Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Österrike

Senaste uppdatering: 03-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Österrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt österrikisk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är österrikisk lag tillämplig? 3.
4. Om österrikisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de österrikiska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till? 5.A.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Österrike? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Österrike? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt österrikisk lag?

Vilka personer måste betala underhållsbidrag till en annan person:

- Föräldrar till sina barn?

Föräldrar ska medverka till att alltefter förmåga och levnadsförhållanden uppfylla barnets behov med hänsyn till dess anlag, begåvning, intressen och utvecklingsmöjligheter. Den förälder som barnet bor hos anses ha uppfyllt sin underhållsskyldighet i och med detta. Den andra föräldern ska betala underhållsbidrag.

- Barn till sina föräldrar?

Ett barn är skyldigt att bidra till föräldrarnas underhåll, om föräldrarna inte är i stånd att försörja sig själva och inte grovt har försummat sin underhållsskyldighet mot barnet. Man tar dock hänsyn till barnets egna levnadsförhållanden.

- En frånskild make till sin f.d. make?

Den make som ensam eller till övervägande del bär ansvaret för skilsmässa ska betala underhållsbidrag till den andra maken. Underhållsbidraget är anpassat till makarnas levnadsförhållanden. En förutsättning är att den andra makens tillgångar och förvärvsförmåga är otillräckliga. Är båda makarna lika ansvariga för skilsmässan, kan den make som inte kan försörja sig själv få underhållsbidrag, om det är skäligt med hänsyn till den andra makens behov, tillgångar och förvärvsförmåga. Underhållsskyldigheten kan begränsas i tiden. Om makarna gemensamt ansökt om skilsmässa, står det dem fritt att avtala att en av dem ska betala underhåll till den andra eller att båda ska avstå från krav på underhåll.

Till börjanTill början

- Andra?

Makar ska alltefter förmåga gemensamt bidra till att täcka behov som är skäliga med hänsyn till deras levnadsförhållanden. Även under bestående äktenskap kan därför den make som inte förvärvsarbetar kräva underhåll av den förvärvsarbetande maken. Om makarna lever i gemensamt hushåll ska underhållet i princip lämnas in natura. Sedan äktenskapet upphört ska underhållet lämnas i pengar.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Underhållsskyldigheten mot barn upphör när de kan försörja sig själva. Underhållsskyldigheten är inte knuten till någon viss ålder (t.ex. myndighetsåldern) , utan till barnets möjlighet att försörja sig självt. Barnets och föräldrarnas levnadsförhållanden är avgörande vid bedömningen av försörjningsförmågan.

3. I vilka fall är österrikisk lag tillämplig?

Underhållsskyldighet bedöms enligt österrikisk lag i följande fall:

 1. Om en underhållsberättigad under 21 år har hemvist i Österrike.
 2. Om en österrikisk medborgare under 21 år väcker talan om underhåll vid en österrikisk domstol, och även den underhållsskyldige är österrikare och har hemvist i Österrike.
 3. Om den make som begär underhåll är österrikisk medborgare och även den andra maken är eller har varit österrikare.
 4. Om den make som begär underhåll alltid har haft ett annat medborgarskap än den andra maken, eller ingen av dem längre har det ursprungliga gemensamma medborgarskapet, och båda har eller har haft hemvist i Österrike och en av dem fortfarande har hemvist i Österrike.
 5. Om ingen annan lag åberopas och ärendet har närmast anknytning till Österrike (se svaret på fråga 4).

4. Om österrikisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de österrikiska domstolarna?

 1. Underhåll mellan makar och frånskilda makar bedöms enligt lagen i det land där båda makarna är medborgare eller, om de inte längre är medborgare i samma land, lagen i det land där de båda senast var medborgare, om en av dem har behållit sitt medborgarskap. Om de inte har samma medborgarskap, eller om ingen av de två har behållit medborgarskapet, tillämpas lagen i det land där båda makarna har hemvist. Om de har hemvist i olika länder, tillämpas lagen i det land där båda sist hade hemvist, om en av dem fortfarande bor där. Om makarna aldrig har haft hemvist i samma land, eller om ingen av dem längre har hemvist i samma land, tillämpas lagen i det land till vilket makarna har den närmaste anknytningen.
 2. Underhåll till personer under 21 år bedöms enligt lagen i det land där de har hemvist, om det landet har anslutit sig till Haagkonventionen av den 24 oktober 1956 om tillämplig lag för underhållsskyldighet till barn.
 3. Underhåll från föräldrar till barn eller från barn till föräldrar bedöms enligt lagen i det land där barnet är medborgare, om barnet är äldre än 21 år eller inte har hemvist i ett land som har anslutit sig till ovannämnda Haagkonvention.
 4. Övriga krav på underhåll bedöms enligt lagen i det land till vilket kravet har närmast anknytning.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

I princip kan den underhållsskyldige och den underhållsberättigade avtala om underhållet utan medverkan av domstol. Är det fråga om underhåll till barn kan ett avtal också träffas inför barn- och ungdomsskyddsmyndigheten (Jugendwohlfahrtsträger). Kan parterna inte enas, måste den underhållsberättigade vända sig till lokal underrätt (Bezirksgericht).

Till börjanTill början

5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?

Man kan lämna in en ansökan till underrätten för minderåriga barns räkning med begäran om att underhållsskyldigheten ska fastställas.

Myndiga barn och övriga underhållsberättigade måste väcka talan om underhållsskyldighet hos underrätten, som prövar frågan i ett vanligt tvistemål.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

I princip måste varje person kräva underhållsbidrag i sitt eget namn. För ett minderårigt barn ska ansökan lämnas in av den rättsliga företrädaren.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Krav på underhåll handläggs på olika sätt (som tvistemål eller s.k. frivillig rättsvård) och i olika domstolar beroende på vem som är underhållsberättigad och vem som är underhållsskyldig. I princip är det de lokala underrätterna som är behöriga. Underhållskrav mellan makar prövas av den domstol som är behörig att pröva andra frågor om äktenskapet. Underhåll mellan föräldrar och barn prövas av den underrätt i vars domkrets den underhållsberättigade har hemvist eller, om den underhållsberättigade saknar fast hemvist i Österrike, där han eller hon uppehåller sig. Om den underhållsberättigade inte uppehåller sig i Österrike, prövas underhållsskyldigheten av den domstol i vars domkrets den underhållsberättigades rättsliga företrädare har hemvist. Om det rör sig om ett minderårigt barn och den rättsliga företrädaren inte har hemvist i Österrike, prövas frågan av den domstol i vars domkrets en av föräldrarna har hemvist eller, om det rör sig om en annan vårdnadshavare, domstolen på den ort där vårdnadshavaren senast hade hemvist i Österrike. I övriga fall prövas målet av underrätten i Wien (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Till börjanTill början

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

I mål om underhåll som handläggs som tvistemål får parterna i första instans föra talan själva eller låta sig företrädas av en valfri person. Om målet gäller ett belopp över 4 000 euro måste parterna dock, om de inte för talan själva, företrädas av en advokat. Om ärendet handläggs som ett ansökningsärende (frivillig rättsvård) krävs inget ombud, men man får anlita ett sådant.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

I både tvistemål och ärenden om frivillig rättsvård måste man vanligen betala domstolsavgifter. I lagen om domstolsavgifter (Gerichtsgebührengesetz) fastställs domstolsavgifternas nivå, som främst beror på underhållskravets storlek. Om sökanden är minderårig betalas domstolsavgifterna, oberoende av ärendet utgång, aldrig av den minderåriga sökanden utan alltid av den underhållsskyldige. Man bör höra sig för hos domstolen om vad det troligen kommer att kosta. Om sökandens ekonomiska resurser är otillräckliga, kan denne också få anstånd med betalningen av domstolsavgifterna enligt de allmänna villkoren för rättshjälp.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Det finns inga i lag fastställda regler för beräkning av underhåll till make eller barn. I rättspraxis har dock vissa procentsatser utvecklats som domstolarna kan använda som riktmärken när underhållets storlek fastställs. Har omständigheterna ändrats sedan domstolen fastställde underhållsbidraget, kan man ansöka om jämkning.

Till börjanTill början

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhållsbidrag betalas i princip kontant direkt till den underhållsberättigade (eller dennes bankkonto). Underhållsbidrag till barn betalas till den förälder som har hand om barnets dagliga vård och uppfostran.

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Om underhållsskyldigheten fastställts i en dom eller ett beslut från domstol eller i en offentlig handling, kan utmätning ske hos en underhållsskyldig som inte betalar.

Om en underhållsskyldig inte betalar underhåll till en minderårig kan detta även få straffrättsliga följder.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Jugendwohlfahrtsträger kan hjälpa den rättsliga företrädaren att kräva in underhållsbidrag till minderåriga barn, men annars hjälper det allmänna inte till med indrivningen

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Under vissa förhållanden kan domstolen bevilja bidragsförskott för minderåriga barn. Underhållet betalas då i förskott av staten, som sedan driver in underhållet från den underhållsskyldige genom utmätning.

Om villkoren för bidragsförskott är uppfyllda saknar det betydelse om den underhållsskyldige uppehåller sig i Österrike eller i något annat land.

Till börjanTill början

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Österrike?

En sökande i utlandet kan begära bistånd från en central eller lokal myndighet i sådana fall som omfattas FN-konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet
En sådan ansökan ska lämnas in till det ”förmedlande organet” i det land där sökanden bor. Det förmedlande organet skickar sedan ansökan och alla nödvändiga handlingar till det österrikiska ”mottagande organet” (Bundesministerium für Justiz, avdelning I 10). Bundesministerium für Justiz förmedlar i sin tur ansökan till behörig domstol (för väckande och utförande av talan samt verkställighet av en dom, ett beslut eller någon annan av domstol utfärdad handling).

Sökanden kan naturligtvis också vända sig direkt till den behöriga domstolen men måste i så fall själv se till att alla formella villkor uppfylls. De allmänna reglerna för att ansöka om rättshjälp gäller (se ”Rättshjälp i Österrike”).

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Se svaret på fråga 15.

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se svaret på fråga 15.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Österrike?

Se svaret på fråga 15.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Se svaret på fråga 15.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se svaret på fråga 15.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Österrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket