Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Čehija

Pēdējo reizi atjaunots: 25-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Čehija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

1. Uz ko saskaņā ar Čehijas Republikas tiesību aktiem attiecas jēdzieni ,,uzturlīdzekļi” un ,,pienākums maksāt uzturlīdzekļus”?

“Uzturlīdzekļus” parādnieks maksā kreditoram, lai segtu iztikas vajadzības.

Vecākiem ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus saviem bērniem, un priekštečiem un pēcnācējiem, tāpat kā laulātajiem, ir abpusējs pienākums maksāt uzturlīdzekļus. Principā laulātie var pieprasīt vienlīdzīgu dzīves līmeni. Tiesas nosaka maksāt uzturlīdzekļus, ja laulātie nedzīvo vienā un tajā pašā mājā. Attiecībā uz laulātajiem pamats pienākumam maksāt uzturlīdzekļus ir laulības savienības juridiskā institūcija, saskaņā ar ko abi laulātie ir tiesīgi atbrīvoties no kopīpašuma.

Šķirti laulātie, kas nespēj sevi nodrošināt paši, drīkst pieprasīt uzturlīdzekļus no saviem bijušajiem laulātajiem.

Tiesas nepiešķir uzturlīdzekļus, ja tas neatbilst sabiedrības morāles normām (pret bonos mores).

Ja bērna tēvs nav precējies ar bērna māti, viņam ir pienākums dot attiecīgu summu mātes uzturēšanai līdz divu gadu laikposmam, ieskaitot izdevumus, kas saistās ar grūtniecību un bērna piedzimšanu.

Persona, kas rūpējas par bērnu, ir tiesīga saņemt uzturlīdzekļus no viena vai abiem vecākiem, tāpat arī pēc laulības šķiršanas vecāks ir tiesīgs saņemt līdzekļus bērna uzturēšanai no otra vecāka.

2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu?

Bērni ir tiesīgi saņemt uzturlīdzekļu pabalstu līdz brīdim, kad viņi spēj nodrošināt sevi paši. Tas īpaši notiek tad, kad viņi kļūst pilngadīgi – sasniedz 18 gadu vecumu. Tas var notikt vēlāk, ja bērns turpina izglītības iegūšanu, vai agrāk, ja bērns jau ir sācis strādāt, piemēram, tam pieder nekustamais īpašums, kas dod ienākumus un ļauj tam apmierināt savas vajadzības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas lems par nepilngadīgo bērnu uzturlīdzekļiem arī bez iesnieguma. Uzturlīdzekļu pabalsts var būt nemainīgs, samazināties vai palielināties triju gadu laikā, sākot no tiesvedības sākuma. Tiesas bez iesnieguma par pilngadīgu bērnu uzturlīdzekļu pabalsta piešķiršanu nelems.

3. Kādos gadījumos piemēro Čehijas Republikas tiesību aktus? 

Čehijas Republikas tiesību aktus piemēro tad, ja abas puses ir Čehijas Republikas pastāvīgie vai ilgtermiņa iedzīvotāji. Čehijas Republikas tiesību aktus piemēro arī tad, ja persona, kas dzīvo Čehijas Republikā, pieprasa uzturlīdzekļus no personas, kas dzīvo ārzemēs.

4. Kādus tiesību aktus Čehijas Republikas tiesas piemēro, ja nevar piemērot minētos tiesību aktus?

Uzturlīdzekļu prasības reglamentē tās valsts tiesību akti, kuras pilsonis ir persona, kas pieprasa uzturlīdzekļus. Ja prasītājs pastāvīgi dzīvo ārzemēs un pieprasa uzturlīdzekļus no personas, kas dzīvo Čehijas Republikā, Čehijas tiesas piemēro Čehijas Republikas tiesību aktus.

5. Vai uzturlīdzekļu prasība ir jāiesniedz kādā īpašā institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē vai tiesā?

Pienākumu maksāt uzturlīdzekļus nosaka tiesas.

6. Vai prasību piederīgo, tuvu radinieku vai nepilngadīgu bērnu vārdā var iesniegt cita persona?

Tas bērna vecāks, kas rūpējas par bērnu, ir tiesīgs bērna vārdā prasīt uzturlīdzekļus no otra vecāka. Aizbildnis bērna vārdā drīkst rīkoties tāpat.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Ja prasītājs vēlas ierosināt lietu, kā uzzināt, kurā tiesu iestādē jāvēršas?

Apgabaltiesas izskata uzturlīdzekļu prasības pirmajā instancē. Iesniedzēji uzsāk tiesvedību tajā apgabaltiesā, kas atrodas vietā, kur dzīvo iesniedzēji, vai vietā, kur atrodas tās personas pastāvīgā dzīvesvieta, kuru viņi meklē un no kuras prasa uzturlīdzekļus.

8. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāizmanto starpnieks (piemēram, advokāta vai kādas īpašas institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes utt. pakalpojumi)? Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra jāievēro?

Likums nepieprasa iesniedzējam būt pārstāvētam. Tikai fiziska persona, kas tiesā patstāvīgi rīkoties nevar, tiesā ir jāpārstāv juridiskajam pārstāvim, kas būs vai nu tiesas iecelts aizbildnis vai nepilngadīgai personai viens no vecākiem. Iesniedzējs tomēr drīkst izvēlēties pilnvarot personu pēc savas izvēles, piemēram, juristu, lai to pārstāvētu tiesā.

9. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāmaksā tiesu nodevas? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami, vai prasītājs var pretendēt uz likumā paredzētu atbalstu šo izmaksu segšanai?

Prasītāji uzturlīdzekļu tiesvedībā ir atbrīvoti no tiesas nodevu maksāšanas. Ja prasītāji izvēlas jurista pārstāvību, tiem – ja vien nav bijusi citāda vienošanās – jāmaksā savam juristam saskaņā ar noteiktajiem honorāriem. Ja prasītāja sociālie un īpašuma apstākļi to neļauj, jurista atalgojumu drīkst samazināt par attiecīgu summu vai no tā atteikties.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Ar kādiem tiesas noteiktiem uzturlīdzekļiem var rēķināties? Ja tiesa nosaka, ka pienākas pabalsts, kā aprēķina tā lielumu? Vai tiesas lēmumu var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas?

Tiesa drīkst pēc prasības noteikt uzturlīdzekļu pabalstu tādā apmērā, kas sedz bērna pamatvajadzības, tā uzturēšanu un dzīves līmeni. Nosakot pienākumu maksāt uzturlīdzekļus un grozot vai atsaucot šo pienākumu, tiesa parasti ņems vērā saņēmēja pamatotās vajadzības, parādnieka iespējas, spējas un aktīvus, un bērna tiesības uz vecāku dzīves līmeni. Aprēķinot vecāku pienākumu maksāt uzturlīdzekļus, tiesa ņems vērā, kurš no vecākiem rūpējas par bērniem un kādā apmērā. Ja vecāki dzīvo kopā, tiesa arī ņems vērā vecāku kopīgās mājas uzturēšanu.

Ja mainās apstākļi, tiesa drīkst arī bez iesnieguma grozīt vienošanos un tiesas lēmumus par uzturlīdzekļu maksāšanu nepilngadīgajiem; citādi tā rīkosies pēc iesnieguma saņemšanas. Ja uzturlīdzekļu pabalstu samazina vai atsauc, izmaksātos uzturlīdzekļus neatmaksā.

11. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus?

Uzturlīdzekļi ir jāmaksā regulāri pa daļām vai nu tieši saņēmējam vai personai, kas par saņēmēju rūpējas. Līdz ar uzturlīdzekļiem bērnam tiesa drīkst atsevišķos gadījumos pieprasīt noguldīt pilnu samaksu turpmākiem uzturlīdzekļu maksājumiem. Tā arī veiks atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka noteiktie uzturlīdzekļi tiek maksāti regulāri katru mēnesi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot?

Ja parādnieks brīvprātīgi tiesas lēmumu neievēro, saņēmējs drīkst iesniegt prasību, lai izpilda tiesas lēmumu, kas var ietvert ienākumu arestu, obligātos parādus, īpašuma piespiedu pārdošanu, uzņēmuma pārdošanu vai tiesu ķīlas izdošanu pret nekustamo īpašumu.

13. Vai ir kāda institūcija, centrālā vai vietējā valsts iestāde, kas var sniegt atbalstu, lai panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu?

Bērni bez atbalsta, kuriem rodas vajadzība un pret kuriem parādnieks, kas nedzīvo ar bērnu mājās, neizpilda pienākumu maksāt uzturlīdzekļus, kā ir noteikts tiesas lēmumā, ir tiesīgi saņemt naudas summu, kas ir vienāda ar noteikto uzturlīdzekļu pabalstu. Lēmumu maksāt šo summu pieņem kompetenta vietējā vai pašvaldības iestāde.

14. Vai šīs institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes var veikt daļējus vai visus uzturlīdzekļu maksājumus uzturlīdzekļu maksātāja vietā?

Iestāde (komūna) drīkst nomaksāt pilnībā vai daļēji trešās puses uzturlīdzekļus. Tomēr tad tā ir tiesīga pieprasīt samaksu pilnībā no minētās trešās puses.

Ja prasītājs atrodas Čehijas Republikā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī:

15. Vai prasītājs var griezties pēc atbalsta kādā Čehijas Republikas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē?

Uzturlīdzekļu rīkojumus var izpildīt saskaņā ar divpusējiem līgumiem par juridisko atbalstu ar vairākām valstīm, kas ir saistoši Čehijas Republikai, un daudzpusējām konvencijām, kuras Čehijas Republika ir parakstījusi. Attiecībās ar atsevišķām valstīm, ar kurām nav līguma vienošanos, uzturlīdzekļu rīkojumus var izpildīt, pamatojoties uz savstarpīguma deklarācijām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Iesniedzēji tādēļ var griezties Čehijas Republikas Ārlietu ministrijā, kas būs starpnieks, pamatojoties uz doto vienošanos maksāt uzturlīdzekļus, ja parādnieks dzīvo citā valstī. Iesniedzējs, kas dzīvo Čehijas Republikā, drīkst iesniegt prasību jebkurā tiesā Čehijas Republikā (ne tikai tiesā, kas ir kompetenta to dzīvesvietā), sastādīt prasību un ikvienai tiesai Čehijas Republikā ir pienākums šādu iesniegumu pieņemt. Tad ar Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas palīdzību tiesa sazinās ar kompetento tiesu iestādi ārzemēs, kurai tā lietu iesniedz.

Lietās par uzturlīdzekļiem bērnam jebkurš var arī vērsties Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības birojā (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

16. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi?

Iesniedzējs var sazināties ar:

Ārlietu ministriju ceština - English

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

Tālr.:+420 224 18 1111,

E-mail

Bērnu tiesību starptautiskās aizsardzības biroju ceština - English

Lapas augšmalaLapas augšmala

Benešova 22

602 00 Brno

Tālr.: +42 05/42215443-5

fakss : +42 05/42212836

E-mail

17. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes sniedz prasītājam?

Uzturlīdzekļu prasības var izpildīt, pamatojoties uz esošo izpildrakstu, šajā gadījumā Čehijas vai ārvalsts tiesas rīkojumu par to, ka norādītājai personai ir jāsaņem uzturlīdzekļi. Prasītājs iesniegs rakstisku pieteikumu Starptautiskajam bērnu tiesību aizsardzības birojam (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), norādot informāciju par bērnu, sevi un parādnieku un pieteikumā nosaucot pamatfaktus, lai uzturlīdzekļu rīkojumu izpildītu. Pieteikumam ir jāpievieno attiecīgo dokumentu un īpaši tiesas lēmumu kopijas. Tad birojs rīkosies noteiktā veidā.

Ārlietu ministrija nosūta personas, kas pieprasa uzturlīdzekļus, pieteikumu kompetentām attiecīgās valsts iestādēm. Tās sazināsies ar parādnieku un mēģinās lietu atrisināt.

Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Čehijas Republikā:

18. Vai prasītājs var tieši griezties ar lūgumu kādā Čehijas Republikas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē?

Uzturlīdzekļu prasītājam, kas dzīvo ārzemēs, ir jāsazinās ar kompetentām savas dzīvesvietas valsts iestādēm, kuras sazināsies ar Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības biroju (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) vai kādu citu Čehijas Republikas kompetentu iestādi.

19. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi?

Skatīt atbildi uz 18. jautājumu.

20. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz?

Skatīt atbildi uz 18. jautājumu.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Čehija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-10-2006

 

SATURS

1. Uz ko saskaņā ar Čehijas Republikas tiesību aktiem attiecas jēdzieni ,,uzturlīdzekļi” un ,,pienākums maksāt uzturlīdzekļus”? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu? 2.
3. Kādos gadījumos piemēro Čehijas Republikas tiesību aktus? 3.
4. Kādus tiesību aktus Čehijas Republikas tiesas piemēro, ja nevar piemērot minētos tiesību aktus? 4.
5. Vai uzturlīdzekļu prasība ir jāiesniedz kādā īpašā institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē vai tiesā? 5.
6. Vai prasību piederīgo, tuvu radinieku vai nepilngadīgu bērnu vārdā var iesniegt cita persona? 6.
7. Ja prasītājs vēlas ierosināt lietu, kā uzzināt, kurā tiesu iestādē jāvēršas? 7.
8. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāizmanto starpnieks (piemēram, advokāta vai kādas īpašas institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes utt. pakalpojumi)? Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra jāievēro? 8.
9. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāmaksā tiesu nodevas? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami, vai prasītājs var pretendēt uz likumā paredzētu atbalstu šo izmaksu segšanai? 9.
10. Ar kādiem tiesas noteiktiem uzturlīdzekļiem var rēķināties? Ja tiesa nosaka, ka pienākas pabalsts, kā aprēķina tā lielumu? Vai tiesas lēmumu var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas? 10.
11. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus? 11.
12. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot? 12.
13. Vai ir kāda institūcija, centrālā vai vietējā valsts iestāde, kas var sniegt atbalstu, lai panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu? 13.
14. Vai šīs institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes var veikt daļējus vai visus uzturlīdzekļu maksājumus uzturlīdzekļu maksātāja vietā? 14.
Ja prasītājs atrodas Čehijas Republikā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī: Ja prasītājs atrodas Čehijas Republikā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī:
15. Vai prasītājs var griezties pēc atbalsta kādā Čehijas Republikas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē? 15.
16. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi? 16.
17. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes sniedz prasītājam? 17.
Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Čehijas Republikā: Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Čehijas Republikā:
18. Vai prasītājs var tieši griezties ar lūgumu kādā Čehijas Republikas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē? 18.
19. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi? 19.
20. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz? 20.
 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste