Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Oostenrijk

Laatste aanpassing: 03-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Oostenrijk

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Oostenrijks recht? 1.
2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is Oostenrijks recht van toepassing? 3.
4. Het recht van welk land passen Oostenrijkse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? 4.
5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht? 5.
5.A. Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing? 5.A.
6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige? 6.
7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie? 13.
14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen? Wat gebeurt er wanneer de verzoeker zijn verblijfplaats in Oostenrijk heeft, maar de schuldenaar in het buitenland? 14.
15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties? 18.
19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.

 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Oostenrijks recht?

Wie kan aanspraak maken op alimentatie jegens andere personen:

- kinderen jegens ouders?

Ouders moeten naar vermogen evenredig voorzien in de bij hun levensomstandigheden passende behoeften van het kind, met inachtneming van zijn aanleg, capaciteiten, voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheid. De ouder die de huishouding voert waarin het kind wordt verzorgd, levert op deze wijze zijn bijdrage. De andere ouder moet in de kosten van levensonderhoud voorzien.

- ouders jegens kinderen?

Het kind is aan zijn ouders, met inachtneming van zijn levensomstandigheden, alimentatie verschuldigd, voorzover de tot onderhoud gerechtigde niet in staat is zichzelf te onderhouden en voorzover hij niet ernstig is tekortgeschoten in zijn onderhoudsverplichtingen jegens het kind.

- gescheiden echtgenoten onderling?

De echtgenoot die alleen of grotendeels schuld heeft aan de echtscheiding, dient de andere echtgenoot van een gezien de levensomstandigheden van de echtgenoten passende alimentatie te voorzien, voorzover de inkomsten van de andere echtgenoot uit vermogen en de opbrengsten van de uitoefening van een beroep dat van hem - gelet op de omstandigheden - verwacht kan worden, niet toereikend zijn. Indien beide echtgenoten schuld hebben aan de echtscheiding, maar geen van beiden als hoofdschuldige kan worden aangewezen, kan aan de echtgenoot die zichzelf niet kan onderhouden een bijdrage in de kosten van levensonderhoud worden toegekend, voorzover dit gezien de behoeften en de vermogens- en inkomenssituatie van de andere echtgenoot billijk is. De bijdrageverplichting kan van tijdelijke aard zijn. Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming staat het de echtgenoten vrij om overeen te komen dat de ene echtgenoot alimentatie moet betalen aan de andere of dat zij wederzijds afzien van aanspraken op alimentatie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

- anderen?

Echtgenoten moeten gezamenlijk naar vermogen voorzien in de bij hun levensomstandigheden passende behoeften. Ook tijdens een bestaand huwelijk heeft de niet beroepsmatig werkzame echtgenoot jegens de beroepsmatig werkzame echtgenoot onderhoudsaanspraken. Wanneer de echtgenoten een gemeenschappelijke huishouding voeren, dient de alimentatie in principe in natura te worden voldaan. Na de ontbinding van het huwelijk moet de alimentatie in geld worden voldaan.

2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie?

De aanspraak op alimentatie van het kind eindigt wanneer het zelf in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien, wat niet afhangt van het bereiken van een bepaalde leeftijd (met name niet van het bereiken van de leeftijd van meerderjarigheid) , maar van de vraag of het kind in staat is zelf het geld te verdienen om de kosten van levensonderhoud te betalen. Bij de beoordeling van het vermogen om zelf in eigen levensonderhoud te voorzien zijn de levensomstandigheden van het kind en zijn ouders bepalend.

3. In welke gevallen is Oostenrijks recht van toepassing?

De alimentatie wordt beoordeeld naar Oostenrijks recht wanneer:

 1. de tot onderhoud gerechtigde persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, zijn gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft;
 2. een persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, bij een Oostenrijks gerecht een verzoek om alimentatie indient en de Oostenrijkse nationaliteit heeft en de alimentatieplichtige eveneens Oostenrijker is en zijn gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft;
 3. de echtgenoot die een verzoek om alimentatie indient, de Oostenrijkse nationaliteit heeft en ook de andere echtgenoot Oostenrijker is of was;
 4. de echtgenoot die een verzoek om alimentatie indient, steeds een andere nationaliteit had dan de andere echtgenoot of geen van hen meer de oorspronkelijk gezamenlijke nationaliteit bezit en beiden hun gewone verblijfplaats in Oostenrijk hebben of in Oostenrijk hebben gehad en een van hen nog steeds zijn gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft of
 5. volgens de verwijzingsnormen (zie het antwoord op vraag 4) geen ander recht bevoegd is en de binding met Oostenrijk het sterkst is.

4. Het recht van welk land passen Oostenrijkse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is?

 1. Voor de aanspraak op alimentatie van een echtgenoot of een gescheiden echtgenoot jegens de andere echtgenoot geldt het gemeenschappelijk personeel statuut (nationaal recht) van de echtgenoten en bij gebreke daarvan het laatste gemeenschappelijk personeel statuut, voorzover een van hen dit heeft behouden. Wanneer zij geen gemeenschappelijk personeel statuut hebben of geen van hen het heeft behouden, is het recht bepalend van het land waar beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben. Wanneer zij hun gewone verblijfplaats in verschillende landen hebben, dient het recht te worden toegepast van het land waar beiden hun laatste gewone verblijfplaats hebben gehad, voorzover een van hen deze nog steeds heeft. Wanneer zij nooit hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben gehad of geen van beiden zijn gewone verblijfplaats meer in dit land heeft, dient de alimentatievordering te worden beoordeeld volgens het recht van het land waarmee de sterkste binding bestaat.
 2. Voor de alimentatievordering van personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, geldt de wetgeving van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben wanneer dit land een verdragsluitende staat is van het Haagse Verdrag van 24 oktober 1956 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen.
 3. Voor alimentatievorderingen van ouders jegens het kind of van het kind jegens de ouders wanneer hij ouder is dan 21 jaar of zijn gewone verblijfplaats niet in een verdragsluitende staat van het bovengenoemde verdrag heeft, geldt het personeel statuut van het kind.
 4. Alle overige alimentatievorderingen worden beheerst door het recht van het land waarmee de sterkste binding bestaat.

5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht?

In principe kunnen de tot onderhoud verplichte en gerechtigde het buitengerechtelijk eens worden over de betalingsverplichting. Wanneer het om kinderalimentatie gaat, kunnen zij ook tot overeenstemming komen bij het jeugdwelzijnsorgaan. Wanneer zij geen overeenstemming bereiken, moet de tot onderhoud gerechtigde zich wenden tot het bevoegde Bezirksgericht (districtsrechtbank).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5.A. Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing?

Minderjarige kinderen kunnen bij het Bezirksgericht een verzoek indienen tot vastlegging van de kinderalimentatie in een procedure waaraan geen geschil ten grondslag ligt.

Meerderjarige kinderen en andere tot onderhoud gerechtigden moeten bij het Bezirksgericht een vordering tot betaling van alimentatie instellen, die wordt afgehandeld in de normale civielrechtelijke procedure.

6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige?

In principe moet iedere persoon uit eigen naam aanspraak maken op alimentatie. Voor een minderjarig kind moet de wettelijke vertegenwoordiger de desbetreffende verzoeken indienen.

7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is?

Aanspraken op alimentatie moet men - afhankelijk van de tot onderhoud gerechtigde en alimentatieplichtige - met behulp van verschillende procedures (procedures waaraan al dan niet een geschil ten grondslag ligt) en bij verschillende gerechten doen gelden. In principe geldt dat voor alimentatievorderingen het Bezirksgericht het bevoegde gerecht is. Voor alimentatievorderingen die voortvloeien uit een huwelijk is het gerecht bevoegd dat ook voor geschillen omtrent het huwelijk zelf bevoegd is. Het verzoek om alimentatie in een ouder-kindrelatie kan worden ingediend bij het Bezirksgericht in het ressort waar de tot onderhoud gerechtigde zijn gewone verblijfplaats en, bij gebreke daarvan in Oostenrijk, zijn verblijfplaats heeft. Bij gebreke van een dergelijke verblijfplaats in Oostenrijk, is het gerecht bevoegd in het ressort waar de wettelijke vertegenwoordiger zijn gewone verblijfplaats heeft. Bij gebreke van een dergelijke verblijfplaats in Oostenrijk en wanneer het om een minderjarige gaat, is het gerecht bevoegd in het ressort waar een van de ouders zijn gewone verblijfplaats heeft en wanneer het om een andere persoon gaat wiens verzorging aan iemand anders is toevertrouwd, het gerecht in het ressort waar zich zijn laatste gewone verblijfplaats bevindt. In alle overige gevallen is het Bezirksgericht Innere Stadt Wien bevoegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken?

In alimentatiezaken die in een "streitiges Erkenntnisverfahren" (procedure waaraan een geschil ten grondslag ligt) worden afgewikkeld, kan iedere partij in eerste aanleg haar eigen zaken behartigen of zich door een persoon naar keuze laten vertegenwoordigen. Wanneer het echter een vordering van meer dan 4 000 euro bedraagt, mogen de partijen zich – wanneer zij niet zichzelf vertegenwoordigen – slechts laten vertegenwoordigen door een advocaat. Wanneer de kwestie in een "außerstreitiges Verfahren" (procedure waaraan geen geschil ten grondslag ligt) wordt afgehandeld, is vertegenwoordiging niet vereist, maar wel toegestaan.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Zowel aan procedures waaraan een geschil ten grondslag ligt als aan procedures waarin dit niet het geval is, zijn normaal gesproken gerechtskosten verbonden. De hoogte van de gerechtskosten is geregeld in het Gerichtsgebührengesetz (wet op de gerechtskosten) en deze zijn voornamelijk gebaseerd op de waarde van de alimentatievordering. Bij minderjarige verzoekers dienen de gerechtskosten – onafhankelijk van de beslissing – nooit door de minderjarige verzoeker, maar altijd door de alimentatieplichtige te worden betaald. Bij het gerecht kan men per geval informeren naar de te verwachten hoogte van de kosten. Wanneer de financiële middelen van de verzoeker niet toereikend zijn, kan hij op grond van de algemene regels voor rechtsbijstand ook uitstel van betaling krijgen voor de gerechtskosten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

Noch voor de partneralimentatie noch voor de kinderalimentatie bestaan concrete wettelijke regelingen voor de bepaling van de hoogte van de uitkering. Op basis van jurisprudentie zijn echter percentages ontwikkeld waarop de beslissingsorganen zich bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie kunnen baseren. Wanneer de omstandigheden na de vaststelling van de alimentatie door een gerecht zijn gewijzigd, kan worden verzocht om een nieuwe vaststelling.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Alimentatie dient in principe in geld en rechtstreeks aan de tot onderhoud gerechtigde (of op diens bankrekening) te worden voldaan. Kinderalimentatie moet worden voldaan aan de ouder door wie het kind wordt verzorgd en opgevoed.

12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen?

Wanneer de onderhoudsverplichting bij een door het gerecht gegeven beslissing of in een authentieke akte werd vastgesteld, kan jegens de alimentatieplichtige tot executie worden overgegaan wanneer hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Wanneer een alimentatieplichtige zijn betalingsverplichting jegens een minderjarige niet nakomt, kan dit zelfs strafrechtelijke gevolgen voor hem hebben.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie?

Uitsluitend bij minderjarige kinderen helpt het jeugdwelzijnsorgaan van de deelstaat de wettelijke vertegenwoordiger bij de inning van alimentatievorderingen.

14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen? Wat gebeurt er wanneer de verzoeker zijn verblijfplaats in Oostenrijk heeft, maar de schuldenaar in het buitenland?

In bepaalde gevallen kan het gerecht alimentatievoorschotten voor minderjarige kinderen toekennen. De alimentatie wordt in deze gevallen door de staat in de vorm van een voorschot betaald en de achterstallige alimentatie wordt van de schuldenaar door middel van executie geïnd.

Wanneer aan de voorwaarden voor de toekenning van een alimentatievoorschot is voldaan, maakt het geen verschil of de alimentatieplichtige in Oostenrijk of in een ander land verblijft.

15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie?

Een verzoeker die in het buitenland verblijft, kan slechts in gevallen die vallen onder de VN-conventie van 20 juni 1956 inzake het innen in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud, aanspraak maken op hulp van een (centrale of lokale) instantie. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de verzendingsinstantie van het land waar de verzoeker woont. Het verzoek met alle vereiste bescheiden wordt vervolgens door de buitenlandse verzendingsinstantie verzonden aan de Oostenrijkse ontvangende instantie (Bundesministerium für Justiz, afdeling I 10). Het Bundesministerium für Justiz stuurt het verzoek vervolgens door naar het bevoegde gerecht (voor het inleiden en voeren van een alimentatieprocedure of de tenuitvoerlegging van een beslissing of een andere gerechtelijke titel tot betaling van alimentatie).

De verzoeker kan zich natuurlijk ook rechtstreeks tot het bevoegde gerecht wenden. In dit geval moet hij er echter zelf voor zorgen dat aan alle formele vereisten wordt voldaan. Op grond van de algemeen geldende voorwaarden kan ook aanspraak worden gemaakt op rechtsbijstand (zie “Rechtsbijstand – Oostenrijk”).

16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Zie het antwoord op vraag 15

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Zie het antwoord op vraag 15

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Zie het antwoord op vraag 15

19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties?

Zie het antwoord op vraag 15

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Zie het antwoord op vraag 15

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Oostenrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 03-05-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk