Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Skotlanti

Uusin päivitys: 15-11-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Skotlanti

 

SISÄLLYSLUETTELO

Tuomioistuinlaitos Tuomioistuinlaitos
Tuomareiden nimittäminen Tuomareiden nimittäminen
Part-Time Sheriff Part-Time Sheriff
Sheriff Sheriff
Sheriff Principal Sheriff Principal
Senator of the College of Justice / Lords Commissioners of Justiciary Senator of the College of Justice / Lords Commissioners of Justiciary
Riippumattomuus Riippumattomuus
Palkat Palkat
Tuomioistuinlaitokseen kohdistuvat kantelut Tuomioistuinlaitokseen kohdistuvat kantelut
Lisätietoja Lisätietoja
Rauhantuomarit Rauhantuomarit
Lisätietoja Lisätietoja
Tuomioistuinten henkilökunta Tuomioistuinten henkilökunta
Principal Clerk of Session and Justiciary Principal Clerk of Session and Justiciary
Deputy Principal Clerk of Justiciary Deputy Principal Clerk of Justiciary
Deputy Principal Clerk of Session Deputy Principal Clerk of Session
Clerks of Court – ylimpien oikeusasteiden tuomioistuimet Clerks of Court – ylimpien oikeusasteiden tuomioistuimet
Sheriff Clerks Sheriff Clerks
Lisätietoja Lisätietoja
Virallisen syyttäjän virasto Virallisen syyttäjän virasto
Crown Counsel Crown Counsel
Crown Agent Crown Agent
Virallinen syyttäjistö Virallinen syyttäjistö
Lisätietoja Lisätietoja
Haastemiehet Haastemiehet
Lisätietoja Lisätietoja
Oikeudenkäyntiasianajajat Oikeudenkäyntiasianajajat
Lisätietoja Lisätietoja
Toimistoasianajajat Toimistoasianajajat
Lisätietoja Lisätietoja
Toimistoasianajajat–oikeudenkäyntiasianajajat Toimistoasianajajat–oikeudenkäyntiasianajajat
Lisätietoja Lisätietoja
Julkiset notaarit Julkiset notaarit
Kaupanvahvistajat ja pesänselvittäjät Kaupanvahvistajat ja pesänselvittäjät
Lailliset edustajat Lailliset edustajat
Tutkintotodistusten tunnustaminen jne. Tutkintotodistusten tunnustaminen jne.

 

Tuomioistuinlaitos

Tuomareiden nimittäminen

Kahta ylintä tuomaria (Lord President of the Court of Session ja Lord Justice Clerk) lukuun ottamatta Skotlannin kaikkien tuomioistuinten jäsenet nimittää kuningatar Skotlannin pääministerin suosituksesta. Ennen suositustensa antamista pääministeri kuulee riippumatonta oikeusalan nimitysasioita hoitavaa lautakuntaa (Judicial Appointments Board for Scotland), joka perustettiin vuonna 2002. Lautakunnan tehtävänä on arvioida tuomarin (judge, sheriff principal ja sheriff) virkoihin pyrkiviä hakijoita ja laatia luettelo nimityskelpoisiksi katsomistaan hakijoista. Pääministerin on kuultava Lord Presidentiä ennen kuin hän antaa suosituksensa kuningattarelle. Tuomarinvalintalautakunnalla on oma sihteeristönsä, mutta sen jälkeen kun lautakunta on antanut lausuntonsa, menettelyn etenemisestä huolehtii Skotlannin oikeusministeriö.

Lord Presidentin ja Lord Justice Clerkin kuningatar nimittää Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin suosituksesta. Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri ei voi suositella henkilöä, jota Skotlannin pääministeri ei ole asettanut ehdolle.

Part-Time Sheriff

Osa-aikaisen sheriffin (part-time sheriff) virat otettiin käyttöön väliaikaisen sheriffin virkojen tilalle vuonna 2000 annetulla Skotlannin lailla (Bail, Judicial Appointments etc. (Scotland) Act 2000). Osa-aikaiset sheriffit nimitetään viisivuotiskausiksi (minkä jälkeen heidät voidaan nimittää uudelleen) tai siihen asti, kunnes he täyttävät 70 vuotta. Heidät voidaan erottaa virasta ainoastaan jos väitetään heidän olevan kyvyttömiä hoitamaan, laiminlyöneen tai hoitaneen huonosti virkatehtäviään ja asiaa tutkimaan perustettu tuomioistuin näin päättää. Lain mukaan virassa voi samanaikaisesti olla ainoastaan 60 osa-aikaista sheriffiä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Osa-aikaisia sheriffejä käytetään tavallisimmin vakinaisten sheriffien sijaisina näiden ollessa estyneitä hoitamaan tointaan. Osa-aikaisten sheriffien joukossa on eläkkeelle jääneitä vakinaisia sheriffejä, mutta suurin osa on ammattiaan harjoittavia oikeudenkäyntiasianajajia (advocates) tai toimistoasianajajia (solicitors).

Sheriff

Sheriff Court on paikallinen tuomioistuin, joka käsittelee siviili- ja rikosasioita. Nimityskelpoisia tämän tuomioistuimen ammattituomarin (sheriff) virkaan ovat henkilöt, jotka ovat toimineet oikeudenkäyntiasianajajana (advocate) tai toimistoasianajajana (solicitor) vähintään 10 vuotta. Nimitysperusteet vahvistaa Skotlannin oikeusalan nimityslautakunta (Judicial Appointments Board for Scotland), ja suositukset annetaan ansioiden perusteella. Jotkin viranhaltijoista ovat toimineet osa-aikaisina sheriffeinä, mutta sitä ei edellytetä. Sheriffin asiallinen toimivalta on hyvin laaja, joten hänellä on oltava kattava oikeudellinen tietämys ja lisäksi hänen on hallittava todistelusäännökset.

Vuodesta 1995 alkaen nimitettävien sheriffien pakollinen eläkeikä on ollut 70 vuotta. Sheriffit voivat halutessaan jäädä eläkkeelle missä vaiheessa tahansa täytettyään 60 vuotta, mutta eläkkeelle jääminen 60:n ja 65:n ikävuoden välillä ei oikeuta täyteen eläkkeeseen.

Sheriff Principal

Skotlannissa käytössä oleva ylituomarin (sheriff principal) virka on ainoa laatuaan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestelmässä. Skotlanti on jaettu kuuteen sheriffdom-alueeseen, joista kutakin johtaa kokopäivätoiminen sheriff principal. Sheriff principalin työhön voi kuulua sekä lainkäyttö- että hallinnollisia tehtäviä, esimerkiksi

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

 perinteisiä lainkäyttötehtäviä kuten muutoksenhakuviranomaisena toimiminen siviiliasioissa;

 säädöksiin perustuvaa oikeudenkäyttöä ja siihen verrattavia tehtäviä;

 hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät sheriff principalin sheriffdom-alueella sijaitseviin tuomioistuimiin;

 edustustehtäviä sheriffdom-alueella.

Senator of the College of Justice / Lords Commissioners of Justiciary

Nämä tuomarit hoitavat joko Court of Sessionin (siviilituomioistuin) tai High Court of Justiciaryn (rikostuomioistuin) lainkäyttötehtäviä. Kukin tuomari saa arvonimen ”Lord” tai ”Lady”, jota seuraa heidän sukunimensä tai alueellinen arvonimi. Court of Sessionissa tuomareista käytetään nimitystä Senators of the College of Justice. Court of Sessionia johtaa Lord President, ja virka-asemaltaan häntä seuraavana on Lord Justice Clerk. Court of Session on jaettu kahteen osaan, jotka ovat Outer House ja Inner House. Inner House on periaatteessa muutoksenhakutuomioistuin, vaikka se toimii joissakin asioissa ensimmäisenä oikeusasteena. Ylennykset Inner House -tuomioistuimeen tehdään ansioiden perusteella Lord Presidentin ja Lord Justice Clerkin yhteisestä suosituksesta.

High Court of Justiciaryssa tuomareista käytetään nimitystä Lords Commissioners of Justiciary. High Court of Justiciary -tuomioistuinta johtaa Lord Justice General (joka on sama henkilö kuin Lord President), ja virka-asemaltaan seuraavana on jälleen Lord Justice Clerk.

Pakollinen eläkeikä on 70 vuotta. Täydet eläkeoikeudet myönnetään 20 vuoden palveluksen jälkeen.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomarilta edellytetään tiettyjä perustaitoja ja -ominaisuuksia. Näihin kuuluvat muun muassa erittäin hyvä tietämys Skotlannin laista ja oikeuskäytännöstä, laaja oikeudenkäyntikokemus ja tuomioistuintuntemus, rehellisyys ja kunniallisuus, terve järki, sitoutuneisuus, tunnollisuus ja huolellisuus. Skotlannin oikeusalan nimityslautakunnan (Judicial Appointments Board for Scotland) vahvistamat nimitysperusteet koskevat tässäkin tapauksessa tuomarinvirkaa samoin kuin muissa oikeusalan nimitysasioissa.

Riippumattomuus

Oikeuslaitoksen riippumattomuus on tärkeä piirre Skotlannin oikeusjärjestelmässä. Se edellyttää tuomarien tekevän päätöksensä oman harkintansa perusteella ilman ulkopuolista vaikutusta. Oikeuden toteutuminen edellyttää, että tuomarit ovat työssään riippumattomia hallituksen näkemyksistä tai valvonnasta.

Palkat

Senior Salaries Review Body on muun muassa tuomioistuinlaitoksen palkoista hallitukselle suosituksia antava riippumaton elin. Skotlannin tuomioistuinlaitoksen palkanmaksu sekä kertyvien eläkkeiden maksu ovat Skotlannin oikeusministeriön (Scottish Executive Justice Department) vastuulla. Sieltä saa tietoa palkkauksesta ja eläkejärjestelyistä.

Tuomioistuinlaitokseen kohdistuvat kantelut

Kuka tahansa voi tehdä tuomareiden toimintaan kohdistuvan kantelun. Tällaiset kantelut tutkii Skotlannin oikeusministeriö, joka antaa kantelijalle kirjallisen vastauksen. Ministeriö ei kuitenkaan voi käsitellä hallituksesta riippumattomien tuomareiden päätöksiin kohdistuvia valituksia. Yksittäisissä asioissa tehdyistä päätöksistä voidaan valittaa ainoastaan hakemalla muutosta ylemmästä tuomioistuimesta.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisätietoja
 • Lisätietoja Skotlannin tuomioistuinlaitokseen liittyvistä nimitysasioista on saatavilla Skotlannin oikeusalan nimityslautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.judicialappointmentsscotland.gov.uk English
 • sekä Skotlannin tuomioistuinviraston verkkosivuilla osoitteessa www.scotcourts.gov.uk English

Rauhantuomarit

Rauhantuomari (Justice of the Peace) on maallikkotuomari, joka käsittelee asioita piirioikeudessa (District Court) yksin tai kolmen tuomarin kokoonpanossa yhdessä tuomioistuimen lainoppineen virkamiehen tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa. District Court on alimpana Skotlannin tuomioistuinlaitoksen hierarkiassa, ja se käsittelee ainoastaan lieviä rikoksia kuten kotirauhan rikkominen, ilkivalta ja nopeusrajoituksen rikkominen. Ainoastaan Glasgow’ssa on palkatun rauhantuomarin johdolla toimiva tuomioistuin (Stipendiary Magistrate Court), jossa asiat käsitellään yhden lainoppineen rauhantuomarin kokoonpanossa. Rauhantuomarilla on tällöin samat toimivaltuudet kuin sheriffillä, joka käsittelee asiaa ilman valamiehistöä.

Rauhantuomarien nimityksistä vastaavat ministerit. Nimitykset tehdään rauhantuomareita suosittelevan paikallisen ja lailla sääntelemättömän neuvoa-antavan komitean (JPAC) esityksestä, ja rauhantuomarit toimivat määrätyllä alueella (vastaa paikallista hallintoaluetta). Ehdokkaat nimitetään joko täysivaltaisiksi tai allekirjoitusvaltuudet omaaviksi rauhantuomareiksi. Täysivaltaiset rauhantuomarit voivat toimia kaikissa oikeudellisissa asioissa, muun muassa käsitellä asioita piirioikeudessa ja allekirjoittaa määräyksiä. Allekirjoitusvaltuudet omaavat rauhantuomarit voivat suorittaa ainoastaan tiettyjä allekirjoitustehtäviä, esimerkiksi todistaa asiakirjojen allekirjoituksen oikeaksi.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Ehdokkaiden on oltava henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia maineen, rehellisyyden ja tietämyksen osalta, minkä arvioinnista vastaavat heidän kanssaan asuvat ja työskentelevät henkilöt. Ehdokkailta edellytetään tarvittavaa älykkyyttä, tervettä järkeä sekä kokemusta ymmärtää syytettyjä ja todistajia, arvioida heidän esittämiään todisteita ja ymmärtää heidän ongelmiaan sekä antaa asianmukaisia päätöksiä ja tuomioita.

Lisätietoja
 • Lisätietoja rauhantuomareista ja piirioikeuksista on saatavilla seuraavilla verkkosivuilla: www.scotcourts.gov.uk English

Tuomioistuinten henkilökunta

Skotlannin tuomioistuinviraston (Scottish Court Service) päätehtävänä on tarjota hallinnollisia, organisatorisia ja teknisiä palveluja, joita tarvitaan tuomioistuinten sujuvan toiminnan turvaamiseksi. Samalla se tarjoaa tehokasta ja ystävällistä palvelua tuomioistuinten asiakkaille. Virasto on Skotlannin oikeusministeriön hallintovirasto, ja sen työntekijät ovat virkamiehiä, joilta ei edellytetä lainopillista koulutusta.

Principal Clerk of Session and Justiciary

Court of Sessionin, High Court of Justiciaryn ja Court of Criminal Appealin toiminnan hallinnosta, organisoinnista ja yhteensovittamisesta vastaa Principal Clerk of Session and Justiciary. Hän on Skotlannin tuomioistuinviraston päällikkö ylimpien oikeusasteiden tuomioistuinten osalta ja vastaa kokonaisuudessaan näiden henkilökunnasta. Ylimpien oikeusasteiden tuomioistuimiin kuuluvat varsinaisten tuomioistuinten lisäksi organisatorisesti myös omaisuudenhoidon valvontaviranomainen (Accountant of Court’s Office) ja julkinen edunvalvontaviranomainen (Office of the Public Guardian).

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Deputy Principal Clerk of Justiciary

Deputy Principal Clerk of Justiciary toimii Principal Clerk of Session and Justiciaryn alaisuudessa. Hänelle kuuluu ylin käytännön vastuu Justiciary Officen hallinnosta sekä High Courtin toiminnan ohjelmoinnista (yhdessä Crown Officen kanssa).

Deputy Principal Clerk of Session

Myös Deputy Principal Clerk of Session toimii Principal Clerk of Session and Justiciaryn alaisuudessa. Hänelle kuuluu ylin käytännön vastuu ylimpien oikeusasteiden tuomioistuinten siviiliasioita koskevan hallinnon osalta. Hän on myös vastuussa näissä tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden ohjelmoinnista ja jakamisesta tuomareille.

Clerks of Court – ylimpien oikeusasteiden tuomioistuimet

Court of Sessionin Inner Housen molempiin jaostoihin (First Division ja Second Division) on nimetty erityinen tuomioistuimen viranhaltija (Depute Clerk of Session), samoin myös jokaiselle Outer Housen tuomarille. Depute Clerk of Session toimii tuomarin apuna ja käsittelee tuomarille osoitettuja siviili- tai rikosasioita. Rikostuomioistuimessa kyseisen viranhaltijan nimikkeenä on Depute Clerk of Justiciary. Nämä voivat joutua matkustamaan tuomiopiirissä tuomarin mukana Skotlannin eri paikkakunnilla pidettäviin tuomioistuimen istuntoihin.

Sheriff Clerks

Sheriff Courtien hallinnosta huolehtii paikallinen Sheriff Clerk alaisineen. Sheriff Clerk vastaa kaikesta hallinnollisesta työstä, joka liittyy siviili- ja rikosprosesseihin sekä valtuutusasioihin, jotka koskevat testamentteja ja vainajien kuolinpesän hoitajan määräämistä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Sheriff Clerkit huolehtivat siitä, että tuomareilla on istunnoissa tarvittavat asiakirjat ja auttavat tuomareita muissakin hallinnollisissa asioissa. Tuomari tai tuomioistuimen asiakkaat saattavat myös pyytää heiltä tuomioistuimen menettelyihin liittyviä neuvoja. Sheriff Clerk pitää kirjaa tuomioistuimen tapahtumista, valmistelee tarvittavat tuomioistuinpäätökset ja varmistaa, että ne lähetetään asianosaisille.

Vaikka tuomioistuimen henkilökunta voi antaa asiakkaille neuvoja tuomioistuimen menettelyistä, se ei voi antaa oikeudellisia neuvoja tai suosituksia siitä, mihin toimiin asianosaisten on ryhdyttävä. 

Sheriff Clerkeillä on myös rikosoikeudellisten sakkojen perintään ja rikosvahinkojen korvaamiseen liittyviä tehtäviä, ja he ovat vastuussa vakavia rikosasioita varten tarvittavien valamiesten kutsumisesta ja heihin liittyvien asioiden hoitamisesta Sheriff Courtissa ja High Courtissa.

Lisätietoja
 • Lisätietoja Skotlannin tuomioistuinvirastosta on saatavilla seuraavilla verkkosivuilla: www.scotcourts.gov.uk English

Virallisen syyttäjän virasto

Skotlannin virallisen syyttäjän virasto (Crown Office and Procurator Fiscal Service) tarjoaa Skotlannin riippumattomat syyttäjä- ja kuolinsyyntutkintapalvelut. Se on Skotlannin ministeriö, ja sitä johtaa Lord Advocate, jonka apuna toimii Skotlannin alueen solicitor-general (Solicitor General for Scotland). He ovat Skotlannin ylimpiä oikeudellisia neuvonantajia ja Skotlannin hallituksen jäseniä. Sekä Lord Advocaten että Solicitor Generalin nimittää kuningatar Skotlannin pääministerin suosituksesta. Skotlannin pääministeriön suositukselle vaaditaan Skotlannin parlamentin hyväksyntä. Lord Advocaten riippumattomuudesta säädetään lailla (Scotland Act 1998, 48 §).

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Crown Counsel

Lord Advocaten ja Solicitor Generalin apuna toimii asianajajia (Advocates Deputes), joista käytetään yhteisnimitystä Crown Counsel. He ovat tavallisesti kokeneita oikeudenkäyntiasianajajia, ja heidät nimitetään noin kolmen vuoden pituiseksi ajaksi. He voivat kuitenkin vapaasti toimia yksityisesti asianajajina siviiliasioissa. Crown Counselin jäsenet tekevät päätöksiä pääasiassa syytteeseenpanoon ja kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkintaan liittyvästä menettelystä, toimivat syyttäjinä High Courtissa, edustavat valtiota Appeal Courtissa ja antavat neuvoja virallisille syyttäjille (Procurators Fiscal) monimutkaisissa tai arkaluontoisissa asioissa.

Crown Agent

Crown Agent on ministeriön vakinainen päällikkö. Hän on Procurator Fiscal Servicen nimittämä kokenut syyttäjä ja toimii toimistoasianajajana (solicitor) Lord Advocaten käsittelemissä asioissa sekä antaa tälle neuvoja tarvittavista menettelyistä ja toimista. Crown agent vastaa ministeriön johdosta ja hallinnosta.

Deputy Crown Agent on Crown Officen apulaispäällikkö. Hän on syyttäjälaitoksen pysyvän lainoppineen henkilöstön kokenut jäsen.

Virallinen syyttäjistö

Virallinen syyttäjistö (Procurator Fiscal Service) koostuu pääasiassa toimistoasianajajista (solicitors) sekä muutamasta oikeudenkäyntiasianajajasta (advocates), jotka ovat kokopäivätoimisia virkamiehiä ja työskentelevät eri puolilla Skotlantia Sheriff Courteissa. He vastaavat alueellaan rikosten tutkinnasta ja prosessien vireillepanosta sekä asioiden esittämisestä tuomioistuimessa. He ajavat syytteitä myös piirioikeuksissa (District Courts). Virallinen syyttäjä (Procurator fiscal) on riippumaton, yhteiskunnan etuja ajava henkilö, joka ei toimi sheriffin nimissä. Jokaisella sheriffdom-alueella on alueellinen virallinen syyttäjä, jolla on valtuudet valvoa alueen kaikkia virallisia syyttäjiä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Vähäistä vakavammista rikoksista ilmoitetaan Crown Officeen, ja Crown Counsel antaa niistä tapauskohtaisen arvion ja neuvoja jatkotoimista. Edinburghin Crown Office on ministeriön päätoimipaikka.

Lisätietoja
 • Lisätietoja Crown Office and Procurator Fiscal Servicestä on saatavilla seuraavilla verkkosivuilla: www.crownoffice.gov.uk English

Haastemiehet

Haastemiesten (Messengers-at-Arms ja Sheriff Officers) virat juontuvat useiden vuosisatojen takaa. Messenger-at-Arms on Court of Sessionin virkamies. Hän voi matkustaa koko Skotlannin alueella ja antaa tiedoksi asiakirjoja sekä panna täytäntöön Court of Sessionin päätöksiä.

Sheriff Officer on Sheriff Courtin virkamies. Hän voi toimia ainoastaan sillä maantieteellisellä alueella, jolla hänellä on toimivaltuudet.

Haastemiehet ovat yksityisten yhtiöiden palveluksessa, joiden perimät palkkiot on säännelty hallituksen antamalla asetuksella. Skotlannin tuomioistuinten virkamiesten etuja ajava yhdistys on nimeltään The Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers, ja se toimii tiedonvälityskanavana muun muassa tuomioistuinten virkamiesten ja oikeusalan eri ammattiryhmien välillä. Kaikkien yhdistyksen jäsenten on noudatettava sen sääntöjä sekä ammattieettisiä menettelynormeja. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen myös koulutusta.

Lisätietoja
 • Lisätietoja The Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers -yhdistyksestä saa sen verkkosivuilta seuraavasta osoitteesta: www.ednet.co.uk/~smaso English

Oikeudenkäyntiasianajajat

Oikeudenkäyntiasianajaja (advocate tai myös counsel) on itsenäinen ammatinharjoittaja, joka on saanut Skotlannin oikeudenkäyntiasianajajien liitolta (Faculty of Advocates) oikeudet toimia oikeudenkäyntiasianajajana Skotlannin tuomioistuimissa. Faculty of Advocates on toiminut ainakin vuodesta 1532 lähtien. Hakija voidaan valita liiton jäseneksi sen jälkeen, kun hän on toimittanut hakemuksen tuomioistuimelle, maksanut tietyt maksut ja osallistunut menestyksekkäästi liiton järjestämiin kokeisiin, joissa edellytetään sekä yleistietoja että lainopillista tietämystä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Liitto on demokraattinen elin, jota johtaa sen dekaani. Dekaanin valintaan osallistuu koko jäsenkunta, ja häntä avustaa neljä muuta toimenhaltijaa: varadekaani, varainhoitaja, toimistovirkailija ja kirjastonhoitaja, joiden valinnasta vastaa ammatissa toimiva jäsenkunta. Mainitut toimenhaltijat eivät saa palkkaa, vaan jatkavat toimintaansa oikeudenkäyntiasianajajina. Toimenhaltijoita avustaa valittu neuvosto (Faculty Council) sekä suuri määrä toimikuntia.

Liitto säätelee itse omaa toimintaansa ja valvoo jäsenistöään ja sen toimintaa. Oikeudenkäyntiasianajajiin kohdistuvat kantelut on tehtävä kirjallisesti liiton dekaanille. Jos kantelija on tyytymätön kantelunsa käsittelyyn liitossa, hänen on ilmoitettava tästä kirjallisesti Skotlannin oikeusalan oikeusasiamiehelle (Scottish Legal Services Ombudsman) kuuden kuukauden kuluessa liiton päätöksestä.

Oikeudenkäyntiasianajajat voivat saada ohjeita toimistoasianajajilta (solicitors) tai muilta tähän tarkoitukseen hyväksyttyjen ammatillisten elinten jäseniltä. Oikeudenkäyntiasianajajat tarjoavat erikoistuneita ja riippumattomia palveluja muun muassa seuraavasti:

 • Oikeudenkäyntiasianajajat erikoistuvat oikeusjuttujen valmisteluun ja ajamiseen Skotlannin kaikissa tuomioistuimissa – myös ylimpien oikeusasteiden tuomioistuimissa (High Court of Justiciary, Court of Criminal Appeal ja Court of Session) ­– Judicial Committee of the House of Lords -tuomioistuimessa ja Judicial Committee of the Privy Council -tuomioistuimessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa sekä useissa tuomioistuimiin verrattavissa elimissä (tribunals), ja lisäksi he suorittavat tutkimuksia ja muita vastaavia menettelyjä.
 • Oikeudenkäyntiasianajajat tarjoavat myös neuvoja oikeudellisissa asioissa, sekä yleisiä että erikoisalaan liittyviä (kutsutaan usein termillä counsel’s opinion, ‘oikeudenkäyntiasianajajan lausunto’). Lisäksi he voivat avustaa suullisesti neuvotteluissa missä tahansa Skotlannin alueella.
 • Hallinnollisia tarkoituksia varten oikeudenkäyntiasianajajat on jaettu ryhmiin, joista jokaisella on toimistovirkailija ja ainakin yksi sijainen. Toimistovirkailija avustaa oikeudenkäyntiasianajajia toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi, järjestelee oikeusistuntojen ja neuvottelujen aikataulut sekä on heidän puolestaan tekemisissä toimistoasianajajien kanssa. Oikeudenkäyntiasianajajien palkkiot eivät ole kiinteitä, vaan niistä voi neuvotella toimistovirkailijan kanssa.
Lisätietoja
 • Lisätietoja oikeudenkäyntiasianajajan tehtävistä saa seuraavilta verkkosivuilta: www.advocates.org.uk English

Toimistoasianajajat

Toimistoasianajajat (solicitors) voivat antaa neuvoja mistä tahansa oikeudellisista seikoista, joista heillä on tarvittava tietämys. Tämä vaatimus sisältyy heidän menettelysääntöihinsä. Toimistoasianajajat hoitavat kaikenlaisia lakiasioita, muun muassa riita-asioita sekä omaisuuden luovutukseen ja hoitoon liittyviä asioita. Toimistoasianajajilla on oikeus osallistua asioiden käsittelyyn Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, sheriff courtissa ja district courtissa sekä kaikissa tuomioistuimiin verrattavissa elimissä (tribunals), tutkimuksissa ja kuulusteluissa, jollei lailla toisin säädetä. Monet toimistoasianajajat toimivat yksin tai kumppaneiden kanssa, monet työskentelevät myös suurissa yrityksissä taikka julkis- tai paikallishallinnossa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Toimistoasianajajien rekisterinpitäjän vastuulla olevaan toimistoasianajajien luetteloon pääsemistä voi hakea sen jälkeen, kun on suorittanut yliopistossa oikeustieteellisen tutkinnon tai päässyt tämän sijaan läpi ammatillisista kokeista. Tämän lisäksi hakijan on pitänyt suorittaa skotlantilaisessa yliopistossa oikeustieteellinen jatkotutkinto (Diploma in Legal Practice) sekä käytännön harjoittelujakso ammatissa toimivan toimistoasianajajan kanssa. Ammatissa toimivan toimistoasianajajan on hankittava vuosittain toimilupa.

Ammattijärjestö, johon kaikkien ammatissa toimivien toimistoasianajajien on kuuluttava, on vuonna 1949 perustettu Law Society of Scotland. Järjestö sääntelee toimistoasianajajien toimintaa lain nojalla. Se edistää sekä Skotlannin toimistoasianajajien etua että kansalaisten etua ammatin suhteen. Järjestön käsittelemiä asioita ovat muun muassa toimistoasianajajien ammattiin pääsy, ammattiin liittyvä koulutus, norminanto ja kurinpito.

Toimistoasianajajan palkkaamista sääntelevät asiamiehiä koskevan lainsäädännön yleisperiaatteet.

Ammattia säännellään lailla (the Solicitor (Scotland) Act 1980). Law Societyn asiakassuhdetoimisto tutkii ammatissa tehtyjä virheitä ja puutteellista ammatillista palvelua koskevat kantelut. Law Society voi ajaa syytettä toimistoasianajajaa vastaan riippumattomassa Skotlannin toimistoasianajajien kurinpitotuomioistuimessa. Jos kantelija ei ole tyytyväinen Law Societyn toimintaan kantelun käsittelyssä, hän voi ottaa yhteyttä Skotlannin oikeusalan oikeusasiamieheen (Scottish Legal Services Ombudsman).

Lisätietoja
 • Lisätietoja toimistoasianajajan tehtävistä saa seuraavilta verkkosivuilta: www.lawscot.org.uk English

Toimistoasianajajat–oikeudenkäyntiasianajajat

Toimistoasianajajat–oikeudenkäyntiasianajajat (solicitor-advocates) ovat kokeneita toimistoasianajajia, jotka ovat suorittaneet asianajoa tuomioistuimessa koskevan erityiskoulutuksen. Heillä on ollut vuodesta 1990 lähtien oikeus esiintyä tasaveroisesti oikeudenkäyntiasianajajien kanssa Skotlannin ylimmässä rikostuomioistuimessa (High Court of Justiciary English) ja ylimmässä siviilituomioistuimessa (Court of Session English). He ovat Law Society of Scotland -ammattijärjestön jäseniä ja sen sääntelyn alaisia.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisätietoja
 • Lisätietoja toimistoasianajajien-oikeudenkäyntiasianajajien tehtävistä on saatavilla seuraavilla verkkosivuilla: www.solicitoradvocates.org English

Julkiset notaarit

Julkisen notaarin virka on erittäin vanha. Ehdokkaiden on tavallisesti oltava toimistoasianajajia ennen julkiseksi notaariksi hyväksymistä. Ammattiin pääsee tekemällä hakemuksen Court of Sessionin ensimmäiselle jaostolle tai hakemalla hyväksymistä toimistoasianajajaksi ja julkiseksi notaariksi.

Itsenäinen kaupanvahvistaja (conveyancing practitioner) voi suorittaa julkisen notaarin tehtäviä, jos ne liittyvät muihin tarjottaviin kaupanvahvistuspalveluihin kyseisessä yksittäistapauksessa.

Kaupanvahvistajat ja pesänselvittäjät

Kaupanvahvistajat (conveyancing practitioners) ja pesänselvittäjät (executry practitioners) tarjoavat neuvoja muun muassa omaisuuden luovuttamisesta ja vainajan pesän selvittämisestä ja hallinnosta. He työskentelevät joko toimistoasianajajien tai paikallishallinnon palveluksessa tai ovat yksityisiä ammatinharjoittajia, jotka tarjoavat palveluja suoraan asiakkaille. Heidän toimintaansa sääntelee Law Society of Scotland.

Lailliset edustajat

Tuomioistuimissa tai niihin verrattavissa elimissä voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaansa asianosainen, joka on täysi-ikäinen ja täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Henkilö ei voi esiintyä tai käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee hänen puolisoaan; vanhempaansa; työnantajaansa; yhtiötä, jossa hän on osakkaana; yhtiötä, jossa hän toimii johtajana tai yhdistystä, jossa hän toimii varainhoitajana, jollei hän ole lainoppinut. Kaikissa tällaisissa tapauksissa hänellä on oltava laillinen edustaja.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Tutkintotodistusten tunnustaminen jne.

Asianajajien palveluista annetun Euroopan yhteisöjen direktiivin nojalla muissa EU:n jäsenvaltioissa tutkinnon suorittaneet asianajajat saavat tietyin edellytyksin tarjota Yhdistyneessä kuningaskunnassa satunnaisesti sellaisia palveluja, joita muutoin voisivat tarjota ainoastaan oikeudenkäyntiasianajajat tai toimistoasianajajat. Tätä direktiiviä on muutettu Sveitsin ja Euroopan talousalueen (ETA) kanssa tehdyillä sopimuksilla, ja niillä on annettu vastaavat oikeudet henkilöille, jotka ovat seuraavien maiden kansalaisia ja niissä tutkinnon suorittaneita asianajajia: Sveitsi, Islanti, Liechtenstein ja Norja. EY:n direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä säännöksellä ”European Communities (Services of Lawyers) Order” 1978.

Asianajajien sijoittautumisesta annetun Euroopan yhteisöjen direktiivin nojalla yhdessä EU:n jäsenvaltiossa tutkinnon suorittaneet asianajajat voivat alkuperäistä ammattinimikettään käyttäen harjoittaa pysyvästi ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa sekä päästä asianajajan ammattiin vastaanottavassa jäsenvaltiossa toimittuaan siellä kolme vuotta tosiasiallisesti ja säännöllisesti. Direktiiviä on muutettu Sveitsin ja ETA:n kanssa tehdyillä sopimuksilla, joilla on otettu direktiivin säännösten piiriin Sveitsissä, Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa tutkinnon suorittaneet asianajajat. EY:n direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä säännöksellä ”European Communities (Lawyer’s Practice)(Scotland) Regulations 2000”.

Säädöksellä ”European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 1991” yhdessä säädöksen ”European Communities (Lawyer’s Practice)(Scotland) Regulations 2000” kanssa annetaan Euroopan unionin alueella rekisteröityneelle asianajajalle mahdollisuus poikkeukseen vuoden 1991 säännöksen vaatimuksista eli mahdollisuus poiketa vaatimuksesta suorittaa kelpoisuuskoe. The Faculty of Advocates ja Law Society of Scotland ovat nimenneet kyseessä olevat kokeet.

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Yhdistynyt kuningaskunta - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 15-11-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta