Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Slowakije

Laatste aanpassing: 27-04-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Slowakije

 

INHOUDSOPGAVE

1. Rechter 1.
2. Procureur (officier van justitie) 2.
3. Gerechtsmedewerker 3.
4. Deurwaarder 4.
5. Advocaat 5.
6. Notaris 6.

 

1. Rechter

Een rechter vertegenwoordigt de rechterlijke macht. Hij draagt hieraan bij door uitspraken te doen in zaken die onder de jurisdictie van de Slowaakse rechtbanken vallen. Rechtbanken doen uitspraak in burgerlijke zaken en in strafzaken. Ook beoordelen ze de rechtsgeldigheid van beslissingen van bestuursorganen van de overheid en de rechtsgeldigheid van beslissingen, maatregelen of andere bemoeienissen van overheidsorganen voor zover wettelijk voorgeschreven.

Rechters zijn krachtens de grondwet van Slowakije volledig onafhankelijk in de uitoefening van hun taak. Voor hun beslissingen zijn ze gebonden aan de grondwet, het constitutionele recht, internationale verdragen en wetten.

Rechters worden benoemd en uit hun functie ontheven door de president van Slowakije op voordracht van de raad voor de rechterlijke macht van de Slowaakse Republiek. Ze worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Om als rechter te kunnen worden aangesteld, moet een Slowaaks staatsburger aan de volgende eisen voldoen:

 1. op de datum van aanstelling ten minste 30 jaar oud zijn,
 2. een universitaire opleiding rechten hebben voltooid,
 3. volledig rechtsbevoegd zijn en voldoende lichamelijke conditie hebben om de taken van rechter te kunnen uitvoeren,
 4. van onbesproken gedrag zijn en de morele kwaliteiten hebben om de taak van rechter naar behoren te kunnen uitvoeren,
 5. permanent woonachtig zijn in Slowakije,
 6. geslaagd zijn voor een deskundigheidsexamen op juridisch gebied,
 7. met goed gevolg door de selectieprocedure komen.

Een rechter wordt in het ambt bevestigd door het afleggen van een eed voor de president van de Slowaakse Republiek.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De speciale relatie tussen een rechter en de staat, waarbij de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd in de wet, gaat in op het moment van benoeming van de rechter en eindigt wanneer deze zijn ambt neerlegt. In deze relatie wordt de staat vertegenwoordigd door de minister van justitie van Slowakije.

Een rechter voert zijn taken beroepsmatig uit. De taak van rechter kan niet worden gecombineerd met een ander openbaar ambt, een functie bij de overheid, een arbeidscontract, zakelijke activiteiten, een leidinggevende of toezichthoudende functie bij een rechtspersoon die zakelijke activiteiten uitvoert, of enige andere economische of winstgevende activiteit, met uitzondering van het beheren van het eigen kapitaal, het uitvoeren van een academische, pedagogische, literaire of artistieke activiteit, of het lidmaatschap van de raad voor de rechterlijke macht van de Slowaakse Republiek.

De emolumenten van een rechter zijn wettelijk vastgelegd.

Een rechter kan uitsluitend met zijn of haar toestemming of door een beslissing van een tuchtraad naar een andere rechtbank worden overgeplaatst.

Een rechter kan uitsluitend met goedkeuring van het constitutionele hof strafrechtelijk worden vervolgd of in voorlopige hechtenis worden genomen. Indien deze goedkeuring wordt geweigerd, is de rechter vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging of voorlopige hechtenis gedurende de periode waarin hij zijn taak als rechter uitvoert.

2. Procureur (officier van justitie)

Het openbaar ministerie van Slowakije verdedigt de rechten en de wettelijk beschermde belangen van natuurlijke personen, rechtspersonen en de staat.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het openbaar ministerie staat onder leiding van een procureur-generaal, die op voordracht van de nationale raad van de Slowaakse Republiek door de president van Slowakije wordt benoemd en uit zijn functie wordt ontheven.

Het openbaar ministerie is een autonome, hiërarchische organisatie van gelijkvormige overheidsorganen onder leiding van de procureur-generaal, waarin procureurs werkzaam zijn op basis van hiërarchische relaties.

Een procureur wordt voor onbepaalde tijd door de procureur-generaal aangesteld bij een bepaalde zetel van het openbaar ministerie.

Om als procureur te kunnen worden aangesteld, moet een Slowaaks staatsburger aan de volgende eisen voldoen:

 1. op de datum van aanstelling ten minste 25 jaar oud zijn,
 2. een universitaire opleiding rechten hebben voltooid,
 3. volledig rechtsbevoegd zijn,
 4. van onbesproken gedrag zijn en de morele kwaliteiten hebben om de taak van procureur naar behoren te kunnen uitvoeren,
 5. de nationale taal goed beheersen,
 6. woonachtig zijn in Slowakije,
 7. geen lid zijn van een politieke partij of politieke beweging,
 8. geslaagd zijn voor een deskundigheidsexamen op juridisch gebied,
 9. instemmen met zijn benoeming als procureur bij een bepaalde zetel van het openbaar ministerie.

Een procureur voert de taken van het openbaar ministerie uit in strafzaken (strafrechtelijke vervolging van personen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, controleren van de wettigheid van de strafrechtelijke procedure, enz.) en in niet-strafzaken, middels het uitoefenen van zijn bevoegdheden bij gerechtelijke procedures, het controleren van de wettigheid van de activiteiten van overheidsorganen, en het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen ter voorkoming van schending van het gemene recht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De taak van procureur kan niet worden gecombineerd met een ander openbaar ambt. Een procureur mag naast het uitvoeren van zijn taken als procureur ook geen andere betaalde functie uitoefenen of een zakelijke dan wel enige andere winstgevende activiteit ontplooien, met uitzondering van het beheren van zijn eigen kapitaal en het uitvoeren van een academische, pedagogische, educatieve, literaire, journalistieke of artistieke activiteit. Een procureur kan zijn ambt uitoefenen binnen een beroepsorganisatie van procureurs of binnen het nationale instituut voor de magistratuur.

De emolumenten van een procureur zijn wettelijk vastgelegd.

3. Gerechtsmedewerker

Gerechtsmedewerkers zijn:

 1. senior gerechtsmedewerker,
 2. griffier,
 3. reclasseringwerker en bemiddelaar (alleen bij strafzaken).

Gerechtsmedewerkers zijn ambtenaren en moeten derhalve voldoen aan de wettelijke eisen voor de functie van ambtenaar. Voor het uitoefenen van de functie van griffier is een voltooide middelbareschoolopleiding voldoende. Een senior gerechtsmedewerker moet een universitaire opleiding rechten hebben voltooid.

Een senior gerechtsmedewerker heeft op grond van een schriftelijke toestemming van een rechter de bevoegdheid gerechtelijke handelingen uit te voeren in civiele procedures en zelfstandig beslissingen te nemen in wettelijk vastgelegde gevallen. Een senior gerechtsmedewerker neemt bijvoorbeeld beslissingen die betrekking hebben op verzoeken tot het afgeven van een betalingsbevel, erfrechtprocedures, tenuitvoerleggingsprocedures of procedures inzake de bewaring en inlossing van akten. Hij is ook verantwoordelijk voor procedurele beslissingen die, hoofdzakelijk, verband houden met bewijsmateriaal en het verloop van de procedure, zoals boetes of dwangsommen, kosten van bewijsmateriaal, gerechtskosten en het opschorten van de procedure.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een senior gerechtsmedewerker is tevens bevoegd zelfstandig handelingen uit te voeren die verband houden met het voorbereiden van zittingen, het bepalen van de voorwaarden voor bij verstek gewezen vonnissen, vonnissen gebaseerd op acceptatie of verwerping van een recht, en de voorbereiding van vonnissen voor de rechters.

Op basis van de bepalingen voor burgerlijke rechtsvordering kan tegen een beslissing van een gerechtsmedewerker beroep worden aangetekend onder dezelfde voorwaarden als een beroep tegen een beslissing van een rechter. Een beroep dat tegen een dergelijke beslissing is aangetekend, kan volledig worden ingewilligd door een rechter. Indien een rechter het beroep niet volledig wil inwilligen, wordt de zaak aan een hogere rechtbank voorgelegd.

Senior gerechtsmedewerkers hebben de status van ambtenaar.

4. Deurwaarder

Een deurwaarder is een persoon die door de staat is benoemd en de bevoegdheid heeft gerechtelijke uitspraken en andere beslissingen af te dwingen.

Een deurwaarder draagt zorg voor een onpartijdige en onafhankelijke tenuitvoerlegging. Bij de uitvoering van zijn taak is hij alleen gebonden aan de grondwet van Slowakije, het constitutionele recht, internationale verdragen, wetten, overige algemene invoeringswetgeving en gerechtelijke uitspraken gewezen in executieprocedures.

Bij de tenuitvoerlegging heeft de deurwaarder de status van overheidsambtenaar, en het uitvoeren van de daartoe noodzakelijke handelingen wordt beschouwd als het uitoefenen van het openbaar gezag.

Een deurwaarder wordt benoemd door de minister van justitie. De officiële zetel van de deurwaarder wordt bij de benoeming van de deurwaarder aangewezen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een burger die volledig rechtsbevoegd is, een universitaire opleiding rechten heeft voltooid, van onbesproken gedrag is, ten minste drie jaar ervaring heeft met tenuitvoerlegging of gerechtelijke activiteiten die verband houden met de tenuitvoerlegging van beslissingen en is geslaagd voor een deskundigheidsexamen, kan als deurwaarder worden benoemd. Een persoon tegen wie disciplinaire maatregelen zijn genomen waarbij hem het recht is ontnomen de functie van deurwaarder, notaris, procureur of rechter (nog langer) uit te voeren, of waarbij hij is geschrapt uit het balieregister, kan geen deurwaarder worden.

De werkzaamheden van een deurwaarder kunnen niet worden gecombineerd met een andere arbeidsrelatie, het ondernemerschap, lidmaatschap van een orgaan van een commerciële onderneming of coöperatie, of met de uitoefening van enige andere winstgevende activiteit, met uitzondering van academische, pedagogische, literaire, artistieke en journalistieke activiteiten.

Een deurwaarder draagt zorg voor de tenuitvoerlegging conform de machtiging tot tenuitvoerlegging die is afgegeven door een rechtbank.

Als tegenprestatie voor het uitvoeren van executoriale titels heeft de deurwaarder recht op een honorarium, onkostenvergoedingen en een vergoeding voor de tijd die hij aan deze werkzaamheden heeft besteed. De hoogte hiervan wordt bepaald door de minister van justitie middels een verordening met algemene strekking.

Het Slowaakse college van deurwaarders is een autonome organisatie van deurwaarders. Dit college en de organen ervan hebben tot taak de belangen van deurwaarders te beschermen, toezicht te houden op de activiteiten van deurwaarders en toe te zien op andere zaken die bij wet aan het college zijn toevertrouwd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het ministerie van justitie van Slowakije is verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten van het college en de deurwaarders.

Een deurwaarder is aansprakelijk voor wandaden die leiden tot het niet-nakomen van verplichtingen die behoren tot zijn taak als deurwaarder, het breken van de eed van deurwaarders, het vertonen van gedrag dat niet passend is gezien de waardigheid van zijn functie, en het ondanks een eerdere waarschuwing voortzetten van activiteiten die niet te combineren zijn met de functie van deurwaarder.

5. Advocaat

Een advocaat levert op de volgende manier juridische diensten: het vertegenwoordigen van de cliënt bij de rechtbank, bij overheidsinstanties en bij andere rechtspersonen, het verdedigen van verdachten in strafrechtelijke procedures, het geven van juridisch advies, het opstellen van akten over juridische handelingen, het voorbereiden van juridisch onderzoek, het beheren van de boedel van de cliënt, en andere vormen van juridische ondersteuning die systematisch en tegen betaling worden uitgevoerd.

Een advocaat is ingeschreven in het balieregister dat wordt bijgehouden door de Slowaakse orde van advocaten. Een advocaat is bij het bieden van juridische diensten onafhankelijk en slechts gebonden door het gemene recht en, binnen de beperkingen hiervan, door de opdracht van zijn cliënt. De functie van advocaat is een vrij beroep dat uitsluitend overeenkomstig de wet mag worden uitgeoefend.

Een persoon kan door de orde van advocaten in het balieregister worden ingeschreven indien hij volledig rechtsbevoegd is, een universitaire opleiding rechten heeft voltooid, ten minste drie jaar werkzaam is geweest bij een advocatenkantoor, is geslaagd voor het advocatenexamen, van onbesproken gedrag is, er geen disciplinaire maatregelen tegen hem zijn genomen waardoor hij is geschrapt uit het balieregister of uit het register van medewerkers van advocatenkantoren, er geen disciplinaire maatregelen tegen hem zijn genomen waardoor hem het recht is ontnomen een ander juridisch beroep uit te oefenen, en hij de eed heeft afgelegd voor de voorzitter van de orde van advocaten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een advocaat mag geen andere werkzaamheden uitvoeren of een vergelijkbare arbeidsrelatie hebben, met uitzondering van pedagogische, journalistieke, literaire, academische of artistieke activiteiten, en hij mag geen activiteiten uitvoeren die onverenigbaar zijn met de aard en de ethische uitgangspunten van de functie van advocaat.

In de uitoefening van zijn juridische functie dient een advocaat de rechten en belangen van zijn cliënten te beschermen en te bevorderen en hun aanwijzingen op te volgen. Indien deze aanwijzigen niet verenigbaar zijn met het gemene recht, is de advocaat niet aan deze aanwijzingen gebonden en dient hij zijn cliënt hiervan op passende wijze op de hoogte te stellen. Een advocaat dient zijn juridische beroep integer en gewetensvol uit te oefenen. Hij dient zorgvuldig gebruik te maken van alle beschikbare juridische middelen en alles te doen dat volgens hem in het belang is van zijn cliënt. Op deze manier zijn de door hem verleende juridische diensten zinvol en effectief. Een advocaat mag in zijn praktijk geen activiteiten uitvoeren die schade toebrengen aan de waardigheid van het juridische beroep. Het is derhalve een vereiste dat hij zich houdt aan de regels van de beroepsethiek. Hij is tevens verplicht alles wat hem in zijn functie als advocaat ter ore komt, vertrouwelijk te behandelen.

Een advocaat krijgt een honorarium voor de juridische diensten die hij levert. Dit honorarium wordt in onderling overleg tussen de advocaat en zijn cliënt vastgesteld. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft de advocaat recht op een vergoeding volgens de tarieven die zijn vastgelegd in een verordening met algemene strekking.

De Slowaakse orde van advocaten is een autonome beroepsorganisatie van alle advocaten die zijn ingeschreven in het balieregister dat door deze orde wordt bijgehouden. De organen van deze orde van advocaten zijn de vergadering van advocaten, het presidium, de commissie van toezicht en het tuchtcollege.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wettelijke bepalingen inzake vrije uitoefening van de functie van advocaat binnen de EU

Een staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend, en die bevoegd is onafhankelijk juridische diensten te verlenen krachtens een beroepstitel die in de officiële taal van het land van registratie de naam 'euroadvocaat' heeft, is gerechtigd in Slowakije juridische diensten te verlenen, hetzij als gast-euroadvocaat dan wel als gevestigd euroadvocaat.

Een gast-euroadvocaat is een euroadvocaat die tijdelijk of af en toe juridische diensten verleent in Slowakije. Een gast-euroadvocaat is niet bevoegd akten op te stellen voor de overdracht van onroerende zaken. Indien een gast-euroadvocaat een procespartij voor een rechtbank of andere overheidsinstantie vertegenwoordigt of als verdediger van een verdachte optreedt in een strafrechtelijke procedure, is de gast-euroadvocaat verplicht samen te werken met een advocaat die is ingeschreven bij de balie ('meewerkend advocaat'). Indien hij hieraan geen gehoor geeft, is hij niet bevoegd de procespartij of de verdachte als advocaat te vertegenwoordigen.

Een gevestigd euroadvocaat is een euroadvocaat die regelmatig juridische diensten levert in Slowakije en die is ingeschreven in het register van euroadvocaten dat wordt bijgehouden door de orde van advocaten.

Een euroadvocaat is verplicht de taken van een nationale advocaat uit te voeren en zich te houden aan de wetgeving van het land waar hij geregistreerd staat.

Een staatsburger van een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling die in het land waar hij geregistreerd staat bevoegd is onafhankelijk en onbeperkt juridische diensten te verlenen en die is ingeschreven in het register van buitenlandse advocaten dat door de orde van advocaten wordt bijgehouden, mag als buitenlands advocaat optreden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een staatsburger van een lidstaat van de Wereldhandelsorganisatie die in het land waar hij geregistreerd staat bevoegd is onafhankelijk en onbeperkt juridische diensten te verlenen en die is ingeschreven in het register van internationale advocaten dat door de orde van advocaten wordt bijgehouden, mag als internationaal advocaat optreden.

6. Notaris

Een notaris is een persoon die door de staat is benoemd en de bevoegdheid heeft gekregen de functie van notaris uit te oefenen en andere activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wet. Notariële activiteiten omvatten het opstellen en uitgeven van akten over juridische handelingen, het certificeren van feiten die wettelijk van belang zijn, het optreden in zaken van notariële bewaring, en het uitvoeren van handelingen betreffende de centrale notariële registers. Een notaris mag in relatie tot zijn functie juridisch advies geven aan partijen, andere documenten opstellen, bezittingen beheren en cliënten vertegenwoordigen bij het beheren van hun bezittingen.

In erfrechtprocedures benoemt de rechtbank een notaris die in de hoedanigheid van zaakgelastigde van de rechtbank informatie over de erfenis geeft, en die een verklaring van erfrecht afgeeft wanneer aan de wettelijke eisen is voldaan. De handelingen die de notaris hierbij uitvoert, worden beschouwd als handelingen van de rechtbank.

Een notaris wordt na een selectieprocedure benoemd door de minister van justitie. Hij oefent normaal gesproken zijn functie uit in het geografische gebied van een rechtbank van eerste aanleg.

Een staatsburger van Slowakije kan als notaris worden benoemd indien hij volledig rechtsbevoegd is, een universitaire opleiding rechten heeft voltooid, van onbesproken gedrag is, ten minste vijf jaar ervaring heeft op juridisch gebied, waarvan ten minste twee jaar bij een notariskantoor, is geslaagd voor het notarisexamen, er geen disciplinaire maatregelen tegen hem zijn genomen waardoor hem het recht is ontnomen de functie van notaris uit te oefenen, en er geen disciplinaire maatregelen tegen hem zijn genomen waarbij hem het recht is ontnomen een andere juridische functie uit te oefenen of hij uit het register van een andere juridische functie is geschrapt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voordat een notaris zijn functie kan uitoefenen, dient hij een eed af te leggen, een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen schade die hij door zijn notariële activiteiten zou kunnen toebrengen, en een waarborgsom over te maken op de rekening van het college van notarissen, waarvan de hoogte door het presidium van dit college wordt vastgesteld, om de verbinding tussen het notariskantoor en het centrale informatiesysteem van dit college veilig te stellen.

Een notaris is bij de uitvoering van zijn taken onpartijdig en onafhankelijk. Hij is alleen gebonden aan de grondwet, wetten en andere algemene invoeringswetgeving. De functie van notaris kan niet worden gecombineerd met zakelijke of andere winstgevende activiteiten, met uitzondering van het beheer van zijn eigen kapitaal of dat van zijn minderjarige kinderen, en van academische, pedagogische of artistieke activiteiten, en van het publiceren of uitleggen van stukken. Een notaris mag niet als deskundige optreden in zaken waarin hij is benoemd als zaakgelastigde van de rechtbank.

Het toezicht op de activiteiten van de notarissen en van het college van notarissen berust bij de minister van justitie van Slowakije, die verder onder meer belast is met het benoemen en ontslaan van notarissen, het vaststellen van het aantal notariskantoren (aantal notarissen) per rechtbank van eerste aanleg en, indien nodig, het aanbrengen van wijzigingen hierin.

Een notaris mag alleen weigeren een bepaald verzoek in behandeling te nemen, indien dit verzoek strijdig is met een wet of met het gemene recht. Een notaris en zijn werknemers zijn tevens verplicht alles wat hun in hun functie bij het notariskantoor ter ore komt, vertrouwelijk te behandelen.

Als tegenprestatie voor zijn notariële activiteiten heeft de notaris recht op een honorarium, onkostenvergoedingen en een vergoeding voor de tijd die hij aan deze werkzaamheden heeft besteed. Het honorarium kan worden beschouwd als het inkomen van de notaris. Een notaris mag een redelijk voorschot op zijn honorarium en een onkostenvergoeding vragen. De hoogte van het honorarium van de notaris en de wijze waarop dit tot stand is gekomen, zijn vastgelegd in het gemene recht.

Het college van notarissen in Slowakije, dat is gevestigd in Bratislava, is een autonome beroepsorganisatie van alle notarissen die het register van notarissen bijhoudt. Een notaris wordt bij zijn benoeming als notaris lid van het college. Het lidmaatschap van het college eindigt wanneer de notaris uit zijn functie wordt ontheven, of bij zijn dood of doodverklaring. Dit college en de organen ervan hebben tot taak de belangen van het notariaat te beschermen, toezicht te houden op de activiteiten van notarissen, en toe te zien op andere zaken die bij wet aan het college zijn toevertrouwd.

De organen van het college zijn de vergadering van notarissen, het presidium, de commissie van toezicht, het tuchtcollege en de opleidingscommissie.

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 27-04-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk