comisia europeană > RJE > Profesiuni juridice > Slovenia

Ultima actualizare: 30-11-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Profesiuni juridice - Slovenia

 

TABLE OF CONTENTS

Judecătorii Judecătorii
Asistentul judiciar Asistentul judiciar
Procurorul de stat Procurorul de stat
Avocatul statului Avocatul statului
Avocatura Avocatura
Notariatul Notariatul

 

Un licenţiat în drept al unei universităţi poate exercita în Republica Slovenia mai multe profesii, cum ar fi cele de judecător, asistent judiciar, procuror, avocat al statului, avocat şi notar, astfel de profesii făcând parte din administrarea justiţiei.

Judecătorii

Statutul judecătorilor este reglementat prin articolele 125 - 134 din Constituţia Republicii Slovenia şi prin Legea privind serviciile judiciare. Judecătorii sunt aleşi de către Adunarea Naţională la propunerea Consiliului judiciar. Funcţia de judecător este permanentă. Vârsta şi alte condiţii de alegere sunt stabilite prin lege. O persoană poate candida pentru un post de judecător dacă are cetăţenie slovenă şi vorbeşte curent limba slovenă, are capacitate profesională şi are o stare de sănătate generală bună, are vârsta de cel puţin 30 de ani, a obţinut titlul profesional de jurist cu diplomă universitară în Slovenia sau a obţinut o diplomă recunoscută de la o facultate de drept din străinătate, a promovat examenul de drept de stat şi are înclinaţie pentru îndeplinirea unei funcţii judiciare. Salariile judecătorilor sunt stabilite prin Legea privind serviciile judiciare în acelaşi fel ca şi pentru membrii Adunării Naţionale. Judecătorii au statut de funcţionari publici, trebuind să respecte Constituţia şi legile în îndeplinirea atribuţiilor lor. Funcţia de judecător nu este compatibilă cu deţinerea de funcţii în alte organisme ale statului, organisme locale de autoguvernare şi organisme ale partidelor politice sau alte funcţii şi activităţi stabilite prin lege. Nu există nicio specializare formală prin educaţie a judecătorilor. Domeniul juridic în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea în principal este stabilit în cadrul organizării interne a fiecărei instanţe care, pentru soluţionarea diferitelor tipuri de litigii, are diferite departamente juridice la care judecătorii sunt repartizaţi în conformitate cu programul anual de lucru. Consiliul judiciar hotărăşte în ceea ce priveşte avansarea într-o funcţie judiciară mai înaltă şi avansarea la o altă treaptă de salarizare. Acest organism propune de asemenea Adunării Naţionale eliberarea din funcţie a unui judecător în cazul în care acesta, în îndeplinirea funcţiilor sale, încalcă Constituţia sau încalcă grav legea sau comite cu premeditare o infracţiune, abuzând de funcţia sa judiciară. Nivelurile ierarhice ale judecătorilor în funcţiile judiciare sunt prezentate în organizarea instanţelor din Slovenia. Judecătorii pot fi judecători locali, judecători districtuali, judecători superiori sau judecători supremi. Judecătorii aparţin de Societatea de Drept care face parte din Asociaţia Internaţională de Drept.

SusSus

Asistentul judiciar

Asistentul judiciar este un angajat al instanţei cu statut de funcţionar public. Sarcinile acestuia sunt stabilite în Legea privind instanţele, în regulamentele judiciare şi, în special, în regulamentul de procedură destinat sectoarelor judiciare individuale. Principala sarcină a unui asistent judiciar (un jurist deţinător al unei diplome universitare care a promovat examenul de drept de stat) este aceea de a-l asista pe judecător. Prin urmare, asistenţii judiciari pregătesc procesele, interoghează părţile, primesc cereri de eliberare a proceselor verbale şi formulează hotărârile privind executarea, registrul funciar, procedurile necontencioase şi suspendate. Asistenţii judiciari primesc salariul stabilit prin lege şi sunt numiţi în funcţia oficială corespunzătoare stabilită în Legea privind funcţionarii publici.

Procurorul de stat

Conform articolului 135 din Constituţie, procurorii de stat depun şi prezintă acuzaţiile în cauzele penale, având şi alte atribuţii prevăzute prin lege. Organizarea şi atribuţiile funcţiei de procuror de stat sunt stabilite în Legea privind procurorii de stat. În ceea ce priveşte drepturile care derivă din această poziţie de funcţionar public în Slovenia, procurorul de stat are un statut egal cu cel al unui judecător, cu excepţia cazurilor menţionate în Legea privind procurorii de stat. Salariul procurorilor de stat este corelat cu salariul membrilor Adunării Naţionale. Procurorul de stat este un funcţionar care îşi îndeplineşte sarcinile la Parchet. Procurorul de stat este numit de către Guvernul Sloveniei la propunerea Ministerului Justiţiei. Ministrul propune candidatul după obţinerea avizului din partea Consiliului procurorilor de stat. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care solicită postul de procuror de stat sunt legate de condiţiile necesare pentru numirea într-o funcţie judiciară. Specializarea procurorului de stat depinde de organizarea internă a fiecărui parchet. Procurorul de stat îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate cu prevederile legale şi constituţionale. Funcţia de procuror de stat nu este compatibilă cu deţinerea de funcţii în alte organisme ale statului, organisme locale de autoguvernare şi organisme ale partidelor politice sau cu alte funcţii şi activităţi prevăzute prin lege. Procuraturile de stat se împart în procuratura de stat districtuală, procuratura de stat superioară şi procuratura de stat supremă. Această împărţire stă de asemenea la baza nivelurilor ierarhice ale procurorilor de stat. Procurorii de stat au de asemenea asistenţi care sunt echivalenţi cu judecătorii locali în ceea ce priveşte statutul şi condiţiile de numire.

SusSus

Avocatul statului

Rolul avocatului statului este definit în Legea privind avocatul statului. Biroul avocatului general al statului reprezintă în instanţă statul, organismele sale şi agenţiile oficiale formate din persoane juridice şi îndeplineşte alte atribuţii conform legii. Atribuţiile Biroului avocatului general al statului sunt îndeplinite de către avocatul general al statului, avocaţii statului şi asistenţii avocatului statului. Avocaţii statului şi asistenţii avocatului statului sunt numiţi de către Guvernul Sloveniei la propunerea Ministerului Justiţiei după consultarea avocatului general al statului. Durata mandatului este de opt ani, cu posibilitate de reînnoire. Condiţiile pentru numirea în funcţia de avocat al statului sunt aceleaşi ca şi în cazul funcţiilor judiciare, cu cerinţe suplimentare privind experienţa practică. Avocatul statului îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate cu prevederile constituţionale şi cu actele juridice. Acesta trebuie să reprezinte statul ex officio. Salariul avocatului statului este corelat cu salariul membrilor Adunării Naţionale. Dispoziţiile privind incompatibilitatea atribuţiilor unui judecător se aplică mutatis mutandis şi atribuţiilor avocatului statului.

Avocatura

Articolul 137 din Constituţie menţionează că avocatura este un serviciu independent în cadrul sistemului de justiţie şi este reglementată prin lege. Legea privind avocaţii stipulează că un avocat, în îndeplinirea atribuţiilor sale, oferă asistenţă juridică, reprezintă şi apără părţile în faţa instanţei şi a altor organisme de stat, întocmeşte documente şi reprezintă părţile în relaţiile juridice ale acestora. Doar un avocat poate reprezenta o parte în instanţă în schimbul unui onorariu, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. Un avocat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

SusSus

 1. trebuie să fie cetăţean sloven,
 2. trebuie să aibă capacitate profesională şi să aibă o stare de sănătate generală bună,
 3. trebuie să fi obţinut titlul profesional de jurist titular al unei diplome universitare în Slovenia sau trebuie să fi obţinut o diplomă eliberată de o facultate de drept din străinătate recunoscută de Republica Slovenia,
 4. trebuie să fi promovat examenul de drept de stat,
 5. trebuie să aibă patru ani de experienţă practică ca jurist stagiar, dintre care cel puţin un an la un avocat,
 6. trebuie să vorbească curent limba slovenă,
 7. trebuie să fie considerat demn de încredere pentru îndeplinirea atribuţiilor unui avocat,
 8. trebuie să aibă dotările şi locaţia adecvate necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor unui avocat.

Un avocat străin care a obţinut dreptul de a practica profesia de avocat în ţara sa de origine poate exercita următoarele activităţi în Republica Slovenia conform prevederilor legale:

 • servicii de avocatură,
 • profesia de avocat cu titlul profesional dobândit în ţara sa de origine,
 • profesia de avocat cu titlul de „avocat”.

Ţara de origine este considerată a fi ţara în care avocatul are dreptul de a practica profesia de avocat cu titlul profesional obţinut conform reglementărilor ţării respective.

În contextul legii în cauză, sunt avocaţi din alte state membre ale Uniunii Europene cei care au dreptul de a practica profesia de avocat în orice stat membru cu titlul profesional obţinut în conformitate cu reglementările ţării respective.

Profesia de avocat este incompatibilă cu:

SusSus

 1. exercitarea altor activităţi profesionale, cu excepţia celor din domeniul ştiinţific, educaţional, artistic sau publicitar;
 2. calitatea de angajat plătit al statului;
 3. serviciile notariale;
 4. funcţii de conducere în cadrul unei firme;
 5. alte activităţi care sunt în contradicţie cu respectabilitatea şi independenţa profesiei de avocat.

Un avocat nu are dreptul de a face publicitate serviciilor pe care le oferă. Acesta poate să îşi exercite profesia în mod independent sau într-un birou de avocatură. Dreptul de a exercita profesia de avocat este obţinut prin înscrierea pe o listă a avocaţilor întocmită de către Barou. Avocaţii care dobândesc nivelul sau direcţia de formare specializată necesare pot, în anumite condiţii, să solicite baroului recunoaşterea statutului de avocat specialist. Baroul avocaţilor este cea mai importantă organizaţie a avocaţilor şi are propriile sale drepturi şi propriul său statut. Avocaţii din alte ţări trebuie să susţină un examen de verificare a cunoştinţelor privind reglementările juridice slovene înainte de a fi înscris în registrul avocaţilor. Decretul privind examenul pentru avocaţii din alte ţări stabileşte mai precis conţinutul şi procedura desfăşurării examenului. Onorariul pentru serviciile unui avocat este reglementat prin lista de onorarii a avocaţilor emisă de Baroul avocaţilor cu aprobarea Ministerului Justiţiei.

Notariatul

Articolul 137 alineatul (2) din Constituţie stipulează că notariatul este un serviciu public reglementat prin lege. Legea notarilor stipulează că: în conformitate cu prevederile acestei legi, notarii, ca persoane care se bucură de încrederea publică, elaborează documente publice privind afaceri juridice, declaraţii de intenţie şi fapte care necesită respectarea drepturilor; aceştia primesc documente, bani şi titluri de valoare spre păstrare pentru a le preda terţilor sau organelor statului; la cererea instanţelor judecătoreşti, aceştia îndeplinesc sarcini care li se pot încredinţa în conformitate cu dispoziţiile legale. Pentru a fi numit în această funcţie, un notar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

SusSus

 1. trebuie să fie cetăţean sloven,
 2. trebuie să aibă capacitate profesională şi să aibă o sănătate generală bună,
 3. trebuie să fi obţinut titlul profesional de jurist cu diplomă universitară în Slovenia sau să fi obţinut o diplomă de la o facultate de drept din străinătate recunoscută de către Republica Slovenia,
 4. trebuie să fi promovat examenul de drept de stat,
 5. trebuie să aibă cinci ani de experienţă practică ca jurist stagiar, din care cel puţin un an într-o instanţă judecătorească, la un avocat sau la un avocat al statului,
 6. trebuie să fie considerat demn de încredere pentru îndeplinirea atribuţiilor unui notar,
 7. trebuie să vorbească curent limba slovenă,
 8. trebuie să aibă dotările şi locaţia adecvate necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor unui notar,
 9. trebuie să aibă o vârstă mai mică de 64 de ani.

În ciuda punctului 1 de la alineatul anterior, cetăţenii străini care îndeplinesc celelalte condiţii menţionate la alineatul anterior pot fi de asemenea numiţi notari cu condiţia unei reciprocităţi reale şi legale.

Atribuţiile unui notar sunt incompatibile cu cele ale unui avocat sau ale oricărui post sau funcţie plătite.

Un notar nu este autorizat să îndeplinească sarcini incompatibile cu respectabilitatea şi integritatea necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor unui notar sau care pot submina încrederea în imparţialitatea notarului sau în credibilitatea documentelor pe care le elaborează acesta.

Notarul este numit pe un post vacant de către Ministerul Justiţiei. Camera Notarilor din Slovenia este solicitată să îşi dea avizul asupra candidaţilor propuşi înainte ca notarul să fie numit. Numărul de notari este limitat şi este stabilit pe baza limitelor fixate de către Ministerul Justiţiei. De regulă, limita este de un notar pentru fiecare zonă care aparţine de o instanţă locală sau, acolo unde densitatea populaţiei sau activitatea economică este mai mare, un notar la fiecare 20 000 de locuitori. Înainte de a-şi prelua atribuţiile, notarul depune un jurământ în faţa preşedintelui instanţei superioare responsabile. În cazul apariţiei unei nereguli prevăzute prin lege, notarul este demis din funcţie de către Ministrul Justiţiei. Camera Notarilor este principala organizaţie a notarilor.

În Slovenia, obligaţiile sau condiţiile privind reprezentarea de către avocaţi pledanţi specialişti sunt stabilite separat în normele de procedură. În principal, într-o instanţă locală, părţile pot fi de asemenea reprezentate de către o persoană care nu este avocat sau care nu a dat examenul de drept de stat. Totuşi, într-o instanţă districtuală sau într-o instanţă superioară, reprezentarea este limitată la un avocat sau o altă persoană care a promovat examenul de stat şi care poate demonstra acest lucru instanţei. În domeniul penal, unde Codul de procedură penală stabileşte condiţiile pentru reprezentarea părţilor de către un avocat care acţionează ex officio, se aplică dispoziţii speciale.

« Profesiuni juridice - Informaţii generale | Slovenia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 30-11-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit