Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 04-04-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Austrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kāda ir jēdzienu “uzturlīdzekļi” un “uzturs” būtība atbilstoši Austrijas nacionālajām tiesībām? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļus? 2.
3. Kuros gadījumos Austrijas likums (tiesības) ir piemērojams? 3.
4. Ja Austrijas likums (tiesības) nav piemērojams, kuras valsts tiesības Austrijas tiesas piemēros? 4.
5. Vai prasītājam (pieteicējam) jāvēršas kādā īpašā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē (centrālā vai reģionālā) vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? 5.
5.A. Kādā veidā es varu vērsties pie šīs organizācijas, valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālās), lai saņemtu uzturlīdzekļus un kāda ir kārtība? 5.A.
6. Vai prasība var tikt iesniegta cita radinieka, tuvinieka, nepilngadīgas personas vārdā? 6.
7. Ja persona, kas vēlas saņemt uzturlīdzekļus (uzturu vai līdzekļus uzturam) plāno iesniegt tiesā prasību, kādā veidā viņa uzzina, kurai tiesai šī lieta ir piekritīga? 7.
8. Vai prasītājam (pieteicējam) līdz lietas izskatīšanai tiesā ir jāveic kādi samierināšanas pasākumi, kas vērsti uz lietas ārpustiesas atrisināšanu? (piemēram, ar jurista palīdzību, īpašā organizācijā vai valsts pārvaldes iestādē (centralizētā vai reģionālā, u.tml.)? Ja nē, tad kāda ir kārtība? 8.
9. Vai pieteicējam (prasītājam) ir jāiemaksā nodeva par lietas izskatīšanu tiesā? Ja tā, kāds ir tās aptuvenais apmērs? Ja prasītājam nav pietiekamu finanšu līdzekļu, vai viņš/viņa var prasīt juridisko palīdzību, lai segtu tiesāšanās izdevumus? 9.
10. Kāda veida uzturlīdzekļi (uzturs, līdzekļi uzturam) visdrīzāk tiesas ceļā tiks piespriesti? Ja prasība ir apmierināma, kādā veidā tiek noteikts piespriesto uzturlīdzekļu (uztura ,līdzekļu uzturam) apmērs? Vai tiesas lēmums par piespriestajiem uzturlīdzekļiem (uzturu, līdzekļiem uzturam) var tikt pārskatīts, pamatojoties uz izmaiņām personas mantiskajā stāvoklī vai ģimenes apstākļos? 10.
11. Ja uzturlīdzekļu parādnieks labprātīgi nemaksā uzturlīdzekļus, kādi (piespiedu) pasākumi var tikt veikti, lai uzturlīdzekļi tiktu maksāti? 11.
12. Ja uzturlīdzekļu parādnieks labprātīgi nemaksā uzturlīdzekļus, kādi (piespiedu) pasākumi var tikt veikti, lai uzturlīdzekļi tiktu maksāti? 12.
13. Vai pastāv organizācija vai valsts pārvaldes iestāde (centralizēta vai reģionāla), kas palīdzētu man iegūt uzturlīdzekļus? 13.
14. Vai minētā iestāde vai organizācija var aizstāt parādnieku un pati izmaksāt uzturlīdzekļus pilnā apmērā vai daļā parādnieka vietā? Kas notiek, ja pieteicējs (prasītājs) atrodas Austrijā un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī? 14.
15. Vai pieteicējs var lūgt organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centralizētas vai reģionālas) palīdzību Austrijā? 15.
16. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts iestādi (centrālo vai reģionālo)? 16.
17. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālas)? 17.
18. Vai pieteicējs (prasītājs) var tieši iesniegt pieteikumu Austrijas organizācijai vai valsts pārvaldes iestādei (centrālai vai reģionālai)? 18.
19. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizācija vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai reģionālo)? 19.
20. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālās)? 20.

 

1. Kāda ir jēdzienu “uzturlīdzekļi” un “uzturs” būtība atbilstoši Austrijas nacionālajām tiesībām?

Kurām personām ir pienākums uzturēt citu personu:

- vecākiem bērnus ?

Vecākiem samērīgi ar savām spējām un atbilstoši apstākļiem ir nepieciešams piedalīties bērna vajadzību apmierināšanā, ņemot vērā viņa dotības, spējas, tieksmes un attīstības iespējas. Tas vecāks, kurš vada mājsaimniecību, kur bērns dzīvo, šādā veidā dod savu ieguldījumu. Otram vecākam ir jāveic uzturlīdzekļu maksājumi.

- bērniem vecākus?

Bērns apgādā savus vecākus ar uzturu, ņemot vērā apstākļus, vai vecāki, kas tiesīgi saņemt uzturu, nespēj sevi apgādāt un nav rupji pārkāpuši uzturēšanas pienākumu pret savu bērnu.

- bijušajam laulātajam bijušo laulāto?

Laulātajam, kurš ir vainīgs vai daļēji vainīgs šķirtajā dzīvē, ir jāapgādā otrs laulātais ar uzturu, kas atbilst laulātā apstākļiem, ja paredzamie ienākumi no īpašumiem un no darba ienākumiem normālos apstākļos nav pietiekami. Ja abi laulātie ir vienādi līdzvainīgi laulības šķiršanā, tad tam laulātajam, kurš nespēj sevi apgādāt, var piespriest uzturlīdzekļus, ja tas ir pamatots ar šī laulātā vajadzībām un mantas stāvokli. Uzturlīdzekļi var tikt piespriesti uz noteiktu termiņu. Ja abi laulātie ir piekrituši laulības šķiršanai, laulātie var brīvi vienoties par to, vai viens otram maksās uzturlīdzekļus, vai par to, ka laulātie savstarpēji atteiksies izvirzīt prasības par uzturlīdzekļiem.

- citi?

Laulātajiem kopīgi jārūpējas par savu vajadzību apmierināšanu atbilstoši apstākļiem un to spējām. Kamēr laulātie ir precējušies, nestrādājošajam laulātajam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no strādājošā laulātā. Ja laulātie dzīvo kopā, principā uzturs tiek nodrošināts pats par sevi. Ja laulības attiecības ir izbeigtas, uzturlīdzekļus nodrošina naudas izteiksmē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļus?

Bērnu tiesības saņemt uzturlīdzekļus izbeidzas brīdī, kad viņi ir spējīgi uzturēt paši sevi, un tas nav atkarīgs no noteikta vecuma sasniegšanas (jo sevišķi, ne ar pilngadības sasniegšanu), bet gan ar brīdi, kad bērns spēj pats nopelnīt līdzekļus sevis uzturēšanai. Bērna un vecāku apstākļi tiek ņemti par pamatu, lai novērtētu, vai bērns spēj sevi uzturēt.

3. Kuros gadījumos Austrijas likums (tiesības) ir piemērojams?

Uzturlīdzekļu apmērs tiek noteikts atbilstoši Austrijas likumam, ja:

 1. persona, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, vēl nav sasniegusi 21 gada vecumu un viņas pastāvīgā dzīvesvieta ir Austrijā;
 2. persona, kura vēl nav sasniegusi 21 gada vecumu un tai ir Austrijas pilsonība, ir iesniegusi Austrijas tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, un personai, kuras pienākums ir maksāt uzturlīdzekļus, arī ir Austrijas pilsonība un tās pastāvīgā dzīvesvieta ir Austrijā;
 3. laulātajam, kurš ir iesniedzis prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, ir Austrijas pilsonība, un arī otrs laulātais ir vai bija Austrijas pilsonis;
 4. laulātais, kurš ir iesniedzis prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, un kuram vienmēr ir bijusi cita pilsonība nekā otram laulātajam, vai arī kurš nav saglabājis sākotnējo kopīgo pilsonību, un abu pastāvīgā dzīvesvieta ir vai arī ir bijusi Austrija, un joprojām vienam no viņiem pastāvīgā dzīvesvieta ir Austrijā; vai
 5. saskaņā ar noteikumiem, kuri regulē piemērojamos tiesību aktus, nevienu citu likumu nevar izmantot (sk. atbildi uz 4. jautājumu), un pastāv ciešākā saikne ar Austriju.

4. Ja Austrijas likums (tiesības) nav piemērojams, kuras valsts tiesības Austrijas tiesas piemēros?

 1. Laulātā vai šķirtā laulātā prasība par uzturlīdzekļu piedziņu pret otru tiek pakļauta laulāto kopīgam personas statusam (domicila tiesība); vai tās neesamības gadījumā, - pēdējam kopīgam personas statusam, ja kāds no viņiem to ir saglabājis. Ja viņiem nav kopīgs personas statuss vai neviens no viņiem to nav saglabājis, noteicošie būs tās valsts tiesību akti, kurā abiem laulātajiem ir pastāvīgā dzīvesvieta. Ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās valstīs, būs piemērojami tās valsts tiesību akti, kurā abiem bija pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta, pie tam, ja viens no viņiem to ir saglabājis. Ja viņiem pastāvīgā dzīvesvieta nekad nav bijusi vienā valstī vai nevienam no viņiem nav vairs šajā valstī saglabāta pastāvīgā dzīvesvieta, prasība par uzturlīdzekļu piedziņu tiks izskatīta atbilstoši  tās valsts likumiem, ar kuru pastāv visciešākā saikne.
 2. Personu, kuras ir jaunākas par 21 gada vecumu, prasība par uzturlīdzekļu piedziņu, tiek pakļautas tās valsts likumiem, kurā ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta, ja šī valsts ir līgumvalsts 1956. gada 24. oktobra Hāgas Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami bērnu uzturēšanai.
 3. Vecāku prasība par uzturlīdzekļu piedziņu no bērna vai otrādi, ja bērns ir vecāks par 21 gadu, vai viņa pastāvīgā dzīvesvieta nav nevienā no iepriekš minētās konvencijas līgumvalstīm, ir pakļauta bērna personas statusam.
 4. Visas citas prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ir pakļautas tās valsts likumiem, ar kuru pastāv visciešākā saikne.

5. Vai prasītājam (pieteicējam) jāvēršas kādā īpašā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē (centrālā vai reģionālā) vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus?

Principā uzturlīdzekļu parādnieks un persona, kura ir tiesīga saņemt uzturlīdzekļus, par maksājumu saistībām var vienoties ārpus tiesas. Ja ir iesaistīti bērna uzturlīdzekļi, vienošanās var tikt panākta, apspriežoties ar Jaunatnes Labklājības amatpersonu. Ja vienošanās netiek panākta, personai, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ir jāvēršas kompetentajā rajona tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5.A. Kādā veidā es varu vērsties pie šīs organizācijas, valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālās), lai saņemtu uzturlīdzekļus un kāda ir kārtība?

Nepilngadīgie bērni var lūgt rajona tiesu noteikt uzturlīdzekļus bērnam bezstrīdus procesā.

Bērni, kuri sasnieguši pilngadību, un pārējie, kam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, var celt prasību vispārējā kārtībā par uzturlīdzekļu piedziņu saskaņā ar civillikumu.

6. Vai prasība var tikt iesniegta cita radinieka, tuvinieka, nepilngadīgas personas vārdā?

Principā katrai personai pašai savā vārdā ir jāiesniedz prasība par uzturlīdzekļu piedziņu. Nepilngadīgo personu lietā likumiskais pārstāvis iesniedz attiecīgo prasības pieteikumu.

7. Ja persona, kas vēlas saņemt uzturlīdzekļus (uzturu vai līdzekļus uzturam) plāno iesniegt tiesā prasību, kādā veidā viņa uzzina, kurai tiesai šī lieta ir piekritīga?

Prasības par uzturlīdzekļu piedziņu atkarībā no tā, kam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, un kas ir parādnieks, var tikt iesniegtas daudzās tiesās un izmantojot dažādus procesus (prasības tiesvedību vai bezstrīdus procesu). Princips ir šāds: prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ir piekritīgas rajona tiesai. Prasības par uzturlīdzekļu piedziņu, kas izriet no laulības attiecībām, ir piekritīgas tiesai, kas pati par sevi ir kompetenta izskatīt strīdus, kas izriet no laulības attiecībām. Prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, kas izriet no vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām, var iesniegt rajona tiesā, kuras jurisdikcijas teritorijā ir personas, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, pastāvīgā dzīvesvieta, vai uzturēšanas vieta, ja viņš nav ieguvis pastāvīgu dzīvesvietu Austrijā. Ja persona nedzīvo Austrijā, ir kompetenta tā tiesa, kuras jurisdikcijas teritorijā ir likumiskā pārstāvja pastāvīgā dzīvesvieta, un ja likumiskais pārstāvis nedzīvo Austrijā un nepilngadīga persona ir iesaistīta procesā, tiesa, kuras jurisdikcijas teritorijā vienam no vecākiem ir pastāvīgā dzīvesvieta, būs kompetenta; ja alternatīvi kāds, kas ir ieteikts kā audžu vecāks, ir iesaistīts procesā, būs kompetenta tā Austrijas tiesa, kuras jurisdikcijas teritorijā ir viņa pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta, pretējā gadījumā kompetenta būs Vīnes Centrālā rajona tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Vai prasītājam (pieteicējam) līdz lietas izskatīšanai tiesā ir jāveic kādi samierināšanas pasākumi, kas vērsti uz lietas ārpustiesas atrisināšanu? (piemēram, ar jurista palīdzību, īpašā organizācijā vai valsts pārvaldes iestādē (centralizētā vai reģionālā, u.tml.)? Ja nē, tad kāda ir kārtība?

Jautājumos par uzturlīdzekļiem, kuri tiek izskatīti strīdus procesā, pirmajā instancē katra no pusēm var sevi pārstāvēt pati vai arī var būt pārstāvēta; ja lieta saistīta ar naudu vai vērtību naudas izteiksmē, kas pārsniedz 4 000 EUR, tad puses, ja tās nepārstāv sevi pašas, pārstāv tikai advokāts. Ja lieta tiek izskatīta bezstrīdus procesā, tad pārstāvība nav obligāta, taču tā ir pieļaujama.

9. Vai pieteicējam (prasītājam) ir jāiemaksā nodeva par lietas izskatīšanu tiesā? Ja tā, kāds ir tās aptuvenais apmērs? Ja prasītājam nav pietiekamu finanšu līdzekļu, vai viņš/viņa var prasīt juridisko palīdzību, lai segtu tiesāšanās izdevumus?

Parasti kā prasības tiesvedībā, tā arī bezstrīdus procesā ir jāsedz tiesas izdevumi. Izdevumu apmērs ir paredzēts Tiesas izdevumu likumā, kas būtībā tiek ņemts vērā, arī prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja pieteicējs (prasītājs) ir nepilngadīga persona, neatkarīgi no lēmuma tiesas izdevumus vienmēr segs persona, kura ir atbildīga par uzturlīdzekļu izmaksu, taču tos nesegs nepilngadīga persona. Par iespējamo izdevumu apmēru vajadzētu vērsties tiesā katrā atsevišķā gadījumā. Ja prasītāja finansiālais stāvoklis nav pietiekamas, tad saskaņā ar vispārīgiem juridiskās palīdzības noteikumiem, viņam tiek piešķirts laiks tiesas izdevumu segšanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Kāda veida uzturlīdzekļi (uzturs, līdzekļi uzturam) visdrīzāk tiesas ceļā tiks piespriesti? Ja prasība ir apmierināma, kādā veidā tiek noteikts piespriesto uzturlīdzekļu (uztura ,līdzekļu uzturam) apmērs? Vai tiesas lēmums par piespriestajiem uzturlīdzekļiem (uzturu, līdzekļiem uzturam) var tikt pārskatīts, pamatojoties uz izmaiņām personas mantiskajā stāvoklī vai ģimenes apstākļos?

Nepastāv konkrētas tiesību normas laulāto vai bērnu uzturlīdzekļu aprēķinam. Tomēr tiesu praksē ir noteiktas salīdzināmas likmes, pēc kurām institūcijas var orientēties, aprēķinot uzturlīdzekļu apmēru. Ja pēc tiesas piespriestajiem uzturlīdzekļiem ir mainījušies apstākļi, pastāv iespēja griezties ar lūgumu pārskatīt aprēķinu.

11. Ja uzturlīdzekļu parādnieks labprātīgi nemaksā uzturlīdzekļus, kādi (piespiedu) pasākumi var tikt veikti, lai uzturlīdzekļi tiktu maksāti?

Principā uzturlīdzekļus izmaksā tieši personai, kurai ir tiesības saņemt tos (vai ieskaitot viņas/viņa bankas kontā). Bērna uzturlīdzekļi ir jāizmaksā tam vecākam, kurš bērnu kopj un audzina.

12. Ja uzturlīdzekļu parādnieks labprātīgi nemaksā uzturlīdzekļus, kādi (piespiedu) pasākumi var tikt veikti, lai uzturlīdzekļi tiktu maksāti?

Ja uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums ir noteikts ar tiesas spriedumu, lēmumu vai publisku dokumentu, uzturlīdzekļu parādnieks, kurš nepilda savas maksājumu saistības, ir pakļauts piespiedu izpildes procesam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja uzturlīdzekļu parādnieks nepilda savas maksājumu saistības pret nepilngadīgo personu, pret viņu varētu pat tikt ierosināta kriminālvajāšana.

13. Vai pastāv organizācija vai valsts pārvaldes iestāde (centralizēta vai reģionāla), kas palīdzētu man iegūt uzturlīdzekļus?

Tikai nepilngadīgo personu lietā provinces Jaunatnes Labklājības amatpersona piedalās kā likumiskais pārstāvis prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu.

14. Vai minētā iestāde vai organizācija var aizstāt parādnieku un pati izmaksāt uzturlīdzekļus pilnā apmērā vai daļā parādnieka vietā? Kas notiek, ja pieteicējs (prasītājs) atrodas Austrijā un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī?

Zināmos apstākļos tiesa var piespriest izmaksāt avansā uzturlīdzekļus nepilngadīgajām personām. Šajos gadījumos uzturlīdzekļus avansā izmaksās valdība, un uzturlīdzekļu parāds tiks atgūts no uzturlīdzekļu parādnieka.

Ja ir izpildīti noteikumi uzturlīdzekļu avansa saņemšanai, nav nekādas starpības, vai uzturlīdzekļu parādnieks dzīvo Austrijā vai citā valstī.

15. Vai pieteicējs var lūgt organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centralizētas vai reģionālas) palīdzību Austrijā?

Pieteicējs (prasītājs), kurš uzturas Austrijā, var lūgt iestādes palīdzību (centralizēta vai reģionāla) tikai tajos gadījumos, kas atbilst 1956. gada 20. jūnija ANO konvencijai par uzturlīdzekļu piedziņu ārvalstīs. Tāda veida iesniegums ir jāiesniedz tās valsts nosūtītājiestādē, kur pieteicējs (prasītājs) dzīvo. Pēc tam šī ārvalsts nosūtītājiestāde pārsūtīs iesniegumu kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem uz Austrijas saņēmējas iestādi (Federālo Tieslietu ministriju, (Bundesministerium für Justiz) DeutschEnglishfrançaisDepartaments I 10.). Federālā Tieslietu ministrija nodos iesniegumu kompetentajai tiesai (uzturlīdzekļu procesa ierosināšanai un izskatīšanai vai sprieduma izpildei, vai kādas citas tiesiskas darbības veikšanai sakarā ar uzturlīdzekļiem).

Pieteicējs (prasītājs), protams, var arī tieši vērsties kompetentajā tiesā. Šajā gadījumā viņam pašam ir jārūpējas par visu formālu prasību ievērošanu. Ir iespējams arī lūgt juridisko palīdzību (sk. Juridiskā palīdzība – Austrija”).

16. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts iestādi (centrālo vai reģionālo)?

Sk. atbildi uz 15. jautājumu.

17. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālas)?

Sk. atbildi uz 15. jautājumu.

18. Vai pieteicējs (prasītājs) var tieši iesniegt pieteikumu Austrijas organizācijai vai valsts pārvaldes iestādei (centrālai vai reģionālai)?

Sk. atbildi uz 15. jautājumu.

19. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizācija vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai reģionālo)?

Sk. atbildi uz 15. jautājumu.

20. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālās)?

Sk. atbildi uz 15. jautājumu.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-04-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste