Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Slovenië

Laatste aanpassing: 30-11-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Slovenië

 

INHOUDSOPGAVE

Rechter Rechter
Juridisch medewerker Juridisch medewerker
Openbare aanklager Openbare aanklager
Landsadvocaat Landsadvocaat
Advocaat Advocaat
Notaris Notaris

 

Een jurist met een universitaire graad kan in de Republiek Slovenië een aantal beroepen uitoefenen waaronder die van rechter, juridisch medewerker, openbare aanklager, landsadvocaat, advocaat en notaris. Dergelijke beroepen maken deel uitmaken van de rechtspleging.

Rechter

De status van rechters is vastgelegd in de artikelen 125 tot en met 134 van de grondwet van de Republiek Slovenië en in de wet betreffende juridische dienstverlening (Zakon o sodniški službi). Rechters worden gekozen door het parlement op voorstel van de raad voor de rechtspraak (Sodni svet). Rechters worden voor onbepaalde tijd benoemd. Leeftijdsvereisten en andere voorwaarden voor verkiezing zijn in de wet vastgelegd. Iemand kan solliciteren naar het ambt van rechter als hij Sloveens burger is, de Sloveense taal actief beheerst, vakbekwaam is, in goede gezondheid verkeert, ten minste 30 jaar oud is, de titel van jurist heeft behaald aan een universiteit in Slovenië of een erkende graad bezit van een juridische faculteit in het buitenland, het staatsexamen rechten heeft behaald (pravniški državni izpit) en voldoende geschikt is voor de uitoefening van een juridisch ambt. De bezoldiging van rechters is vastgelegd in de wet betreffende juridische dienstverlening op dezelfde voet als de bezoldiging van parlementsleden. Rechters hebben de status van openbaar ambtenaar, maar zijn bij de uitoefening van hun taken gehouden aan de grondwet en de wetten. Het rechtersambt is niet verenigbaar met ambten bij andere staatsorganen, plaatselijke overheidsorganen en organen van politieke partijen, en evenmin met andere ambten en werkzaamheden die bij wet zijn bepaald. Er is geen formele gespecialiseerde opleiding tot rechter. Het juridisch terrein waarop de rechter zich hoofdzakelijk beweegt, wordt bepaald door de interne organisatie van het individuele gerecht dat voor de uiteenlopende soorten geschillen verschillende juridische afdelingen heeft waarbinnen rechters worden aangewezen overeenkomstig een jaarlijks werkprogramma. De raad voor de rechtspraak beslist over bevordering tot een hogere juridische positie en een hogere bezoldiging. Dit orgaan stelt ook een voordracht op aan het parlement voor ontheffing van een rechter uit zijn ambt als deze in de uitoefening van zijn taken de grondwet heeft geschonden of een ernstige inbreuk heeft gemaakt op het recht of als hij opzettelijk een strafbaar feit heeft begaan door misbruik te maken van zijn ambt. De rangen binnen het rechtsambt zijn beschreven in de organisatie van de rechtbanken in Slovenië. Rechters kunnen verbonden zijn aan plaatselijke rechtbanken, arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven of het hooggerechtshof. Rechters zijn lid van de orde van rechters die deel uitmaakt van de International Law Association.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Juridisch medewerker

Een juridisch medewerker is een werknemer bij de rechtbank met de status van openbaar ambtenaar. Zijn taken zijn omschreven in de wet betreffende de rechtbanken (Zakon o sodiščih) en andere regelgeving, in het bijzonder in de procesregels voor de afzonderlijke rechtsgebieden. De belangrijkste taak van een juridisch medewerker (een jurist met een universitaire graad die het staatsexamen rechten heeft behaald) is het bijstaan van een rechter. Juridische medewerkers bereiden zittingen voor, horen partijen, nemen verzoeken voor de notulen in ontvangst en stellen besluiten op over tenuitvoerlegging, het kadaster, en over niet-litigieuze en opgeschorte procedures. Juridische medewerkers krijgen een bij wet geregeld salaris en worden als ambtenaar aangesteld in een bepaalde rang overeenkomstig de bepalingen van de ambtenarenwet (Zakon o javnih uslužbencih).

Openbare aanklager

Krachtens artikel 135 van de grondwet stellen openbare aanklagers strafrechtelijke vervolging in en hebben zij andere bij wet bepaalde bevoegdheden. De organisatie en de bevoegdheden van de openbare aanklager zijn neergelegd in de wet betreffende openbare aanklagers (Zakon o državnem tožilstvu). Wat betreft de rechten die de openbare aanklager als openbaar ambtenaar in Slovenië aan zijn positie ontleent, heeft hij dezelfde status als een rechter tenzij anders is bepaald in de wet betreffende openbare aanklagers. De bezoldiging van de openbare aanklager is gekoppeld aan dat van leden van het parlement. De openbare aanklager is een openbaar ambtenaar die zijn taken uitvoert vanuit het kantoor van de openbare aanklager. Hij wordt benoemd door de Sloveense regering op voordracht van de minister van Justitie. De minister doet zijn voordracht nadat hij de raad voor openbare aanklagers (državnotožilski svet) heeft gehoord. De voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen wanneer zij solliciteren naar het ambt van openbare aanklager zijn gekoppeld aan de voorwaarden voor benoemingen in een juridisch ambt. De specialisatie van een openbare aanklager hangt af van de interne organisatie van elk afzonderlijk kantoor van de openbare aanklager. De openbare aanklager verricht zijn taken overeenkomstig de grondwet en de wetten. Het ambt van openbare aanklager is niet verenigbaar met ambten bij andere staatsorganen, plaatselijke overheidsorganen en organen van politieke partijen en evenmin met andere ambten en werkzaamheden die bij wet zijn bepaald. Het ambt van openbare aanklager wordt uitgeoefend bij de parketten van arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven en hooggerechtshof; deze indeling vormt tevens de basis voor het carrièreverloop van de openbare aanklager. Openbare aanklagers hebben ook medewerkers die gelijkwaardig zijn aan plaatselijke rechters wat betreft status en benoemingsvoorwaarden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Landsadvocaat

De rol van landsadvocaat wordt omschreven in de wet betreffende de landsadvocaat (Zakon o državnem pravobranilcu). Het kantoor van de landsadvocaat vertegenwoordigt ten overstaan van de rechtbank de overheid, haar organen en overheidsinstellingen die rechtspersonen zijn, en verricht andere wettelijke taken. De taken van het kantoor van de landsadvocaat worden verricht door de procureur-generaal, landsadvocaten en medewerkers van landsadvocaten. Landsadvocaten en medewerkers worden aangesteld door de Sloveense regering op voordracht van de minister van Justitie na raadpleging van de procureur-generaal. De ambtstermijn is acht jaar met de mogelijkheid van verlenging. De voorwaarden voor benoeming tot landsadvocaat zijn dezelfde als die voor juridische ambten met aanvullende eisen voor wat betreft de praktijkervaring. De landsadvocaat verricht zijn taken overeenkomstig de grondwet en de wetten. Hij vertegenwoordigt de overheid ambtshalve. De bezoldiging van de landsadvocaat is gekoppeld aan dat van de parlementsleden. De bepalingen inzake onverenigbaarheid van rechterlijke taken gelden mutatis mutandis voor de taken van de landsadvocaat.

Advocaat

Artikel 137 van de grondwet bepaalt dat de advocatuur een onafhankelijke dienst is binnen het gerechtelijk systeem die bij wet wordt geregeld. De advocatenwet (Zakon o odvetništvu) bepaalt dat een advocaat bij de uitoefening van zijn taken juridisch advies verstrekt, partijen voor de gerechten en andere overheidsorganen vertegenwoordigt en verdedigt, documenten opstelt en partijen vertegenwoordigt inzake hun rechtsbetrekkingen. Alleen een advocaat kan een partij tegen betaling voor een rechtbank vertegenwoordigen, tenzij de wet anders bepaalt. Een advocaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. hij moet een Sloveens staatsburger zijn;
 2. hij moet vakbekwaam zijn en in goede gezondheid verkeren;
 3. hij moet een juridische graad hebben behaald aan een universiteit in Slovenië of een door de Republiek Slovenië erkende graad van een juridische faculteit in het buitenland;
 4. hij moet het staatsexamen rechten hebben afgelegd;
 5. hij moet vier jaar praktijkervaring hebben als advocaat-stagiair waarvan ten minste één jaar bij een advocaat;
 6. hij moet de Sloveense taal actief beheersen;
 7. hij moet als betrouwbaar worden beschouwd voor de uitoefening van de taken van een advocaat;
 8. hij moet beschikken over passende uitrusting en huisvesting voor de uitoefening van de taken van een advocaat.

Een buitenlandse advocaat die gerechtigd is in eigen land het ambt van advocaat uit te oefenen, mag in de Republiek Slovenië onder de voorwaarden zoals bepaald in de wet, het volgende doen:

 • advocatendiensten leveren;
 • het ambt van advocaat uitoefenen onder de titel van het ambt uit zijn eigen land;
 • het ambt van advocaat uitoefenen onder de Sloveense titel "odvetnik".

Zijn eigen land wordt geacht het land te zijn waarin de advocaat gerechtigd is het ambt van advocaat uit te oefenen met de ambtstitel die hij heeft verkregen in overeenstemming met de regels van dat land.

Voor het doel van deze wet zijn advocaten uit andere lidstaten van de EU degenen die gerechtigd zijn het ambt van advocaat in enige lidstaat uit te oefenen met de ambtstitel die zij hebben verkregen krachtens de regels van dat land.

Het ambt van advocaat is onverenigbaar met:

 1. andere beroepsactiviteiten, met uitzondering van die in de sfeer van wetenschap, onderwijs, kunst of reclame;
 2. een betaalde overheidsfunctie;
 3. notariële werkzaamheden;
 4. een managementfunctie bij een bedrijf;
 5. ander werk dat onverenigbaar is met het aanzien en de onafhankelijkheid van het ambt van advocaat.

Een advocaat mag geen reclame maken voor zijn werkzaamheden. Hij oefent zijn ambt onafhankelijk of in een advocatenpraktijk uit. Het recht om het ambt van advocaat uit te oefenen wordt verkregen door inschrijving op het tableau van advocaten dat door de orde van advocaten (odvetniška zbornica) wordt bijgehouden. Een advocaat die beschikt over het vereiste niveau of de juiste specialistische opleiding, kan onder bepaalde voorwaarden aan de orde van advocaten vragen hem de status van gespecialiseerd advocaat te verlenen. De orde van advocaten is de belangrijkste organisatie van advocaten en heeft haar eigen rechten en statuten. Advocaten uit andere landen moeten eerst een examen afleggen over hun kennis van de Sloveense wetgeving voordat zij op het tableau van advocaten worden ingeschreven. De verordening inzake het toelatingsexamen voor juristen uit andere landen (Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav) vermeldt de precieze inhoud van en de procedure voor het afleggen van het examen. De betaling voor de diensten van een advocaat is geregeld in de tarievenlijst die wordt uitgegeven door de orde van advocaten met instemming van de minister van Justitie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Notaris

Artikel 137, lid 2 van de grondwet bepaalt dat het notariaat een bij wet geregelde overheidsdienst is. De notariswet (Zakon o notariatu) bepaalt dat: in overeenstemming met de bepalingen van deze wet notarissen, als personen die het vertrouwen van de bevolking genieten, authentieke akten opstellen inzake juridische zaken, intentieverklaringen en rechtsfeiten; documenten, geld en waardepapieren in bewaring nemen voor levering aan derden of aan overheidsorganen; op aanwijzing van de rechter de taken uitvoeren die aan hen krachtens de wet kunnen worden toevertrouwd. Om te worden benoemd, moet een notaris aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. hij moet een Sloveens staatsburger zijn;
 2. hij moet vakbekwaam zijn en in goede gezondheid verkeren;
 3. hij moet een juridische graad hebben behaald aan een universiteit in Slovenië of een door de Republiek Slovenië erkende graad van een juridische faculteit in het buitenland;
 4. hij moet het staatsexamen rechten hebben afgelegd;
 5. hij moet vijf jaar praktijkervaring hebben als advocaat-stagiair op een advocatenkantoor waarvan ten minste één jaar bij een rechtbank, een advocaat of een landsadvocaat;
 6. hij moet als betrouwbaar worden beschouwd voor de uitoefening van de taken van een notaris;
 7. hij moet de Sloveense taal actief beheersen;
 8. hij moet beschikken over passende uitrusting en huisvesting voor de uitoefening van de taken van een notaris;
 9. hij moet jonger zijn dan 64 jaar.

Ondanks het eerste punt kunnen buitenlandse inwoners die aan de overige genoemde vereisten voldoen ook tot notaris worden benoemd, mits er sprake is van wettelijke en feitelijke wederkerigheid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De taken van een notaris zijn onverenigbaar met die van een advocaat, een bezoldigd ambt of een bezoldigde functie.

Een notaris is niet bevoegd om taken uit te voeren die onverenigbaar zijn met het aanzien en de integriteit die vereist is voor de uitvoering van de taken van een notaris of die afbreuk doen aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van een notaris of de geloofwaardigheid van de door hem opgestelde documenten.

Een notaris wordt benoemd op een vacante post door de minister van Justitie. Voordat een notaris wordt benoemd, wordt het oordeel van de Sloveense orde van notarissen (Notarska zbornica) over de kandidaat gevraagd. Het aantal notarissen is beperkt en gebonden aan de grenzen die worden bepaald door het ministerie van Justitie. In de regel is de bovengrens één notaris voor het rechtsgebied van elke plaatselijke rechtbank of wanneer de bevolkingsdichtheid of de economische bedrijvigheid hoger is, één notaris op elke 20 000 inwoners. Voordat een notaris zijn ambt aanvangt, legt hij een eed af ten overstaan van de president van het betrokken gerechtshof. In geval zich enige in de wet omschreven onregelmatigheid voordoet, wordt de notaris ontslagen door de minister van Justitie. De orde van notarissen is de belangrijkste organisatie voor notarissen.

In Slovenië zijn de verplichtingen of vereisten inzake vertegenwoordiging door gespecialiseerde vertegenwoordigers in afzonderlijke procesregels vastgelegd. In het algemeen kunnen partijen bij een plaatselijke rechtbank ook worden vertegenwoordigd door iemand die geen advocaat is of die geen staatsexamen rechten heeft afgelegd. Maar bij een arrondissementsrechtbank of een gerecht van hogere aanleg kan vertegenwoordiging uitsluitend plaatsvinden door een advocaat of iemand anders die geslaagd is voor het staatsexamen en dit kan aantonen aan de rechtbank. Voor de sector strafrecht gelden bijzondere regelingen in die gevallen waarin het wetboek van strafvordering de voorwaarden bepaalt voor de vertegenwoordiging van partijen door een advocaat die ambtshalve optreedt.

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-11-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk