Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Slovakiet

Seneste opdatering : 18-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Slovakiet

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Dommere 1.
2. Anklagere 2.
3. Domstolspersonale 3.
4. Fogeder 4.
5. Advokater 5.
6. Notarer 6.

 

1. Dommere

En dommer repræsenterer retsvæsenet. Han bidrager til retshåndhævelsen ved at træffe afgørelser i anliggender, der henhører under de slovakiske domstoles kompetence. Domstolene træffer afgørelse i civile og strafferetlige anliggender. De kontrollerer desuden lovligheden af afgørelser, der er truffet af offentlige forvaltningsorganer, og af afgørelser og andre foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder, hvor dette er foreskrevet ved lov.

I henhold til Den Slovakiske Republiks forfatning er dommere uafhængige ved varetagelsen af deres hverv og kun bundet af forfatningen, lovgivningen og internationale traktater og bestemmelser.

Dommere udnævnes og afskediges af Den Slovakiske Republiks præsident på forslag af det nationale domstolsråd. Udnævnelsen sker på ubestemt tid.

En slovakisk statsborger kan udnævnes til dommer, hvis han:

 1. er fyldt 30 år på datoen for udnævnelsen
 2. har en juridisk embedseksamen
 3. har fuld rets- og handleevne og er fysisk egnet til at varetage hvervet som dommer
 4. er uberygtet og vederhæftig og har de moralske kvaliteter, som sikrer, at han vil kunne varetage sit embede behørigt
 5. er fast bosiddende i Den Slovakiske Republik
 6. har bestået en dommereksamen
 7. har gennemgået en udvælgelsesprocedure.

En dommer tiltræder sit embede ved at aflægge ed for præsidenten for Den Slovakiske Republik.

Den specifikke relation mellem en dommer og staten, som er grundlaget for dommerens og statens rettigheder og pligter, som de er fastlagt i dommerloven, etableres ved dommerens udnævnelse og ophører, når han udtræder af tjenesten. I denne relation er staten repræsenteret ved justitsministeriet.

TopTop

Dommerhvervet er en fuldtidsbeskæftigelse. Hvervet er uforeneligt med et andet offentligt hverv eller anden offentlig ansættelse, erhvervsarbejde, forretningsaktiviteter, medlemskab af ledelsen eller bestyrelsen for en juridisk enhed, der udøver økonomiske eller kommercielle aktiviteter, bortset fra forvaltning af dommerens egne aktiver, akademisk, pædagogisk, litterær og kunstnerisk virksomhed og medlemskab af det nationale domstolsråd.

Dommernes vederlag er fastsat ved lov.

En dommer kan kun overføres til en anden ret med vedkommendes samtykke eller efter afgørelse truffet af en disciplinærret.

En dommer kan kun gøres til genstand for strafferetlig forfølgning eller varetægtsfængsles med forfatningsdomstolens samtykke. Hvis et sådant samtykke ikke gives, kan en dommer ikke retsforfølges eller varetægtsfængsles i den periode, han fungerer som dommer.

2. Anklagere

Den Slovakiske Republiks anklagemyndighed beskytter fysiske og juridiske personers og statens rettigheder og interesser.

Den øverste chef for anklagemyndigheden er generaladvokaten, som udnævnes og afskediges af republikkens præsident på forslag af Den Slovakiske Republiks nationalråd.

Anklagemyndigheden er et autonomt hierarkisk opbygget system af offentlige myndigheder ledet af generaladvokaten, hvor anklagerne fungerer i under- og overordnede relationer.

En anklager udpeges af generaladvokaten til uden tidsbegrænsning at gøre tjeneste ved en bestemt anklagemyndighed.

En slovakisk statsborger kan udnævnes til anklager, hvis han:

 1. er fyldt 25 år på datoen for udnævnelsen
 2. har en juridisk embedseksamen
 3. har fuld rets- og handleevne
 4. er uberygtet og vederhæftig og i besiddelse af de moralske kvaliteter, som sikrer, at han vil kunne varetage sit embede behørigt
 5. fuldt ud behersker det nationale sprog
 6. er bosiddende i Den Slovakiske Republik
 7. ikke er medlem af et politisk parti eller en politisk bevægelse
 8. har bestået en eksamen for anklagere
 9. har givet sit samtykke til at blive udnævnt til anklager ved en bestemt anklagemyndighed.

Anklagere varetager anklagemyndighedens hverv i strafferetlige anliggender (strafferetlig forfølgning af personer, der mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, overvågning af lovligheden af den strafferetlige forfølgning mv.) og i ikke-strafferetlige anliggender, idet de udøver deres myndighed i retssager, overvåger lovligheden af de offentlige myndigheders aktiviteter og bidrager til forberedelsen og gennemførelsen af præventive foranstaltninger til forebyggelse af lovovertrædelser og forberedelse af og gennemførelse af anden generel lovgivning.

TopTop

Hvervet er uforeneligt med et andet offentligt hverv. En anklager må ikke sideløbende med hvervet som anklager have noget andet betalt hverv, udøve forretningsaktiviteter eller andre indtægtsgivende aktiviteter bortset fra forvaltning af anklagerens egne aktiver, akademisk, pædagogisk, litterær og kunstnerisk virksomhed. En anklager kan påtage sig et hverv inden for en faglig organisation for anklagere eller i det nationale retsinstitut.

Anklagernes vederlag er fastsat ved lov.

3. Domstolspersonale

Domstolspersonalet omfatter:

 1. dommerfuldmægtige
 2. justitssekretærer
 3. tilsynsværger og mediatorer (kun i forbindelse med straffesager).

Domstolspersonalet er offentlige tjenestemænd, som skal opfylde de lovgivningsmæssige krav til ansatte i offentlige stillinger. En afsluttet uddannelse på sekundærtrinnet er tilstrækkelig til at bestride hvervet som justitssekretær. Dommerfuldmægtige skal have bestået en juridisk embedseksamen.

En dommerfuldmægtig er i kraft af en skriftlig tilladelse fra en dommer bemyndiget til at udføre retshandlinger i civilsager og selvstændigt træffe beslutninger på det ved lov fastsatte niveau. F.eks. træffer en dommerfuldmægtig afgørelser vedrørende anmodninger om udstedelse af betalingspåbud, i sager om tilsyn, i fuldbyrdelsesprocedurer og i sager om opbevarelse og frigivelse af dokumenter. Han træffer også beslutninger om f.eks. bøder, udgifter til vidner, sagsomkostninger og udsættelse af sager.

En dommerfuldmægtig er også bemyndiget til selvstændigt at foretage handlinger vedrørende forberedelsen af retsmøder, fastsættelse af betingelserne for afsigelse af domme in absentia, domme baseret på anerkendelse af eller afkald på en rettighed og domsforberedelse generelt.

TopTop

I henhold til de civile retsplejeregler kan en afgørelse truffet af en dommerfuldmægtig ankes under samme betingelser som en afgørelse truffet af en dommer. En anke af en sådan afgørelse kan imødekommes fuldt ud af en dommer. Hvis en dommer ikke kan imødekomme en anke fuldt ud, forelægges sagen til afgørelse i en appelret.

En dommerfuldmægtig har status som embedsmand.

4. Fogeder

En foged er en person, der af staten er udnævnt og bemyndiget til at fuldbyrde domstolsafgørelser og andre afgørelser.

En foged foretager fuldbyrdelse upartisk og uafhængigt. Ved udførelsen af sit hverv er han kun bundet af Den Slovakiske Republiks forfatning, lovene, internationale traktater og bestemmelser, gennemførelseslovgivningen og domstolsafgørelser i forbindelse med fuldbyrdelsessager.

I forbindelse med fuldbyrdelsesaktiviteterne har en foged status som offentlig embedsmand og udførelsen af fuldbyrdelsesaktiviteterne betragtes som udøvelse af en offentlig myndighed.

En foged udnævnes af justitsministeriet, og det fastlægges samtidigt, hvor fogeden skal have sit registrerede kontor.

For at kunne udnævnes til foged skal den pågældende have fuld rets- og handleevne, have en juridisk embedseksamen, være uberygtet og vederhæftig, have mindst tre års erfaring inden for fuldbyrdelse eller juridisk aktivitet i forbindelse med fuldbyrdelse af afgørelser samt have bestået en eksamen for fogeder. En person, der har været genstand for en disciplinær sanktion, hvorved han er frataget hvervet som foged, frataget sin møderet for retten, frataget hvervet som notar, frataget hvervet som anklager eller frataget hvervet som dommer, kan ikke udnævnes til foged.

TopTop

En fogeds aktiviteter er uforenelige med andet ansættelsesforhold, forretningsaktiviteter, medlemskab af et kommercielt eller kooperativt selskabs organer og med andre indtægtsgivende aktiviteter, med undtagelse af akademiske, pædagogiske, litterære, kunstneriske og journalistiske aktiviteter.

En foged foretager fuldbyrdelse i henhold til en bemyndigelse udstedt af en fuldbyrdelsesret.

Som modydelse for fuldbyrdelsesaktiviteterne er fogeden berettiget til et honorar, godtgørelse af kontantudgifter og godtgørelse for anvendt tid. Beløbet fastsættes af justitsministeriet i en forordning, der finder generel anvendelse.

Det slovakiske fogedkammer er en selvstyrende sammenslutning af fogeder. Formålet med kammeret og dets organer er at beskytte fogedernes interesser, overvåge fogedernes aktiviteter og varetage andre opgaver, det er pålagt ved lov.

Justitsministeriet er ansvarligt for at overvåge kammerets og fogedernes aktiviteter.

Det betragtes som en disciplinær forseelse, hvis en foged ikke overholder de forpligtelser, som udøvelsen af en fogeds aktiviteter indebærer, hvis han bryder sin aflagte ed, hvis han udviser en adfærd, der er krænkende for hvervets værdighed, eller trods forudgående advarsel fortsætter med at udøve aktiviteter, der er uforenelige med hvervet som foged.

5. Advokater

Advokater yder følgende former for juridisk bistand: repræsentation af parter i sager for retten, for offentlige myndigheder og andre juridiske personer; forsvar i straffesager; juridisk rådgivning; udarbejdelse af retsdokumenter; udarbejdelse af juridiske analyser; formueforvaltning for klienter og andre former for juridisk bistand, der ydes løbende og mod vederlag.

TopTop

En advokat er en person, der er optaget på den liste, der føres af det slovakiske advokatsamfund. En advokat er, når han yder juridisk bistand, uafhængig og kun bundet af den generelle lovgivning og, inden for disse rammer, af sine klienters instrukser. Erhvervet som advokat er et liberalt erhverv, som kun kan udøves i overensstemmelse med lovgivningen.

For at advokatsamfundet kan optage en person i sit register, skal vedkommende have fuld rets- og handleevne, have bestået en juridisk embedseksamen, have mindst tre års erfaring som advokatfuldmægtig, have bestået en særlig advokateksamen, være uberygtet og vederhæftig, ikke have været genstand for en disciplinærforanstaltning, ved hvilken advokaten er blevet slettet af listen over advokater eller listen over advokatfuldmægtige, ikke have været genstand for en disciplinærforanstaltning, hvorved han er frataget sit hverv inden for en anden juridisk profession, og have aflagt ed for formanden for advokatsamfundet.

En advokat må ikke være i et ansættelsesforhold, med undtagelse af pædagogiske, journalistiske, litterære, akademiske eller kunstneriske aktiviteter; han må ikke være involveret i aktiviteter, der er uforenelige med advokaterhvervets art og etiske principper.

En advokat skal ved udøvelsen af sit hverv beskytte og fremme sine klienters rettigheder og interesser og følge deres instrukser. Hvis de pågældende instrukser er uforenelige med den generelle lovgivning, er advokaten ikke bundet af dem, hvilket han har pligt til at meddele klienten. En advokat skal udøve sit hverv med ærlighed og omhu; han skal benytte sig af alle retsmidler og gøre alt, hvad han mener der kan gavne klientens interesser. I denne forbindelse skal han sikre, at den juridiske bistand, han yder, er hensigtsmæssig og effektiv. Advokaten skal handle på en måde, der ikke krænker hvervets værdighed. I denne forbindelse skal han bl.a. overholde de for faget gældende etiske principper. Han har også tavshedspligt om alle forhold, han måtte få kendskab til i sin egenskab af advokat.

TopTop

En advokat yder juridisk bistand mod et honorar, som fastsættes efter aftale mellem advokaten og klienten; hvis der ikke kan opnås enighed herom, er advokaten berettiget til en aflønning, som er baseret på taksterne i en forordning, der finder generel anvendelse.

Det slovakiske advokatsamfund er en selvstændig faglig sammenslutning for alle de advokater, der er opført på den liste, der føres af samfundet. Advokatsamfundets organer er advokatkonferencen, præsidiet for advokatsamfundet, undersøgelseskomiteen og disciplinærkomiteen.

Lovgivning, der sikrer den frie udøvelse af advokatvirksomhed i EU

En statsborger i et EU-land eller i et andet land, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er bemyndiget til selvstændigt at yde juridisk bistand med angivelse af en erhvervsmæssig titel på det officielle sprog i registreringslandet, betegnes ”EU-advokat” og har ret til at yde juridisk bistand i Den Slovakiske Republik, enten som EU-gæsteadvokat eller som fast etableret EU-advokat.

En EU-gæsteadvokat er en EU-advokat, som yder juridisk bistand i Den Slovakiske Republik midlertidigt eller lejlighedsvis; en EU-gæsteadvokat må ikke udfærdige dokumenter vedrørende overdragelse af fast ejendom. Ved repræsentation af en part i en sag for retten eller for en anden offentlig myndighed og som forsvarer for en anklaget i en straffesag skal en EU-advokat samarbejde med en advokat, der er opført på advokatsamfundets liste. I modsat fald kan han ikke som advokat repræsentere en part i en sag eller en anklaget.

En fast etableret EU-advokat er en EU-advokat som løbende yder juridisk bistand i Den Slovakiske Republik, og som er opført på den liste over EU-advokater, der føres af advokatsamfundet.

TopTop

En EU-advokat er forpligtet til at udføre de hverv, der udføres af en national advokat, og til at overholde lovgivningen i registreringslandet.

En statsborger i et land, der er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, som i registreringslandet er bemyndiget til selvstændigt og ubegrænset at yde juridisk bistand, og som er opført på den liste over udenlandske advokater, der føres af advokatsamfundet, kan fungere som udenlandsk advokat.

En statsborger i et land, der er medlem af Verdenshandelsorganisationen, som i registreringslandet er bemyndiget til selvstændigt og ubegrænset at yde juridisk bistand, og som er opført på den liste over internationale advokater, der føres af advokatsamfundet, kan fungere som international advokat.

6. Notarer

En notar er en person, der er udnævnt og bemyndiget af staten til at praktisere som notar og udføre andre aktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen. Notarernes aktiviteter omfatter udarbejdelse og udstedelse af retlige dokumenter, bekræftelse af forhold af retlig betydning, opbevaring af dokumenter og pengebeløb og aktiviteter i forbindelse med centrale notarielle registre. I forbindelse med deres arbejde kan notarer yde juridisk bistand, udfærdige andre dokumenter, forvalte aktiver og repræsentere klienter i forbindelse med forvaltningen af deres aktiver.

I arvesager udpeger retten en notar til at behandle sager som kurator og til at udstede en arveattest i tilfælde, hvor de lovgivningsmæssige krav er opfyldt. En notars handlinger betragtes på lige fod med rettens handlinger.

TopTop

En notar udpeges af justitsministeriet på grundlag af en udvælgelsesprocedure, normalt til at praktisere inden for en førsteinstansrets geografiske jurisdiktion.

For at en statsborger i Den Slovakiske Republik kan udnævnes til notar, skal han have fuld rets- og handleevne, have bestået en juridisk embedseksamen, være uberygtet og vederhæftig, have fem års juridisk erfaring og heraf i mindst to år have arbejdet for en notar, have bestået en notareksamen, ikke have været genstand for en disciplinærforanstaltning, hvorved han er blevet slettet af listen over notarer, hvorved han er frataget sit hverv eller slettet af listen over et andet juridisk erhvervs medlemmer.

Før en notar kan begynde at praktisere, skal han aflægge ed, tegne en ansvarsforsikring for skader, som måtte opstå i forbindelse med hans aktiviteter, og indbetale en finansiel garanti til notarkammerets konto på et beløb, som fastsættes af kammerets præsidium, med henblik på at notarens kontor kan blive tilsluttet kammerets centrale edb-system.

Ved udøvelsen af sit hverv er en notar upartisk og uafhængig. Han er kun bundet af forfatningen, lovene og gennemførelseslovgivningen. Hvervet som notar er uforeneligt med andre indtægtsgivende aktiviteter, undtagen når det gælder forvaltningen af notarens egne og hans mindreårige børns aktiver samt akademiske, publicistiske, pædagogiske, oversættelsesmæssige og kunstneriske aktiviteter. En notar kan ikke fungere som ekspert i sager, hvor han også er kurator.

Overvågningen af kammerets og notarernes aktiviteter henhører under justitsministeriet, som bl.a. udnævner og afskediger notarer, fastsætter antallet af notarkontorer for hver førsteinstansret (dvs. antallet af notarer) og foretager de nødvendige ændringer i denne forbindelse.

En notar kan kun nægte at udføre en handling, hvis handlingen er i modstrid med en lov eller anden generel lovgivning. En notar og hans ansatte er forpligtet til at sikre, at alle forhold, han bliver bekendt med i sin egenskab af notar, forbliver fortrolige.

Som betaling for sine aktiviteter har en notar ret til et honorar, godtgørelse for kontantudgifter og godtgørelse for anvendt tid. Vederlaget anses som notarens indtægt. En notar er berettiget til et rimeligt forskud på vederlaget og på kontantudgifter. Notarens vederlag og metoden til beregning af dette er fastsat i generelle bestemmelser.

Den Slovakiske Republiks notarkammer, som har sæde i Bratislava, er en selvstændig faglig sammenslutning for alle de notarer, der er opført på den liste, der føres af sammenslutningen. En notar bliver medlem af kammeret ved sin udnævnelse til notar. Medlemskabet af kammeret ophører, når notaren fratræder hvervet som notar eller ved hans død. Kammerets og dets organers funktion er at beskytte notarerhvervets interesser, at overvåge notarernes aktiviteter og at overvåge de andre anliggender, det er pålagt ved lov.

Kammerets organer er notarkonferencen, kammerets præsidium, undersøgelseskomiteen og uddannelseskomiteen.

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 18-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige