Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Slovinsko

Posledná úprava: 30-11-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Slovinsko

 

OBSAH

Sudcovia Sudcovia
Súdny asistent Súdny asistent
Štátny prokurátor Štátny prokurátor
Štátny zástupca Štátny zástupca
Advokácia Advokácia
Notárstvo Notárstvo

 

Právnik s univerzitným vzdelaním v Slovinskej republike môže vykonávať mnoho povolaní, vrátane povolania sudcu, súdneho asistenta, prokurátora, štátneho zástupcu, advokáta a notára; takéto povolania tvoria súčasť výkonu spravodlivosti.

Sudcovia

Postavenie sudcov je upravené v článkoch 125 až 134 Ústavy Slovinskej republiky a v zákone o súdnej službe. Sudcov volí Národné zhromaždenie na návrh súdnej rady. Funkcia sudcu je trvalá. Požiadavky na vek a iné podmienky na zvolenie sú stanovené zákonom. O miesto sudcu môže požiadať osoba, ktorá je občanom Slovinska a aktívne ovláda slovinský jazyk, má odbornú spôsobilosť a dobrý celkový zdravotný stav, má aspoň 30 rokov, získala odborný titul právnika s univerzitnou hodnosťou v Slovinsku alebo získala uznanú hodnosť na právnickej fakulte v zahraničí, vykonala štátnu skúšku v oblasti práva a má vhodné predpoklady na výkon funkcie sudcu. Platy sudcov sú stanovené zákonom o sudcovskej službe na rovnakom základe ako platy členov Národného zhromaždenia. Sudcovia majú postavenie verejného činiteľa, ale pri výkone svojich povinností sú viazaní ústavou a právnymi aktmi. Funkcia sudcu nie je zlučiteľná s funkciou v iných štátnych orgánoch, miestnych samosprávnych orgánoch a orgánoch politických strán a s inými funkciami a činnosťami stanovenými zákonom. Pokiaľ ide o vzdelanie, medzi sudcami neexistuje žiadna formálna špecializácia. Hlavná právna oblasť, v ktorej sudca pôsobí, je definovaná vo vnútornej organizácii individuálneho súdu, ktorý, aby riešil individuálne druhy sporov, má rôzne právne oddelenia, na ktoré sú sudcovia prideľovaní v súlade s ich ročným programom práce. Súdna rada rozhoduje o povýšení do vyššej sudcovskej pozície a o postupe do vyššej platovej triedy. Tento orgán podáva aj návrh Národnému zhromaždeniu na zbavenie sudcu jeho funkcie, ak pri výkone svojich povinností porušuje ústavu alebo vážne porušuje zákon alebo ak úmyselne pácha trestný čin prostredníctvom zneužitia svojej sudcovskej funkcie. Úrovne povýšenia sudcov v sudcovskej funkcii sú stanovené v organizácii súdov v Slovinsku. Sudcovia môžu byť sudcami miestnych, obvodných, vyšších a najvyšších súdov. Sudcovia sú členmi právnickej spoločnosti, ktorá je súčasťou Medzinárodného združenia právnikov.

HoreHore

Súdny asistent

Súdny asistent je zamestnancom súdu s postavením verejného činiteľa. Jeho povinnosti sú stanovené v zákone o súdoch a súdnych predpisoch a najmä v procesnom poriadku pre jednotlivé právne sektory. Hlavnou úlohou súdneho asistenta (právnika s univerzitným vzdelaním, ktorý vykonal štátnu skúšku v oblasti práva) je pomáhať sudcovi. Právni asistenti teda pripravujú súdne konania, vypočúvajú strany, prijímajú žiadosti o zápisnice a pripravujú návrhy rozhodnutí o exekúcii, katastri, v nesporových konaniach a pozastavených konaniach. Právni asistenti dostávajú plat stanovený zákonom a vymenúvajú ich do príslušnej úradnej pozície definovanej v zákone o štátnych zamestnancoch.

Štátny prokurátor

Podľa článku 135 ústavy štátny prokurátor podáva a predkladá obžaloby vo veci trestných činov a má ďalšie právomoci stanovené zákonom. Organizácia a právomoci funkcie štátneho prokurátora sú stanovené v zákone o štátnych prokurátoroch. Pokiaľ ide o práva vyplývajúce z jeho postavenia verejného činiteľa v Slovinsku, štátny prokurátor má rovnaké postavenie ako sudca, okrem prípadov, keď zákon o štátnych prokurátoroch stanovuje inak. Plat štátneho prokurátora je spojený s platom členov Národného zhromaždenia. Štátny prokurátor je úradník, ktorý vykonáva svoje povinnosti na úrade štátneho prokurátora. Štátneho prokurátora vymenúva slovinská vláda konajúca na návrh ministerstva spravodlivosti. Minister navrhuje kandidáta po obdržaní stanoviska rady štátneho prokurátora. Podmienky, ktoré musia kandidáti splniť, keď sa uchádzajú o miesto štátneho prokurátora, súvisia s podmienkami na vymenovanie do úradu sudcu. Špecializácia prokurátora závisí od vnútornej organizácie jednotlivých úradov štátneho prokurátora. Štátny prokurátor vykonáva svoje povinnosti v súlade s ústavou a právnymi aktmi. Funkcia štátneho prokurátora nie je zlučiteľná s funkciou v iných štátnych orgánoch, orgánoch miestnej samosprávy a orgánoch politických strán a s inými funkciami a činnosťami stanovenými zákonom. Úrady štátnych prokurátorov sú usporiadané do okresných úradov štátneho prokurátora, vyšších úradov štátneho prokurátora a najvyššieho úradu štátneho prokurátora; toto usporiadanie tvorí základ stupnice pre postup štátnych prokurátorov. Štátni prokurátori majú tiež asistentov, ktorí sú rovnocenní s miestnymi sudcami, pokiaľ ide o postavenie a podmienky vymenovania.

HoreHore

Štátny zástupca

Úloha štátneho zástupcu je definovaná v zákone o štátnych zástupcoch. Úrad štátneho generálneho zástupcu zastupuje štát, jeho orgány a oficiálne agentúry pozostávajúce z právnických osôb na súde a plní si ďalšie povinnosti v súlade so zákonom. Úlohy úradu štátneho generálneho zástupcu vykonáva štátny generálny zástupca, štátni zástupcovia a asistenti štátneho zástupcu. Štátnych zástupcov a asistentov štátnych zástupcov vymenúva slovinská vláda konajúca na návrh ministerstva spravodlivosti po porade so štátnym generálnym zástupcom. Funkčné obdobie štátneho zástupcu je osem rokov s možnosťou predĺženia. Podmienky na vymenovanie do funkcie štátneho zástupcu sú rovnaké ako v prípade funkcie sudcu s ďalšími požiadavkami týkajúcimi sa praktických skúseností. Štátny zástupca vykonáva svoje povinnosti v súlade s ústavou a právnymi aktmi. Musí zastupovať štát ex officio. Plat štátneho zástupcu vychádza z platu členov Národného zhromaždenia. Ustanovenia týkajúce sa nezlučiteľnosti povinností sudcu sa vzťahujú mutatis mutandis na povinnosti štátneho zástupcu.

Advokácia

Článok 137 ústavy stanovuje, že advokácia je nezávislá služba v rámci systému spravodlivosti a upravuje ju zákon. Zákon o advokátoch stanovuje, že advokát pri výkone svojich povinností poskytuje právne služby, zastupuje a obhajuje strany na súde a pred inými štátnymi orgánmi, vypracúva dokumenty a zastupuje strany v ich právnych vzťahoch. Na súde môže za úplatu zastupovať stranu iba advokát, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Advokát musí spĺňať tieto podmienky:

HoreHore

 1. musí byť občanom Slovinska,
 2. musí mať odbornú spôsobilosť a dobrý celkový zdravotný stav,
 3. musel získať odborný titul právnika s univerzitnou hodnosťou v Slovinsku alebo musel získať hodnosť na právnickej fakulte v zahraničí, ktorú uznala Slovinská republika,
 4. musel vykonať štátnu skúšku v oblasti práva,
 5. musí mať štyri roky praktických skúseností ako koncipient, z toho aspoň jeden rok s advokátom,
 6. musí aktívne ovládať slovinský jazyk,
 7. musí sa považovať za dôveryhodného pre výkon povinností advokáta,
 8. musí mať primerané vybavenie a priestory, ktoré sa vyžadujú na vykonávanie povinností advokáta.

Zahraničný advokát, ktorý získal právo vykonávať povolanie advokáta vo svojej domácej krajine, môže v Slovinskej republike vykonávať na základe podmienok stanovených zákonom tieto činnosti:

 • advokátske služby,
 • povolanie advokáta pod profesijným titulom svojej domácej krajiny,
 • povolanie advokáta pod titulom „advokát“.

Jeho domáca krajina sa považuje za krajinu, v ktorej má právo vykonávať povolanie advokáta pod profesijným titulom získaným v súlade s pravidlami danej krajiny.

Na účely tohto zákona sú advokátmi z iných členských štátov Európskej únie advokáti, ktorí majú právo vykonávať povolanie advokáta v akomkoľvek členskom štáte pod profesijným titulom získaným v súlade s pravidlami danej krajiny.

Povolanie advokáta je nezlučiteľné s týmito činnosťami:

 1. inými profesijnými činnosťami, okrem činností vo vedeckom, vzdelávacom, umeleckom alebo reklamnom sektore;
 2. plateným štátnym zamestnaním;
 3. notárskymi službami;
 4. riadiacimi povinnosťami vo firme;
 5. inou prácou, ktorá je v rozpore s váženosťou a nezávislosťou povolania advokáta.

Advokát nesmie inzerovať svoje činnosti. Môže vykonávať svoje povolanie nezávisle alebo v advokátskej praxi. Právo vykonávať povolanie advokáta sa získava zápisom do zoznamu advokátov, ktorý vedie advokátska komora. Advokáti, ktorí dosiahnu požadovanú úroveň alebo smer špeciálnej odbornej prípravy, môžu za osobitných podmienok požiadať advokátsku komoru o uznanie postavenia špeciálneho advokáta. Advokátska komora je hlavnou organizáciou advokátov a má svoje vlastné práva a stanovy. Advokáti z iných krajín musia pred zápisom do registra advokátov urobiť skúšku zo znalosti slovinských súdnych predpisov. Vyhláška o skúškach pre právnikov z iných krajín stanovuje presnejší obsah a postup vykonania skúšky. Platby za služby advokáta sa riadia cenníkom advokátov vydaným advokátskou komorou so súhlasom ministra spravodlivosti.

HoreHore

Notárstvo

Článok 137 ods. 2 ústavy stanovuje, že notárstvo je verejná služba upravená zákonom. V zákone o notároch sa uvádza, že v súlade s ustanoveniami tohto zákona notári ako osoby využívajúce dôveru verejnosti vypracúvajú verejné listiny týkajúce sa právnej činnosti, vyhlásenia o úmysle a skutočnostiach, na základe ktorých vznikajú práva; prijímajú listiny, peniaze a cenné papiere do úschovy za účelom ich odovzdania tretím osobám alebo štátnym orgánom; na pokyn súdov plnia úlohy, ktorými ich možno poveriť v súlade so zákonom. Za notára možno vymenovať iba osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:

 1. musí byť občanom Slovinska,
 2. musí mať odbornú spôsobilosť a dobrý celkový zdravotný stav,
 3. musela získať odborný titul právnika s univerzitnou hodnosťou v Slovinsku alebo musela získať hodnosť na právnickej fakulte v zahraničí, ktorú uznala Slovinská republika,
 4. musela vykonať štátnu skúšku v oblasti práva,
 5. musí mať päťročné praktické skúsenosti ako koncipient, z toho aspoň jeden rok musela pôsobiť na súde, u iného advokáta alebo štátneho zástupcu,
 6. musí sa považovať za dôveryhodnú na výkon povinností notára,
 7. musí aktívne ovládať slovinský jazyk,
 8. musí mať primerané vybavenie a priestory potrebné na výkon povinností notára,
 9. musí byť mladšia ako 64 rokov.

Bez ohľadu na bod 1 predchádzajúceho odseku môžu byť za notárov vymenovaní aj zahraniční štátni príslušníci, ktorí spĺňajú ostatné požiadavky stanovené v uvedenom odseku, pod podmienkou právnej a skutočnej reciprocity.

HoreHore

Povinnosti notára nie sú zlučiteľné s povinnosťami advokáta, ani so žiadnym plateným úradom alebo funkciou.

Notár nie je oprávnený plniť úlohy, ktoré nie sú zlučiteľné s váženosťou a bezúhonnosťou požadovanou na výkon povinností notára, alebo ktoré môžu narušiť dôveru v nestrannosť notára alebo v dôveryhodnosť listín, ktoré vypracúva.

Notára vymenúva na voľné miesto minister zodpovedný za oblasť spravodlivosti. Pred vymenovaním notára je Slovinská notárska komora požiadaná o stanovisko k navrhnutým kandidátom. Počet notárov je obmedzený a stanovuje sa na základe limitov stanovených ministerstvom spravodlivosti. Spravidla je to limit jedného notára na každú oblasť miestneho súdu, alebo ak je hustota obyvateľstva alebo hospodárska činnosť väčšia, limit jedného notára na každých 20 000 obyvateľov. Pred prevzatím povinností zloží notár prísahu pred predsedom príslušného vyššieho súdu. V prípade akejkoľvek protiprávnosti definovanej zákonom bude notár prepustený ministrom spravodlivosti. Hlavnou organizáciou notárov je notárska komora.

V Slovinsku sú povinnosti alebo požiadavky týkajúce sa zastupovania špeciálnymi advokátmi stanovené samostatne v procesnom poriadku. Strany môžu byť na miestnom súde v podstate zastupované aj osobou, ktorá nie je advokátom, alebo osobou, ktorá nevykonala štátnu skúšku v oblasti práva. Na krajskom súde alebo súde vyššieho stupňa sa však zastupovanie obmedzuje na advokáta alebo na inú osobu, ktorá vykonala štátnu skúšku a preukázala túto skutočnosť súdu. Osobitné opatrenia sa vzťahujú na trestnú oblasť, v ktorej zákon o trestnom konaní stanovuje podmienky zastupovania strán advokátom konajúcim ex officio.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-11-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo