Evropská komise > ESS > Právnické profese > Španělsko

Poslední aktualizace: 20-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Španělsko

 

OBSAH

1. Co se ve Španělsku rozumí pod pojmem „právnické povolání"? 1.
2. Jaké jsou požadavky na výkon právnického povolání? 2.
3. Jaké jsou hlavní oblasti výkonu právnických povolání? 3.
4. Jaká jsou hlavní právnická povolání ve Španělsku? 4.
5. Existují ještě nějaká jiná právnická povolání? 5.
6. Kdo vykonává spravedlnost? 6.
7. Jaké jsou funkce státních zastupitelství? 7.
8. Jaká je náplň práce soudních úředníků? 8.
9. Jak se může člověk stát soudním úředníkem? 9.
10. Kdo soudní úředníky řídí a dohlíží, zda náležitě vykonávají své funkce? 10.
11. Platí se za služby poskytované resortem spravedlnosti? 11.
12. Co dělají notáři? 12.
13. Jak se může člověk stát notářem? 13.
14. Kdo notáře řídí a dohlíží, zda náležitě vykonávají své funkce? 14.
15. Jak se za notářské služby platí? 15.
16. Co dělají matrikáři obchodních rejstříků a rejstříků majetku? 16.
17. Kdo zodpovídá za koordinaci a dohled nad matrikáři při výkonu jejich funkcí? 17.
18. Jak se za služby matrikářů majetku platí? 18.
19. Co dělají advokáti? 19.
20. Jak se může někdo stát advokátem? 20.
21. Jaké právní předpisy jsou Španělskem přijaty v zájmu zajištění volného provozování advokátní praxe a jak je upraveno vzájemné uznávání kvalifikací? 21.
22. Kdo zodpovídá za koordinaci a dohled nad advokáty při výkonu jejich práce? 22.
23. Jak se za služby advokátů platí? 23.
24. Jaká je u soudu funkce advokátů? 24.
25. Jak se lze stát advokátem? 25.
26. Kdo zodpovídá za koordinaci a dohled nad advokáty při výkonu jejich práce? 26.
27. Jak se za služby advokátů platí? 27.

 

1. Co se ve Španělsku rozumí pod pojmem „právnické povolání"?

Právnické povolání je životní dráha, jejímž posláním je účast na tvorbě zákonů a na vymáhání jejich dodržování, což vyžaduje speciální odbornou právnickou přípravu. Osoba provozující právní praxi musí být držitelem kvalifikačních osvědčení dokládajících odborné znalosti práva.

2. Jaké jsou požadavky na výkon právnického povolání?

Všechny osoby vykonávající právnickou praxi musí mít vysokoškolské vzdělání (zpravidla právní kvalifikaci), která dokládá nezbytné znalosti práva. Musí být rovněž členy profesního sdružení, což zajišťuje, že osoby vykonávající právnické povolání vykonávají toto povolání náležitě jak ve veřejném zájmu, tak v zájmu členů sdružení.

Obecně řečeno mají jednotlivá právnická povolání monopol na činnosti, které jsou jejich náplní, třebaže některé činnosti mohou vykonávat i jiní odborníci za předpokladu, že jsou dostatečně kvalifikováni.

3. Jaké jsou hlavní oblasti výkonu právnických povolání?

Právníci pracují ve dvou hlavních oblastech: prevence a urovnávání sporů.

Hlavní povolání v oblasti prevence sporů jsou povolání zaručující právní jistotu prostřednictvím poradenských, dokumentačních nebo registračních služeb.

Hlavní povolání v oblasti urovnávání sporů jsou povolání vykonávaná při vedení soudních sporů. Některá z těchto povolání (nazývají se obvykle svobodnými povoláními) radí stranám a zastupují je, zatímco právníci jiného zaměření jsou zaměstnanci justice, která tvoří součást veřejné správy; ti řídí soudní řízení a rozhodují o sporech.

NahoruNahoru

4. Jaká jsou hlavní právnická povolání ve Španělsku?

Níže uvedená povolání se uplatňují v oblasti prevence sporů:

 • Advokáti (abogados), kteří poskytují právní poradenství.
 • Notáři, kteří poskytují dokumentační, osvědčovací a poradenské služby.
 • Pracovníci majetkových a obchodních rejstříků spravující veřejné rejstříky, do nichž se zanášejí důležité právní akty, které mohou mít dopad na třetí strany, kontrolují, zda doklady zanesené do rejstříku náležitě splňují právní požadavky a radí osobám, které chtějí vložit do rejstříku zápis.

Níže uvedená povolání se uplatňují v oblasti urovnávání sporů:

 • Právníci, kteří poskytují poradenství rady a pokyny stranám soudních sporů a urovnávají tyto spory prostřednictvím zavedených alternativních postupů.
 • Právníci vystupující před soudem, resp. advokáti (procuradores), kteří zastupují strany při soudních řízeních.
 • Soudní úředníci (Secretarios Judiciales), kteří zodpovídají za dokladové materiály a za dostatečně rychlý průběh řízení.
 • Soudci (JuecesMagistradosmagistrados jsou soudci vyšších soudů), kteří rozhodují o sporech.

5. Existují ještě nějaká jiná právnická povolání?

Kromě shora uvedených povolání existují další odborníci zabývající se legislativou; ti musí mít zvláštní kvalifikaci (což nemusí být nezbytně diplom z právnické fakulty) pro konkrétní oblast práva a musí být členy příslušného profesního sdružení.

NahoruNahoru

Tato kategorie zahrnuje držitele určitých diplomů, např. „graduados sociales” (poradci ve věcech pracovního práva a sociálního zabezpečení, kteří pracují pro podniky, jednotlivce atd.). Držitelé těchto kvalifikací patřící do příslušných profesních sdružení mohou zastupovat strany při řízeních z oblasti pracovního práva.

6. Kdo vykonává spravedlnost?

Spravedlnost vychází z lidu a je vykonávána ve jménu krále soudci představujícími soudní pravomoc. Pouze soudci smějí vykonávat spravedlnost, tj. pouze oni smějí vynášet rozsudky a zajišťovat jejich vykonatelnost. Soudci jsou na ostatních pilířích státní moci nezávislí a musí se řídit pouze ústavou a zákony.

Soudci jsou státními úředníky. Existují tři kategorie soudců: Jueces, Magistrados (soudci vyšších soudů) a Magistrados del Tribunal Supremo (soudci nejvyššího soudu). Čekatelé na kategorii juez musí složit vysoce náročnou zkoušku a absolvovat téměř dvouleté studium na soudcovské škole Escuela Judicial de Barcelona. Povýšení na magistrado se odvíjí od počtu služebních let, i když je také možné složit zkoušku v určitých speciálních oblastech práva (správní, pracovní nebo obchodní). Dále je čtvrtina soudcovských míst vyhrazena pro právníky s nejméně 10letou praxí, z nichž jedna třetina se musí rekrutovat ze skupiny soudních úředníků. Většinu Magistrado nejvyššího soudu (do nejvyššího soudu jsou povyšováni/jmenováni Consejo General del Poder Judicial /generální radou pro soudnictví/) tvoří magistrados s nejméně 15letou praxí (včetně 10 jakožto magistrado), ačkoli jedna pětina míst je vyhrazena pro všeobecně uznávané právníky s nejméně 15letou praxí (viz informační arch o organizaci resortu spravedlnosti).

NahoruNahoru

7. Jaké jsou funkce státních zastupitelství?

Státní zástupci, resp. veřejní žalobci (fiscales) jsou státními úředníky. Uchazeč se může stát fiscalem, pokud absolvoval magisterské nebo doktorandské studium práva a projde konkursem. Státní zástupci patří pod Fiscalía General del Estado (korunní státní zastupitelství) a pod úřady státních zástupců zřizované u každého vyššího soudu.

Níže uvádíme stručný popis práce státních zástupců:

 1. Zajišťují efektivní fungování soudnictví v souladu s právem a v rámci lhůt stanovených pro žaloby, postupy odvolání a další opatření.
 2. Vykonávají funkce předepsané jim zákonem při ochraně nezávislosti soudců a soudů.
 3. Zajišťují úctu k ústavním institucím a dodržování základních práv a svobod veškerými prostředky nezbytnými k jejich ochraně.
 4. Mají na starosti trestní a občanskoprávní žaloby podávané v důsledku trestné činnosti a tam, kde je to nezbytné, čelí obžalobám podaným jinými subjekty.
 5. Při trestních řízeních požadují od soudních orgánů, aby přijímaly nezbytná bezpečnostní opatření a nezbytné postupy k zajištění důkazů.
 6. Účastní se řízení týkajících se rodinného stavu a veškerých dalších zákonem uložených řízení na ochranu zákonnosti a veřejného nebo sociálního zájmu.
 7. Vystupují v zákonem předepsaných občanskoprávních řízeních, která mají dopad na veřejný zájem nebo na zájmy nezletilých, zdravotně postižených nebo znevýhodněných, dokud nejsou uvedeny v činnost mechanismy obvyklého zastupování.
 8. Zajišťují bezúhonnost soudní pravomoci a příslušnost běžných soudů a soudů s omezenou pravomocí tím, že odhalují rozpory v soudní pravomoci nebo tam, kde je to náležité, rozpory ohledně příslušnosti a zasahují v případech, kdy na rozpor v soudní pravomoci poukáže někdo jiný.
 9. Zajišťují dodržování soudních rozhodnutí, která mají dopad na veřejný a sociální zájem.
 10. Zajišťují ochranu obětí při soudních řízeních prostřednictvím poskytnutí účinné pomoci a podpory.
 11. Účastní se řízení týkajících se ochrany.
 12. Podávají opravné prostředky na ochranu ústavních práv a vystupují, jak jim předepisuje zákon, v řízeních konaných před ústavním soudem na obranu zákonnosti.
 13. Vykonávají funkce, které jim ukládají příslušné právní předpisy, pokud jde o trestní odpovědnost nezletilých, a to v zájmu nezletilé osoby.
 14. Na základě pověření plynoucího ze zákona a tam, kde je to náležité, vystupují v řízeních konaných před účetním soudním dvorem a hájí zákonnost při správních a pracovněprávních soudních řízeních v případech, kdy jim to předepisuje zákon.
 15. Zajišťují poskytování mezinárodní soudní ochrany v souladu s mezinárodním právem, se smlouvami a s dohodami, pokud to považují za nezbytné.
 16. Vykonávají veškeré další funkce předepsané vnitrostátním právem.

8. Jaká je náplň práce soudních úředníků?

Soudní úředníci (secretarios judiciales) pomáhají soudcům při výkonu jejich práce. Mají na starosti podkladové materiály pro soudní řízení, vedou záznamy o všech etapách řízení (líčení, jednání atd.) a informují soudce o všech podaných dokladech a o lhůtách všemožných úkonů a postupů. Úředníci dohlížejí na řadové pracovníky všech typů soudů.

NahoruNahoru

9. Jak se může člověk stát soudním úředníkem?

Soudní úředníci musí mít právní vzdělání a musí složit  zkoušku; poté musí absolvovat odbornou přípravu na Centro de Estudios Judiciales. V zájmu zajištění jejich úplné nezávislosti jsou podrobeni prakticky stejnému režimu neslučitelnosti zájmů a zákazům jako soudci.

10. Kdo soudní úředníky řídí a dohlíží, zda náležitě vykonávají své funkce?

Soudní úředníci podléhají ministerstvu spravedlnosti a státním tajemníkům pro jednotlivé vyšší soudy.

11. Platí se za služby poskytované resortem spravedlnosti?

Za služby tohoto typu poskytované státem se neplatí; výjimku tvoří pouze právnické osoby s obratem překračujícím určitou hladinu; ty jsou povinny hradit poplatek.

Strany sporu však musí platit honoráře advokátům a dalším odborníkům zúčastněným na právním řízení, pokud nemohou prokázat, že se jim nedostává nezbytných prostředků (viz čl. 15 odst. 3 rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001).

12. Co dělají notáři?

Notáři jsou právníci, jejichž hlavním předmětem činnosti je vykonávat veřejnou službu ověřování pravosti dokumentů v soukromoprávních vztazích. Rovněž pomáhají při náležitém vypracovávání takových dokumentů a z moci svého úřadu a svým podpisem stvrzují jejich formální správnost. Zákon o notářích vymezuje notáře jako státního úředníka zmocněného v souladu se zákonem ověřovat smlouvy a další mimosoudní dokumenty. Notáři mají dvojí úlohu: poskytovat poradenství fyzickým osobám, jakých právních prostředků použít k nejuspokojivějšímu dosažení jejich cílů a osvědčovat pravost skutečností, aktů nebo transakcí vykonaných v jejich přítomnosti a zaznamenaných v jimi vyhotovených dokumentech. Jejich osvědčení má platnost veřejné listiny. Fyzické osoby mají právo si svobodně vybrat notáře s výjimkou zvláštních případů, kdy zákon určitého notáře stanoví. Notáři ověřují dokumenty v rámci územních celků, do nichž jsou ustanovováni, s výjimkou přiznání zvláštních pravomocí. Jejich právnické vzdělání a praxe jim umožňují poskytovat fyzickým osobám právní jistotu. Tato odborná průprava a praxe zaručují preciznost notáři vyhotovených dokumentů; ty jsou vykonatelné a považují se za přednostní důkazy při soudních přích. Jednou z nejdůležitějších funkcí notářů je vyhotovování a ověřování dokladů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí nebo do obchodního rejstříku. Dokumenty, které může notář ověřovat, jsou velmi různorodé a spadají do 12 kategorií: úkony týkající se rodinného stavu; závěti; manželské smlouvy; smlouvy obecně; prohlášení a žádosti dědiců; zakládání, změny a rušení partnerství a obchodních společností; půjčky a uznání obyčejných, zajištěných a hypotéčních dluhů; kvitance a potvrzení o vyvázání z povinnosti; plné moci všeho druhu; směnečné protesty; prohlášení dědiců ze zákona; a právní dokumenty obecně.

NahoruNahoru

Notářské záznamy mají obzvláštní význam. Prvopisy dokladů nebo protokoly o notářsky ověřených dokumentech notáři uchovávají po dobu 25 let ode dne vyhotovení. Tyto protokoly jsou poté předány příslušnému územnímu archivu, který rovněž spravují notáři. Po uplynutí 100 let jsou předány ministerstvu školství a do kulturněhistorického archivu dané provincie. Notářské konzulární dokumenty se uchovávají v archivu všeobecných protokolů v Madridu.

13. Jak se může člověk stát notářem?

V souladu s vyhláškou o notářích ze dne 2. června 1944 se lze stát notářem po úspěšném složení veřejného konkursu. Mezi další požadavky patří španělská státní příslušnost, překročení zákonem stanovené věkové hranice a ukončené právnické vzdělání na magisterské nebo doktorandské úrovni.

14. Kdo notáře řídí a dohlíží, zda náležitě vykonávají své funkce?

Organizace notářského povolání, funkce notářů a služby, které poskytují fyzickým osobám, se řídí ústavním zákonem o notářích ze dne 28. května 1962 a vyhláškou o notářích ze dne 2. června 1944, které schvalují a provádějí organizaci a systém notářských činností. Existují rovněž další předpisy jako královský dekret 1426/1989 ze dne 17. listopadu 1989, kterým se stanoví stupnice notářských poplatků. Notáři jsou přímo řízeni ministerstvem spravedlnosti a generálním ředitelstvím rejstříků a notářských služeb.

Toto generální ředitelství řídí, kontroluje a dohlíží na činnost notářů a řeší veškeré problémy nebo dotazy plynoucí z používání a prosazování právních předpisů, jimiž se notáři řídí, ze jmenování notářů, ze systému a spravování notářské práce. Rovněž se zabývá vládou předkládanými opravnými prostředky v záležitostech notářů a rozhoduje o nich.

NahoruNahoru

Notáři jsou členy profesních sdružení (Colegios Notariales), která je podporují při výkonu jejich funkcí a dohlížejí na jejich činnost. Jednotlivá sdružení působí ve svých zeměpisných regionech. Ve Španělsku je jich 16 a sídlí v Albacete, Palma de Mallorca, Barceloně, Bilbau, Burgosu, Cáceres, La Coruña, Granadě, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedu, Pamploně, Seville, Valencii, Valladolid a Zaragoze. Jednotlivé regiony se dále dělí na okresy s přiděleným počtem notářů, který se podle okresů liší.

Colegios Notariales řídí a koordinuje notářská generální rada (Consejo General del Notariado), která spadá pod ministerstvo spravedlnosti.

Španělští notáři jsou členy Unión Internacional del Notariado Latino Deutsch - English - español - français - italiano , organizace, která sdružuje prakticky všechny notáře evropských zemí (Německa, Francie, Itálie, atd.), včetně zemí střední a východní Evropy (Ruska, Litvy, Maďarska, České a Slovenské republiky, Slovinska). U notářů, kteří doposud součástí této organizace nejsou, se členství připravuje.

NahoruNahoru

15. Jak se za notářské služby platí?

Ve Španělsku máte úplnou svobodu při výběru notáře s výjimkou určitých případů stanovených zákonem jako je prohlášení dědiců.

Stupnice notářských poplatků platná pro všechny notáře je pevně stanovena státem v královském dekretu 1426/1989 ze dne 17. listopadu 1989. Tyto poplatky jsou povinné tzn., že ani notáři, ani jejich sdružení je nemohou měnit a notáři jsou je povinni přísně vybírat za všechny notářské činnosti.

Předběžné poradenství je bezplatné. Notáři musí udílet nestranné rady bezplatně ve všech věcech soukromého, občanského nebo obchodního práva, na něž jsou tázáni, včetně souvisejících daňových věcí, a to i tehdy, když se zamýšlený dokument nakonec nevyhotovuje nebo neověřuje.

U poplatků za určité dokumenty existují slevy. Např. se účtuje 25% sleva na úvěrové smlouvy (celková odpovědnost zaručená u hypoték) a 50% za úkony a smlouvy závazné pro stát, samosprávné obce, provinční nebo obecní úřady nebo jimi zřizované organizace a smlouvy týkající se úředně chráněného bydlení. V jiných případech, např. při hlasování v zastoupení poskytují notáři služby bezplatně.

Poplatky jsou zatíženy 16% DPH (4,5% všeobecná nepřímá daň na Kanárských ostrovech) s výjimkou směnečných protestů, většiny úvěrových a určitých kupních smluv (např. u prodeje akcií, kde je převodce plátcem DHP), u nichž se žádná daň nevyměřuje.

Systém notářských okresů pevně stanovený státem znamená, že ať bydlíte kdekoli, bude notář po ruce.

NahoruNahoru

16. Co dělají matrikáři obchodních rejstříků a rejstříků majetku?

Aby se mohl někdo stát matrikářem, musí mít právnickou kvalifikaci a musí složit zkoušku.

Matrikáři vykonávají níže uvedené činnosti:

třídí dokumenty podané k zapsání do rejstříků, jejichž jsou správci;

radí veřejnosti ve věcech týkajících se rejstříků (vklad právních aktů nebo smluv do rejstříku, dopady zápisu atd.);

zpřístupňují veřejnosti zapsané údaje a ověřují – kde je to na místě -, zda osoby přístup požadující mají oprávněný zájem, čímž náležitě chrání citlivé údaje.

Rejstříky nemovitostí, obchodní rejstříky a rejstříky movitého majetku jsou veřejnými záznamy hmotných nebo právních věcí, čímž zabraňují sporům a šetří právní výlohy. Rejstříkové záznamy jsou garantovány soudy a stát zakotvuje, pokud jde o jejich obsah, presumpci pravdivosti. To znamená, že zanesená práva a skutečnosti představují určité procedurální a věcné výhody.

Do rejstříku nemovitostí se zapisují důležité akty týkající se venkovských nebo městských nemovitostí. Vkladem, resp. záznamem do rejstříku nemovitostí přidělí matrikář nabývací titul.

Zápisy týkající se podniků a fyzických osob nebo kapitálu (např. vzájemné nebo penzijní fondy – tedy obchodovatelná aktiva) se vnášejí do obchodního rejstříku. Další povinnosti matrikářů zahrnují ověřování účetních knih podnikatelů, zaznamenávání a zveřejňování účtů podnikatelů a v některých případech jmenování expertů a auditorů.

NahoruNahoru

Do rejstříku movitého majetku se zapisuje vlastnictví plavidel, letadel, strojního vybavení a dalších identifikovatelných movitých předmětů, břemena na nich váznoucí a obecné podmínky pronájmu.

V řadě samosprávných obcí matrikáři rovněž vyměřují a vybírají některé daně za zápisy do rejstříků (daň dědická, kolkovné atd.).

17. Kdo zodpovídá za koordinaci a dohled nad matrikáři při výkonu jejich funkcí?

Matrikáři všech typů shora uvedených rejstříků jsou státní úředníci zařazení pod ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím generálního ředitelství pro rejstříky a notářské služby; tento orgán zodpovídá za kontrolu a řízení rejstříků.

Matrikáři jsou rovněž členy španělského národního sdružení matrikářů, na které stát přenesl některé pravomoci dozoru.

18. Jak se za služby matrikářů majetku platí?

Matrikářské poplatky jsou pevně stanoveny státem a hradí je přímo ti, kdo jejich služby vyžadují. Rejstříková služba je z těchto poplatků financovaná v plném rozsahu a platy matrikářů jsou vypláceny z částky, která zbude po odečtení mezd jejich zaměstnanců, výdajů a nutných investic k udržení služby.

19. Co dělají advokáti?

Podle článku 436 ústavního zákona o soudnictví a článku 8 statutu advokátů schváleného královským dekretem 658/2001 ze dne 22. června 2001 vykonávají advokáti (abogados) níže uvedené funkce:

NahoruNahoru

 • Poradenství žalovaným stranám
 • ve všech druzích soudních řízení (občanskoprávní, trestní, správní, pracovněprávní, před vojenským soudem);
 • vůči správním orgánům, sdružením, podnikům a veřejným organizacím jakéhokoli druhu;
 • kde je to na místě, vůči soukromým subjektům nebo jednotlivcům při výkonu jejich funkcí.
 • Právní poradenství.
 • Zastupování klienta, pokud to není vyhrazeno zákonem jiným právnickým profesím.

20. Jak se může někdo stát advokátem?

Níže uvádíme požadavky na kvalifikaci advokáta (abogada) ve Španělsku:

 • Musí být španělský státní příslušník nebo státní příslušník jiného členského státu EU nebo země, která je stranou dohody o vytvoření evropského hospodářského prostoru z roku 1992.
 • Musí být plnoletý a z žádného důvodu nesmí být prohlášen nezpůsobilým vykonávat praxi advokáta.
 • Musí mít španělský vysokoškolský diplom v oboru práva nebo úředně schválenou odpovídající zahraniční kvalifikaci.
 • Musí být členem Colegio de Abogados (sdružení advokátů) v okrese svého výhradního nebo hlavního profesního působiště, přičemž může provozovat praxi kdekoli ve Španělsku.

21. Jaké právní předpisy jsou Španělskem přijaty v zájmu zajištění volného provozování advokátní praxe a jak je upraveno vzájemné uznávání kvalifikací?

Podle statutu advokátů mohou advokáti z jiných zemí poskytovat ve Španělsku odborné služby v souladu se stávajícími právními předpisy, které rozlišují dvě rozdílně skupiny:

NahoruNahoru

 • Státní příslušníky členských států EU a podle dohody o vytvoření evropského hospodářského prostoru podepsané v Oportu dne 2. května 1992 a ratifikované Španělskem dne 26. listopadu 1993 státní příslušníky států EHP. V souladu se zásadou volného pohybu osob a služeb v členských státech existuje v současné době řada různých alternativ:
  • Právo provozovat praxi na dobu neurčitou s kvalifikací získanou v zemi původu s možností profesně se začlenit po třech letech nepřerušeného výkonu praxe español.
  • Uznání profesní kvalifikace získané v zemi původu, což dává právo provozovat praxi za stejných podmínek, jaké mají kolegové se španělskou kvalifikací español.
  • Příležitostné poskytování odborných služeb s využitím kvalifikace získané v zemi původu español.
  • Dále mohou osoby, které nemají kvalifikaci k provozování praxe ve své zemi původu, ale mají zahraniční kvalifikaci požadovanou pro přístup k výkonu povolání, požádat o uznání dotyčné kvalifikace ve Španělsku a následně vstoupit do španělského sdružení advokátů español.

  NahoruNahoru

 • Osoby, které nejsou státními příslušníky členského státu EU nebo EHP:
  • Aby mohli vstoupit do španělského sdružení advokátů, musí si nejdříve nechat úředně uznat kvalifikace a poté požádat o dispensa legal de nacionalidad (udělení výjimky z důvodu státní příslušnosti).

22. Kdo zodpovídá za koordinaci a dohled nad advokáty při výkonu jejich práce?

Advokáti jsou osoby samostatně výdělečně činné vykonávající svobodné povolání formou služby společnosti. Nejsou státními úředníky a povolání vykonávají na základě volné a spravedlivé hospodářské soutěže (článek 1 statutu advokátů).

Advokáti jsou povinni dodržovat

 • zákony a řády;
 • etický kodex a kodex chování platný pro jejich povolání.

Níže uvedené orgány zajišťují, aby advokáti konali svoji práci náležitě:

 • na celostátní úrovni generální rada advokátů
 • v každé samosprávné obci místní rada sdružení advokátů
 • v každé provincii provinční nebo okresní sdružení advokátů.

23. Jak se za služby advokátů platí?

Honoráře advokátů se účtují za poskytnuté služby a lze je hradit formou pevné sazby a pravidelných nebo hodinových plateb. Honoráře odvozené z částek získaných výhrou ve sporu jsou zakázány, tj. zákaz platí pro dohody uzavřené mezi advokátem a klientem před koncem řízení, v nichž se klient zavazuje zaplatit advokátovi určité procento z výtěžku získaného klientem po ukončení řízení bez ohledu na to, zda se bude jednat o peněžitou částku nebo jiné plnění, kapitál nebo hodnotu.

NahoruNahoru

Výše honoráře se stanoví svobodně dohodou mezi klientem a advokátem za předpokladu, že se nenaruší profesní etický kodex nebo pravidla poctivé hospodářské soutěže. Jestliže se advokát a klient na výši honoráře nedohodnou, rozhodne za ně soudce, kterému se případ postoupí.

Jestliže není uzavřena jiná dohoda nebo pokud nebylo klientovi nařízeno výlohy uhradit, odvíjejí se honoráře od doporučených cen vydávaných sdružením advokátů pro dotyčnou provincii v souladu s pravidly, praxí a zvyklostmi sdružení (článek 44 statutu advokátů).

Klienti, kteří nemají prostředky na úhradu služeb advokátů, mohou požádat o bezplatnou právní pomoc (viz informační arch o právní pomoci).

24. Jaká je u soudu funkce advokátů?

Advokáti (procuradores) zastupují práva a zájmy stran u soudů prostřednictvím plné moci udělené pro tento účel a zajišťují náležité osvědčování komunikace mezi soudy a stranami.

25. Jak se lze stát advokátem?

Aby se mohl člověk stát advokátem, musí mít španělskou státní příslušnost, musí být plnoletý, musí mít ukončené právnické vzdělání a musí získat titul procurador, který uděluje ministerstvo spravedlnosti žadatelům splňujícím příslušné požadavky.

Aby mohl člověk provozovat praxi advokáta (procuradora), musí se zaregistrovat u Colegio de Procuradores, vložit vklad a složit do rukou soudu advokátskou přísahu nebo slib.

26. Kdo zodpovídá za koordinaci a dohled nad advokáty při výkonu jejich práce?

Řídící orgán Colegios de Procuradores zajišťuje, aby členové konali své povinnosti náležitě.

27. Jak se za služby advokátů platí?

Honoráře advokátů pevně stanoví ministerstvo spravedlnosti.

Bližší informace

 • SLUŽBY VEŘEJNÝCH ŽALOBCŮ English - español
 • SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI español
 • ADVOKÁTI español
 • ADVOKÁTI ZASTUPUJÍCÍ PŘED SOUDEM español
 • NOTÁŘI español
 • MAJETKOVÍ MATRIKÁŘI español

« Právnické profese - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království