningen af børnebidragets størrelse ikke hensyn til indkomsten for den forælder, der har barnet i sin varetægt.

11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

De personer, der er berettiget til at modtage underholdsbidrag, er nævnt i svar 1 ovenfor.

De engelske og walisiske domstole tager sig af betalinger til enkeltpersoner. Kontoret Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) i Department for Constitutional Affairs Office of the Official Solicitor & Public Trustee behandler dog visse betalinger fra USA.

Child Support Agency fastsætter og opkræver underholdsbidraget. Det opkræver børnebidraget, hvis den person, der har barnet i sin varetægt, modtager indkomststøtte eller indkomstafhængig jobsøgningsassistance (Income Support and income-based Jobseeker's Allowance) , eller hvis en af forældrene anmoder herom. Kommer en ikke samlevende forælder bagud med betalingerne, vil Child Support Agency forsøge at sikre sig, at han/hun betaler alle de skyldige underholdsbidrag.

Igen

TopTop

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale?

Retten kan med henblik på inddrivelse af et underholdsbidrag træffe afgørelse om, at betalingen skal ske direkte til denne; den kan fastsætte en særlig betalingsmåde; den kan afsige en kendelse om lønindeholdelse eller afsige en fængslingskendelse.

Undlader en ikke samlevende forælder at betale børnebidraget, vil Child Support Agency træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at han/hun betaler alle skyldige børnebidrag. Child Support Agency har en række beføjelser til sin rådighed. Det kan bl.a. tilbageholde beløbet direkte i lønnen (træk på lønsedlen) og gå rettens vej (inddrivelse). Om nødvendigt kan det i ekstreme tilfælde anmode retten om at fratage en misligholdende ikke samlevende forælder kørekortet eller ligefrem idømme ham/hende en frihedsstraf.

Betaler den ikke samlevende forælder ikke rettidigt, kan Child Support Agency pålægge ham/hende en bod på indtil 25 % af den ugentlige underholdsydelse. En sådan bod kan pålægges for hver uge, den ikke samlevende forælder undlader at betale eller betaler for sent. Boden udbetales ikke i form af underholdsbidrag til den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, men tilbageholdes af staten som godtgørelse for de ekstra administrative omkostninger, Child Support Agency har med inddrivelsen af underholdsbidraget.

13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Hvad angår børnebidrag, er den relevante organisation Child Support Agency (se ovenfor).

Igen

TopTop

14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne?

Hvad angår børnebidrag, kan Child Support Agency kun give de penge, det modtager, videre i de relevante tilfælde. Child Support Agency er ikke i stand til at betale underholdsbidraget eller en del af det selv eller på vegne af den ikke samlevende forælder.

Modtager den forælder eller person, som har et barn i sin varetægt, indkomststøtte (Income Support) (herunder minimumsindkomstgaranti (Minimum Income Guarantee) ) eller indkomstafhængig jobsøgningsassistance (income-based Jobseeker's Allowance) , vil han/hun modtage et børnebidrag sammen med denne støtte. I disse tilfælde vil den forælder eller person, som har et barn i sin varetægt, modtage indtil 10 GBP af alle bidrag, der modtages fra den ikke samlevende forælder. Staten vil tilbageholde det resterende beløb.

Det Forenede Kongeriges centrale myndigheder (f.eks. REMO) kan ikke påtage sig ansvaret for at udrede betalinger.

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i England og Wales, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i England og Wales?

Du skal indgive din begæring til kontoret Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) i Department for Constitutional Affairs Office of the Official Soliciter & Public Trustee.

Gensidig fuldbyrdelse af retsafgørelser om underholdsbidrag er den proces, hvorved retsafgørelser om underholdsbidrag afsagt af britiske domstole på vegne af personer, som har bopæl i Det Forenede Kongerige, kan registreres og fuldbyrdes af domstole eller andre myndigheder i udlandet over for personer med bopæl i udlandet.

Igen

TopTop

Der er tale om et tovejssystem styret af internationale konventioner, som sikrer, at udenlandske retsafgørelser om underholdsbidrag til fordel for personer bosat i udlandet ligeledes kan registreres og fuldbyrdes af britiske domstole over for personer, som er bosiddende i Det Forenede Kongerige.

Ansøgningsproceduren er som følger:

En person, der har bopæl i Det Forenede Kongerige, og som ønsker at få udbetalt underholdsbidrag fra en person bosat i udlandet, skal rette henvendelse til:

 1. den lokale Magistrates’ Court (eller den County Court, hvor afgørelsen blev truffet) , såfremt der foreligger en retsafgørelse om underholdsbidrag, eller
 2. den lokale Magistrates' Court, såfremt der ikke forligger nogen retsafgørelse.

Domstolenes adresser findes i telefonbogen eller på netstedet Court Service website en.

Den bidragssøgende kan anmode om, at retsafgørelsen fuldbyrdes i det land, hvor den bidragsskyldige har bopæl. Der findes også procedurer, som sætter den bidragssøgende i stand til at anmode de udenlandske myndigheder om at træffe en retsafgørelse om underholdsbidrag på sine vegne.

Den bidragssøgende behøver ikke hyre en advokat. Rettens personale vil hjælpe ham/hende med at fremsende begæringen til den relevante myndighed: Department for Constitutional Affairs Office of the Official Solicitor & Public Trustee, hvad angår begæringer fra England og Wales; Scottish Executive, hvad angår begæringer fra Skotland, eller Northern Ireland Court Service, hvad angår begæringer fra Nordirland.

Igen

TopTop

Myndigheden kontrollerer, at begæringen er korrekt, og fremsender den til den udenlandske myndighed eller domstol med henblik på registrering og fuldbyrdelse over for den bidragsskyldige, som har bopæl der.

Begæringer fra udlandet skal fremsendes til REMO-Kontoret i Department for Constitutional Affairs, som er den myndighed i England og Wales, der fremsender og modtager begæringer om inddrivelse af underholdsbidrag, hvis den ikke samlevende forælder er bosiddende i udlandet. REMO fremsender begæringen til en nærmere bestemt domstol med kompetence til at behandle sagen.

Hvad angår børnebidrag, er det kun muligt for Child Support Agency at fastsætte et bidrag i tilfælde, hvor den ikke samlevende forælder har bopæl i en anden del af Det Forenede Kongerige (nemlig England, Wales eller Skotland) eller arbejder uden for Det Forenede Kongerige for en arbejdsgiver, hvis lønregnskab er baseret i Det Forenede Kongerige.

16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes?

REMO-Kontoret kan kontaktes på adressen:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)
Office of the Official Solicitor & Public Trustee
81 Chancery Lane
London
SW2A 1DD

og telefonisk på følgende numre:
0845 345 5303 (from UK only)
+44 20 7911 7016 (international)

Fax: + 44 20 7 911 7030
e-mail: philip.ashmore@lcd.gsi.gov.uk

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Generelt ydes der ikke juridisk rådgivning til bidragssøgende eller andre; denne opgave påhviler domstolene. Men der tilbydes almindelig orientering om de procedurer, som skal følges. Den nærmere karakter af den gensidighed, der består mellem Det Forenede Kongerige og andre domstole afhænger af den konvention eller overenskomst, som det andet land har undertegnet, og REMO-Kontoret i Department For Constitutional Affairs Office of the Official Solicitor & Public Trustee kan oplyse, hvorledes de forskellige konventioner finder anvendelse på en bestemt sag.

Igen

TopTop

Hvad angår børnebidrag, har Child Support Agency mulighed for at fastsætte et bidrag i tilfælde, hvor den forælder, som har barnet i sin varetægt, og barnet har bopæl i Det Forenede Kongerige, mens den ikke samlevende forælder har bopæl uden for Det Forenede Kongerige, såfremt sidstnævnte arbejder for en arbejdsgiver, hvis lønregnskab er baseret i Det Forenede Kongerige.

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i England og Wales:

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i England og Wales?

Se svaret på spørgsmål 15 ovenfor. Begæringen indgives via en central myndighed eller en domstol i den retskreds i udlandet, hvor den bidragssøgende har bopæl.

Hvad angår børnebidrag, er det kun muligt for Child Support Agency at fastsætte et bidrag i tilfælde, hvor den bidragssøgende og barnet har bopæl i en anden del af Det Forenede Kongerige (nemlig Skotland eller Nordirland).

19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes?

Kontaktdetaljerne for REMO findes i svar 16 ovenfor.

Kontaktdetaljerne for Child Support Agency en findes i svar 5A ovenfor.

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Den hjælp, der ydes af REMO, er beskrevet i svaret på spørgsmål 17 ovenfor.

De situationer, hvor Child Support Agency kan antage eller må afvise en anmodning, er omhandlet i tidligere svar.

Yderligere oplysninger

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 11-04-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige