Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Španielsko

Posledná úprava: 17-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Španielsko

 

OBSAH

1. Čo sa v Španielsku rozumie pod pojmom „právnická profesia“? 1.
2. Aké sú požiadavky na výkon právnickej profesie? 2.
3. Ktoré sú hlavné oblasti výkonu právnických profesií? 3.
4. Ktoré sú hlavné právnické profesie v Španielsku? 4.
5. Existujú ešte nejaké iné právnické profesie? 5.
6. Kto vykonáva spravodlivosť? 6.
7. Aké sú funkcie štátnej prokuratúry? 7.
8. Aká je náplň práce súdnych úradníkov? 8.
9. Ako sa možno stať súdnym úradníkom? 9.
10. Kto je zodpovedný za kontrolu súdnych úradníkov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií? 10.
11. Platí sa za služby poskytované v rámci výkonu spravodlivosti? 11.
12. Aká je funkcia notárov? 12.
13. Ako sa možno stať notárom? 13.
14. Kto je zodpovedný za kontrolu notárov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií? 14.
15. Ako sa platí za služby notárov? 15.
16. Aké sú funkcie úradníkov zodpovedných za vedenie obchodných registrov a registrov majetku? 16.
17. Kto je zodpovedný za koordináciu úradníkov zodpovedných za vedenie registrov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií? 17.
18. Ako sa platí za služby úradníkov zodpovedných za vedenie registra majetku? 18.
19. Aká je funkcia advokátov? 19.
20. Ako sa možno stať advokátom? 20.
21. Aké právne predpisy prijalo Španielsko, aby sa zabezpečilo voľné vykonávanie advokátskej praxe a vzájomné uznávanie kvalifikácií? 21.
22. Kto je zodpovedný za koordináciu advokátov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií? 22.
23. Ako sa platí za služby advokátov? 23.
24. Aká je funkcia súdnych advokátov na súdoch? 24.
25. Ako sa možno stať súdnym advokátom? 25.
26. Kto je zodpovedný za koordináciu súdnych advokátov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií? 26.
27. Ako sa platí za služby súdnych advokátov? 27.

 

1. Čo sa v Španielsku rozumie pod pojmom „právnická profesia“?

Právnická profesia je povolanie, ktoré v sebe zahŕňa tvorbu a presadzovanie zákonov, a preto si vyžaduje špeciálnu odbornú prípravu. Osoba vykonávajúca právnickú prax musí mať kvalifikáciu svedčiacu o odborných znalostiach v oblasti práva.

2. Aké sú požiadavky na výkon právnickej profesie?

Všetky osoby vykonávajúce právnickú prax musia mať vysokoškolské vzdelanie (obvykle právnické vzdelanie), ktoré svedčí o potrebných vedomostiach v oblasti práva. Musia byť aj členmi profesijných právnických združení, čím sa zaručuje, že osoby vykonávajúce právnickú profesiu vykonávajú toto povolanie správne vo verejnom záujme aj v záujme členov združení.

Všeobecne povedané, každá z právnických profesií má monopol na činnosti, ktoré vykonáva, hoci niektoré z týchto činností môžu vykonávať aj iní odborníci za predpokladu, že sú dostatočne kvalifikovaní.

3. Ktoré sú hlavné oblasti výkonu právnických profesií?

Právni odborníci pôsobia v dvoch hlavných oblastiach: Predchádzanie sporom a urovnávanie sporov.

Hlavnými profesiami v oblasti predchádzania sporom sú profesie zabezpečujúce právnu istotu prostredníctvom poradenských, dokumentačných a registračných služieb.

Hlavnými profesiami v oblasti urovnávania sporov sú profesie vykonávané pri vedení súdnych sporov. Niektoré z týchto profesií (obvykle slobodné povolania) usmerňujú a zastupujú strany, zatiaľ čo iné profesie, členovia justície, ktorí tvoria súčasť verejnej správy, riadia súdne konania a rozhodujú o sporoch.

HoreHore

4. Ktoré sú hlavné právnické profesie v Španielsku?

V oblasti predchádzania sporom sa vykonávajú tieto profesie:

 • advokáti (abogados), ktorí poskytujú právne poradenstvo,
 • notári, ktorí poskytujú služby týkajúce sa dokumentácie, osvedčovania a poradenstva,
 • pracovníci majetkových a obchodných registrov, ktorí vedú verejné registre, do ktorých zaznamenávajú dôležité právne úkony, ktoré môžu mať vplyv na tretie strany, kontrolujú, či dokumenty zapísané do registra spĺňajú právne požiadavky, a radia osobám, ktoré chcú do registra vykonať zápis.

V oblasti urovnávania sporov vykonávajú svoju prax títo odborníci:

 • právnici, ktorí usmerňujú účastníkov súdnych sporov a urovnávajú spory prostredníctvom zavedených alternatívnych systémov,
 • súdni advokáti (procuradores), ktorí zastupujú strany na súde,
 • súdni úradníci (Secretarios Judiciales), ktorí sú zodpovední za dokumentáciu a za urýchlené vyriešenie súdnych konaní,
 • sudcovia (Jueces a Magistradosmagistrados sú sudcovia vyšších súdov), ktorí rozhodujú o sporoch.

5. Existujú ešte nejaké iné právnické profesie?

Okrem uvedených profesií existujú ďalší odborníci, ktorí sa musia zaoberať legislatívnym záležitosťami, a preto musia mať osobitnú kvalifikáciu (nie nutne právnické vzdelanie) v konkrétnej oblasti práva a musia byť členmi profesijného združenia.

Táto kategória zahŕňa držiteľov určitých diplomov, napríklad, „graduados sociales“ (poradcovia vo veciach pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, ktorí sa zaoberajú týmito záležitosťami pre podniky, jednotlivcov, atď.). Držitelia týchto kvalifikácií, ktorí sú členmi príslušných profesijných združení, môžu zastupovať účastníkov konania v oblasti pracovného práva.

HoreHore

6. Kto vykonáva spravodlivosť?

Spravodlivosť vychádza z ľudu a v mene kráľa ju vykonávajú sudcovia, ktorí predstavujú súdnu právomoc. Vykonávať spravodlivosť môžu iba sudcovia, t. j. iba oni môžu vynášať rozsudky a zabezpečiť, aby ich vykonateľnosť. Sudcovia sú nezávislí od ostatných právomocí štátu a podliehajú iba ústave a zákonom.

Sudcovia sú štátnymi úradníkmi. Existujú tri kategórie sudcov: Jueces, Magistrados (sudcovia vyšších súdov) a Magistrados del Tribunal Supremo (sudcovia Najvyššieho súdu). Kandidáti kategórie juez musia zložiť veľmi náročnú skúšku a absolvovať takmer dvojročné štúdium na sudcovskej škole Escuela Judicial de Barcelona. Povýšenie do kategórie magistrado závisí od počtu služobných rokov, hoci je možné zložiť skúšku aj v určitých špeciálnych oblastiach práva (správne, pracovné alebo obchodné právo). Okrem toho je štvrtina sudcovských miest vyhradená pre právnikov s minimálne desaťročnou praxou, z ktorých jedna tretina musia byť súdni úradníci. Väčšinu miest Magistrado Najvyššieho súdu, na ktoré povyšuje Consejo General del Poder Judicial (generálna rada pre súdnictvo), obsadzujú magistrados s aspoň pätnásťročnou praxou (vrátane desaťročnej praxe ako magistrado), hoci jedna pätina miest je vyhradená pre uznávaných právnikov s aspoň pätnásťročnou praxou (pozri informačný list Organizácia rezortu spravodlivosti).

7. Aké sú funkcie štátnej prokuratúry?

Štátni prokurátori (fiscales) sú štátnymi úradníkmi. Uchádzač sa môže stať fiscalom, ak absolvoval magisterské alebo doktorandské štúdium práva a zložil náročnú skúšku. Verejní prokurátori patria pod Fiscalía General del Estado (Korunná prokuratúra) a pod úrady prokurátorov pri každom z vyšších súdov.

HoreHore

Verejní prokurátori plnia tieto úlohy:

 1. Zabezpečujú účinné fungovanie súdnictva v súlade so zákonom a v rámci stanovených lehôt prostredníctvom nutných žalôb, odvolacích konaní a iných opatrení.
 2. Vykonávajú funkcie, ktoré im boli pri ochrane nezávislosti sudcov a súdov určené zákonom.
 3. Zabezpečujú rešpektovanie ústavných inštitúcií a základných práv a verejných slobôd akýmikoľvek prostriedkami, ktoré sú potrebné na ich ochranu.
 4. Majú na starosti trestné a občianskoprávne žaloby podané v dôsledku trestných činov a v prípadoch, keď je to nutné, čelia žalobám podaným inými subjektami.
 5. Vystupujú v trestných konaniach, v ktorých žiadajú súdny orgán, aby prijal potrebné preventívne opatrenia a nutné postupy na zistenie skutočností.
 6. Zúčastňujú sa na konaniach týkajúcich sa rodinného stavu a akýchkoľvek ďalších zákonom predpísaných konaní na ochranu verejného alebo sociálneho záujmu.
 7. Vystupujú v zákonom predpísaných občianskoprávnych konaniach, ktoré majú vplyv na verejný záujem alebo záujmy maloletých, zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených dovtedy, kým nie sú zabezpečené mechanizmy obvyklého zastupovania.
 8. Zabezpečujú bezúhonnosť súdnictva a právomoc súdov a tribunálov a odhaľujú rozpory v súdnej právomoci alebo podľa potreby rozpory v právomoci a zasahujú v prípadoch, keď na rozpor v súdnej právomoci poukáže niekto iný.
 9. Zabezpečujú dodržiavanie súdnych rozhodnutí, ktoré majú vplyv na verejný a sociálny záujem.
 10. Zabezpečujú ochranu obetí v súdnych konaniach tým, že uvádzajú do pohybu mechanizmy, ktoré poskytujú obetiam účinnú pomoc a podporu.
 11. Sú prostredníkmi v konaniach týkajúcich sa ochrany.
 12. Podávajú opravné prostriedky na ochranu ústavných práv a v konaniach podaných ústavnému súdu na obranu zákonnosti vystupujú tak, ako im to ukladá zákon.
 13. Vykonávajú funkcie, ktoré im ukladajú príslušné právne predpisy, pokiaľ ide o trestnú zodpovednosť maloletých, a to v najlepšom záujme maloletej osoby.
 14. V prípadoch, keď to vyžaduje zákon, vystupujú v konaniach pred dvorom audítorov a obhajujú zákonnosť v správnych a pracovnoprávnych súdnych konaniach v prípadoch, v ktorých im to predpisuje zákon.
 15. Zabezpečujú poskytovanie medzinárodnej súdnej ochrany v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, zmluvami a dohodami, ak to štátni prokurátori považujú za nutné.
 16. Vykonávajú akékoľvek ďalšie funkcie, ktoré im predpisujú vnútroštátne právne predpisy.

8. Aká je náplň práce súdnych úradníkov?

Súdni úradníci (secretarios judiciales) pomáhajú sudcom pri výkone ich funkcií. Majú na starosti administratívnu stránku súdnych konaní, vedú záznamy o všetkých štádiách konania (prejednávania prípadov, súdne konania, atď.) a informujú sudcu o všetkých podaných dokumentoch a o lehotách rôznych konaní. Úradník dohliada na pracovníkov súdov a tribunálov.

HoreHore

9. Ako sa možno stať súdnym úradníkom?

Súdni úradníci musia mať právnické vzdelanie a zložiť náročnú skúšku, po ktorej musia absolvovať kurz na vzdelávacej akadémii Centro de Estudios Judiciales. Aby sa zabezpečila ich úplná nezávislosť, podliehajú prakticky rovnakému režimu nezlučiteľnosti a zákazov ako sudcovia.

10. Kto je zodpovedný za kontrolu súdnych úradníkov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií?

Súdni úradníci podliehajú ministerstvu spravodlivosti a štátnym tajomníkom každého z vyšších súdov.

11. Platí sa za služby poskytované v rámci výkonu spravodlivosti?

Za tieto služby poskytované štátom sa neplatí, výnimku tvoria iba právnické osoby s obratom nad určitou úrovňou, ktoré musia platiť poplatok.

Účastníci sporu však musia uhrádzať odmeny advokátov, súdnych právnikov a iných odborníkov zapojených do súdneho konania, pokiaľ vedia preukázať, že nemajú potrebné prostriedky (pozri článok 15 písm. c) rozhodnutia Rady z 28. mája 2001).

12. Aká je funkcia notárov?

Notári sú odborníci v oblasti práva, ktorých hlavnou funkciou je vykonávať verejnú službu v oblasti overovania pravosti dokumentov pri súkromnoprávnych prevodoch. Pomáhajú aj pri správnom vypracovaní týchto dokumentov a potvrdzujú ich správnosť na základe svojej právomoci a podpisom. Zákon o notároch definuje notára ako štátneho zamestnanca oprávneného overovať zmluvy a iné mimosúdne dokumenty v súlade so zákonom. Notári majú dvojakú úlohu: poskytovať poradenstvo fyzickým osobám, pokiaľ ide o najlepšie právne prostriedky na dosiahnutie ich cieľov, a potvrdzovať skutočnosti, úkony alebo transakcie vykonané v ich prítomnosti a zaznamenané v dokumentoch, ktoré vypracovali. Toto osvedčovanie má dôležitosť verejnej listiny. Osoby majú právo slobodného výberu notára, okrem výnimočných prípadov, keď konkrétneho notára stanovuje zákon. Notári overujú dokumenty v okrese, do ktorého sú vymenovaní, okrem prípadov, keď bola udelená osobitná právomoc. Ich právnické vzdelanie a praktické skúsenosti im umožňujú poskytovať fyzickým osobám právnu istotu. Toto vzdelanie a skúsenosti zaručujú presnosť notárskych dokumentov, ktoré sú vykonateľné a pri súdnych sporoch sa považujú za prednostné dôkazy. Jednou z dôležitých funkcií notára je vydávať dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis do registra nehnuteľností alebo obchodného registra. Dokumenty, ktoré môže notár overovať, sú veľmi rôznorodé a spadajú do 12 kategórií: úkony týkajúce sa rodinného stavu; závety; manželské zmluvy; zmluvy všeobecne; vyhlásenia a žiadosti dedičov; založenie, zmena a zrušenie partnerstiev a obchodných spoločností; pôžičky a uznanie jednoduchých, zabezpečených a hypotečných dlhov; potvrdenia o splnení a splatení dlhu; splnomocnenia všetkého druhu; zmenkové protesty; vyhlásenia dedičov zo zákona; a právne dokumenty všeobecne.

HoreHore

Notárske záznamy sú veľmi dôležité. Originály alebo protokoly dokumentov overené notármi uchovávajú notári 25 rokov od dátumu vydania. Tieto protokoly sa potom zasielajú do príslušných okresných archívov, ktoré tiež spravujú notári. Po uplynutí 100 rokov sa zasielajú na ministerstvo školstva a do kultúrnohistorických okresných archívov. Notárske konzulárne dokumenty sa uchovávajú v archívoch všeobecných protokolov v Madride.

13. Ako sa možno stať notárom?

V súlade s vyhláškou o notároch z 2. júna 1944 sa notárom možno stať po úspešnom absolvovaní verejného konkurzu. Uchádzač musí byť tiež španielskym štátnym príslušníkom, prekročiť zákonom stanovený vekový limit a mať právnické vzdelanie alebo doktorát v oblasti práva.

14. Kto je zodpovedný za kontrolu notárov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií?

Organizácia profesie notára, funkcie notára a služby, ktoré poskytujú fyzickým osobám, sa riadia ústavným zákonom o notároch z 28. mája 1962 a predpisom o notároch (vyhláška z 2. júna 1944), ktorými sa schvaľuje a vykonáva organizácia a systém notárskych činností. Existujú aj ďalšie predpisy, napríklad, kráľovská vyhláška 1426/1989 zo 17. novembra 1989, ktorými sa stanovuje sadzobník notárskych poplatkov. Notárov riadi priamo ministerstvo spravodlivosti a generálne riaditeľstvo pre registre a notárske služby.

Toto generálne riaditeľstvo riadi, kontroluje a dohliada na činnosť notárov a rieši akékoľvek problémy alebo otázky týkajúce sa uplatňovania a presadzovania právnych predpisov v oblasti notárstva, vymenovania notárov, notárskeho systému a riadenia profesie notára. Zaoberá sa aj odvolaniami vlády vo veciach týkajúcich sa notárov a rozhoduje o nich.

HoreHore

Notári sú členmi profesijných združení (Colegios Notariales), ktoré ich podporujú pri výkone ich funkcií a dohliadajú na ich činnosť. Každé z týchto združení má právomoc v konkrétnom regióne. V Španielsku je ich 16 a sídlia v Albacete, Palma de Mallorca, Barcelone, Bilbau, Burgose Cácerese, La Coruñi, Granade, Las Palmas de Gran Canaria, Oviede, Pamplone, Seville, Valencii, Valladolide a Zaragoze. Každý región sa ďalej delí na okresy, do ktorých je pridelený určitý počet notárov, ktorý sa mení v závislosti od daného okresu.

Colegios Notariales riadi a koordinuje notárska generálna rada (Consejo General del Notariado), ktorá podlieha ministerstvu spravodlivosti.

Španielski notári sú členmi Unión Internacional del Notariado Latino Deutsch - English - español - français - italiano, združenia, ktoré združuje prakticky všetkých notárov v európskych krajinách (Nemecku, Francúzsku, Taliansku, atď.), vrátane krajín strednej a východnej Európy (Ruska, Litvy, Maďarska, Českej republiky, Slovenskej republiky a Slovinska). Notári, ktoré ešte nie sú členmi združenia, sa pripravujú na vstup do združenia.

HoreHore

15. Ako sa platí za služby notárov?

V Španielsku je úplná sloboda výberu notára, s výnimkou určitých prípadov stanovených zákonom, medzi ktoré patria vyhlásenia dedičov.

Sadzobník notárskych poplatkov, ktorý je rovnaký pre všetkých notárov, je pevne stanovený vládou v kráľovskej vyhláške 1426/1989 zo 17. novembra 1989. Tieto poplatky sú povinné, t. j. ani notári, ani ich združenia ich nemôžu zmeniť a notári sú povinní ich prísne uplatňovať vo všetkých svojich profesijných činnostiach.

Predbežné poradenstvo je bezplatné. Notári musia vo veciach súkromného, občianskeho alebo obchodného práva, vrátane súvisiacich daňových vecí, v ktorých sa klienti na nich obracajú, poskytovať nestranné poradenstvo bezplatne, a to aj vtedy, ak sa navrhnutý dokument následne nevypracuje.

V prípade určitých dokumentov sa účtujú znížené poplatky. Napríklad, existuje 25% zľava zo základu v prípade pôžičiek (celková zodpovednosť zaručená v hypotékach) a 50% zľava v prípade úkonov a zmlúv, ktoré sú záväzné pre štát, samosprávne obce, provinčné alebo obecné úrady a ich organizácie a v prípade úkonov a zmlúv, ktoré sa týkajú úradne chráneného bývania. V iných prípadoch, napríklad, pri hlasovaní v zastúpení, sú notárske služby bezplatné.

U týchto poplatkov sa účtuje 16% DPH (4,5% všeobecná nepriama daň na Kanárskych ostrovoch) s výnimkou zmenkových protestov, väčšiny pôžičiek a určitých obchodných zmlúv (napríklad, pri predaji akcií, ak je prevodca platcom DPH), v prípade ktorých sa neúčtuje žiadna daň.

HoreHore

Systém notárskych okresov pevne stanovený štátom znamená, že nech bývate kdekoľvek, sídlo notára bude blízko vášho domova.

16. Aké sú funkcie úradníkov zodpovedných za vedenie obchodných registrov a registrov majetku?

Aby sa niekto mohol stať úradníkom zodpovedným za vedenie registra, musí mať právnické vzdelanie a zložiť náročnú skúšku.

Úradníci zodpovední za vedenie registrov majú tieto funkcie:

Triedia dokumenty predložené na zaregistrovanie v registroch, za ktoré sú zodpovední;

Poskytujú verejnosti poradenstvo vo veciach, ktoré sa týkajú registrov (zápis právnych úkonov alebo zmlúv do registra, dôsledky zápisu, atď.);

Sprístupňujú verejnosti zapísané údaje, podľa potreby overujú, či osoby požadujúce prístup, majú oprávnený záujem, a riadne chránia citlivé údaje.

Registre nehnuteľností, obchodné registre a registre hnuteľného majetku obsahujú verejné záznamy o hmotných alebo právnych veciach, čím bránia sporom a šetria právne výdavky. Zápisy do registrov sú chránené súdmi a pokiaľ ide o ich obsah, štát zabezpečuje predpoklad ich pravdivosti. To znamená, že zaregistrované práva a skutočnosti majú určité procedurálne a vecné výhody.

Do registra nehnuteľností sa zapisujú dôležité úkony týkajúce sa vidieckych alebo mestských nehnuteľností. Zápisom do registra nehnuteľností pridelí úradník zodpovedný za vedenie registra vlastnícke právo na majetok.

Úkony týkajúce sa spoločností a fyzických osôb alebo aktív (napríklad, vzájomných alebo penzijných fondov) zapojených do obchodovania sa zapisujú do obchodného registra. Medzi ďalšie povinnosti úradníkov zodpovedných za vedenie registrov patrí overovanie účtovných kníh, úschova a zverejňovanie účtov podnikateľov a v niektorých prípadoch vymenovanie odborníkov a audítorov.

HoreHore

Do registra hnuteľného majetku sa zapisuje vlastníctvo plavidiel, lietadiel, priemyselných strojov a iného identifikovateľného hnuteľného majetku a bremená uvalené na takýto majetok, ako aj všeobecné podmienky prenájmu.

V mnohých samosprávnych obciach úradníci zodpovední za vedenie registrov vymeriavajú a vyberajú aj dane zo zápisov do registrov (daň z dedičstva, kolkovné, atď.).

17. Kto je zodpovedný za koordináciu úradníkov zodpovedných za vedenie registrov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií?

Úradníci zodpovední za vedenie registrov nehnuteľností, obchodných registrov a registrov hnuteľného majetku sú štátni úradníci pridelení k ministerstvu spravodlivosti prostredníctvom generálneho riaditeľstva pre registre a notárske služby, ktoré je orgánom zodpovedným za kontrolu a riadenie registrov.

Úradníci zodpovední za vedenie registrov sú tiež členmi španielskeho národného združenia úradníkov zodpovedných za vedenie registrov, na ktorých štát preniesol určité funkcie dohľadu.

18. Ako sa platí za služby úradníkov zodpovedných za vedenie registra majetku?

Poplatky za zápisy do registrov sú pevne stanovené štátom a platia ich priamo osoby, ktoré vyžadujú ich služby. Služby registra sa v plnom rozsahu financujú z týchto poplatkov a platy úradníkov zodpovedných za vedenie registrov sa platia zo sumy, ktorá zostane po zaplatení miezd ich zamestnancov a výdavkov a potrebných investícií na udržanie služby.

HoreHore

19. Aká je funkcia advokátov?

Podľa článku 436 ústavného zákona o súdnictve a článku 8 štatútu advokátov schváleného kráľovskou vyhláškou 658/2001 z 22. júna 2001 vykonávajú advokáti (abogados) tieto funkcie:

 1. Poradenstvo účastníkom a obhajoba účastníkov
  • všetkých druhov súdnych konaní (občianskoprávnych, trestných, správnych, pracovnoprávnych a vojenských);
  • voči správnym orgánom, združeniam, podnikom a verejným organizáciám akéhokoľvek druhu;
  • v nutných prípadoch voči akémukoľvek súkromnému subjektu alebo jednotlivcovi pri výkone ich funkcií.
 2. Právne poradenstvo.
 3. Zastupovanie klienta, pokiaľ zákon nevyhradzuje takéto zastupovanie iným profesiám.

20. Ako sa možno stať advokátom?

Podmienky oprávňujúce stať sa advokátom (abogado) v Španielsku sú:

 • Španielsky štátny príslušník alebo štátny príslušník iného členského štátu EÚ alebo krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru z roku 1992.
 • Plnoletosť a neexistencia žiadneho dôvodu na vyhlásenie nespôsobilosti vykonávať prax advokáta.
 • Španielske vysokoškolské právnické vzdelanie alebo podobné vzdelanie absolvované v zahraničí, ktoré bolo úradne schválené.
 • Členstvo v advokátskej komore (Colegio de Abogados) v okrese, v ktorom sa nachádza výhradné alebo hlavné profesijné sídlo advokáta, aby vykonával prax kdekoľvek v Španielsku.

21. Aké právne predpisy prijalo Španielsko, aby sa zabezpečilo voľné vykonávanie advokátskej praxe a vzájomné uznávanie kvalifikácií?

Podľa štatútu advokátov môžu advokáti z iných krajín poskytovať v Španielsku odborné služby v súlade so súčasnými právnymi predpismi, v rámci ktorých sa rozlišujú dve rozdielne skupiny:

HoreHore

 • Štátni príslušníci členských štátov EÚ a podľa Dohody o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá bola podpísaná v Oporte 2. mája 1992 a ratifikovaná Španielskom 26. novembra 1993, štátni príslušníci štátov EHP. V súlade so zásadou voľného pohybu osôb a služieb v členských štátoch existujú v súčasnosti rôzne odlišné alternatívy:
  • Právo vykonávať prax počas neurčitého obdobia s kvalifikáciou získanou v krajine pôvodu s možnosťou profesijného začlenenia po troch rokoch aktívnej a pravidelnej praxe español.
  • Uznanie odbornej kvalifikácie získanej v krajine pôvodu, ktoré poskytuje právo vykonávať prax za rovnakých podmienok ako advokáti so španielskou kvalifikáciou español.
  • Príležitostné poskytovanie odborných služieb s využitím kvalifikácie získanej v krajine pôvodu español.
  • Okrem toho môžu osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre vykonávanie praxe vo svojej krajine pôvodu, ale ktoré získali kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje na vykonávanie profesie, v zahraničí, požiadať o uznanie tejto kvalifikácie v Španielsku a následne vstúpiť do španielskej advokátskej komory español.
 • Osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ, ani členských štátov EHP:
  • Aby sa mohli stať členmi španielskej advokátskej komory, musia si najprv dať úradne uznať svoju kvalifikáciu a potom požiadať o dispensa legal de nacionalidad (udelenie výnimky z dôvodu štátnej príslušnosti).

22. Kto je zodpovedný za koordináciu advokátov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií?

Advokáti sú nezávislí členovia slobodného povolania, ktorí poskytujú služby spoločnosti. Nie sú štátnymi zamestnancami a povolanie vykonávajú na základe voľnej a čestnej hospodárskej súťaže (článok 1 štatútu advokátov).

HoreHore

Advokáti musia dodržiavať:

 • zákony a predpisy;
 • etický kódex a kódex správania uplatňovaný v ich profesii.

Za zabezpečenie správneho výkonu funkcií advokátov sú zodpovedné tieto orgány:

 • na vnútroštátnej úrovni: generálna rada advokátov;
 • v každej samosprávnej obci: rada advokátskych komôr v uvedenej obci;
 • v každej provincii: provinčné alebo okresné advokátske komory.

23. Ako sa platí za služby advokátov?

Odmeny advokátov sa účtujú za poskytnuté služby a môžu sa zaplatiť formou pevnej sadzby, pravidelných platieb alebo poplatkov za hodinu. Podiel advokáta z vyhranej spornej čiastky je zakázaný, t. j. dohody uzatvorené medzi advokátmi a ich klientmi pred uzavretím konania, na základe ktorých sa klient zaväzuje zaplatiť advokátovi iba percento z výnosu získaného klientom po skončení konania bez ohľadu na to, či ide o sumu peňazí alebo iný druh náhrady, aktív alebo hodnoty.

Výšku odmeny sa môže stanoviť voľne medzi klientom a advokátom za predpokladu, že sa nenaruší profesijný etický kódex alebo pravidlá čestnej hospodárskej súťaže. Ak sa advokát a klient nedohodnú na odmene, existuje správne konanie, v ktorom o výške odmeny rozhodne sudca, ktorému sa vec postúpi.

Pokiaľ nie je uzavretá iná dohoda alebo pokiaľ nebolo klientovi nariadené zaplatiť náklady, výška odmien je založená na orientačných odmenách stanovených advokátskou komorou pre danú provinciu v súlade s pravidlami, praxou a zvyklosťami advokátskej komory (článok 44 štatútu advokátov).

Klienti, ktorí nemajú prostriedky na zaplatenie služieb advokátov a súdnych advokátov, môžu požiadať o bezplatnú právnu pomoc (pozri informačný list s názvom Právna pomoc).

24. Aká je funkcia súdnych advokátov na súdoch?

Súdni advokáti (procuradores) zastupujú práva a záujmy účastníkov na súdoch prostredníctvom splnomocnenia udeleného na tento účel a zabezpečujú, aby komunikácia medzi súdmi a stranami bola riadne overená.

25. Ako sa možno stať súdnym advokátom?

Súdnym advokátom sa môže stať osoba, ktorá je španielskym štátnym príslušníkom, je plnoletá, má právnické vzdelanie a získala titul procurador, ktorý udeľuje ministerstvo spravodlivosti žiadateľom, ktorí splnili príslušné požiadavky.

Výkon praxe súdneho advokáta (procurador) je podmienená registráciou v Colegio de Procuradores, vložením vkladu a zložením prísahy alebo sľubu pred súdom.

26. Kto je zodpovedný za koordináciu súdnych advokátov a dohľad nad nimi pri výkone ich funkcií?

Za zabezpečenie riadneho plnenia povinností svojich členov je zodpovedný riadiaci orgán Colegios de Procuradores.

27. Ako sa platí za služby súdnych advokátov?

Odmeny súdnych advokátov pevne stanovuje ministerstvo spravodlivosti.

Bližšie informácie

 • SLUŽBY ŠTÁTNEJ PROKURATÚRY English - español
 • SÚDNI ÚRADNÍCI español
 • ADVOKÁTI español
 • SÚDNI ADVOKÁTI español
 • NOTÁRI español
 • ÚRADNÍCI ZODPOVEDNÍ ZA VEDENIE REGISTROV Deutsch - English - español - français

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo