Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Ispanija

Naujausia redakcija: 02-04-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Ispanija

 

TURINIO LENTELE

1. Ką Ispanijoje reiškia sąvoka „teisininko profesija“? 1.
2. Kokie yra reikalavimai norintiesiems verstis teisininko praktika? 2.
3. Kokios yra pagrindinės sritys, kuriose verčiamasi teisininko praktika? 3.
4. Kokios Ispanijoje yra pagrindinės teisininkų profesijos? 4.
5. Ar yra kokių nors kitų teisininkų profesijų? 5.
6. Kas vykdo teisingumą? 6.
7. Kokios yra prokurorų įstaigų funkcijos? 7.
8. Kokios yra teismo sekretorių funkcijos? 8.
9. Kokia procedūra yra taikoma norintiesiems tapti teismo sekretoriumi? 9.
10. Kas yra atsakingas už teismo sekretorių vykdomų funkcijų kontrolę ir priežiūrą? 10.
11. Ar reikia mokėti mokestį už teisingumo vykdymo paslaugą? 11.
12. Kokios yra notarų funkcijos? 12.
13. Kokia procedūra yra taikoma norintiesiems tapti notaru? 13.
14. Kas yra atsakingas už notarų vykdomų funkcijų kontrolę ir priežiūrą? 14.
15. Kaip yra apmokama už notarų paslaugas? 15.
16. Kokios yra prekybos ir turto registratorių funkcijos? 16.
17. Kas yra atsakingas už registratorių vykdomų funkcijų koordinavimą ir priežiūrą? 17.
18. Kaip yra apmokama už registratorių paslaugas? 18.
19. Kokios yra advokatų funkcijos? 19.
20. Kokia procedūra yra taikoma norintiesiems tapti advokatu? 20.
21. Kokie įstatymai Ispanijoje buvo priimti siekiant užtikrinti laisvą advokatų praktiką ir nustatyti abipusį kvalifikacijos pripažinimą? 21.
22. Kas yra atsakingas už advokatų vykdomų funkcijų koordinavimą ir priežiūrą? 22.
23. Kaip yra apmokama už advokatų paslaugas? 23.
24. Kokią funkciją teismuose vykdo teismo advokatai? 24.
25. Kaip tampama teismo advokatu? 25.
26. Kas yra atsakingas už teismo advokatų veiklos koordinavimą ir priežiūrą? 26.
27. Kaip yra apmokama už teismo advokatų paslaugas? 27.

 

1. Ką Ispanijoje reiškia sąvoka „teisininko profesija“?

Teisininko profesija - tai tokia profesija, kurios atstovai dalyvauja kuriant ir vykdant įstatymus, ir dėl to jiems yra reikalingas specialus teisinis mokymas. Praktikuojantis teisininkas privalo turėti specialiąsias teisės žinias patvirtinantį išsilavinimą.

2. Kokie yra reikalavimai norintiesiems verstis teisininko praktika?

Visi praktikuojantys teisininkai privalo turėti universitetinį išsilavinimą (paprastai teisės laipsnį), patvirtinantį būtiną įstatymų išmanymą. Jie taip pat turi būti profesinės teisinės asociacijos nariai. Šios asociacijos užtikrina, kad asmenys, besiverčiantys profesine veikla, viešojo intereso ir asociacijos narių interesų požiūriu atliks ją teisingai.

Apskritai kiekvienai teisininkų profesijai yra suteiktas monopolis toje veiklos srityje, kurioje yra leidžiama ja verstis, nors kai kuria veikla gali verstis taip pat ir kitų profesijų atstovai, jeigu jie yra pakankamai kvalifikuoti.

3. Kokios yra pagrindinės sritys, kuriose verčiamasi teisininko praktika?

Teisės specialistai veikla verčiasi dviejose pagrindinėse srityse: ginčų prevencijos ir ginčų sprendimo.

Ginčų prevencijos srityje pagrindinės profesijos yra tos, kurių atstovai teisinį saugumą užtikrina suteikdami konsultaciją, parengdami dokumentus arba teikdami registravimo paslaugas.

Pagrindinės profesijos sprendžiant ginčus yra tos, kurių atstovai dalyvauja teismo procese. Kai kurie šių profesijų (paprastai laisvųjų profesijų) atstovai vadovauja ir atstovauja šalims, tuo tarpu kiti - teismų sistemos, kuri yra viešojo administravimo dalis, nariai - vadovauja teismo procesui ir sprendžia ginčus.

viršųviršų

4. Kokios Ispanijoje yra pagrindinės teisininkų profesijos?

Toliau nurodytų profesijų atstovai profesine veikla verčiasi ginčų prevencijos srityje:

 • advokatai (isp. abogados), kurie teikia teisinę konsultaciją;
 • notarai, kurie teikia dokumentų parengimo, patvirtinimo ir konsultavimo paslaugas;
 • turto ir prekybos registratoriai, kurie tvarko viešuosius registrus registruodami svarbius teisinius dokumentus, galinčius turėti įtakos trečiosioms šalims, tikrindami, ar registrui pateikiami dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, ir konsultuodami asmenis, norinčius atlikti įrašus registre.

Toliau nurodytų profesijų atstovai profesine veikla verčiasi ginčų sprendimo srityje:

 • advokatai, kurie vadovauja šalims teismo procese ir ginčus sprendžia taikydami alternatyvias vietos sistemas;
 • teismo advokatai (isp. procuradores), kurie atstovauja šalims teisme;
 • teismo sekretoriai (isp. Secretarios Judiciales), kurie yra atsakingi už dokumentų tvarkymą ir teismo proceso pagreitinimą;
 • teisėjai (Jueces ir Magistrados - magistrados yra aukštesnės instancijos teismų teisėjai), kurie priima sprendimus dėl ginčų.

5. Ar yra kokių nors kitų teisininkų profesijų?

Be minėtų profesijų, yra ir kitų, kurių atstovai verčiasi su įstatymais susijusia veikla ir kurie dėl šios priežasties privalo turėti specialų konkrečios teisės srities išsilavinimą (nebūtinai teisės laipsnį) ir būti profesinės asociacijos nariai.

viršųviršų

Šiai kategorijai priklauso tam tikrus diplomus turintys asmenys, pvz., graduados sociales (darbo ir socialinės apsaugos klausimų konsultantai, kurie padeda spręsti šiuos klausimus įmonėms, fiziniams asmenims ir t. t.). Tokį išsilavinimą turintys asmenys, kurie priklauso atitinkamoms profesinėms asociacijoms, gali atstovauti šalims nagrinėjant darbo teisės bylas.

6. Kas vykdo teisingumą?

Teisingumas kyla iš tautos, ir jį monarcho vardu vykdo teisėjai, kurie sudaro teisminę valdžią. Tik teisėjai gali vykdyti teisingumą, t. y. tik jie gali priimti teismo sprendimus ir užtikrinti jų vykdymą. Teisėjai yra nepriklausomi nuo kitų valstybės valdžių ir turi vadovautis tik Konstitucija ir įstatymais.

Teisėjai yra valstybės tarnautojai. Yra trys teisėjų kategorijos: Jueces, Magistrados (aukštesnės instancijos teismų teisėjai) ir Magistrados del Tribunal Supremo (Aukščiausiojo Teismo teisėjai). Kandidatai į juez teisėjų kategoriją turi išlaikyti egzaminus, per kuriuos būna didelė konkurencija, ir lankyti mažiau nei dvejus metus trunkančius kursus Escuela Judicial de Barcelona mokymų koledže. Paaukštinimas į magistrado kategoriją atliekamas atsižvelgiant į darbo stažą, nors taip pat galima laikyti tam tikrų konkrečių teisės sričių (administracinės, darbo arba komercinės teisės) egzaminą. Be to, ketvirtadalis teisėjų vietų yra rezervuojama teisininkams, turintiems ne mažiau kaip 10 metų patirtį, trečdalis jų turi būti teismo sekretoriai. Dauguma Aukščiausiojo Teismo teisėjų Magistrado kategorijos pareigų, į kurias paaukština Consejo General del Poder Judicial (Bendroji teismų taryba), užima magistrados, turintys ne mažiau kaip 15 metų darbo patirtį (iš jų 10 metų sudaro magistrado teisėjo patirtis), nors penktadalis šių pareigų vietų rezervuojama pripažintą autoritetą turintiems teisininkams, kurių darbo patirtis - ne mažiau kaip 15 metų (žr. informacinį leidinį „Teisėtvarkos sistema“).

viršųviršų

7. Kokios yra prokurorų įstaigų funkcijos?

Prokurorai (isp. fiscales) yra valstybės tarnautojai. Norint tapti prokuroru reikia turėti teisės laipsnį arba daktaro laipsnį ir išlaikyti konkursinį egzaminą. Prokurorai yra paskiriami į Fiscalía General del Estado (Karališkąją prokurorų tarnybą) ir prokurorų įstaigas, veikiančias prie kiekvieno aukštesnės instancijos teismo.

Prokurorai vykdo šias funkcijas:

 1. Užtikrina, kad teismų funkcijos būtų vykdomos veiksmingai, atitiktų įstatymus ir reikalingi veiksmai, apeliacinės procedūros būtų atliekama ir kitos priemonės būtų įgyvendinama per įstatymų nustatytus terminus.
 2. Vykdo jiems įstatymų priskirtas funkcijas ginant teisėjų ir teismų nepriklausomumą.
 3. Visomis reikalingomis priemonėmis užtikrina, kad būtų gerbiamos konstitucinės institucijos, pagrindinės teisės ir visuomeninės laisvės.
 4. Jie yra atsakingi už baudžiamąsias bylas bei civilinių ieškinių, atsirandančių dėl nusikaltimų padarymo, pareiškimą ir, kai reikalinga, turi prieštarauti kitų asmenų iškeltoms baudžiamosioms byloms ar civiliniams ieškiniams.
 5. Atlieka veiksmus baudžiamosiose bylose prašydami teismo institucijos imtis būtinų apsauginių priemonių ir faktų nustatymo procedūrų.
 6. Dalyvauja bylose, susijusiose su civiliniu statusu, ir visose kitose teisiškai privalomose procedūrose ginant teisėtumą ir viešąjį arba socialinį interesą.
 7. Pagal įstatymus atlieka veiksmus visose civilinėse bylose, turinčiose įtakos viešajam interesui arba nepilnamečių, neįgaliųjų ar neprivilegijuotųjų interesams, kol pasirūpinama įprastu jų atstovavimu.
 8. Užtikrina jurisdikcijos vientisumą ir paprastų bei specializuotų teismų kompetentingumą, keldami jurisdikcijų arba, kai tinkama, kompetencijos prieštaravimo klausimus, ir dalyvauja nagrinėjant kitų asmenų iškeltas jurisdikcijos prieštaravimo bylas.
 9. Užtikrina, kad būtų laikomasi teismo sprendimų, turinčių įtakos viešajam ir socialiniam interesams.
 10. Nustatydami veiksmingos pagalbos ir paramos mechanizmus, užtikrina, kad bylos nagrinėjimo metu būtų apsaugoti aukų interesai.
 11. Dalyvauja nagrinėjant apsaugos bylas.
 12. Pateikia skundus dėl konstitucinių teisių apsaugos ir atlieka įstatymų nustatytus teisėtumo gynimo veiksmus Konstitucinio Teismo nagrinėjamose bylose.
 13. Siekdami apginti nepilnamečių interesus, vykdo atitinkamų teisės aktų, susijusių su nepilnamečių baudžiamąja atsakomybe, jiems priskirtas funkcijas.
 14. Kai įstatymai tai nustato ir to reikalauja, atlieka veiksmus Auditorių rūmų nagrinėjamose bylose ir gina administracinių ir darbo teisminių bylų teisėtumą tais atvejais, kai įstatymai numato jų dalyvavimą.
 15. Užtikrina, kad būtų suteikta tarptautinė teismų apsauga pagal tarptautinių įstatymų, sutarčių ir susitarimų reikalavimus.
 16. Atlieka visas kitas nacionalinių įstatymų jiems priskirtas funkcijas.

8. Kokios yra teismo sekretorių funkcijos?

Teismo sekretoriai (isp. secretarios judiciales) padeda teisėjams atlikti jų pareigas. Jie tvarko teismo bylų dokumentus, saugo visų bylos etapų (apklausos, teisminio nagrinėjimo ir t. t.) įrašus ir informuoja teisėjus apie visus pateiktus dokumentus bei įvairių procedūrų galutinius terminus. Sekretorius prižiūri paprastų ir specializuotų teismų personalo darbą.

viršųviršų

9. Kokia procedūra yra taikoma norintiesiems tapti teismo sekretoriumi?

Teismo sekretoriai privalo turėti teisės laipsnį ir išlaikyti konkursinį egzaminą, po kurio jie dalyvauja Centro de Estudios Judiciales koledžo organizuojamuose mokymų kursuose. Norint užtikrinti visišką sekretorių nepriklausomumą, jiems praktiškai taikomas toks pat pareigų nesuderinamumo ir draudimų režimas kaip ir teisėjams.

10. Kas yra atsakingas už teismo sekretorių vykdomų funkcijų kontrolę ir priežiūrą?

Teismo sekretorių veiklą prižiūri Teisingumo ministerija ir kiekvieno aukštesnės instancijos teisingumo teismo valstybiniai sekretoriai.

11. Ar reikia mokėti mokestį už teisingumo vykdymo paslaugą?

Už šią valstybės teikiamą paslaugą mokesčiai nėra mokami, išskyrus juridinius asmenis, kurie turi mokėti mokestį, jeigu jų apyvarta viršija tam tikrą nustatytą ribą.

Tačiau bylos šalys turi sumokėti advokatų, teismo advokatų ir kitų specialistų, kurie dalyvauja byloje, mokesčius, išskyrus atvejus, kai jie gali pateikti įrodymus, kad neturi reikalingų lėšų (žr. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimo 15 straipsnio c punktą).

12. Kokios yra notarų funkcijos?

Notarai yra teisės specialistai, kurių pagrindinė funkcija - teikti viešą paslaugą, susijusią su privačių teisinių sandorių metu sudaromų dokumentų autentiškumo patvirtinimu. Jie taip pat padeda teisingai parengti šiuos dokumentus ir pasirašydami pagal savo kompetenciją patvirtina jų tikrumą. Notarų įstatymas apibrėžia notarą kaip valstybės tarnautoją, turintį įgaliojimus pagal įstatymą oficialiai patvirtinti sutartis ir kitus neteisminius dokumentus. Notarų funkcijos yra dvejopos: notarai pataria asmenims dėl geriausių teisinių priemonių, padėsiančių jiems pasiekti savo tikslus, ir patvirtina faktus, dokumentus arba sandorius, kurie įvykdomi jų akivaizdoje pagal jų parengtus dokumentus. Šis patvirtinimas yra viešo pobūdžio. Asmenys turi teisę laisvai pasirinkti notarą, išskyrus išimtinius atvejus, kai įstatymas nurodo konkretų notarą. Notarai tvirtina dokumentus toje apylinkėje, į kurią jie yra paskirti, išskyrus atvejus, kai notarui suteikiami specialūs įgaliojimai. Notarų teisinis mokymas ir praktinė patirtis leidžia jiems teikti kokybiškas teisines paslaugas. Mokymai ir patirtis užtikrina notarų dokumentų, kurie yra vykdytini ir byloje turi didesnę įrodomąją galią, tikslumą. Viena iš pagrindinių notarų funkcijų - priimti dokumentus, reikalingus registravimo veiksmams turto arba prekybos registruose atlikti. Notarų tvirtinamų dokumentų rūšys yra labai įvairios ir sudaro 12 kategorijų: dokumentai, susiję su civiliniu statusu; testamentai; vedybų sutartys; paprastos sutartys; įpėdinių pareiškimai ir prašymai; dokumentai, susiję su bendrijų ir komercinių įmonių formavimu, pakeitimu arba panaikinimu; paskolos ir paprastos, užtikrintos ir hipotekos skolos; rašytinis atleidimas nuo prievolės ir prievolės panaikinimas; visų rūšių įgaliojimai; prieštaravimas sąskaitoms; paskelbimas apie įpėdinius, kai asmuo nepaliko testamento; apskritai kiti teisiniai dokumentai.

viršųviršų

Notarų įrašai yra ypač svarbūs. Notarų patvirtintų dokumentų originalai arba protokolai yra saugomi 25 metus nuo jų išdavimo dienos. Tuomet šie protokolai siunčiami atitinkamos apylinkės archyvui, kuriuos taip pat tvarko notarai. Po 100 metų jie yra perduodami Švietimo ir kultūros ministerijos provincijų istorijos archyvams. Notarų konsuliniai dokumentai yra saugomi Madrido bendrajame protokolų archyve.

13. Kokia procedūra yra taikoma norintiesiems tapti notaru?

Pagal 1944 m. birželio 2 d. Notarų reglamentą, norint tapti notaru, reikia dalyvauti atvirame konkurse. Taip pat reikia turėti Ispanijos pilietybę, būti sulaukusiam atitinkamo amžiaus ir turėti teisės arba teisės daktaro laipsnį.

14. Kas yra atsakingas už notarų vykdomų funkcijų kontrolę ir priežiūrą?

Notarų profesijos organizavimo tvarką, notarų funkcijas ir paslaugas, kurias jie teikia asmenims, reglamentuoja 1962 m. gegužės 28 d. Notarų sistemos organinis įstatymas ir Notarų reglamentas (1944 m. birželio 2 d. dekretas), kurie nustato ir įgyvendina notarų organizaciją ir sistemą. Be to, taip pat yra papildomų teisės aktų, pvz., 1989 m. lapkričio 17 d. Karališkasis dekretas Nr. 1426/1989, nustatantis notarų mokesčių skalę. Tiesioginę notarų kontrolę atlieka Teisingumo ministerija ir Registrų ir notarų paslaugų generalinis direktoratas.

Šis generalinis direktoratas vadovauja notarų įstaigoms, jas tikrina bei prižiūri ir sprendžia visas problemas arba klausimus, susijusius su notarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymu ar įgyvendinimu, notarų paskyrimu, notarų sistema ir profesijos reglamentavimu. Jis taip pat nagrinėja vyriausybės prašymus su notarais susijusiais klausimais ir priima sprendimus dėl jų.

viršųviršų

Notarai priklauso profesinėms asociacijoms (isp. Colegios Notariales), kurios padeda jiems vykdyti savo funkcijas ir prižiūrėti veiklą. Kiekviena iš šių asociacijų turi įgaliojimus konkrečiame regione. Ispanijoje yra 16 tokių asociacijų, kurių būstines galima rasti: Albasetėje, Maljorkos Palmoje, Berselonoje, Bilbao, Burgose, Kaserese, La Korunijoje, Granadoje, Gran Kanarijos Las Palmoje, Ovjede, Pamplonoje, Sevilijoje, Valensijoje, Valjadolide ir Saragosoje. Kiekvienas regionas yra padalytas į apylinkes, į kiekvieną iš jų yra paskiriamas tam tikras skaičius notarų, kuris priklauso nuo konkrečios apylinkės.

Colegios Notariales vadovauja ir jos veiklą koordinuoja Teisingumo ministerijai pavaldi Generalinė taryba (isp. Consejo General del Notariado).

Ispanijos notarai priklauso Unión Internacional del Notariado Latino Deutsch - English - español - français - italiano. Tai asociacija, kuri praktiškai vienija visų Europos valstybių (Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir t. t.) notarus, įskaitant Vidurio ir Rytų Europos valstybes (Rusiją, Lietuvą, Vengriją, Čekiją, Slovakiją, Slovėniją). Asociacijai nepriklausantys notarai šiuo metu dalyvauja prisijungimo procese.

viršųviršų

15. Kaip yra apmokama už notarų paslaugas?

Ispanijoje galima visiškai laisvai pasirinkti notarą, išskyrus tam tikras įstatymų nustatytas išimtis, pvz., paskelbimą apie įpėdinius.

Notarų mokesčių skalę, kuri visiems notarams yra vienoda, nustato 1989 m. lapkričio 17 d. Karališkasis dekretas Nr. 1426/1989. Šie mokesčiai yra privalomi, t. y. nei notarai, nei jų asociacijos negali jų pakeisti, ir notarai, vykdydami savo profesinę veiklą, turi juos griežtai taikyti.

Preliminarios konsultacijos yra nemokamos. Notarai turi nemokamai teikti patarimą visais privačiais, civilinės arba komercinės teisės klausimais, įskaitant su mokesčiais susijusius klausimus, net jeigu pateiktas dokumentas vėliau nėra vykdomas.

Tam tikrų dokumentų atžvilgiu mokesčiai gali būti sumažinti. Pavyzdžiui, 25 % yra sumažinamas mokestis už paskolų tvirtinimą (visiškas įsipareigojimų įvykdymas, kuris užtikrinamas hipoteka), 50 % sumažinamas mokestis už dokumentus ir sutartis, kurių privalo laikytis valstybė, autonominės bendruomenės, provincijos arba savivaldybės valdžia ar jų įstaigos, ir už dokumentus, susijusius su oficialiai saugomais gyvenamaisiais namais. Kitais atvejais, pvz., įgaliojimo balsuoti, notarų paslaugos yra nemokamos.

Šiems mokesčiams taikomas 16 % PVM tarifas (Kanarų salose - 4,5 % bendrojo netiesioginio mokesčio tarifas), išskyrus prieštaravimus sąskaitoms, beveik visas paskolas ir tam tikras pardavimo sutartis (pvz., parduodant akcijas, kai pardavėjui taikomas PVM mokestis), kurie neapmokestinami jokiais mokesčiais.

Vyriausybės nustatyta notarų apylinkių sistema reiškia, kad, nepaisant jūsų gyvenamosios vietos, šalia savo namų visada rasite notarą.

viršųviršų

16. Kokios yra prekybos ir turto registratorių funkcijos?

Norint tapti registratoriumi, reikia turėti teisės laipsnį ir išlaikyti konkursinį egzaminą.

Registratoriai vykdo šias funkcijas:

klasifikuoja registrui, už kurį jie yra atsakingi, pateiktus registruotinus dokumentus;

konsultuoja visuomenę su registrais susijusiais klausimais (teisinių dokumentų arba sutarčių įrašymas į registrą, registracijos pasekmės ir t. t.);

suteikia galimybę susipažinti su viešais duomenimis, kai reikalinga, patikrina, ar asmenys, kurie prašo leisti pasinaudoti duomenimis, turi teisėtą interesą, ir tinkamai apsaugo slaptus duomenis.

Turto, prekybos ir kilnojamojo turto registrai daro viešus faktinių ir teisinių klausimų įrašus ir taip užkerta kelią konfliktams, apsaugo nuo teisinių išlaidų. Registro įrašus saugo teismai, ir valstybė nustato šių įrašų turinio tikrumo prielaidą. Tai reiškia, kad įregistruotos teisės ir faktai turi tam tikrą procesinę ir materialinę naudą.

Svarbūs dokumentai, susiję su kaimo arba miesto turtu, yra registruojami turto registre. Darydamas įrašą turto registre, registratorius priskiria turtui nuosavybės teisę.

Dokumentai, susiję su įmonėmis ir fiziniais asmenimis arba turtu (pvz., investiciniai arba pensijų fondai), kuriuo prekiaujama, įrašomi komerciniame registre. Kitos registratorių pareigos yra susijusios su prekybininkų buhalterijos knygų autentiškumo patvirtinimu, prekybininkų atsiskaitymo dokumentų saugojimu bei paviešinimu ir kai kuriais atvejais - su ekspertų ir auditorių paskyrimu.

Laivų, lėktuvų, pramoninių įrenginių ir kito individualius požymius turinčio kilnojamojo turto nuosavybės teisė ir šios teisės suvaržymai, kaip ir bendros nuomos sąlygos, yra įrašoma į kilnojamojo turto registrą.

viršųviršų

Daugumoje autonominių bendrijų registratoriai taip pat nustato ir surenka tam tikrus mokesčius, susijusius su dokumentais, kurie turi būti įrašomi į registrus (paveldėjimo mokestis, žyminis mokestis ir t. t.).

17. Kas yra atsakingas už registratorių vykdomų funkcijų koordinavimą ir priežiūrą?

Turto, prekybos ir kilnojamojo turto registratoriai yra valstybės tarnautojai, priskirti Teisingumo ministerijai ir pavaldūs Registrų ir notarų paslaugų generaliniam direktoratui, kuris yra atsakingas už registrų tikrinimą ir kontrolę.

Registratoriai taip pat yra Ispanijos nacionalinės registratorių asociacijos nariai. Šiai asociacijai valstybė yra priskyrusi tam tikras priežiūros funkcijas.

18. Kaip yra apmokama už registratorių paslaugas?

Registratorių mokesčius nustato valstybė ir juos tiesiogiai moka jų paslaugomis besinaudojantys asmenys. Registro paslaugos yra finansuojamos nepriklausomai nuo šių mokesčių, ir atlyginimas registratoriams mokamas nepriklausomai nuo sumų, kurios liko sumokėjus atlyginimą jų darbuotojams ir apmokėjus išlaidas bei investicijas, reikalingas paslaugų teikimui.

19. Kokios yra advokatų funkcijos?

Pagal Teismų organinio įstatymo 436 straipsnį ir Advokatų statuto, patvirtinto 2001 m. birželio 22 d. Karališkuoju dekretu Nr. 658/2001, 8 straipsnį advokatai (isp. abogados) vykdo šias funkcijas:

 • Konsultuoja ir gina šalis:
  • visuose teismo procesuose (nagrinėjant civilines, baudžiamąsias, darbo ir karo bylas);
  • visų rūšių administracinėse institucijose, asociacijose, korporacijose ir viešose įstaigose;
  • visose privačiose įmonėse arba atstovauja fiziniams asmenims, kai jiems reikia advokato paslaugų.
 • Teikia teisinius patarimus ir konsultacijas.
 • Atstovauja klientui, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymą turi atstovauti kiti teisės specialistai.

20. Kokia procedūra yra taikoma norintiesiems tapti advokatu?

Norint tapti abogado Ispanijoje, reikia atitikti šiuos reikalavimus:

viršųviršų

 • turėti Ispanijos arba kitos ES valstybės narės pilietybę arba valstybės, kuri yra 1992 m. Europos ekonominės erdvės sutarties šalis, pilietybę;
 • sulaukti atitinkamo amžiaus ir dėl jokių priežasčių neturėti jokių apribojimų verstis advokato praktika;
 • turėti Ispanijoje suteiktą teisės laipsnį arba lygiavertį oficialiai patvirtintą užsienio teisės laipsnį;
 • norint praktikuoti visoje Ispanijoje, reikia būti apylinkės, kurioje yra vienintelė arba pagrindinė profesinės veiklos vieta, advokatų kolegijos (isp. Colegio de Abogados) nariu.

21. Kokie įstatymai Ispanijoje buvo priimti siekiant užtikrinti laisvą advokatų praktiką ir nustatyti abipusį kvalifikacijos pripažinimą?

Advokatų statutas nustato, kad kitų valstybių advokatai Ispanijoje gali teikti profesines paslaugas pagal galiojančius įstatymus, kurie išskiria dvi skirtingas grupes:

 • ES valstybių narių piliečiai ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių piliečiai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, pasirašytą 1992 m. gegužės 2 d. Porto mieste ir 1993 m. lapkričio 26 d. ratifikuotą Ispanijos. Pagal laisvo asmenų ir paslaugų judėjimo valstybėse narėse principą šiuo metu yra keletas skirtingų alternatyvų:
  • teisė praktikuoti neribotą laiką turint kilmės valstybėje gautą kvalifikaciją, kartu turint galimybę teikti visas advokato paslaugas įgijus trejų metų trukmės veiksmingą ir nuolatinę praktiką; español
  • kilmės valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas, suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla tokiomis pat sąlygomis kaip ir Ispanijos profesinės kvalifikacijos turėtojai; español
  • atsitiktinis profesinių paslaugų teikimas naudojantis kilmės valstybėje įgyta kvalifikacija; español
  • be to, asmenys, kurie neturi teisės praktikuoti savo kilmės valstybėje, tačiau turi užsienio kvalifikaciją, reikalingą jų profesinei veiklai, gali kreiptis dėl šios kvalifikacijos pripažinimo Ispanijoje ir vėliau tapti Ispanijos advokatų kolegijos nariais. español
 • Asmenys, kurie nėra ES arba EEE valstybės narės piliečiai:
  • jei nori tapti Ispanijos advokatų kolegijos nariais, visų pirma jų kvalifikacija turi būti oficialiai pripažinta, ir tuomet jie turi kreiptis dėl dispensa legal de nacionalidad (išimties pilietybės pagrindais).

22. Kas yra atsakingas už advokatų vykdomų funkcijų koordinavimą ir priežiūrą?

Advokatai yra nepriklausomi laisvosios profesijos nariai, kurie teikia paslaugas visuomenei. Jie nėra valstybės tarnautojai ir advokato praktika verčiasi laisvos ir sąžiningos konkurencijos pagrindu (Advokatų statuto 1 straipsnis).

viršųviršų

Advokatai privalo laikytis:

 • įstatymų ir statutų;
 • profesinės etikos ir elgesio kodekso.

Toliau nurodytos institucijos yra atsakingos už tinkamą advokatų funkcijų vykdymą:

 • nacionaliniu lygiu - Advokatų bendroji taryba;
 • kiekvienoje autonominėje bendruomenėje - atitinkamos bendruomenės advokatų kolegijos taryba;
 • kiekvienoje provincijoje - provincijos arba apylinkės advokatų kolegija.

23. Kaip yra apmokama už advokatų paslaugas?

Advokatų mokesčiai yra mokami už suteiktas paslaugas ir gali būti mokami fiksuoto mokesčio, periodinių išmokų arba valandinio mokesčio forma. Sąlyginiai mokesčiai yra draudžiami, t. y. iki bylos nagrinėjimo pabaigos tarp advokato ir jo klientų sudaryti susitarimai, pagal kuriuos klientas įsipareigoja sumokėti advokatui tik pelno, gauto išnagrinėjus bylą, procentinį dydį, nepaisant to, ar tai yra pinigų suma, ar kitokios rūšies nauda, turtas arba vertybės.

Mokesčio dydį klientas ir advokatas gali laisvai nustatyti, jeigu jis nepažeidžia Profesinės etikos kodekso arba laisvos ir sąžiningos konkurencijos taisyklių. Jeigu advokatas ir klientas nesusitaria dėl mokesčio, taikomas rungimosi principu grindžiamas procesas, kurio metu šį klausimą išsprendžia teisėjas, kuriam yra perduota byla.

Išskyrus atvejus, kai yra sudarytas kitoks susitarimas arba klientui sprendimu yra nustatyta sumokėti išlaidas, mokesčiai yra apskaičiuojami pagal preliminarius atitinkamos provincijos advokatų kolegijos nustatytus mokesčius. Preliminarūs mokesčiai nustatomi pagal sutartį, advokatų kolegijos taisykles, praktiką ir papročius (Advokatų statuto 44 straipsnis).

Klientai, neturintys pakankamai lėšų advokatų ir teismo advokatų paslaugoms apmokėti, gali prašyti suteikti nemokamą teisinę pagalbą (žr. informacinį leidinį Teisinė pagalba).

24. Kokią funkciją teismuose vykdo teismo advokatai?

Teismo advokatai (isp. procuradores), naudodamiesi jiems suteiktais advokato įgaliojimais, atstovauja šalims, gindami jų teises ir interesus teismuose, ir užtikrina, kad teismų ir šalių bendravimas būtų tinkamai patvirtinamas.

25. Kaip tampama teismo advokatu?

Norint tapti teismo advokatu, reikia turėti Ispanijos pilietybę, būti sulaukusiam tam tikro amžiaus, turėti teisės laipsnį ir gauti procurador vardą, kurį Teisingumo ministerija suteikia nustatytus reikalavimus įgyvendinusiems pareiškėjams.

Norint užsiimti procurador profesine veikla, reikia įsiregistruoti Colegio de Procuradores, pateikti užstatą ir duoti priesaiką arba pažadą teisme.

26. Kas yra atsakingas už teismo advokatų veiklos koordinavimą ir priežiūrą?

Colegio de Procuradores valdančioji institucija yra atsakinga už tinkamą savo narių pareigų atlikimo užtikrinimą.

27. Kaip yra apmokama už teismo advokatų paslaugas?

Teismo advokatų mokesčius nustato Teisingumo ministerija.

Papildoma informacija

 • PROKURORŲ TARNYBOS English - español
 • TEISMO SEKRETORIAI español
 • ADVOKATAI español
 • TEISMO ADVOKATAI español
 • NOTARAI español
 • TURTO REGISTRATORIAI Deutsch - English - español - français

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-04-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė