Evropská komise > ESS > Právnické profese > Slovinsko

Poslední aktualizace: 10-03-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Slovinsko

 

OBSAH

Soudci Soudci
Soudní asistent Soudní asistent
Prokurátor Prokurátor
Státní zástupce Státní zástupce
Advokacie Advokacie
Notáři Notáři

 

Osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru právo smí v Republice Slovinsko vykonávat řadu povolání, včetně povolání soudce, soudního asistenta, prokurátora, státního zástupce, advokáta a notáře, přičemž tato povolání představují součást výkonu spravedlnosti.

Soudci

Status soudců je upraven články 125 až 134 ústavy Republiky Slovinsko a zákonem o soudnictví. Soudci jsou voleni národním shromážděním na návrh soudní rady. Funkce soudce je časově neomezená. Požadavky na věk a další podmínky pro zvolení jsou stanoveny zákonem. Osoba ucházející se o funkci soudce musí být slovinským státním občanem a musí aktivně ovládat slovinštinu, musí mít odborné schopnosti a dobrý zdravotní stav, musí dosáhnout věku alespoň 30 let, mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo získané na vysoké škole ve Slovinsku nebo získat vysokoškolské vzdělání v oboru právo na právnické fakultě v zahraničí, které je ve Slovinsku uznáno, musí složit státní zkoušku v oboru práva a musí být charakterově způsobilý pro výkon soudcovského úřadu. Platy soudců jsou stanoveny zákonem o soudnictví stejně jako platy členů národního shromáždění. Soudcové mají status státního úředníka, při výkonu svých povinností jsou však vázáni ústavou a právními předpisy. Funkce soudce není slučitelná s výkonem jiných státních funkcí, funkcí v místních samosprávách a orgánech politických stran a s jinými úřady a činnostmi, jak stanoví zákon. Mezi soudci neexistuje žádná formální specializace plynoucí ze vzdělání. Právní oblast, ve které soudce působí především, je určena vnitřní organizací jednotlivých soudů, která se v zájmu řešení jednotlivých druhů sporů skládá z různých právních oddělení, ke kterým jsou soudcové přiřazeni v souladu s ročním rozvrhem práce soudu. Soudní rada rozhoduje o služebním postupu na vyšší soudcovské místo a o postupu do vyšší platové třídy. Tento orgán také národnímu shromáždění podává návrh na odvolání soudce z funkce v případě, že tento soudce při výkonu svých povinností porušuje ústavu nebo závažným způsobem porušuje zákony, nebo pokud spáchal úmyslný trestný čin zneužitím funkce soudce. Úrovně služebního postupu soudců v soudnictví jsou stanoveny organizací soudů ve Slovinsku. Soudci mohou být okresními soudci, krajskými soudci, vyššími soudci nebo soudci nejvyššího soudu. Soudci jsou členy právnické společnosti, která tvoří součást Sdružení pro mezinárodní právo.

NahoruNahoru

Soudní asistent

Soudní asistent je zaměstnanec soudu se statusem státního úředníka. Jeho povinnosti jsou stanoveny v zákoně o soudech a v soudních nařízeních a především v jednacích řádech pro jednotlivé soudní sektory. Hlavním úkolem soudního asistenta (právníka s univerzitním titulem, který složil státní zkoušku v oboru práva) je pomáhat soudci. Soudní asistenti tudíž připravují řízení, vyslýchají strany, přijímají žádosti o zápis a návrhy rozhodnutí ve vykonávacích řízeních, řízeních ve věci pozemkových knih, nesporných řízeních a pozastavených řízeních. Soudní asistenti dostávají plat stanovený zákonem a jsou jmenováni na odpovídající úřední místo stanovené v zákoně o státních úřednících.

Prokurátor

Podle článku 135 ústavy prokurátoři předkládají obžaloby z trestného činu a mají také další pravomoci stanovené zákonem. Organizace a pravomoci úřadů prokurátorů jsou stanoveny v zákoně o prokurátorech. Pokud jde o práva plynoucí z jeho funkce jakožto státního úředníka ve Slovinsku, je status prokurátora rovný statusu soudce, až na výjimky stanovené v zákoně o prokurátorech. Plat prokurátora se váže k platům členů národního shromáždění. Prokurátor je státní úředník, který plní své povinnosti ve funkci prokurátora. Prokurátor je jmenován slovinskou vládou, která jedná na základě návrhu ministerstva spravedlnosti. Ministr navrhne kandidáta po získání stanoviska Rady prokurátorů. Podmínky, které musí uchazeči splnit, pokud se ucházejí o funkci prokurátora, odpovídají s podmínkám pro jmenování do funkce soudce. Specializace prokurátora závisí na vnitřní organizaci jednotlivých úřadů prokurátora. Prokurátor vykonává své povinnosti v souladu s ústavou a právními předpisy. Funkce prokurátora není slučitelná s výkonem jiných státních funkcí, funkcí místních samospráv a funkcí orgánů politických stran a s jinými úřady a činnostmi, jak stanoví zákon. Úřady prokurátora jsou krajské prokuratury, vrchní prokuratury a nejvyšší prokuratura. Tato organizace je také základem pro služební postup prokurátorů. Prokurátoři mají také asistenty, jejichž status a podmínky pro jmenování odpovídají statusu okresního soudce.

NahoruNahoru

Státní zástupce

Úloha státního zástupce je definována v zákoně o státních zástupcích. Úřad nejvyššího státního zástupce zastupuje stát, jeho orgány a úřady s právní subjektivitou před soudem a vykonává jiné povinnosti v souladu se zákonem. Úkoly úřadu nejvyššího státního zástupce vykonává nejvyšší státní zástupce, státní zástupci a asistenti státních zástupců. Státní zástupci a jejich asistenti jsou jmenováni slovinskou vládou na návrh ministerstva spravedlnosti po konzultaci s nejvyšším státním zástupcem. Funkční období je osm let s možností znovujmenování. Podmínky pro jmenování na místo státního zástupce jsou stejné jako pro funkci soudce s dalšími požadavky týkajícími se praxe. Státní zástupce vykonává své povinnosti v souladu s ústavou a právními předpisy. Musí zastupovat stát z úřední povinnosti. Plat státního zástupce je vázán k platům členů národního shromáždění. Ustanovení o neslučitelnosti funkce soudce se vztahují přiměřeně na funkci státního zástupce.

Advokacie

V článku 137 ústavy se uvádí, že advokacie je v justičním systému nezávislý úřad, který je upraven zákony. Zákon o advokacii stanoví, že advokát při výkonu svých povinností uděluje právní porady, zastupuje a hájí strany u soudu a před jinými státními orgány, vypracovává listiny a zastupuje strany v právních vztazích. Pouze advokát smí zastupovat stranu u soudu za odměnu, pokud zákon nestanoví jinak. Advokát musí splnit následující podmínky:

NahoruNahoru

 1. musí být slovinským občanem,
 2. musí mít odborné schopnosti a mít dobrý zdravotní stav,
 3. mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo získané na vysoké škole ve Slovinsku nebo získat vysokoškolské vzdělání v oboru právo na právnické fakultě v zahraničí, které je v Republice Slovinsko uznáno,
 4. musel složit státní zkoušku v oboru práva,
 5. musí mít čtyři roky praxe jako koncipient, přičemž z toho alespoň jeden roku musel pracovat v advokátní kanceláři,
 6. musí aktivně ovládat slovinštinu,
 7. musí být pokládán za důvěryhodného pro výkon povinností advokáta,
 8. musí mít odpovídající vybavení a prostory vyžadované pro výkon povinností advokáta.

Cizí advokát, který získal oprávnění vykonávat povolání advokáta ve své domovské zemi, smí ve Republice Slovinsko na základě podmínek stanovených zákonem vykonávat:

 • advokátní služby,
 • povolání advokáta na základě profesního označení své mateřské země,
 • povolání advokáta pod označením „advokát“.

Za jeho domovskou zemi se považuje země, ve které má advokát oprávnění vykonávat povolání advokáta s profesním označením získaným v souladu s právními předpisy této země.

Pro účely tohoto zákona jsou advokáti z jiných členských států Evropské unie advokáti s oprávněním vykonávat povolání advokáta v kterémkoli členském státě na základě profesního označení získaného v souladu s pravidly této země.

Povolání advokáta je neslučitelné s:

 1. jinými povoláními, s výjimkou oboru vědy, vzdělávání, umění nebo reklamy,
 2. placeným státním zaměstnáním,
 3. notářskými službami,
 4. vedoucími funkcemi v podniku,
 5. jinou prací, která je v rozporu s vážností a nezávislostí povolání advokáta.

Advokát nesmí svou činnost inzerovat. Může své povolání vykonávat nezávisle nebo v advokátní kanceláři. Oprávnění vykonávat povolání advokáta lze získat zápise do seznamu advokátů vedeného advokátní komorou. Advokáti, kteří dosáhnou požadované úrovně nebo zaměření odborného vzdělání, mohou za určitých podmínek požádat advokátní komoru o uznání statusu odborného advokáta. Advokátní komora je hlavní advokátní organizací a má svá vlastní práva a stanovy. Advokáti z jiných zemí musí před zápisem do seznamu advokátů složit zkoušky v oblasti slovinských právních předpisů. Obsah zkoušky a její průběh stanoví podrobněji vyhláška o zkoušce pro advokáty ze zahraničí. Platby za služby advokátů jsou upraveny v advokátním tarifu vydaném advokátní komorou se souhlasem ministerstva spravedlnosti.

NahoruNahoru

Notáři

Čl. 137 odst. 2 ústavy uvádí, že notářský úřad je veřejná služba upravená zákonem. Notářský řád stanoví, že v souladu s tímto zákonem notáři, jakožto osoby těšící se důvěře veřejnosti, sepisují veřejné listiny o právních úkonech, projevech vůle a skutkovém stavu, přebírají do úschovy listiny, peněžní částky a cenné papíry za účelem jejich vydání třetím osobám nebo státním orgánům, na příkaz soudů vykonávají úkoly, kterými mohou být v souladu se zákonem pověřeni. Pro jmenování notářem musí být splněny následující podmínky:

 1. musí být slovinským občanem,
 2. musí mít odborné schopnosti a mít dobrý zdravotní stav,
 3. mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo získané na vysoké škole ve Slovinsku nebo získat vysokoškolské vzdělání v oboru právo na právnické fakultě v zahraničí, které je v Republice Slovinsko uznáno,
 4. musel složit státní zkoušku v oboru práva,
 5. musí mít pět let praxe jako koncipient, přičemž z toho alespoň jeden roku musel pracovat u soudu, advokáta nebo státního zástupce,
 6. musí být pokládán za důvěryhodného pro výkon notářských povinností,
 7. musí aktivně ovládat slovinštinu,
 8. musí mít odpovídající vybavení a prostory vyžadované pro výkon notářských povinností,
 9. nesmí být starší 64 let.

Bez ohledu na bod 1 předchozího odstavce cizí státní občané, kteří splňují ostatní požadavky stanovené v uvedeném odstavci, smí být také jmenováni notáři, pokud je zaručena právní a skutečná reciprocity.

NahoruNahoru

Notářský úřad není slučitelný s funkcí advokáta nebo jiným placeným úřadem nebo funkcí.

Notář není oprávněn provádět úkoly, které nejsou slučitelné s vážností a bezúhonností vyžadovanou pro výkon notářských povinností, nebo které mohou oslabit důvěru v nestrannost notáře nebo v důvěryhodnost listin, které sepisuje.

Notář je jmenován na uvolněné místo ministrem spravedlnosti. Před jmenováním notáře je notářská komora Slovinska požádána o stanovisko k navrženým notářům. Počet notářů je omezen a je určen na základě limitů stanovených ministerstvem spravedlnosti. Tento limit je stanoven ve výši jednoho notáře pro jeden obvod okresního soudu nebo, je-li hustota obyvatel nebo ekonomická aktivita vyšší, jednoho notáře na 20 000 obyvatel. Než notář převezme svůj úřad, složí přísahu před prezidentem příslušného vrchního soudu. Pokud dojde k nesrovnalostem uvedeným v zákoně, je notář odvolán ministrem spravedlnosti. Notářská komora je hlavní organizací notářů.

Ve Slovinsku jsou povinnosti nebo požadavky na zastoupení specializovanými advokáty stanoveny zvlášť v procesních řádech. Obecně mohou být strany u okresního soudu zastoupeny osobou, která není advokátem, nebo osobou, která nesložila státní zkoušku v oboru práva. U krajského nebo vrchního soudu je však zastoupení omezeno na advokáta nebo jinou osobu, která složila státní zkoušku v oboru práva a doložila to soudu. Zvláštní ustanovení se týkají trestního soudnictví, kde trestní řád stanoví podmínky pro zastoupení stran advokátem jednajícím ex officio.

« Právnické profese - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 10-03-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království