Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Slovenia

Uusin päivitys: 12-06-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Slovenia

 

SISÄLLYSLUETTELO

Tuomarit Tuomarit
Tuomioistuinavustajat (Strokovni sodelavecTuomioistuinavustajat (Strokovni sodelavec)
Yleinen syyttäjä (Državni tožilecYleinen syyttäjä (Državni tožilec)
Valtionsyyttäjä (Državni pravobranilecValtionsyyttäjä (Državni pravobranilec)
Asianajo Asianajo
Notaarilaitos Notaarilaitos

 

Korkeakoulututkinnon suorittanut lakimies voi toimia Sloveniassa monissa oikeudenkäyttöön liittyvissä ammateissa, kuten tuomarina, tuomioistuinavustajana, syyttäjänä, valtionsyyttäjänä, asianajajana ja notaarina.

Tuomarit

Tuomarin asemasta säädetään Slovenian perustuslain 125–134 §:ssä ja laissa tuomarin virasta. Tuomarit ovat virkamiehiä, jotka parlamentti nimittää tuomarineuvoston (Sodni svet) esityksestä. Tuomarin virka on pysyvä. Ikärajasta ja kelpoisuusedellytyksistä on säädetty laissa. Tuomarin virkaa voi hakea henkilö, joka on Slovenian kansalainen ja pystyy aktiivisesti käyttämään sloveenin kieltä, on ammatillisesti pätevä ja omaa hyvän terveyden, on täyttänyt 30 vuotta, on saanut Sloveniassa korkeakoulututkinnon suorittaneen lakimiehen (univerzitetni diplomiran pravnik) arvon tai suorittanut ulkomailla tutkinnon oikeustieteellisessä tiedekunnassa, on läpäissyt valtion oikeudellisen tutkinnon ja on henkilönä sopiva toimimaan oikeudellisessa virassa. Tuomarin palkka määräytyy tuomarin virasta annetun lain mukaisesti samoin periaattein kuin Slovenian parlamenttiedustajien palkka. Tuomari on virkamies, jota sitoo työssään ainoastaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö. Tuomarin virkaa ei voi yhdistää virkaan muissa valtion elimissä, paikallishallinnon elimissä tai poliittisen puolueen elimissä eikä eräisiin muihin virkoihin ja toimiin, joista on säädetty laissa. Tuomarit eivät erikoistu koulutuksensa aikana. Oikeuden ala, jolla tuomari pääasiassa työskentelee, määräytyy kunkin tuomioistuimen sisäisen organisaation mukaan. Tuomioistuimet on jaettu erityyppisten asioiden ratkaisemista varten osastoihin, joihin tuomarit on sijoitettu tuomioistuimen vuotuisen työohjelman mukaan. Slovenian oikeusneuvosto (Sodni svet) päättää tuomareiden etenemisestä urallaan ja nousemisesta ylempään palkkaluokkaan. Se myös tekee parlamentille esityksen tuomarin vapauttamisesta virastaan, jos tämä rikkoo työssään perustuslakia tai rikkoo vakavasti lakia taikka syyllistyy viranhoidossaan rikolliseen tekoon. Slovenian tuomioistuinlaitos päättää, missä oikeusasteessa kukin tuomari hoitaa tuomarinvirkaa. Tuomarit voivat olla paikallistuomareita (okrajni sodniki), piirituomareita (okrožni sodniki), ylemmän oikeusasteen tuomareita (višji sodniki) ja ylimmän oikeusasteen tuomareita (vrhovni sodniki). Tuomarit kuuluvat tuomariyhdistykseen (Sodniška društva), joka on osa kansainvälistä tuomariliittoa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuinavustajat (Strokovni sodelavec)

Tuomioistuinavustaja on tuomioistuimessa työskentelevä valtion virkamies, jonka tehtävistä säädetään tuomioistuimista annetussa laissa ja oikeudenkäyntisäännöissä sekä tarkemmin myös eri oikeudenalojen menettelysäännöissä. Tuomioistuinavustajan (joka on korkeakoulututkinnon valtion oikeudellisen tutkinnon suorittanut lakimies) keskeinen tehtävä on avustaa tuomaria. Tuomioistuinavustajat valmistelevat pääkäsittelyä, kuulustelevat asianosaisia, vastaanottavat asiakirjoja oikeudenkäyntejä varten ja valmistelevat päätöksiä täytäntöönpanomenettelyissä, maarekisteriasioissa, perintöasioissa ja riitauttamattomissa asioissa. Tuomioistuinavustajat saavat laissa säädettyä palkkaa ja heidät nimitetään tehtäväänsä julkishallinnon työntekijöistä säädetyn lain mukaisesti.

Yleinen syyttäjä (Državni tožilec)

Slovenian perustuslain 135 §:n mukaan yleinen syyttäjä nostaa ja ajaa rikossyytteitä ja hänellä on myös muita laissa säädettyjä valtuuksia. Yleisen syyttäjän toimen järjestämisestä ja valtuuksista säädetään laissa yleisestä syyttäjästä. Sloveniassa yleisellä syyttäjällä on työsuhteestaan samat oikeudet kuin tuomarilla, ellei laissa yleisestä syyttäjästä säädetä toisin. Yleisten syyttäjien palkkaus on kytketty Slovenian parlamentin jäsenten palkkaukseen. Yleinen syyttäjä on virkamies, joka hoitaa tehtäväänsä yleisen syyttäjän virastossa. Slovenian hallitus nimittää yleiset syyttäjät oikeusministerin esityksestä. Ministeri esittää ehdokasta yleisen syyttäjän neuvostoa kuultuaan. Kelpoisuusvaatimukset, jotka ehdokkaan on täytettävä voidakseen hakea yleisen syyttäjän virkaa, ovat samat kuin tuomarin virassa. Yleisten syyttäjien erikoistuminen riippuu kunkin yleisen syyttäjän viraston sisäisestä organisoinnista. Yleistä syyttäjää sitoo viranhoidossaan ainoastaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö. Yleisen syyttäjän virkaa ei voi yhdistää virkaan muissa valtion elimissä, paikallishallinnon elimissä tai poliittisen puolueen elimissä eikä eräisiin muihin virkoihin ja toimiin, joista on säädetty laissa. Syyttäjälaitos muodostuu piirisyyttäjän virastoista, ylemmistä syyttäjänvirastoista ja korkeimmasta syyttäjänvirastosta. Tämän perusteella määräytyy myös yleisten syyttäjien eteneminen urallaan. Yleisillä syyttäjillä on myös avustajia, joiden asema ja nimitysehdot ovat samat kuin piirituomareiden vastaavat.

Sivun alkuunSivun alkuun

Valtionsyyttäjä (Državni pravobranilec)

Valtionsyyttäjän tehtävästä säädetään laissa valtionsyyttäjästä. Valtionsyyttäjälaitos edustaa tuomioistuimissa valtiota, valtion laitoksia ja hallintoelimiä, jotka ovat oikeushenkilöitä, ja hoitaa muitakin laissa sille säädettyjä tehtäviä. Valtionsyyttäjälaitoksen tehtäviä hoitavat ylin valtionsyyttäjä (generalni državni pravobranilec), valtionsyyttäjät (državni pravobranilec) ja apulaisvaltionsyyttäjät (pomočnik državnega pravobranilca). Slovenian hallitus nimittää valtionsyyttäjät ja apulaisvaltionsyyttäjät oikeusministerin esityksestä ylintä valtionsyyttäjää kuultuaan. Virkakausi on kahdeksan vuotta ja nimitys voidaan uusia. Kelpoisuusvaatimukset ovat valtionsyyttäjän virassa samat kuin tuomarin virassa. Sen lisäksi on työkokemusta koskevia vaatimuksia. Valtionsyyttäjää sitoo viranhoidossaan ainoastaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö Valtonsyyttäjä edustaa valtiota viran puolesta. Valtionsyyttäjien palkkaus on kytketty Slovenian parlamentin jäsenten palkkaukseen. Tuomarille sopimattomia sivutoimia koskevat säännöt koskevat soveltuvin osin myös valtionsyyttäjää.

Asianajo

Slovenian perustuslain 137 §:n mukaan asianajolaitoksella on oikeuslaitoksen osana itsenäinen ja riippumaton tehtävä, josta säädetään laissa. Asianajolaissa säädetään, että harjoittaessaan ammattiaan asianajaja antaa neuvoja oikeudellisissa kysymyksissä, edustaa ja puolustaa asianosaisia tuomioistuimissa ja muissa valtion elimissä, laatii asiakirjoja ja edustaa asianosaisia heidän oikeudellisissa suhteissaan. Ainoastaan asianajaja voi maksua vastaan edustaa asianosaisia tuomioistuimissa, ellei laissa toisin säädetä. Asianajajan on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. Hänen on oltava Slovenian kansalainen.
 2. Hänen on oltava ammatillisesti pätevä, ja hänen terveydentilansa on oltava hyvä.
 3. Hänellä on oltava Sloveniassa korkeakoulututkinnon suorittaneen lakimiehen arvo tai hänen on täytynyt suorittaa ulkomaisen korkeakoulun oikeustieteellisessä tiedekunnassa Sloveniassa tunnustettu tutkinto.
 4. Hänen on täytynyt läpäistä valtion oikeudellinen tutkinto.
 5. Hänellä on oltava neljän vuoden käytännön työkokemus korkeakoulututkinnon suorittaneena juristina, ja tästä ajasta vähintään yksi vuosi asianajolaitoksessa.
 6. Hänen on pystyttävä aktiivisesti käyttämään sloveenin kieltä.
 7. Häntä on pidettävä luotettavana asianajajan ammatin harjoittamiseen.
 8. Hänellä on oltava asianajajan ammatin harjoittamiseen soveltuvat välineet ja tilat.

Sloveniassa ulkomaalainen asianajaja, jolle on kotimaassaan myönnetty oikeus harjoittaa asianajajan ammattia, voi laissa säädetyin ehdoin:

 • tarjota asianajopalveluja
 • harjoittaa asianajajan ammattia kotimaansa ammattinimikkeellä
 • harjoittaa asianajajan ammattia nimikkeellä ’odvetknik’ (asianajaja).

Kotimaalla tarkoitetaan sitä valtiota, jossa asianajajalla on oikeus harjoittaa asianajajan ammattia kyseisen valtion sääntöjen mukaan saadulla ammattinimikkeellä.

Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tulevalla asianajajalla on lain mukaan oikeus harjoittaa asianajajan ammattia missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kyseisen valtion sääntöjen mukaan saadulla ammattinimikkeellä.

Asianajajan ammatin harjoittamiseen ei voi yhdistää:

 1. muun ammatin harjoittamista, lukuun ottamatta tieteen tai taiteen harjoittamista, opetustyötä ja julkaisutoimintaa
 2. palkkatyön tekemistä valtiolle
 3. notaaripalvelujen tarjoamista
 4. yrityksen johtotehtävissä toimimista
 5. muiden sellaisten tehtävien hoitamista, jotka ovat ristiriidassa asianajajan ammatin arvostuksen ja riippumattomuuden kanssa.

Asianajaja ei saa mainostaa palvelujaan. Hän voi harjoittaa ammattiaan yksin tai asianajotoimistossa. Oikeuden harjoittaa asianajajan ammattia saa kirjoittautumalla asianajajaluetteloon, jota pidetään asianajajakamarissa (Odvetniška zbornica). Asianajajat, jotka suorittavat vaaditun tasoisen tietyn alan erikoiskoulutuksen, voivat tietyin ehdoin hakea asianajajakamarilta asemansa tunnustamista erikoistuneena asianajajana. Asianajajien kattojärjestö on Odvetniška zbornica (asianajajakamari), jolla on tietyt oikeudet ja oma ohjesääntö. Muista maista tulevien asianajajien on ennen asianajajarekisteriin kirjoittautumista läpäistävä koe, jossa testataan Slovenian oikeusjärjestyksen tuntemusta. Kokeen tarkemmasta sisällöstä ja suorittamistavasta säädetään muista maista tulevien asianajajien kokeesta annetussa asetuksessa. Asianajopalkkioista on säädetty asianajotariffissa, jota asianajajakamari julkaisee oikeusministerin suostumuksella.

Sivun alkuunSivun alkuun

Notaarilaitos

Slovenian perustuslain 137 §:n mukaan notaari on viranomainen, josta säädetään laissa. Notaareja koskevassa laissa säädetään seuraavaa: notaarin toimi on luottamustoimi, jonka hoitajat laativat tämän lain säännösten mukaisesti virallisia asiakirjoja oikeustoimista, tahdonilmaisuista ja tapahtumista, joista seuraa oikeuksia, ottavat haltuunsa asiakirjoja, rahaa ja arvopapereita luovutettavaksi kolmansille tai valtion elimille, sekä suorittavat tuomioistuinten toimeksiannosta tehtäviä, joita niille lain mukaan voidaan antaa. Notaariksi voidaan nimittää henkilö, joka täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

 1. Hänen on oltava Slovenian kansalainen.
 2. Hänen on oltava ammatillisesti pätevä, ja hänen terveydentilansa on oltava hyvä.
 3. Hänellä on oltava Sloveniassa tutkinnon suorittaneen lakimiehen arvo tai hänen on täytynyt suorittaa ulkomaisen korkeakoulun oikeustieteellisessä tiedekunnassa Sloveniassa tunnustettu tutkinto.
 4. Hänen on täytynyt läpäistä valtion oikeudellinen tutkinto.
 5. Hänellä on oltava viiden vuoden käytännön työkokemus korkeakoulututkinnon suorittaneena juristina, ja tästä ajasta vähintään yksi vuosi notaarilaitoksessa ja vähintään yksi vuosi tuomioistuimessa, asianajotoimistossa tai valtionsyyttäjän virastossa.
 6. Hänen on oltava notaarin työhön liittyvän luottamuksen arvoinen.
 7. Hänen on pystyttävä aktiivisesti käyttämään sloveenin kieltä.
 8. Hänellä on oltava notaarin tehtävien hoitamiseen soveltuvat välineet ja tilat.
 9. Hän ei saa olla täyttänyt 64:ää vuotta.

Edellisen kohdan alakohdasta 1 huolimatta notaariksi voidaan oikeudelliseen ja tosiasialliseen vastavuoroisuuteen perustuen nimittää myös muun maan kansalainen, joka täyttää muut edellisen kohdan ehdot.

Sivun alkuunSivun alkuun

Notaari ei voi toimia asianajajana eikä missään palkallisessa virassa tai toimessa.

Notaari ei saa hoitaa sivutoimia, jotka ovat ristiriidassa notaarin tehtävien harjoittamisessa vaadittavan kunniallisuuden ja moitteettomuuden kanssa tai joiden vuoksi luottamus notaarin puolueettomuuteen tai hänen laatimiensa asiakirjojen uskottavuuteen voisi heikentyä.

Oikeusministeri nimittää notaarin vapaana olevaan notaarin virkaan. Ennen nimitystä ministeri pyytää Slovenian notaarikamarilta (Notarska zbornica) lausuntoa hakijoista. Notaarien määrä on rajoitettu ja se määräytyy oikeusministeriön laatimien sääntöjen perusteella. Sääntönä on yksi notaari kutakin piirituomioistuinta kohti, ja alueilla, joissa väestöntiheys on suurempi tai taloudellinen toimeliaisuus vilkkaampaa, yksi notaari 20 000 asukasta kohti. Ennen viran vastaanottamista notaari vannoo valan toimivaltaisen ylemmän tuomioistuimen puheenjohtajalle. Jos notaarin viranhoidossa ilmenee laissa tarkoitettuja sääntöjenvastaisuuksia, oikeusministeri erottaa hänet. Notaarien kattojärjestö on notaarikamari (Notarska zbornica).

Velvollisuudesta tai vaatimuksesta käyttää edustajana lakimiestä säädetään Sloveniassa erikseen oikeudenkäyntisäännöissä. Periaatteessa noudatetaan sääntöä, jonka mukaan asianosaisia voi piirituomioistuimissa edustaa myös sellainen henkilö, joka ei ole asianajaja, tai henkilö, joka ei ole läpäissyt valtion oikeudellista tutkintoa. Alueellisissa tuomioistuimissa ja ylemmissä oikeusasteissa edustajana on oltava asianajaja tai muu henkilö, joka osoittaa tuomioistuimelle läpäisseensä kyseisen tutkinnon. Rikosoikeuden puolella on oma järjestelynsä. Rikosprosessilaissa säädetään, että asianosaisten edustajana on oltava asianajaja, joka hoitaa tehtävää virkavelvollisuutenaan.

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 12-06-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta