Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Slovakien

Senaste uppdatering: 27-04-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Slovakien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Domare 1.
2. Åklagare 2.
3. Domstolstjänstemän 3.
4. Stämningsmän 4.
5. Advokater 5.
6. Notarier 6.

 

1. Domare

Domare företräder domstolsväsendet. De fattar beslut inom ramen för de slovakiska domstolarnas behörighet. Domstolarnas beslut rör civilrättsliga och straffrättsliga ärenden. De granskar också om den offentliga förvaltningens beslut är lagenliga samt om offentliga organs beslut, åtgärder eller annat agerande överensstämmer med lagstiftningen.

Enligt Slovakiens författning är domarna oberoende och deras avgöranden ska följa författningen, internationella överenskommelser och lagstiftningen.

Domare utses och avsätts av Slovakiens president, på förslag av statliga rättsrådet. De utses på obestämd tid.

En slovakisk medborgare kan utses till domare om denne:

 1. har fyllt trettio år vid utnämningstillfället,
 2. har avslutat juridisk högskoleutbildning,
 3. har full rättslig handlingsförmåga och inte av hälsoskäl är förhindrad att vara domare,
 4. är ostraffad och har för domaryrket lämpliga moraliska egenskaper,
 5. är bosatt i Slovakien,
 6. har genomgått särskilt uttagningsprov,
 7. har godkänts vid ett urvalsförfarande.

Vid tillträdet svär domare domareden inför Slovakiens president.

I domarlagen regleras de rättigheter och skyldigheter för domare och stat som börjar gälla vid en domares tillsättning och upphör att gälla när denne skiljs från tjänsten. Staten företräds i detta fall av justitieministeriet.

Domararbetet bedrivs yrkesmässigt. Det är oförenligt med andra offentliga uppdrag, med annan statlig anställning, med näringsverksamhet, funktioner i affärsdrivande juridisk persons lednings- eller kontrollorgan, annan ekonomisk verksamhet eller förvärvsverksamhet. Undantag utgör förvaltning av egen egendom, vetenskaplig, pedagogisk, litterär eller konstnärlig verksamhet och medlemskap i statliga rättsrådet.

Till börjanTill början

Domarnas lönevillkor regleras i lag.

En domare kan överföras till annan domstol, men endast med dennes samtycke eller efter beslut av disciplinära rådet.

Endast efter författningsdomstolens godkännande kan en domare åtalas eller tas i förvar. Utan sådant godkännande är detta omöjligt så länge domaren fortsätter att utöva sin ämbete.

2. Åklagare

Slovakiens åklagarmyndighet har till uppgift att skydda såväl fysiska och juridiska personers som statens rättigheter och i lag skyddade intressen.

Åklagarmyndigheten leds av statsåklagaren som utses och avsätts av presidenten, på förslag av regeringen.

Myndigheten är ett självständigt statligt organ under statsåklagarens ledning, där de enskilda åklagarna har över- eller underordnade funktioner.

Statsåklagaren utser åklagare för tillsvidaretjänst på viss åklagarenhet.

En slovakisk medborgare kan utses till åklagare om denne:

 1. har fyllt trettio år vid utnämningstillfället,
 2. har avslutat juridisk högskoleutbildning,
 3. har full rättslig handlingsförmåga,
 4. är ostraffad och har för åklagaryrket lämpliga moraliska egenskaper,
 5. behärskar slovakiska,
 6. är bosatt i Slovakien,
 7. inte är medlem i ett politiskt parti eller en politisk rörelse,
 8. har genomgått särskilt åklagarprov,
 9. samtycker till åklagartjänst på viss åklagarenhet.

Åklagarna företräder åklagarmyndigheten i brottmål (åtal, brottmåls lagenlighet etc.). Ett annat område är icke straffrättsliga angelägenheter, där åklagare ska driva åtal, tillse att offentliga myndigheter följer lagen, förbereda och delta i brottsförebyggande åtgärder.

Till börjanTill början

Åklagare får inte inneha andra offentliga uppdrag. De får heller inte inneha andra avlönade uppdrag, bedriva näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet. Undantag utgör förvaltning av egen egendom, vetenskaplig, pedagogisk, föreläsande, litterär, publicistisk eller konstnärlig verksamhet. Åklagare får också ha uppdrag i åklagarnas yrkesorganisation och i juridiska akademin (Justičná akadémia).

Åklagarnas lönevillkor regleras i lag.

3. Domstolstjänstemän

Domstolstjänstemän kan indelas i:

 1. domstolsnotarier,
 2. domstolssekreterare,
 3. förlikningstjänstemän och övervakare (enbart brottsärenden).

Domstolstjänstemän är statsanställda som uppfyller de rättsliga kraven på statlig tjänst. För tjänst som domstolssekreterare krävs gymnasiexamen. Endast för domstolsnotarier krävs avslutad juridisk högskoleutbildning.

Med domares fullmakt får domstolsnotarier handha civilrättsliga domstolsärenden och fatta självständiga beslut inom de av lagen fastställda ramarna. De får exempelvis besluta vid ansökningar om betalningsförelägganden, i arvsmål, exekutionsförfaranden, arkivering eller utlämnande av handlingar. De beslutar också i mål och ärenden, främst i fråga om bevisning och handläggning, exempelvis beslut om böter, kostnader för bevisning, domstolsavgifter och vilandeförklaring.

Domstolsnotarier kan självständigt förbereda förhandlingar, utreda möjligheterna till tredskodom, fastställa rättigheter eller dispenser och förbereda domsförslag.

Enligt civilprocesslagen överklagas en domstolstjänstemans beslut på samma sätt som ett domstolsbeslut. Överklagandet av ett sådant beslut kan bifallas av domare. Bifaller domaren inte överklagandet i alla stycken, överförs ärendet till domstol i nästa instans.

Till börjanTill början

Domstolsnotarier är statstjänstemän.

4. Stämningsmän

Stämningsmännen är statligt utsedda tjänstemän med befogenhet att verkställa domstolsavgöranden och andra beslut.

De utför sina verkställighetsuppgifter opartiskt och oberoende. I sitt arbete är de enbart bundna av den slovakiska författningen, grundlagar, internationella avtal, lagar och andra författningar om deras verksamhet samt domstolsavgöranden som meddelats i verkställighetsförfaranden.

Vid utförandet av sina verkställighetsuppgifter har de ställning som statliga tjänstemän och verkställighetsåtgärderna betraktas som myndighetsutövning.

Stämningsmännen utses av justitieministern. Vid utnämningen anges vilket kontor de ska knytas till.

För att kunna bli stämningsman måste man ha full rättslig handlingsförmåga, avslutad juridisk högskoleutbildning, vara ostraffad, ha arbetat minst tre år med verkställighetsverksamhet eller verkställighet av domstolsavgöranden samt ha genomgått särskilt prov för stämningsmän. För att bli stämningsman får man inte ha avsatts som stämningsman, ha strukits ur advokatregistret eller ha avsatts som notarie, åklagare eller domare.

Tjänsten är oförenlig med annan anställning, näringsverksamhet, ställning i handelsbolags eller kooperativs ledning eller annan förvärvsverksamhet. Undantag utgör vetenskaplig, pedagogisk, litterär eller konstnärlig och publicistisk verksamhet.

En stämningsmans verkställighetsåtgärder förutsätter att de godkänts av en verkställighetsdomstol.

För arbetet erhålls arvode samt ersättning för kontantutgifter och arbetad tid. Beloppen fastställs i justitieministeriets föreskrifter.

Till börjanTill början

Stämningsmännen har en självständig sammanslutning (Slovenská komora exekútorov). Denna och dess organ ska skydda yrkeskårens intressen, övervaka stämningsmännens verksamhet men har även andra och i lag fastställda uppgifter.

Statlig tillsyn över sammanslutningens och stämningsmännens verksamhet utövas av justitieministeriet.

Stämningsmän kan bli föremål för disciplinstraff, om de bryter mot reglerna för verksamheten, bryter mot yrkeseden, undergräver respekten för yrket eller trots varningar fortsätter med verksamhet som är oförenlig med tjänsten.

5. Advokater

Yrkesutövande advokater kan ge följande former av juridisk hjälp: som biträde vid förfaranden inför domstol, offentliga organ eller andra rättssubjekt, försvar i brottmål, juridisk rådgivning, upprättande av juridiska handlingar, egendomsförvaltning respektive andra former av juridisk rådgivning och hjälp. Detta är stadigvarande arbetsuppgifter som utförs mot arvode.

Som advokat måste man vara registrerad hos slovakiska advokatsamfundet. I sitt arbete är advokater bara bundna av lagstiftningen och klientens anvisningar, under förutsättning att de inte är lagstridiga. Advokatyrket är ett fritt yrke som ska utövas inom lagens ramar.

För att kunna registreras hos advokatsamfundet måste man ha full rättslig handlingsförmåga, avslutat juridisk högskoleutbildning, ha minst tre års yrkeserfarenhet som biträdande jurist hos en advokat, ha advokatexamen, vara ostraffad, inte vara föremål för disciplinåtgärd i form av strykning ur advokatregistret eller registret över biträdande jurister, inte vara föremål för uteslutning i annat juridiskt yrke samt ha avlagt ed inför advokatsamfundets ordförande.

Till börjanTill början

En advokat får inte inneha annan anställning och inte heller utöva verksamhet som är oförenlig med advokatyrkets karaktärer och etiska principer. Undantag utgör pedagogisk, publicistisk, litterär, vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet.

I sitt arbete ska advokaten skydda och hävda klientens rättigheter och intressen samt följa dennes anvisningar. Om dessa strider mot gällande lagstiftning, är advokaten inte skyldig att följa dem och ska upplysa klienten om detta. I tjänsten ska en advokat arbeta ärligt och samvetsgrant, enträget utnyttja alla rättsliga möjligheter och göra allt som denne anser gynnar klienten. Advokaten ska samtidigt se till att den juridiska hjälpen är ändamålsenlig och skälig. I sitt arbete ska denne värna om respekten för yrket. En advokat ska därför framför allt värna om god advokatsed. Advokaten har också tystnadsplikt om alla sakförhållanden som denne erfarit i sitt arbete.

Juridisk hjälp lämnar advokater mot arvode, som de och klienterna kommer överens om. Utan överenskommelse utgår arvode enligt taxa, som följer gällande föreskrifter.

Slovakiska advokatsamfundet är en självständig yrkesorganisation för alla advokater som är registrerade hos samfundet. Organisationen består av advokatmötet, styrelsen, revisorsgruppen och disciplinnämnden.

Rättsregler för fritt utövande av advokatyrket inom EU

Som europeisk advokat betecknas medborgare från en EU- eller EES-stat, med egen rätt att lämna juridisk hjälp enligt tillstånd utfärdat på registreringsstatens officiella språk. Som sådan får denne lämna juridisk hjälp i Slovakien som gästande eller etablerad europeisk advokat.

Till börjanTill början

Gästande europeisk advokat lämnar tillfällig eller sporadisk juridisk hjälp i Slovakien. Som sådan får denne inte upprätta handlingar om överlåtelse av fast egendom. Gästande europeisk advokat måste samarbeta med registrerad slovakisk advokat om denna ska företräda en part i ett rättegångsärende eller inför annat offentligt organ eller företräda en åtalad i brottmål. Annars får denne inte företräda part eller åtalad som advokat.

Etablerad europeisk advokat lämnar stadigvarande juridisk hjälp i Slovakien och är registrerad i advokatsamfundets förteckning över europeiska advokater.

Sådana advokater har samma skyldigheter som inhemska advokater men ska även följa registreringsstatens rättsregler.

Som utländsk advokat får en medborgare från en OECD-stat verka, om denne i registreringsstaten själv och utan begränsningar har tillstånd att lämna juridisk hjälp. Sådan advokat måste också vara registrerad i advokatsamfundets förteckning över utländska advokater.

Som internationell advokat får en medborgare från en WTO-stat verka, om denne i registreringsstaten själv och utan begränsningar har tillstånd att lämna juridisk hjälp. Sådan advokat måste också vara registrerad i advokatsamfundets förteckning över internationella advokater.

6. Notarier

Notarier utses av staten och har behörighet att utöva notarieverksamhet och annan i lag angiven verksamhet. I notarieverksamheten ingår upprättande och utfärdande av juridiska handlingar, intyg om juridiskt viktiga sakförhållanden, arkivering, registrering i notariernas centralregister. En notarie kan erbjuda klienterna juridisk rådgivning, upprätta handlingar, förvalta egendom och företräda dem i samband med förvaltningen av deras egendom.

Till börjanTill början

I arvsärenden utser domstolar notarier till att som exekutor skifta arv och kungöra arvsskiftet, om de rättsliga kraven uppfylls. Notarierna företräder här domstolen.

Notarier utses av justitieministern efter ett urvalsförfarande och placeras normalt i domkretsen för en domstol i första instans.

En slovakisk medborgare kan utses till notarie om denne har full rättslig handlingsförmåga, avslutad juridisk högskoleutbildning, är ostraffad, har arbetat fem år med juridisk verksamhet varav minst två år med notarieverksamhet, inte är föremål för disciplinåtgärd i form av avsättning från notarietjänst eller annan juristtjänst eller i form av uteslutning från annat juridiskt yrke.

För att få arbeta som notarie måste man först avlägga ed, teckna en ansvarsförsäkring för skador i samband med verksamheten och ställa en av notariekammaren fastställd säkerhet till denna, så notariens kontor kan anslutas till kammarens centrala datasystem.

Notarier ska arbeta opartiskt och oberoende. I sitt arbete är de enbart bundna av den slovakiska författningen, lagar och andra författningar. Notarieverksamhet är oförenlig med näringsverksamhet och annan förvärvsverksamhet. Undantag utgör förvaltning av egen och egna minderåriga barns egendom, vetenskaplig, publicistisk, pedagogisk, uttolkande eller konstnärlig verksamhet. Notarier får inte vara sakkunniga i ärenden där de är exkutorer.

Justitieministern utövar tillsyn över notariekammarens och notariernas verksamhet. Denne utser och avsätter också notarier samt fastställer och ändrar antalet notariekontor (antalet notarietjänster) vid respektive domstol i första instans.

En notarie får vägra att utföra ett uppdrag bara om det strider mot lagar och andra författningar. En notarie och dennes anställda har tystnadsplikt om alla sakförhållanden som de erfarit i sitt arbete.

För arbetet erhålls arvode samt ersättning för kontantutgifter och arbetad tid. Arvoderingen utgör notariens inkomst. Denne får också kräva skäligt arvodesförskott samt ersättning för kontantutgifter. Arvodets belopp och beräkningsgrunder anges i gällande föreskrifter.

Notariekammaren har säte i Bratislava och är en självständig yrkesorganisation för alla notarier och ansvarar för notarieregistret. Vid utnämningen blir en notarie automatiskt medlem av kammaren. Medlemskapet upphör om denne avsätts, avlider eller dödförklaras. Kammaren och dess organ ska skydda yrkeskårens intressen, övervaka notariernas verksamhet men har även andra i lag fastställda uppgifter.

Organisationen består av notariemötet, styrelsen, revisorsgruppen, disciplinnämnden och utbildningsgruppen.

« Juridiska yrken - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 27-04-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket