Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Španija

Zadnja sprememba: 07-12-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Španija

 

KAZALO

1. Kaj pomeni izraz „pravni poklic“ v Španiji? 1.
2. Katere zahteve je treba izpolnjevati za opravljanje pravnega poklica? 2.
3. Katera so glavna področja, v katerih se opravljajo pravni poklici? 3.
4. Kateri so glavni pravni poklici v Španiji? 4.
5. Ali obstajajo drugi pravni poklici? 5.
6. Kdo izvaja sodno oblast? 6.
7. Katere so naloge državnega tožilstva? 7.
8. Katere so naloge sodnih uradnikov? 8.
9. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati sodni uradnik? 9.
10. Kdo nadzoruje izvajanje nalog sodnih uradnikov? 10.
11. Ali je treba za storitve v pravosodju plačati? 11.
12. Katere so naloge notarjev? 12.
13. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati notar? 13.
14. Kdo nadzoruje izvajanje nalog notarjev? 14.
15. Kako se plača notarska storitev? 15.
16. Katere so naloge sodnih tajnikov pri trgovinskem registru in zemljiški knjigi? 16.
17. Kdo usklajuje in nadzoruje izvajanje nalog sodnih tajnikov? 17.
18. Kako se plača storitev sodnih tajnikov pri zemljiški knjigi? 18.
19. Katere so naloge nižjih odvetnikov? 19.
20. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati nižji odvetnik? 20.
21. Katera zakonodaja v Španiji zagotavlja svobodno opravljanje odvetniškega poklica in vzajemno priznavanje kvalifikacij? 21.
22. Kdo usklajuje in nadzoruje izvajanje nalog nižjih odvetnikov? 22.
23. Kako se plača odvetniška storitev? 23.
24. Katere so naloge odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem? 24.
25. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati odvetnik, ki sme zastopati pred sodiščem? 25.
26. Kdo usklajuje in nadzoruje izvajanje nalog odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem? 26.
27. Kako se plača storitev odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem? 27.

 

1. Kaj pomeni izraz „pravni poklic“ v Španiji?

Pravni poklici se opravljajo na področju sprejemanja in izvajanja zakonodaje, zato je zanje potrebno posebno pravno usposabljanje. Pravosodni delavec mora imeti dokazilo, da je pridobil specializirano pravno znanje.

2. Katere zahteve je treba izpolnjevati za opravljanje pravnega poklica?

Vsi pravosodni delavci morajo imeti akademsko izobrazbo (običajno diplomo iz prava), ki dokazuje, da imajo potrebno pravno znanje. Poleg tega morajo biti včlanjeni v poklicno pravno združenje, ki v javnem interesu in interesu članov zagotavlja, da ti strokovnjaki opravljajo delo pravilno.

Na splošno imajo strokovnjaki za posamezen pravni poklic izključno pravico za opravljanje zadevne dejavnosti, čeprav lahko nekatere od teh dejavnosti opravljajo drugi strokovnjaki, če so ustrezno usposobljeni.

3. Katera so glavna področja, v katerih se opravljajo pravni poklici?

Glavni področji, na katerih delajo pravni strokovnjaki, sta preprečevanje in reševanje sporov.

Pri preprečevanju sporov so najpomembnejši pravni poklici, ki zagotavljajo pravno varnost s svetovanjem, dokumentiranjem in vpisom v registre.

Najpomembnejši pravni poklici pri reševanju sporov so tisti, ki so vključeni v pravni spor. Nekateri od teh pravnih strokovnjakov (običajno tisti, ki opravljajo svobodni poklic) usmerjajo stranke in jih zastopajo, drugi pa vodijo sodne postopke in odločajo v sporih, običajno so to delavci v pravosodju in javni upravi.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Kateri so glavni pravni poklici v Španiji?

Pravni strokovnjaki pri preprečevanju sporov so:

 • nižji odvetniki (abogados), ki zagotavljajo pravno svetovanje;
 • notarji, ki skrbijo za dokumentiranje, potrjevanje in svetovanje;
 • sodni tajniki pri zemljiški knjigi in trgovinskem registru, ki vodijo javne registre, v katere se vnesejo pomembni pravni akti, ki lahko zadevajo tretje osebe, preverjajo, da vneseni dokumenti izpolnjujejo zakonske zahteve, in svetujejo osebam, ki želijo, da se izvede vpis v register.

Pravni strokovnjaki pri reševanju sporov so:

 • nižji odvetniki, ki napotijo stranke na pravdo in rešujejo spore po sistemu alternativnega reševanja sporov;
 • odvetniki, ki smejo zastopati pred sodiščem (procuradores);
 • sodni uradniki (Secretarios Judiciales), ki so odgovorni za dokumentacijo in pospeševanje sodnih postopkov;
 • sodniki (Jueces in Magistrados - magistrados so sodniki na višjih sodiščih), ki odločajo v sporih.

5. Ali obstajajo drugi pravni poklici?

Poleg zgoraj navedenih poklicev se s pravnimi vprašanji ukvarjajo tudi drugi strokovnjaki, ki morajo biti zato posebej usposobljeni (ni nujno, da imajo diplomo iz prava) na posameznem pravnem področju in včlanjeni v poklicno združenje.

V to skupino spadajo diplomanti na nekaterih področjih, npr. „graduados sociales“ (svetovalci za delovne zadeve in zadeve socialnega varstva, ki urejajo takšna vprašanja za podjetja, posameznike itd.). Ti diplomanti lahko zastopajo stranke v delovnopravnih postopkih, če so vključeni v ustrezno poklicno združenje.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Kdo izvaja sodno oblast?

Sodna oblast izhaja iz ljudstva in jo v imenu vladarja izvajajo sodniki, ki predstavljajo sodno vejo oblasti. Sodno oblast lahko izvajajo le sodniki, tj. le oni lahko izdajajo sodne odločbe in zagotovijo njihovo izvršitev. Sodniki so neodvisni od drugih vej državne oblasti in zanje veljajo le ustava in zakoni.

Sodniki so javni uslužbenci. Delijo se v tri skupine: Jueces, Magistrados (sodniki na višjem sodišču) in Magistrados del Tribunal Supremo (sodniki na vrhovnem sodišču). Kandidati za skupino juez morajo opraviti zelo zahteven izpit in skoraj dveletno izobraževanje v visokošolski ustanovi Escuela Judicial de Barcelona. Napredovanje na mesto magistrado je odvisno od starosti, čeprav se lahko na nekaterih posebnih pravnih področjih (uprava, zaposlovanje ali gospodarstvo) opravi tudi izpit. Poleg tega je četrtina sodniških mest namenjena odvetnikom z najmanj 10 leti izkušenj, od tega pa mora biti ena tretjina sodnih uradnikov. Na mesto sodnika Magistrado na vrhovnem sodišču imenuje Consejo General del Poder Judicial (Splošni sodni svet) sodnike magistrado z najmanj 15 leti izkušenj (od tega 10 leti na mestu magistrado), čeprav je ena petina mest namenjena priznanim odvetnikom z najmanj 15 leti izkušenj (glej temo o organizaciji sodstva).

7. Katere so naloge državnega tožilstva?

Državni tožilci (fiscales) so javni uslužbenci. Državni tožilci lahko postanejo osebe z diplomo ali doktoratom iz prava in opravljenim izpitom. Vključeni so v Fiscalía General del Estado (generalno državno tožilstvo) in državna tožilstva pri vsakem višjem sodišču.

Na vrh straniNa vrh strani

Naloge državnih tožilcev so:

 1. Zagotavljajo učinkovito izvajanje sodne oblasti v skladu z zakonom ter vodijo potrebne tožbe, pritožbene postopke in druge ukrepe ob upoštevanju določenih rokov.
 2. Izvajajo naloge, ki jih za varstvo neodvisnosti sodnikov in sodišč določa zakon.
 3. Zagotavljajo spoštovanje ustavnih institutov ter temeljnih pravic in svoboščin s kakršnimi koli ukrepi, ki so potrebni za njihovo varstvo.
 4. Vodijo kazenske in civilne tožbe, ki se vložijo zaradi kaznivih dejanj, in po potrebi ugovarjajo tožbam, ki jih vložijo druge osebe.
 5. Sodelujejo v kazenskem postopku in zahtevajo od ustreznega sodnega organa, da sprejme potrebne zaščitne ukrepe in se izvedejo postopki za ugotovitev dejanskega stanja.
 6. Za varstvo zakonitosti in javnega ali družbenega interesa sodelujejo v postopkih glede osebnega statusa in drugih z zakonom določenih postopkih.
 7. V skladu z zakonskimi zahtevami sodelujejo v civilnih postopkih, ki vplivajo na javni interes ali interese mladoletnikov, invalidov ali zapostavljenih oseb, dokler se ne vzpostavijo običajni mehanizmi zastopanja.
 8. Zagotavljajo celovito pristojnost sodnikov in sodišč, vodijo zadeve v zvezi s spori o pristojnosti in sodelujejo v takšnih sporih, če jih vložijo druge osebe.
 9. Zagotavljajo upoštevanje sodnih odločb, ki vplivajo na javni in družbeni interes.
 10. Zagotavljajo varstvo žrtev v sodnem postopku z izvajanjem mehanizmov, ki zagotavljajo učinkovito pomoč in podporo žrtvam.
 11. Sodelujejo v postopku ustavne pritožbe.
 12. Vlagajo pritožbe za varstvo ustavnih pravic in v skladu z zakonom sodelujejo v postopkih za varstvo zakonitosti na ustavnem sodišču.
 13. Izvajajo naloge, ki jih določa ustrezna zakonodaja in so povezane s kazensko odgovornostjo mladoletnikov, pri čemer morajo skrbeti za koristi mladoletnikov.
 14. Sodelujejo v postopkih pri računskem sodišču, kadar in kakor določa zakon, ter zagotavljajo varstvo zakonitosti v sodnih postopkih pri upravnih in delovnih sodiščih, kadar zakon določa, da so vključeni v takšne postopke.
 15. Zagotavljajo mednarodno pravno pomoč v skladu z zakoni, mednarodnimi pogodbami in sporazumi.
 16. Opravljajo druge naloge v skladu z nacionalno zakonodajo.

8. Katere so naloge sodnih uradnikov?

Sodni uradniki (secretarios judiciales) pomagajo sodnikom pri opravljanju njihovih nalog. Urejajo dokumentacijo za sodne postopke, vodijo evidenco o vseh stopnjah postopka (obravnave, sojenja itd.) ter obveščajo sodnika o vseh predloženih listinah in rokih za posamezne postopke. Sodni uradniki nadzorujejo sodno osebje.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati sodni uradnik?

Sodni uradniki morajo imeti diplomo iz prava in opraviti izpit, ki mu sledi izobraževanje na Centro de Estudios Judiciales. Za zagotovitev absolutne neodvisnosti veljajo zanje enaka pravila o nezdružljivosti in enake prepovedi kot za sodnike.

10. Kdo nadzoruje izvajanje nalog sodnih uradnikov?

Sodni uradniki spadajo pod Ministrstvo za pravosodje in so podrejeni državnim sodnim uradnikom pri posameznem višjem sodišču.

11. Ali je treba za storitve v pravosodju plačati?

Ta državna storitev je brezplačna, razen za pravne osebe, katerih prihodek presega določeno stopnjo.

Vendar morajo stranke v sporu plačati honorarje nižjih odvetnikov, odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem, in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v sodnem postopku, razen če dokažejo, da nimajo potrebnih sredstev (glej člen 15(c) Odločbe Sveta z dne 28. maja 2001).

12. Katere so naloge notarjev?

Notarji so pravni strokovnjaki, katerih glavna naloga je opravljanje javne službe overitve listin v zasebnih pravnih poslih. Poleg tega pomagajo pravilno sestaviti takšne listine ter na podlagi svojega uradnega položaja in s svojim podpisom zagotavljajo pravilen način in obliko listin. Zakon o notariatu opredeljuje notarja kot javnega uslužbenca, pooblaščenega za overjanje pogodb in drugih zunajsodnih listin v skladu za zakonom. Notarji imajo dve vlogi: svetovanje posameznikom o najboljših pravnih sredstvih, s katerimi lahko dosežejo svoj cilj, in potrjevanje dejstev, aktov ali poslov, izvršenih v njihovi navzočnosti, v listinah, ki jih pripravijo. Takšna potrditev ima javni pomen. Posamezniki lahko prosto izberejo notarja, razen v izjemnih primerih, v katerih je izbira notarja določena z zakonom. Notarji overjajo listine v okrožjih, za katera so imenovani, razen če imajo posebno pooblastilo. Posameznikom zagotavljajo pravno varnost, kar izhaja iz dejstva, da so pravno usposobljeni in imajo praktične izkušnje. Prav na tem temelji tudi pravilnost notarskih listin, ki se lahko izvršijo in so prednostni dokazi v tožbah. Ena od najpomembnejših nalog notarja je izdajanje listin, ki so potrebne za vpis v zemljiško knjigo ali trgovinski register. Listine, ki jih lahko overi notar, so zelo različne in se lahko razvrstijo v 12 skupin: listine o osebnem statusu; oporoke; pogodbe o zakonski zvezi; splošne pogodbe; izjave in zahteve dedičev; ustanovitev, sprememba in prenehanje partnerstev in podjetij; posojila in pripoznanje navadnih, zavarovanih in hipotekarnih terjatev; potrdila o poravnavi dolga in prenehanju obveznosti; pooblastila vseh vrst; protest menice; izjave zakonitih dedičev in splošne pravne listine.

Na vrh straniNa vrh strani

Zelo pomemben je notarski arhiv. Overjene izvirnike ali vpisnike hrani notar 25 let od dne izdaje. Ti vpisniki se potem pošljejo ustreznemu okrožnemu arhivu, ki ga prav tako vodi notar. Po 100 letih se pošljejo provincialnemu zgodovinskemu arhivu Ministrstva za izobraževanje in kulturo. Notarske konzularne listine hrani Splošni protokolarni arhiv v Madridu.

13. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati notar?

V skladu z Uredbo o notariatu z dne 2. junija 1944 mora kandidat, če želi postati notar, opraviti izpit. Poleg tega mora biti španski državljan, dopolniti mora zakonsko določeno starost in imeti diplomo ali doktorat iz prava.

14. Kdo nadzoruje izvajanje nalog notarjev?

Organizacijo notariata, naloge notarjev in storitve, ki jih lahko zagotavljajo notarji posameznikom, urejata Izvedbeni zakon o notariatu z dne 28. maja 1962 in Uredba o notariatu (Uredba z dne 2. junija 1944), ki potrjujeta in izvajata organizacijo ter način delovanja notariata. To področje urejajo tudi dodatni predpisi, kot je Kraljeva uredba 1426/1989 z dne 17. novembra 1989 o določitvi notarskih tarif. Notarje neposredno nadzorujeta Ministrstvo za pravosodje ter Generalni direktorat za registre in notariat.

Generalni direktorat usmerja, preverja in nadzoruje notarje ter rešuje težave ali vprašanja o uporabi in izvrševanju zakonodaje o notariatu, imenovanju notarjev, ureditvi in vodenju notariata. Poleg tega obravnava upravne pritožbe o zadevah v zvezi z notarji in o njih odloča.

Notarji so vključeni v poklicne zbornice (Colegios Notariales), ki podpirajo notarje pri opravljanju njihovih nalog in nadzorujejo njihovo dejavnost. Vsaka zbornica je pristojna za posamezno regijo. V Španiji jih je 16, in sicer so v Albaceteu, Palmi de Mallorci, Barceloni, Bilbau, Burgosu, Cáceresu, La Coruñi, Granadi, Las Palmasu de Gran Canaria, Oviedu, Pamploni, Sevilli, Valenciji, Valladolidu in Zaragozi. Vsaka regija se deli na okrožja, za vsako od njih pa je dodeljeno določeno število notarjev.

Na vrh straniNa vrh strani

Notarske zbornice vodi in usklajuje Splošni svet (Consejo General del Notariado), ki je podrejen Ministrstvu za pravosodje.

Španski notarji so člani Unión Internacional del Notariado Latino Deutsch - English - español - français - italiano, tj. združenja, v katerega so vključeni skoraj vsi notarji evropskih držav (Nemčija, Francija, Italija itd.), vključno s srednje- in vzhodnoevropskimi državami (Rusija, Litva, Madžarska, Češka republika, Slovaška republika, Slovenija). Notarji, ki še niso člani združenja, so v postopku vključevanja.

15. Kako se plača notarska storitev?

V Španiji je izbira notarja prosta, razen v nekaterih z zakonom določenih primerih, kot je izjava dedičev.

Lestvico notarskih tarif, ki velja za vse notarje, je določila vlada s Kraljevo uredbo 1426/1989 z dne 17. novembra 1989. Te tarife so obvezne, kar pomeni, da jih ne morejo spremeniti niti notarji niti njihove zbornice, notarji pa jih morajo natančno uporabljati pri vseh poklicnih dejavnostih.

Na vrh straniNa vrh strani

Predhodno posvetovanje je brezplačno. Notar mora brezplačno svetovati o kakršni koli zasebno-, civilno- ali gospodarskopravni zadevi in s tem povezanimi davčnimi zadevami, čeprav se predložena listina potem ne izvrši.

Za nekatere dokumente so določene nižje tarife. Pri posojilih je na primer osnova znižana za 25 % (skupna zavarovana obveznost pri hipotekah), pri aktih in pogodbah, ki zavezujejo državo, avtonomne skupnosti, provincialne ali občinske organe ali njihove agencije, je osnova znižana za 50 %, prav toliko je znižana tudi pri zadevah v zvezi s socialnimi stanovanji. V nekaterih drugih zadevah, kot je volilna pravica po pooblaščencu, je notarska storitev brezplačna.

Na te tarife se zaračuna tudi 16-odstotni DDV (4,5-odstotni splošni neposredni davek na Kanarskih otokih), razen pri protestih menice, večini posojilnih pogodb in nekaterih prodajnih pogodbah (npr. za prodajo delnic, pri kateri mora prenosnik plačati DDV), pri katerih se davek ne plača.

Sistem notarskih okrožij, ki ga je vzpostavila vlada, pomeni, da ima vsak prebivalec, ne glede na to, kje živi, v bližini notarja.

16. Katere so naloge sodnih tajnikov pri trgovinskem registru in zemljiški knjigi?

Sodni tajniki lahko postanejo osebe z diplomo iz prava in opravljenim izpitom.

Naloge sodnih tajnikov so:

razvrščanje dokumentov, ki se predložijo za vpis v registre, za katere so odgovorni;

svetovanje javnosti o vprašanjih v zvezi z registri (vnos pravnih aktov ali pogodb v register, učinek vpisa v register itd.);

zagotavljanje javnega dostopa do vnesenih podatkov, preverjanje, kadar je potrebno, da imajo osebe, ki zahtevajo dostop, upravičen interes, ter varstvo občutljivih podatkov.

Na vrh straniNa vrh strani

Zemljiška knjiga, trgovinski register in register premičnin so javne evidence materialnopravnih ali pravnih zadev, katerih namen je preprečevati spore in zmanjševati pravne stroške. Za vpis v registre skrbi sodišče, država pa domneva, da je vsebina registrov pravilna. To pomeni, da imajo pravice in dejstva v registrih nekatere postopkovne in materialne prednosti.

Pomembni akti o nepremičninah na podeželju in v mestih so vneseni v zemljiško knjigo. Z vpisom v zemljiško knjigo sodni tajnik pri zemljiški knjigi dodeli upravičenje do nepremičnine.

Akti o pravnih in fizičnih osebah ali premoženju (npr. vzajemni ali pokojninski skladi), ki so pomembni pri trgovanju, se vnesejo v trgovinski register. Sodni tajniki skrbijo tudi za potrditev pristnosti trgovskih knjig, hrambo in objavo zaključnih računov trgovcev, v nekaterih primerih pa tudi za imenovanje izvedencev in revizorjev.

Lastninske pravice glede plovil, letal, industrijskih strojev in drugih premičnin, ki jih je mogoče določiti, in hipoteke nad njimi, poleg tega pa tudi splošni najemni pogoji se vnesejo v register premičnin.

Poleg tega v veliko avtonomnih skupnostih sodni tajniki zaračunavajo in zbirajo nekatere dajatve za pozneje vnesene pravne posle (davek od dediščine, kolkovina itd.).

17. Kdo usklajuje in nadzoruje izvajanje nalog sodnih tajnikov?

Sodni tajniki pri zemljiški knjigi, trgovinskem registru in registru premičnin so javni uslužbenci, ki spadajo pod Ministrstvo za pravosodje prek Generalnega direktorata za registre in notariat, ki preverja in nadzoruje registre.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodni tajniki so vključeni tudi v špansko nacionalno zbornico sodnih tajnikov, ki ji je država dodelila nekatere nadzorne naloge.

18. Kako se plača storitev sodnih tajnikov pri zemljiški knjigi?

Takse sodnih tajnikov določi država, plačajo pa jih neposredno osebe, ki potrebujejo njihove storitve. Služba javnih registrov se v celoti financira s temi taksami, sodni tajniki pa so plačani iz zneska, ki ostane po plačilu plač njihovih delodajalcev ter stroškov in naložb, ki so potrebne za izvajanje te storitve.

19. Katere so naloge nižjih odvetnikov?

V skladu s členom 436 Izvedbenega zakona o pravosodju in členom 8 Zakona o odvetništvu, potrjenega s Kraljevo uredbo 658/2001 z dne 22. junija 2001, imajo nižji odvetniki (abogados) naslednje naloge:

 1. Svetovanje strankam in varstvo njihovih pravic:
  • v vseh vrstah sodnih postopkov (civilnih, kazenskih, upravnih, delovnih in vojaških);
  • v razmerju do upravnih organov, združenj, pravnih oseb in katerih koli javnih agencij;
  • v razmerju do katerega koli subjekta ali posameznika, če se zahteva njihova storitev.
 2. Pravno svetovanje in posvetovanje.
 3. Zastopanje strank, razen če zakon določa, da jo mora zastopati drug strokovnjak.

20. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati nižji odvetnik?

Oseba, ki želi v Španiji postati abogado, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

 • špansko državljanstvo ali državljanstvo druge države članice EU ali države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru iz leta 1992;
 • polnoletnost in poslovna sposobnost;
 • diploma iz prava ali druga enakovredna in uradno potrjena tuja stopnja izobrazbe;
 • članstvo v Colegio de Abogados (odvetniška zbornica) v okrožju, v katerem ima edini ali glavni sedež, kar je potrebno za opravljanje odvetniškega poklica kjer koli v Španiji.

21. Katera zakonodaja v Španiji zagotavlja svobodno opravljanje odvetniškega poklica in vzajemno priznavanje kvalifikacij?

V skladu z Zakonom o odvetništvu lahko odvetniki iz drugih držav opravljajo poklic v Španiji v skladu z veljavno zakonodajo, ki razlikuje dve skupini:

Na vrh straniNa vrh strani

 • Državljani držav članic EU in državljani držav EGP v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan v Oportu 2. maja 1992 in ga je Španija ratificirala 26. novembra 1993. V skladu z načelom prostega pretoka oseb in storitev v državah članicah je zdaj na voljo več različnih možnosti:
  • Pravica do opravljanja odvetniškega poklica za nedoločen čas s kvalifikacijo, pridobljeno v državi izvora, z možnostjo vpisa v poklicni register po treh letih dejanske in redne prakse español.
  • Priznanje poklicne kvalifikacije, pridobljene v državi izvora, kar omogoča opravljanje odvetniškega poklica pod enakimi pogoji, kot ga opravljajo imetniki španske kvalifikacije español.
  • Občasno opravljanje poklica s kvalifikacijo, pridobljeno v državi izvora español.
  • Poleg tega lahko osebe, ki niso upravičene do opravljanja odvetniškega poklica v državi izvora, vendar imajo tujo kvalifikacijo, ki jim omogoča opravljanje odvetniškega poklica, zaprosijo za priznanje te kvalifikacije v Španiji in se potem vključijo v špansko odvetniško zbornico español.
 • Osebe, ki niso državljani države članice EU ali EGP:
  • Če se želijo včlaniti v špansko odvetniško zbornico, morajo najprej dobiti uradno priznanje kvalifikacije in potem zaprositi za dispensa legal de nacionalidad (izjema na podlagi državljanstva).

22. Kdo usklajuje in nadzoruje izvajanje nalog nižjih odvetnikov?

Nižji odvetniki so neodvisni člani svobodnega poklica, ki opravljajo storitve v korist družbe. Niso javni uslužbenci, ampak delajo po načelu svobodne in pravične konkurence (člen 1 Zakona o odvetništvu).

Na vrh straniNa vrh strani

Nižji odvetniki morajo upoštevati:

 • zakone;
 • kodeks etike in ravnanja za ta poklic.

Organi, ki skrbijo za to, da nižji odvetniki pravilno izvajajo naloge, so:

 • na nacionalni ravni Splošni svet odvetnikov
 • v vsaki avtonomni skupnosti svet odvetniških zbornic v zadevni skupnosti
 • v vsaki provinci provincialne ali okrožne odvetniške zbornice.

23. Kako se plača odvetniška storitev?

Honorar nižjega odvetnika se plača za opravljeno storitev v stalnem znesku, periodično ali na uro. Honorarji po uspehu niso dovoljeni, tj. dogovori, ki jih skleneta nižji odvetnik in njegova stranka pred koncem postopka in s katerimi se stranka zaveže, da bo odvetniku plačala delež prejemka po koncu postopka ne glede na to, ali je ta prejemek denarni znesek ali katera koli druga korist, sredstvo ali vrednost.

Višino honorarja lahko prosto določita stranka in nižji odvetnik, če s tem ne kršita kodeksa poklicne etike ali pravil o pošteni konkurenci. Če se nižji odvetnik in stranka ne moreta dogovoriti o honorarju, o tem vprašanju v kontradiktornem postopku odloči sodnik, ki mu je ta zadeva predložena.

Dejanski honorarji temeljijo na okvirnih honorarjih, ki jih določi odvetniška zbornica za zadevno provinco ter se uporabljajo v skladu s pravili, prakso in običaji zbornice (člen 44 Zakona o odvetništvu), razen če je sklenjen drugačen dogovor ali če je odrejeno, da mora stranka plačati stroške.

Stranke, ki nimajo dovolj sredstev za plačilo storitev nižjih odvetnikov in odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem, lahko zahtevajo, da se jim dodeli brezplačna pravna pomoč (glej temo Pravna pomoč).

24. Katere so naloge odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem?

Odvetniki, ki smejo zastopati pred sodiščem, (procuradores) zastopajo pravice in interese strank na sodiščih na podlagi temu namenjenega pooblastila ter zagotavljajo, da ima komunikacija med sodiščem in stranko dokazno moč.

25. Katere zahteve mora izpolnjevati oseba, če želi postati odvetnik, ki sme zastopati pred sodiščem?

Odvetnik, ki sme zastopati pred sodiščem, lahko postane oseba, ki ima špansko državljanstvo, je polnoletna, ima diplomo iz prava in naziv procurador, ki ga podeli Ministrstvo za pravosodje prosilcem, ki izpolnjujejo vse zahteve.

Za opravljanje poklica procurador je potrebna registracija pri Colegio de Procuradores, polog varščine in zaprisega ali zaobljuba pred sodiščem.

26. Kdo usklajuje in nadzoruje izvajanje nalog odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem?

Za pravilno izvajanje nalog odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem, je odgovorno vodstvo Colegios de Procuradores.

27. Kako se plača storitev odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem?

Honorarje odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem, določi Ministrstvo za pravosodje.

Nadaljnje informacije

 • DRŽAVNO TOŽILSTVO English - español
 • SODNI URADNIKI español
 • NIŽJI ODVETNIKI español
 • ODVETNIKI, KI SMEJO ZASTOPATI PRED SODIŠČEM español
 • NOTARJI español
 • SODNI TAJNIKI PRI ZEMLJIŠKI KNJIGI English - español

« Pravni poklici - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 07-12-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo