Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Βέλγιο

Τελευταία ενημέρωση: 30-08-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Βέλγιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “υποχρέωση διατροφής” σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το βελγικό δίκαιο; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το βελγικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα βελγικά δικαστήρια; 4.
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο; 5.
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδευμένο οργανισμό, διοικητική αρχή κλπ.); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής βελγικού οργανισμού ή διοικητικής αρχής; 15.
16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς; 16.
17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 17.
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε βελγικό οργανισμό ή διοικητική αρχή; 18.
19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς; 19.
20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 20.

 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “υποχρέωση διατροφής” σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο;

Η “υποχρέωση διατροφής” μπορεί να ορισθεί ως η εκ του νόμου υποχρέωση κάποιου να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες άλλου, ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη και συνδέεται μαζί του με “ συγκεκριμένο οικογενειακό” δεσμό. Η “διατροφή” καλύπτει όχι μόνον την τροφή αλλά και κάθε τι απαραίτητο προς το ζείν: τροφή, ένδυση, στέγη, ιατρική περίθαλψη κ.λ.π.

Ποια πρόσωπα βαρύνονται με " υποχρέωση διατροφής " έναντι άλλων;

Η υποχρέωση διατροφής βασίζεται σε οικογενειακή σχέση ή σχέση γάμου ή σε υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση που αυτή η σχέση δεν υφίσταται πλέον. Υφίσταται μεταξύ ορισμένων συγγενών εξ αίματος ή εκ γάμου, μεταξύ συζύγων και ατόμων που έχουν νομικά αναγνωρισμένη σχέση συμβίωσης. Στηρίζεται κατά κάποιο τρόπο σε ένα καθήκον «αλληλεγγύης» που μπορεί να είναι ισχυρότερο σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων.

- οι γονείς έναντι των τέκνων τους;

Υπάρχουν δύο είδη υποχρέωσης διατροφής στη συγκεκριμένη περίπτωση:

 • μια ευρύτερη υποχρέωση διατροφής δυνάμει της οποίας οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, τη στέγαση, τη συντήρηση, την εποπτεία, την ανατροφή και την εκπαίδευση των τέκνων τους. Αν η εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί, η υποχρέωση συνεχίζει και μετά την ενηλικίωση του τέκνου. Αυτή η υποχρέωση συνδέεται με τη γονική εξουσία αλλά επιβιώνει της ενηλικίωσης ή χειραφεσίας του τέκνου. Υφίσταται ανεξάρτητα από τους πόρους των γονέων και ανεξάρτητα από την κατάσταση ανάγκης του τέκνου. Είναι ευρύτερη υπό την έννοια ότι πέραν της συντήρησης του τέκνου καλύπτει εξίσου την ανατροφή, την εκπαίδευσή του κ.λ.π. (άρθρο 203 του Αστικού Κώδικα)·
 • μια υποχρέωση διατροφής που βασίζεται στην πατρότητα και συνδέεται με την κατάσταση ανάγκης του τέκνου και με τους πόρους του γονέα (άρθρα 205, 207 και 208 του Αστικού Κώδικα).
- τα τέκνα έναντι των γονέων τους;

Η υποχρέωση διατροφής που ισχύει για τους γονείς έναντι των τέκνων τους (άρθρο 205 του Αστικού Κώδικα) είναι αμοιβαία. Τα τέκνα ως εκ τούτου οφείλουν διατροφή στον πατέρα ή στην μητέρα τους εφ’όσον αυτοί έχουν ανάγκη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

- οι σύζυγοι;

Η υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων βασίζεται στο καθήκον παροχής βοήθειας και συμπαράστασης και στο καθήκον συμμετοχής στα έξοδα που συνεπάγεται ο γάμος όπως προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 213 and 221 του Αστικού Κώδικα). Τα συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία συνδέονται με το καθήκον συμβίωσης που ισχύει μεταξύ συζύγων, είναι αμοιβαία. Σε περίπτωση μη εκτέλεσής τους μπορεί να ασκηθεί αγωγή με την οποία να αξιώνεται η ισοδύναμη εκτέλεσή τους εις είδος, υπό τη μορφή διατροφής ή καταβολής χρηματικού ποσού – βλέπε ερώτηση 12 – (άρθρα 213, 221 και 223 του Αστικού Κώδικα).

- ο/η σύζυγος έναντι του/της πρώην συζύγου του μετά την έκδοση διαζυγίου ;

Χρειάζεται να γίνει διάκριση όσον αφορά το είδος διαζυγίου: διαζύγιο κατ’αντιδικία ή συναινετικό:

§ Διαζύγιο κατ’αντιδικία.

Κατά τη διαδικασία διαζυγίου κατ’αντιδικία (διαζύγιο λόγω μοιχείας, κατάχρησης, σωματικής ή ψυχολογικής βίας, γαμικού παραπτώματος  και μετά από πραγματική διάσταση που υπερβαίνει τα δύο έτη), καθένας εκ των συζύγων μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λήψη προσωρινών μέτρων και να διεκδικήσει διατροφή ανεξαρτήτως υπαιτιότητας (άρθρο 1280 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ).

Μετά από την έκδοση διαζυγίου λόγω μοιχείας, κατάχρησης, σωματικής ή ψυχολογικής βίας και γαμικού παραπτώματος ο ανυπαίτιος σύζυγος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο διατροφή που θα τον/την βοηθήσει να συνεχίσει να ζεί υπό όρους ισοδύναμους με εκείνους που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου (άρθρο 301 του Αστικού Κώδικα ).

Μετά από διαζύγιο λόγω διάστασης που υπερβαίνει τα δύο έτη, ο αιτών σύζυγος τεκμαίρεται ότι είναι υπαίτιος για την διάσταση. Μόνον ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί να αξιώσει διατροφή. Ο αιτών το διαζύγιο μπορεί εντούτοις να ανατρέψει το εις βάρος του τεκμήριο (άρθρο 306 του Αστικού Κώδικα).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

§ Συναινετικό διαζύγιο.

Επαφίεται στους συζύγους που έχουν αποφασίσει να διαζευχθούν με κοινή συναίνεση να καθορίσουν, στις μεταξύ τους συμφωνίες που προηγούνται του διαζυγίου, το ποσό της διατροφής την οποία ενδεχομένως θα καταβάλει ο ένας εκ των συζύγων στον άλλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά από αυτή (άρθρο 1288 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

- Άλλοι

Σε ποιες περιπτώσεις;

 Υποχρέωση διατροφής υφίσταται μεταξύ συγγενών σε ευθεία γραμμή, τόσο ανιόντων όσο και κατιόντων (γονείς/τέκνα, τέκνα/γονείς, εγγονοί/παππούδες και γιαγιάδες και αντίστροφα - άρθρα 205 και 207 του Αστικού Κώδικα).

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις μεταξύ ατόμων συγγενών εξ αγχιστείας:

 • Εντός ορισμένων ορίων, ο επιζών σύζυγος έχει υποχρέωση προς τα τέκνα του/της θανόντος/θανούσας συζύγου, των οποίων δεν είναι πατέρας ή μητέρα (άρθρο 203 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα).
 • Οι γαμπροί και οι νύφες έχουν υποχρέωση προς τα πεθερικά τους και αντίστροφα. Αυτή η υποχρέωση παύει σε περίπτωση νέου γάμου του πεθερού ή της πεθεράς ή σε περίπτωση θανάτου του/της συζύγου (ο οποίος έχει θεμελιώσει τη συγγένεια εξ αγχιστείας) και των τέκνων που προέρχονται από το γάμο (άρθρο 206 του Αστικού Κώδικα).

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι κληρονόμοι του θανόντος συζύγου οφείλουν διατροφή στον επιζώντα σύντροφο ή στους ανιόντες του θανόντος (άρθρο 205α του Αστικού Κώδικα).

Το τέκνο του οποίου η πατρότητα δεν είναι διαπιστωμένη μπορεί να διεκδικήσει από τον άνδρα ο οποίος είχε σχέσεις με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου σύλληψης διατροφή για τη συντήρηση, ανατροφή και εκπαίδευσή του (άρθρο 336 του Αστικού Κώδικα).

Εφόσον διαταραχθεί σοβαρά η αρμονία μεταξύ ατόμων που έχουν νομικά αναγνωρισμένη σχέση συμβίωσης, ο ένας εξ αυτών μπορεί να υποβάλει αίτηση διατροφής στο Ειρηνοδικείο, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης προσωρινών μέτρων. Το αυτό ισχύει στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων που λαμβάνονται σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης (άρθρο 1479 του Αστικού Κώδικα).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Η υποχρέωση διατροφής παύει κανονικά με την ενηλικίωση ή την χειραφεσία του τέκνου. Εντούτοις, μπορεί να συνεχισθεί σε περίπτωση που ή εκπαίδευση του τέκνου δεν έχει ολοκληρωθεί (άρθρα 203 και 336 του Αστικού Κώδικα).

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το βελγικό δίκαιο;

Το Βέλγιο έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 24ης Οκτωβρίου 1956 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής έναντι των τέκνων. Αυτή η σύμβαση που εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών υπάγει καταρχήν τις υποχρεώσεις διατροφής έναντι των τέκνων στο δίκαιο της συνήθους διαμονής του αιτούντος διατροφή (άρθρο 1).

Εντούτοις, το Βέλγιο μπορεί να κηρύξει εφαρμοστέο το δίκαιό του εάν η διαμονή του τέκνου στην αλλοδαπή είναι το μόνο στοιχείο αλλοδαπότητας της σχέσης (άρθρο 2). Το βελγικό δίκαιο διέπει κατά συνέπεια την αγωγή που υποβάλλεται στο Βέλγιο από τέκνο βελγικής υπηκοότητας που διαμένει στο εξωτερικό κατά βέλγου πατρός που διαμένει στο Βέλγιο.

Το βελγικό δίκαιο εφαρμόζεται επίσης εάν το δίκαιο που εφαρμόζεται στο κράτος στο οποίο το τέκνο διαμένει του αρνείται οποιοδήποτε δικαίωμα διατροφής (άρθρο 3).

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την προαναφερόμενη σύμβαση, εφαρμόζονται οι κανόνες του βελγικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (άρθρο 3, παράγραφος 1 ή παράγραφος 3 του Αστικού Κώδικα). Σύμφωνα με αυτό είτε εφαρμόζεται το βελγικό δίκαιο σε οποιονδήποτε αιτούντα διατροφή ο οποίος ευρίσκεται στην επικράτεια του Βελγίου είτε η υποχρέωση διατροφής υπάγεται στο εθνικό δίκαιο των ενδιαφερομένων (υπό την επιφύλαξη της διεθνούς δημόσιας τάξης και της επείγουσας ανάγκης να εκδοθεί απόφαση).

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το βελγικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα βελγικά δικαστήρια;

Εάν ο αιτών “διατροφή” και ο υπόχρεος διατροφής ευρίσκονται αμφότεροι στην βελγική επικράτεια:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει παραπομπή στο αλλοδαπό δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες του βελγικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Σε άλλες περιπτώσεις, κηρύσσεται εφαρμοστέο το βελγικό δίκαιο.

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο;

Ο υπόχρεος διατροφής μπορεί να καλύψει οικειοθελώς τις ανάγκες του αιτούντος. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον υπάρχει διαφορά, διαφωνία ή διακοπή της πληρωμής είναι απαραίτητο να υποβληθεί αγωγή.

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Η αγωγή ασκείται προσωπικά από τον δικαιούχο διατροφής. Η αίτηση υποβάλλεται στο δικαστή από τον αιτούντα προσωπικά ή από τον δικηγόρο του (κυρίως τα άρθρα 1253γ, 1254 και 1320 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Εάν ο αιτών είναι ανίκανος, ο νόμιμος εκπρόσωπος (πατέρας, μητέρα, επίτροπος, κλπ.), δρα εξ ονόματός του/της.

7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Ο ειρηνοδίκης έχει γενική δικαιοδοσία όσον αφορά τις διαφορές που αφορούν ζητήματα διατροφής (άρθρο 591 παράγραφος 7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις.

Η αγωγή που ασκείται από το τέκνο κατά εκείνου ο οποίος είχε σχέσεις με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου σύλληψης (άρθρο 336 του Αστικού Κώδικα) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου (άρθρο 338 του Αστικού Κώδικα).

Κατά τη διάρκεια διαδικασίας διαζυγίου ή χωρισμού κατά αντιδικία, τα προσωρινά μέτρα που αφορούν το άτομο, τη διατροφή και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων και των τέκνων υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου του Πρωτοδικείου ο οποίος αποφασίζει με συνοπτική διαδικασία (άρθρο 1280 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Κατά την εισαγωγική συνεδρίαση της διαδικασίας διαζυγίου, ο δικαστής μπορεί να επικυρώσει μερική ή ολική συμφωνία μεταξύ των συζύγων όσον αφορά τα προσωρινά μέτρα σχετικά με τη διατροφή τους και/ή σχετικά με τη διατροφή των τέκνων (άρθρο 1258 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Εφόσον δεν υπάρξει μεταγενέστερη τροποποίηση, τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται για τα τέκνα συνεχίζουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους μετά το διαζύγιο (άρθρο 302 του Αστικού Κώδικα).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Για τον προσδιορισμό της διατροφής μετά το διαζύγιο (άρθρα 301, 306, 307 και 307α του Αστικού Κώδικα), αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο ή το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση διαζυγίου ανάλογα με το στάδιο του διαζυγίου. Μετά την οριστική απόφαση η οποία εκδίδει το διαζύγιο, μόνο ο ειρηνοδίκης είναι αρμόδιος.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικά αναγνωρισμένης διάστασης με κοινή συναίνεση, τα μέρη ρυθμίζουν με προηγούμενη σύμβαση την παροχή διατροφής για τα τέκνα και την ενδεχόμενη διατροφή που πρέπει να καταβληθεί από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Ο ειρηνοδίκης είναι αρμόδιος να αποφασίσει τροποποιήσεις όσον αφορά τη διατροφή των τέκνων. Είναι όμως δεκτό ότι το Δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο μπορεί να αποφασίσει ή να τροποποιήσει ο,τιδήποτε αφορά τη γονική εξουσία (άρθρο 387β του Αστικού Κώδικα) μπορεί ταυτόχρονα να αποφασίσει σχετικά με τη διατροφή των τέκνων.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδευμένο οργανισμό, διοικητική αρχή κλπ.); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Βλέπε ερώτηση 6. Ανάλογα με τη διαδικασία, η αίτηση διατροφής υποβάλλεται μέσω δικαστικού επιμελητή ή με αγωγή. Η παρέμβαση δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική.

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων συνεπάγεται έξοδα. Δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί το συνολικό κόστος, το οποίο θα εξαρτηθεί από το είδος της διαδικασίας, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα δικηγόρου εφόσον μεσολαβήσει δικηγόρος. Όσον αφορά την κάλυψη των εξόδων δυνάμει της νομικής συνδρομής, εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες δικαίου (βλέπε “Νομική συνδρομή - Βέλγιο”).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης;

- Όσον αφορά τη μορφή της παρεχόμενης συνδρομής

Η συνδρομή λαμβάνει τη μορφή διατροφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η διατροφή μπορεί να αντικατασταθεί από ένα κεφάλαιο (άρθρο 301, παράγραφος 5, του Αστικού Κώδικα).

- Όσον αφορά τον υπολογισμό της συνδρομής και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Δεν υπάρχει κλίμακα. Η διατροφή χορηγείται μόνο ανάλογα με την ανάγκη του αιτούντος και την περιουσία του υπόχρεου (άρθρα 208 και 209 του Αστικού Κώδικα).

Η υποχρέωση διατροφής του πατέρα και της μητέρας (άρθρο 203 του Αστικού Κώδικα) καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητές τους και η συγκεκριμένη υποχρέωση πρέπει να καλύπτει τη στέγαση, τη συντήρηση, την εποπτεία, την ανατροφή και την εκπαίδευση των τέκνων (μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους). Αυτή η διατροφή λαμβάνει τη μορφή κατ’αποκοπήν μηνιαίας συμβολής προς όφελος του γονέα που έχει την επιμέλεια. Κάθε μητέρα και κάθε πατέρας μπορεί να ενεργεί εξ ονόματός του για να αξιώσει από τον άλλο τη συμμετοχή του στα έξοδα στέγασης, συντήρησης κλπ. (άρθρο 203α του Αστικού Κώδικα).

Το ποσό της διατροφής που οφείλεται από εκείνον που είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου σύλληψης καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του τέκνου και τους πόρους, τις δυνατότητες και την κοινωνική κατάσταση του υπόχρεου (άρθρο 336 του Αστικού Κώδικα).

Η διατροφή μετά από διαζύγιο κατ’αντιδικία πρέπει να επιτρέπει στο δικαιούχο, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδά του και τις δυνατότητές του, να ζει υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες που είχε κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου (άρθρο 301, παράγραφος 1, του Αστικού Κώδικα). Προσαρμόζεται αυτοδικαίως προς τον δείκτη των τιμών καταναλωτή (άρθρο 301, παράγραφος 2). Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο των εσόδων του υπόχρεου συζύγου. Όσον αφορά τη διατροφή που χορηγείται μετά από διαζύγιο λόγω χωρισμού που υπερβαίνει τα δύο έτη, το άρθρο 307α του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι η διατροφή μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο των εσόδων του υπόχρεου (αντίθετες, οι αποφάσεις 48/2000 και 163/2001 που εκδόθηκαν από το Διαιτητικό Δικαστήριο). Στο πλαίσιο του διαζυγίου με κοινή συναίνεση, είναι οι ίδιοι οι σύζυγοι που προβλέπουν τη διατροφή που θα καταβληθεί από τον ένα στον άλλο και την προσαρμογή της στο κόστος ζωής (άρθρο 1288, παράγραφος 4, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω στο σημείο 1, οι υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων στηρίζονται στο καθήκον υποστήριξης και βοήθειας και στο καθήκον συμμετοχής στα έξοδα γάμου, όπως προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 213 και 221 του Αστικού Κώδικα).

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται στον αιτούντα διατροφή ή στον αντιπρόσωπό του. Λαμβάνει τη μορφή μηνιαίας καταβολής. Μπορεί επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβει τη μορφή κεφαλαίου.

12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει;

Ο αιτών που διαθέτει εκτελεστό τίτλο μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησής του. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προβεί σε κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη ο οποίος δεν εκτελεί την απόφαση περί διατροφής (άρθρο 1494 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Μπορεί ακόμα να διαταχθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, όπως είναι για παράδειγμα ο εργοδότης του οφειλέτη (άρθρο 1539 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Τέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο αιτών διατροφή ο οποίος δεν διαθέτει ακόμα εκτελεστό τίτλο μπορεί να επιδιώξει συντηρητική κατάσχεση, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του για τη μελλοντική είσπραξη διατροφής (άρθρο 1413 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Τέλος, δημιουργήθηκε ένας απλουστευμένος μηχανισμός εκτέλεσης. Πρόκειται για εκχώρηση ποσών, δηλαδή για την άδεια που χορηγείται στον αιτούντα διατροφή να λαμβάνει απευθείας, εντός ορισμένων ορίων, τα εισοδήματα του οφειλέτη ή οποιοδήποτε άλλο ποσό οφειλόμενο από τρίτο. Η εκχώρηση ποσών εφαρμόζεται στις νόμιμες υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων (άρθρα 220, παράγραφος 3, 221, 223, 301α του Αστικού Κώδικα, 1280 και 1306 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), στις υποχρεώσεις συντήρησης, ανατροφής και εκπαίδευσης έναντι των τέκνων - εξίσου στις προσφυγές μεταξύ πατέρα και μητέρας που προβλέπονται από το άρθρο 203α του Αστικού Κώδικα - και στις νόμιμες υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ ανιόντων και κατιόντων (άρθρο 203γ του Αστικού Κώδικα).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τέλος, ο Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει ένα άρθρο σχετικά με την εγκατάλειψη της οικογένειας (άρθρο 369α), το οποίο επιτρέπει τη δίωξη οποιουδήποτε ο οποίος, ενώ έχει καταδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση στη χορήγηση διατροφής, εσκεμμένα δεν συμμορφώνεται με τους όρους της απόφασης για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής;

Εάν ο αιτών διατροφή δεν επιτυγχάνει την πληρωμή της, παρά τα αναφερόμενα στο σημείο 12 μέσα, μπορεί να απευθυνθεί στην Service des créances alimentaires (Υπηρεσία Αξιώσεων Διατροφής στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Οικονομικών), όταν η υπηρεσία αυτή δημιουργηθεί. Αυτή η υπηρεσία θα είναι επιφορτισμένη με τη χορήγηση προκαταβολών σχετικά με μία ή περισσότερες απαιτητές πληρωμές διατροφής και με την είσπραξη ή ανάκτηση των προκαταβολών που χορηγήθηκαν καθώς και του υπολοίπου και των καθυστερημένων οφειλών που οφείλονται από τον υπόχρεο διατροφής.

Στο μεταξύ, ο αιτών διατροφή μπορεί να απευθυνθεί στο «Centre Public d’Aide Sociale» (CPAS), το οποίο μπορεί να του χορηγήσει προκαταβολές για μία ή περισσότερες καθορισμένες και διαδοχικές δόσεις διατροφής (άρθρο 68α του νόμου της 8ης Ιουλίου 1976 για τη σύσταση των CPAS). Εντούτοις, αυτό αφορά μόνο διατροφές που οφείλονται σε τέκνο, το οποίο πρέπει να διαμένει στο Βέλγιο.

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής;

Το C.P.A.S. μπορεί να υποκαταστήσει τον οφειλέτη για να καταβάλει τη διατροφή ή μέρος της διατροφής αντ’αυτού υπό τη μορφή κοινωνικής βοήθειας. Τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν από τον οφειλέτη εκτός εάν αυτός δεν διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής βελγικού οργανισμού ή διοικητικής αρχής;

Εάν ο αιτών βρίσκεται στο Βέλγιο και ο οφειλέτης διαμένει σε άλλη χώρα, ο αιτών ο οποίος έχει επιτύχει την έκδοση δικαστικής απόφασης που του χορηγεί διατροφή μπορεί να τύχει της συνδρομής της βελγικής αρχής:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

«Service Public Fédéral Justice – Direction générale de la Législation and des Libertés and Droits fondamentaux»:

Η εν λόγω αρχή παρεμβαίνει σύμφωνα με την Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20ής Ιουνίου 1956 English - français για την είσπραξη διατροφής στο εξωτερικό, η οποία εγκρίθηκε από το νόμο της 6ης Μαΐου 1966, και ενεργεί ως επισπεύδουσα αρχή για το Βέλγιο.

16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς;

S.P.F. Justice

Convention de New York

Boulevard de Waterloo, 115

1000 Brussels

Belgium.

Tel.: +32 (0)2/542.65.11

Fax: +32 (0)2/542.70.06

17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Εάν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής στο Βέλγιο, η Σύμβαση της Νέας Υόρκης προβλέπει ότι η μεσολαβούσα αρχή (στο προκείμενο βελγική) λαμβάνει, εξ ονόματος του αιτούντος, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την είσπραξη διατροφής. Σε μία πρώτη φάση, πρέπει να εντοπίσει τον οφειλέτη και να επιδιώξει φιλικό διακανονισμό και αυτό με τη συνεργασία των δικαστικών αρχών. Εάν αυτός ο διακανονισμός δεν μπορεί να επιτευχθεί ή εάν δεν τηρηθεί, η μεσολαβούσα αρχή, εξ ονόματος του αιτούντος και ενδεχομένως αφού έχει ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) καταθέτει αγωγή διατροφής και εξασφαλίζει την εκτέλεση αυτής της απόφασης.

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε βελγικό οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Ο αιτών ο οποίος διαμένει σε άλλη χώρα πέραν του Βελγίου πρέπει να απευθυνθεί στην κεντρική αρχή της χώρας του η οποία είναι αρμόδια για την προαναφερόμενη Σύμβαση. Δεν μπορεί να απευθυνθεί απευθείας σε οργανισμό ή διοίκηση στο Βέλγιο.

19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς;

Εάν όχι, βλέπε ερώτηση 18.

20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Εάν όχι, βλέπε ερώτηση 18.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Βέλγιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-08-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο