comisia europeană > RJE > Profesiuni juridice > România

Ultima actualizare: 16-05-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Profesiuni juridice - România

Fiecărui stat membru i se cere să descrie statutul şi condiţiile de lucru ale diferiţilor membri ai profesiilor juridice, printre care:

 • judecători
 • procurori sau membri ai procuraturii
 • grefieri
 • executori judecătoreşti (pentru statele membre unde există această profesie)
 • „avoués” (pentru statele membre unde există această profesie)
 • avocaţi
 • notari
 • alte profesii (dacă este cazul).

Spre deosebire de alte fişe informative, aceasta nu ar trebui să fie sub formă de întrebări şi răspunsuri.

Comisia recomandă ca statele membre să facă o prezentare simplificată, descriind pentru fiecare profesie menţionată mai sus:

 1. statutul persoanelor care lucrează în domeniul justiţiei (numirea, dacă persoana este considerată a fi funcţionar public sau reprezentant al unui client privat, titlul, remunerarea)
 2. normele naţionale care guvernează profesia (referitoare la accesul la profesie, independenţa, coduri etice...)
 3. diversele specializări sau categorii, supuse diferitor reguli, în cadrul acestor profesii
 4. situaţiile în care este sau nu obligatorie folosirea unui reprezentant legal.
 5. dacă este relevant, funcţionarea diferitelor ordine profesionale.
 6. posibilităţile ca străinii să practice aceste profesii în statele dumneavoastră membre
 7. Care sunt măsurile luate, în special, de către statul dumneavoastră membru pentru a asigura libertatea de a presta servicii a avocaţilor, precum şi cele luate pentru a asigura recunoaşterea reciprocă a diplomelor?

(explicaţi măsurile luate pentru transpunerea directivelor din 1988 şi 1998)

Potrivit dispoziţiilor Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările ulterioare, magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Judecătorii sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, şi sunt inamovibili, în condiţiile legi de organizare judiciară. Consiliul Superior al Magistraturii este potrivit Constituţiei României, garantul independenţei justiţiei, este independent şi se supune în activitatea sa numai legii.

Procurorii sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Legea nr. 304/2004 pentru organizarea judiciară, modificată, a reglementat Ministerul Public împreună cu instanţele judecătoreşti, subliniind şi în acest mod apartenenţa procurorilor la sistemul judiciar. Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii 

SusSus

Asistenţii judiciari sunt numiţi de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Economic şi Social, pe o perioadă de 5 ani. Asistenţii judiciari exercită atribuţiile prevăzute de dispoziţiile L304/2004 privind organizarea judiciară,cu modificările ulterioare, precum şi alte atribuţii prevăzute în Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. Asistenţii judiciari se bucură de stabilitate pe durata mandatului şi se supun numai legii.

Magistraţii-asistenţi îndeplinesc la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rolul pe care îl au grefierii la celelalte instanţe judecătoreşti şi sunt numiţi şi promovaţi în funcţie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe bază de concurs. Condiţiile generale de numire a magistraţilor-asistenţi sunt cele prevăzute pentru funcţia de judecător şi procuror.

Prim – magistratul - asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se bucură de stabilitate.

Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut de Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările ulterioare, sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi consilier în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut de Legea 303/2004, cu modificările ulterioare, precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.

Pe durata îndeplinirii funcţiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, din Ministerul Public, din Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul Naţional de Criminologie şi din Institutul Naţional al Magistraturii este asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle, inclusiv susţinerea examenului de admitere, evaluarea activităţii profesionale, susţinerea examenului de capacitate şi de promovare, dispoziţiile Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

SusSus

Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au dreptul la o remuneraţie stabilită în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte criterii prevăzute de lege. L304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare, indică instanţele judecătoreşti ca fiind: Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale specializate, instanţe militare, judecătorii.

Drepturile salariale ale judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială.

Dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari şi Magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În afară de judecători, procurori şi magistraţi asistenţi, în înfăptuirea justiţiei intervin şi alte persoane care participă la actul de justiţie, denumite auxiliari ai justiţiei: avocaţi, consilieri juridici, notarii, executorii judecătoreşti şi personalul auxiliar de specialitate.

Profesia de avocat este potrivit Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările ulterioare, este liberală, exercitată în mod independent şi numai de către avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Activitatea avocatului se realizează prin: consultaţii şi cereri cu caracter juridic; asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii.

În exercitarea profesiei, avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarului public sau altui salariat.

Aceştia îşi pot desfăşura activitatea fie ca titulari ai unor cabinete individuale, fie în calitate de avocat colaborator în cadrul cabinetelor individuale ori societăţilor civile profesionale, fie ca avocat salarizat în cadrul profesiei.

Avocaţii pot reprezenta şi asista orice persoană fizică şi juridică, în baza unui contract de asistenţă juridică, cu excepţia avocatului salarizat în cadrul profesiei, căruia îi este interzis prin lege să aibă clientelă proprie.

SusSus

Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său, conform contractului de colaborare încheiat între aceştia. Avocatul salarizat este plătit în baza unui contract numit contract de salarizare în interiorul profesiei, pe care îl încheie cu titularul cabinetului individual, sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat.

Consilierul juridic, potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările ulterioare, poate să fie numit în funcţie sau angajat în muncă.

Consilierul juridic numit în funcţie are statutul funcţionarului, potrivit funcţiei şi categoriei acesteia, iar cel angajat în muncă are statutul de salariat.

Consilierul juridic funcţionar public reprezintă instituţiile publice în serviciul cărora funcţionează, iar consilierul juridic angajat în mediul privat reprezintă societăţile unde îşi desfăşoară activitatea.

Remunerarea consilierilor juridici se face în funcţie de statutul acestora. Consilierii juridici care au calitatea de funcţionar public sunt remuneraţi conform salarizării funcţionarilor publici, iar cei angajaţi în mediul privat, conform contractului de muncă negociat cu angajatorul.

Notarul este un liber profesionist, care îndeplineşte acte de autoritate publică. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.  

Modul de numire în funcţia de notar public, de suspendare şi încetare a calităţii de notar public atestă caracterul dublu al acestei funcţii: notarul este titular al unui serviciu de interes public şi, totodată, un liber profesionist, membru al unei organizaţii profesionale.

Potrivit dispoziţiilor Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr.36/1995, cu modificările ulterioare, notarul public este numit de Ministrul Justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. În mod simetric, suspendarea din funcţie se dispune de Ministrul Justiţiei, la solicitarea Consiliului Uniunii a Notarilor Publici, iar încetarea calităţii de notar public se constată sau se dispune, după caz, de Ministrul Justiţiei.

Notarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat. Onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici sunt stabilite, cu aprobarea ministrului justiţiei, de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, constituit din câte un reprezentant al fiecărei Camere a Notarilor Publici.

SusSus

Executorii judecătoreşti sunt principalele organe de executare silită în sistemul judiciar românesc. Aceştia sunt nu numai auxiliari ai justiţiei care satisfac un serviciu public, dar acţionează şi la solicitarea părţilor, dispoziţiile din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, prevăzând faptul că activitatea executorilor judecătoreşti se desfăşoară la cererea persoanei interesate iar pentru serviciile prestate aceştia au dreptul ca un onorariu.

Ei sunt numiţi în funcţie de ministrul justiţiei iar activitatea acestora este coordonată şi controlată de Ministerul Justiţiei, activitate ce se desfăşoară în cadrul unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi, cu personal auxiliar corespunzător. Executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public iar actul îndeplinit de executorul judecătoresc este un act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu respectarea următoarelor condiţii prevăzute de lege. Ministrul Justiţiei va stabili onorarii minimale şi maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi posibilitatea achitării acestora în mai multe tranşe.

Executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului.

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, grefieri registratori şi grefieri informaticieni. Personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea şi se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Dispoziţiile L304/2004 privind organizarea judiciară indică instanţele judecătoreşti, cu modificările ulterioare, stipulează că personalul de specialitate auxiliar este subordonat ierarhic conducerii instanţelor sau parchetelor unde funcţionează.

Grefierul participă alături de completul de judecată la şedinţele de judecată, dar ca angajaţi ai serviciului public care înfăptuieşte justiţia. În înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa acestei categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.

SusSus

Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea funcţiile de agent procedural, aprod şi şofer.

Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul Ministerului Justiţiei, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri se stabileşte prin lege specială.

Personalul din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei are potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, modificată, calitatea de funcţionar public, se bucură de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în legea privind statutul funcţionarului public. Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în vederea bunei funcţionări a justiţiei ca serviciu public.

Salarizarea personalului din aparatul de lucru al Guvernului şi din aparatul propriu al ministerelor se face potrivit legii.

Normele naţionale care guvernează profesia (referitoare la accesul la profesie, independenţa, coduri etice)

În aplicarea dispoziţiilor constituţionale, Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările ulterioare, stabileşte condiţiile privind admiterea în magistratură. Sunt stabilite următoarele condiţii pentru admiterea unei persoane în magistratură:

 1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 2. este licenţiată în drept;
 3. nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
 4. cunoaşte limba română;
 5. este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.
 6. a absolvit Institutul Naţional de Magistratură sau au promovat concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al Magistraturii, în cazul persoanelor prevăzute de art. 33 alin. 1 din lege.

De asemenea pot fi numite fără concurs: a) persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile; b) persoanele care au îndeplinit funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, precum şi avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani; c) persoanele care îndeplinesc condiţia de la a) sau b) prin cumularea vechimii în funcţia de judecător, procuror sau în profesia de avocat. Aceste persoane pot fi numite în funcţia de judecător sau procuror dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 2 din actul normativ susmenţionat, şi după susţinerea unui interviu în faţa secţiei corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

SusSus

Poate fi numită procuror militar persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru intrarea în magistratură, după dobândirea calităţii de ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Dispoziţiile constituţionale şi Legea 303/2004, cu modificările ulterioare, proclamă independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai faţă de lege. Între garanţiile constituţionale ale independenţei se numără: inamovibilitatea judecătorilor; incompatibilitatea lor cu orice altă funcţie publică ori privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior; interdicţia de a face parte din partide politice; subordonarea lor numai faţă de lege.

Procurorii se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. În temeiul principiului subordonării ierarhice, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel exercită controlul asupra procurorilor din subordine, direct sau prin procurori anume desemnaţi.

Legea pentru organizarea judiciară a reglementat Ministerul Public împreună cu instanţele judecătoreşti, subliniind şi în acest mod apartenenţa procurorilor la sistemul judiciar. Funcţionând pe lângă instanţele judecătoreşti, parchetele nu se află în nici o formă de dependenţă faţă de acestea.

Prevederea constituţională potrivit căreia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei e concretizată în unele dispoziţiile legii de organizare judiciară.

Potrivit art. 69 din Legea 304/2004, cu modificările ulterioare, ministrul justiţiei poate exercita controlul asupra procurorilor, cu privire la eficienţa managerială, a modului în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în lucrările de competenţa parchetelor.

Judecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii.

Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe la formarea profesională continuă. Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei. Abaterile disciplinare sunt enumerate în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

SusSus

Primirea în profesia de avocat se obţine pe baza unui examen organizat de barou, conform prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului profesiei, cu modificările ulterioare. Cu excepţia persoanelor care au deţinut funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. este cetăţean român şi are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
 2. este licenţiat al unei facultăţi de drept sau doctor în drept;
 3. nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
 4. este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.

La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen: titularul diplomei de doctor în drept sau cel care până la data primirii în profesia de avocat a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani şi dacă nu i-a încetat activitatea din motive disciplinare care îl fac nedemn pentru profesia de avocat.  

La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. Dobândeşte calitatea de avocat definitiv avocatul stagiar care a promovat examenul de definitivare în condiţiile legii, precum şi avocatul care a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei.

Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile Legii nr. 51/1995, cu modificările ulterioare, şi ale statutului profesiei.

Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei. Procedura judecării abaterilor disciplinare este stabilită în statutul profesiei şi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Pentru a avea acces la profesia de consilier juridic, conform Legii cadru nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările ulterioare, persoana interesată trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

SusSus

 1. să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în România;
 2. să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice;
 3. să fie licenţiată a  unei facultăţi de drept;
 4. să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;
 5. să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de consilier juridic stagiar

Consilierul juridic numit în funcţie are statutul funcţionarului, potrivit funcţiei şi categoriei acesteia, iar consilierul juridic angajat în muncă are statut de salariat.

Consilierul juridic răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii 514/2003 şi ale reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.

Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedura de judecată şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute în reglementarea specifică persoanei juridice în slujba căreia se află consilierul juridic.

Instituţia notarului public este reglementată de dispoziţiile Legii 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare. Notar public poate fi cel care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are numai cetăţenia română şi domiciliul în România şi are capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile;
 2. este licenţiat în drept - ştiinţe juridice - sau doctor în drept;
 3. nu are antecedente penale;
 4. se bucură de o bună reputaţie;
 5. cunoaşte limba română;
 6. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
 7. a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de notar stagiar şi a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat sau o altă funcţie de specialitate juridică şi dovedeşte cunoştinţele necesare funcţiei de notar public, prin promovarea unui concurs organizat, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi, de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici

Autonomia funcţiei de notar public este menită să împiedice orice ingerinţă în activitatea de întocmire a actelor juridice şi de îndeplinire a procedurilor prevăzute de lege ale acestuia. Principiul stabilităţii in funcţie a notarilor publici garantează echitatea şi imparţialitatea în decizie a notarilor publici, într-un cuvânt, independenţa acestora.

SusSus

Notarul public îşi exercită atribuţiile ce îi sunt oferite prin lege, nu în baza unui contract de muncă, ce presupune un raport de subordonare, ci în temeiul statutului funcţiei sale, cu atât mai mult cu cât in situaţia în care un act sau o procedură solicitată încalcă dispoziţiile legale, notarul are la îndemână, ca instrument, încheierea de respingere motivată, refuzând astfel îndeplinirea procedurii sau a actului respectiv.

Legea 36/1995 stabileşte condiţiile în care poate fi atrasă răpunerea civilă, disciplinară sau penală a notarului public.

Notarul public nu poate fi cercetat, percheziţionat, reţinut, arestat sau trimis în judecată penală sau contravenţională, fără avizul ministrului justiţiei, pentru fapte săvârşite în legătură cu exerciţiul activităţii profesionale.

Actele notariale sunt supuse controlului judecătoresc, prin acţiune în anulare la instanţa judecătorească, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, iar activitatea notarilor publici este supusă controlului profesional administrativ exercitată de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici prin consiliul său de conducere.

Ministrul justiţiei poate ordona controlul activităţii notarilor publici prin inspectori generali de specialitate.

Normele care guvernează profesia de executor judecătoresc sunt cuprinse în Legea 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare. Executor judecătoresc poate fi persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. are capacitatea deplină de exerciţiu;
 3. este licenţiată în drept;
 4. nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
 5. cunoaşte limba română;
 6. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
 7. a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de executor judecătoresc stagiar şi a promovat examenul de definitivat sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat, cu condiţia să fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin.

Prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale, executorul judecătoresc poate fi sancţionat civil, disciplinar sau penal. Ministrul justiţiei dispune excluderea din profesie a executorului judecătoresc condamnat în condiţiile prevăzute de lege, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare.

SusSus

Recrutarea grefierilor se face, de regulă, potrivit Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările ulterioare. Poate fi numită în funcţia de grefier persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 2. nu are  antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
 3. cunoaşte limba română;
 4. este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
 5. are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere;
 6. este absolventă a Şcolii Naţionale de Grefieri.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Grefieri se organizează anual, la nivel naţional, de către Şcoala Naţională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii

Grefierii arhivari, registratorii şi personalul conex se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul fiecărei curţi de apel sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticorupţie, cu sprijinul Şcolii Naţionale de Grefieri, potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Grefierii arhivari şi registratorii care promovează concursul vor efectua un stagiu de specializare de două luni în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri.

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea răspunde civil, disciplinar, administrativ şi penal, după caz, în condiţiile legii.

Potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, poate ocupa o funcţie publică din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Prin Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificata, sunt reglementate normele de conduită profesională a funcţionarilor publici, a căror încălcare atrage răspunderea disciplinară, răspunderea penală sau răspunderea pentru faptele săvârşite de funcţionarii publici, care au creat prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

SusSus

Diversele specializări sau categorii, supuse diferitelor reguli, în cadrul acestor profesii

 Reglementările – cadru referitoare la aceste profesii nu stabilesc domenii de specializare, supuse unor reguli distincte, specializările propriu - zise materializându-se în fapt, prin natura domeniilor în care persoanele în cauză aleg să profeseze.

Situaţiile în care este sau nu obligatorie folosirea unui reprezentant legal.

Potrivit art. 67 alin. 1 din Codul de procedură civilă, părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. Prin mandatar al părţii se înţelege orice persoană, împuternicită printr-un înscris sub semnătură legalizată sau prin declaraţie verbală făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă. Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât un avocat, atunci mandatarul nu poate depune concluzii în fond, doar înscrisuri.

Art. 68 alin. 5 şi 6 din Codul de procedură civilă prevede două excepţii :

 1. asistarea de către avocat nu este cerută doctorilor sau licenţiaţilor în drept când ei sunt mandatari în pricinile soţului sau rudelor până la al patrulea grad inclusiv;
 2. asistarea de către avocat nu este cerută la judecătorii când partea este reprezentată prin soţ sau rudă până la al patrulea grad inclusiv.

Un alt caz reglementat de art. 70 din Codul de procedură civilă, în care asistarea reprezentantului de către un avocat nu este obligatorie, este cel în care dreptul de reprezentare izvorăşte din lege sau dintr-o dispoziţie judecătorească.

De asemenea, pentru persoanele fizice, reprezentarea nu este posibilă: a) în cazul prevăzut de art. 218 din Codul de procedură civilă, când partea este chemată la interogatoriu cu privire la faptele personale; şi b) la judecata în faţa instanţelor de fond a cererilor de divorţ, când potrivit art. 614 din Cod părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicţie sau are reşedinţa în străinătate; în aceste cazuri, părţile se vor putea înfăţişa prin mandatar.

Posibilităţile ca străinii să practice aceste profesii; măsurile luate pentru a asigura libertatea de a presta servicii a avocaţilor, precum şi cele luate pentru a asigura recunoaşterea reciprocă a diplomelor

Prin Legea nr. 201/2004 din 25/05/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat au fost transpuse integral Directiva Consiliului nr. 77/249/CEE pentru facilitarea exercitării efective a libertăţii de a presta servicii a avocaţilor, precum şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/5/CE pentru facilitarea exercitării profesiei de avocat, pe o bază permanentă, într-un stat membru, altul decât cel în care a fost obţinută calificarea.

SusSus

Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine pot solicita oricând recunoaşterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de avocat şi a practicării acesteia sub titlul profesional din România. În vederea recunoaşterii diplomelor în România, solicitantul va trebui să susţină, la alegere, un examen de verificare a cunoştinţelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc.

Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine pot desfăşura aceleaşi activităţi profesionale ca şi avocaţii care profesează sub titlul profesional obţinut în România, pot acorda asistenţă juridică şi pot reprezenta persoane fizice sau persoane juridice în faţa instanţelor române, referitor la dreptul statului membru de origine, dreptul comunitar, dreptul internaţional, precum şi dreptul românesc, cu respectarea regulilor de procedură aplicabile în faţa instanţelor române.

Dacă un avocat doreşte să profeseze în România sub titlul profesional din statul membru în care şi-a obţinut calificarea profesională va trebui să se înscrie în tabloul special ţinut de barourile române, în condiţiile legii şi poate profesa ca salariat în oricare dintre formele de organizare a profesiei, permise pentru avocaţii care profesează sub titlul profesional obţinut în România.

Avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele
membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi care îşi exercită în mod permanent activitatea pe teritoriul României pot dobândi titlul profesional din România în condiţiile prevăzute de lege. Dacă aceştia îşi desfăşoară activitatea efectiv şi cu regularitate, pe o perioadă de cel puţin 3 ani în România, în domeniul dreptului românesc sau al dreptului comunitar sunt admişi în profesia de avocat în România, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere a diplomelor.

Reguli de conduită profesională prevăzute în Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi în statutul profesiei care se aplică avocaţilor care profesează sub titlul profesional obţinut în România trebuie respectate şi de avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine se supun aceloraşi a.

De asemenea avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura în România activităţi profesionale care pot fi exercitate ocazional sub forma prestării de servicii. 

Linkuri utile:

http://www.csm-just.ro/csm/

http://www.inm-lex.ro/

http://www.uar.ro/

http://www.ccj.ro/

http://www.uniuneanotarilor.ro/

http://www.executori.ro/

http://www.grefieri.ro/

http://www.just.ro/

« Profesiuni juridice - Informaţii generale | România - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 16-05-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit