Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Slovensko

Posledná úprava: 30-11-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Slovensko

 

OBSAH

1. Sudcovia 1.
2. Prokurátori 2.
3. Súdni úradníci 3.
4. Súdni exekútori 4.
5. Advokáti 5.
6. Notári 6.

 

1. Sudcovia

Sudca je predstaviteľ súdnej moci. Na jej výkone sa podieľa rozhodovaním vo veciach patriacich do právomoci súdov Slovenskej republiky. Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon.

Podľa Ústavy SR sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou a zákonom.

Sudcov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky; vymenúva ich bez časového obmedzenia.

Za sudcu môže byť vymenovaný občan SR, ktorý:

 1. v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov,
 2. má vysokoškolské právnické vzdelanie,
 3. má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,
 4. je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať,
 5. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 6. zložil odbornú justičnú skúšku,
 7. úspešne absolvoval výberové konanie.

Sudca sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu do rúk prezidenta SR.

Vymenovaním za sudcu vzniká a zánikom funkcie sudcu zaniká osobitný vzťah sudcu k štátu, z ktorého vyplývajú práva a povinnosti sudcu a štátu upravené zákonom o sudcoch. Za štát v týchto vzťahoch koná Ministerstvo spravodlivosti SR.

Sudca vykonáva funkciu ako svoje povolanie. Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s inou verejnou funkciou, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti a členstva v Súdnej rade Slovenskej republiky.

HoreHore

Platové pomery sudcov sú upravené zákonom.

Sudcu možno preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu. 

Trestné stíhanie alebo vzatie do väzby sudcu je možné iba so súhlasom Ústavného súdu. Ak tento súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania funkcie sudcu vylúčené.

2. Prokurátori

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady SR.

Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.

Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia na určenú prokuratúru generálny prokurátor.

Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý:

 1. v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
 2. má vysokoškolské právnické vzdelanie,
 3. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať,
 5. ovláda štátny jazyk,
 6. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 7. nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
 8. zložil odbornú justičnú skúšku,
 9. súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru.

Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori v trestnej oblasti (trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov, dozor nad zachovávaním zákonnosti v trestnom konaní a pod.) a v netrestnej oblasti uplatňovaním svojich oprávnení v konaní pred súdmi, dozorom nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, podieľaním sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

HoreHore

Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný s výkonom inej verejnej funkcie. Prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť s výnimkou správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej a umeleckej činnosti Prokurátor môže vykonávať funkcie v stavovskej organizácii prokurátorov a v Justičnej akadémii.

Platové pomery prokurátorov sú upravené zákonom.

3. Súdni úradníci

Súdnymi úradníkmi sú:

 1. vyšší súdni úradníci,
 2. súdni tajomníci,
 3. probační a mediační úradníci (iba v trestnom konaní).

Súdni úradníci sú štátnymi zamestnancami, ktorí spĺňajú zákonné predpoklady pre vykonávanie štátnej služby. Pre výkon funkcie súdneho tajomníka postačuje úplné stredoškolské vzdelanie. Podmienku vysokoškolského právnického vzdelania musia spĺňať vyšší súdni úradníci.

Vyšší súdny úradník je oprávnený na základe písomného poverenia sudcu vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní a samostatne rozhodovať v rozsahu ustanovenom zákonom. Vyšší súdny úradník rozhoduje napríklad o návrhoch na vydanie platobného rozkazu, v konaní o dedičstve, v exekučnom konaní, v konaní o úschovách a o umorení listín. Ďalej rozhoduje o procesných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú najmä dokazovania a vedenia konania, napríklad o poriadkovej pokute, o trovách dôkazov, o súdnych poplatkoch, o prerušení konania.

Vyšší súdny úradník je oprávnený vykonávať samostatne aj úkony súvisiace s prípravou pojednávania, zisťovanie podmienok pre vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania alebo vzdania sa nároku a prípravu rozhodnutí pre sudcu.

HoreHore

Podľa Občianskeho súdneho poriadku proti rozhodnutiu vydanému súdnym úradníkom možno podať odvolanie za rovnakých podmienok ako proti rozhodnutiu sudcu. Odvolaniu podanému proti takému rozhodnutiu môže úplne vyhovieť sudca. Ak sudca odvolaniu nemieni úplne vyhovieť, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Vyšší súdni úradníci majú postavenie štátneho zamestnanca.

4. Súdni exekútori

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa a vykonávanie exekučnej činnosti sa považuje za výkon verejnej moci.

Exekútora menuje do funkcie minister spravodlivosti. Sídlo exekútorského úradu sa musí pri vymenovaní exekútora presne určiť.

Za exekútora možno vymenovať občana, ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, má vysokoškolské právnické vzdelanie, je bezúhonný, aspoň tri roky vykonával exekučnú prax alebo súdnu prax súvisiacu s výkonom rozhodnutia a zložil odbornú skúšku. Exekútorom nemôže byť ten, komu bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora alebo komu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu.

HoreHore

Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v orgánoch obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej a publicistickej činnosti.

Exekútor vykonáva exekúciu na základe poverenia, ktoré vydáva exekučný súd.

Za výkon exekučnej činnosti patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ich výšku určuje ministerstvo spravodlivosti všeobecne záväzným predpisom.

Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov. Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať na činnosť exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.

Štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Exekútor je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie, ktorým je zavinené porušenie povinností pri výkone činnosti exekútora, porušenie sľubu, správanie, ktorým narúša dôstojnosť svojej funkcie, a pokračovanie napriek predchádzajúcej výzve vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s funkciou exekútora.

5. Advokáti

Advokáti v rámci výkonu advokácie poskytujú svojim klientom právne služby týmito spôsobmi: zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

HoreHore

Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta. Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa zákona.

Do zoznamu advokátov zapíše Komora toho, kto je plne spôsobilý na právne úkony, má vysokoškolské právnické vzdelanie, získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient, zložil advokátsku skúšku, je bezúhonný, nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo zo zoznamu koncipientov, nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenie funkcie v inej právnej profesii, zložil sľub do rúk predsedu Komory.

Advokát nemôže byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nesmie vykonávať ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú tieto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný, o čom musí klienta vhodným spôsobom poučiť. Advokát je povinný pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať najmä pravidlá profesijnej etiky. Je tiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.

HoreHore

Advokát poskytuje právne služby za odmenu, ktorá sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. Tá je určená všeobecne záväzným predpisom.

Slovenská advokátska komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou. Orgánmi advokácie sú konferencia advokátov, predsedníctvo komory, revízna komisia a disciplinárna komisia.

Právna úprava na zabezpečenie slobodného vykonávania advokátskych služieb v rámci EÚ

Občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne na základe profesijného označenia vyjadreného v úradnom jazyku štátu registrácie sa označuje ako euroadvokát a je oprávnený poskytovať právne služby na území SR ako hosťujúci euroadvokát alebo usadený euroadvokát.

Hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky dočasne alebo príležitostne, z výkonu advokácie hosťujúceho euroadvokáta je vylúčené spisovanie listín o prevodoch nehnuteľností. Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ďalej len "spolupracujúci advokát"); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať ako advokát.

Usadený euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne a ktorý je zapísaný do zoznamu euroadvokátov vedeného Komorou.

HoreHore

Euroadvokát je povinný dodržiavať povinnosti tuzemského advokáta, ako aj právne predpisy štátu registrácie.

Ako zahraničný advokát môže pôsobiť občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov vedeného komorou.

Ako medzinárodný advokát môže pôsobiť občan členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je zapísaný do zoznamu medzinárodných advokátov vedeného komorou.

6. Notári

Notár je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona. Notárskou činnosťou je spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov a úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár účastníkom poskytovať právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku.

V konaní o dedičstve súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a v prípadoch, keď sú splnené zákonné podmienky, vydal osvedčenie o dedičstve. Úkony notára sa považujú za úkony súdu.

Notára vymenuje minister spravodlivosti na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode súdu prvého stupňa.

HoreHore

Za notára môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony, získal vysokoškolské právnické vzdelanie, je bezúhonný, vykonal právnu prax v dĺžke päť rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax, zložil notársku skúšku, nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie resp. vyčiarknutie v inej právnickej profesii.

Podmienkou začatia výkonu notárskej činnosti je zloženie sľubu, uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, zloženie peňažnej zábezpeky na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabezpečenie pripojenia notárskeho úradu s centrálnym informačným systémom komory.

Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie. Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný s podnikaním ani s inou zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a majetku maloletých detí notára, vedeckej, publikačnej, pedagogickej, tlmočníckej a umeleckej činnosti. Notár nemôže vykonávať znaleckú činnosť vo veciach, v ktorých pôsobí ako súdny komisár.

Štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov vykonáva minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý okrem iného vymenúva a odvoláva notárov, určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu.

Notár môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon len vtedy, ak odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti.

Za notársku činnosť patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Odmena tvorí príjem notára. Notár môže požadovať primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Výška odmeny notára a spôsob jej určenia sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Notárska komora Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov a vedie ich zoznam. Notár sa stáva členom komory dňom jeho menovania za notára. Členstvo v komore zaniká jeho odvolaním, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy notárskeho stavu, dohliadať na činnosť notárov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.

Orgánmi komory sú konferencia notárov, prezídium komory, revízna komisia, disciplinárna komisia a vzdelávacia komisia.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Slovensko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-11-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo