Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Portugal

Senaste uppdatering: 13-01-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Portugal

Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text português
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. DOMARE 1.
2. OFFENTLIGA ÅKLAGARE 2.
3. ADVOKATER 3.
4. SOLICITADORES 4.
5. EXEKUTIONSTJÄNSTEMÄN (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NOTARIER 6.
7. REGISTRATORER (CONSERVADORES) 7.
8. FREDSDOMARE (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. RÄTTSTJÄNSTEMAN (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. DOMARE

Domarens roll är att skipa rätt och se till att rättsliga avgöranden verkställs.

Den portugisiska domarkåren består av domare vid högsta domstolen (med den officiella titeln conselheiros), domare vid appellationsdomstolen (officiellt kallade desembargadores) och övriga domare i lägre instanser.

Domarna vid förvaltningsdomstolar och skatteförvaltning bildar en egen kår.

Yrket är öppet för portugisiska medborgare som har fullständiga politiska och medborgerliga rättigheter och en juristexamen från ett portugisiskt universitet – eller akademiska meriter som bedöms som likvärdiga enligt nationell lag – sedan minst två år tillbaka när ansökningsförfarandet inleds, som med framgång har deltagit i fortbildning och praktik och som uppfyller övriga krav enligt lag för att kunna utses till offentliga tjänstemän.

Utnämningen av domare sköts av högsta domstolsrådet (Conselho Superior da Magistratura), som också ansvarar för utplacering, förflyttning och befordran av dessa domare samt utövar disciplinär tillsyn över dem enligt lag.

Ansvaret för utnämning, utplacering och befordran av domare i förvaltnings- och skattedomstolar, liksom för den disciplinära tillsynen över dessa, ligger på respektive högsta råd (Conselho Superior).

Domare vid allmänna domstolar i andra instans rekryteras bland domare i förstainstansdomstolarna på grundval av meriter.

Antagningen till högsta domstolen sker på grundval av meriter. Domare, offentliga åklagare och andra meriterade inom rättsväsendet kan söka.

Till börjanTill början

Domare meddelar sina domar i enlighet med konstitutionen och lagen och kan inte motta order eller instruktioner, med det undantaget att domstolar i lägre instans måste följa avgöranden som meddelats av domstolar i högre instans efter överklagande. Kravet att följa lagen inkluderar skyldigheten att respektera prejudikat, också när dessa tillämpas på situationer som inte förutsetts särskilt.

Domare kan inte förflyttas, avstängas, pensioneras eller avsättas annat än i sådana fall som anges i lag. De kan endast ådra sig skadeståndsansvar, straffansvar eller disciplinära påföljder som en följd av händelser som inträffat i deras ämbetsutövning, i enlighet med vad som närmare föreskrivs i lag. Skadeståndsansvar kan endast komma i fråga om staten väcker talan mot domaren för tjänstefel, och då först sedan staten har påtagit sig det primära ansvaret.

2. OFFENTLIGA ÅKLAGARE

Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten företräder staten och försvarar de intressen som fastställs i lag. De deltar även i genomförandet av den straffrättsliga politik som fastställts av myndigheterna, för talan i enlighet med legalitetsprincipen och försvarar rättsstatsprincipen.

De krav som nämnts ovan beträffande utövandet av domarämbetet gäller även för offentliga åklagare. Utlänningar får inte inneha denna typ av tjänst.

Utnämningen av åklagare vid den allmänna åklagarmyndigheten sköts av Procuradoria-Geral da República (justitiekanslern). Denna myndighet ansvarar även för utplacering, förflyttning och befordran av åklagare samt för den disciplinära tillsynen över dessa.

Till börjanTill början

Åklagare vid den allmänna åklagarmyndigheten bildar en egen kår som är parallell till domarkåren, fristående från denna och självständig.

Åklagarna är tjänstemän inom rättsväsendet som kan ställas till ansvar. Systemet är hierarkiskt. De kan inte förflyttas, avstängas, pensioneras eller avsättas annat än i sådana fall som anges i lag.

3. ADVOKATER

Advokater är oberoende yrkesutövare med juristexamen som företräder sina klienter inför domstol och tillhandahåller juridisk rådgivning yrkesmässigt och mot ersättning.

Endast advokater och biträdande jurister (advogados estagiáros) som är registrerade hos sitt respektive samfund får bedriva yrkesmässig verksamhet som advokat och, framför allt, företräda sina klienter inför rätta eller tillhandahålla juridisk rådgivning som betalda oberoende yrkesutövare. Det ovan sagda gäller dock inte för den särskilda kategori som kallas Solicitadores. Dessa har sitt eget yrkessamfund och sin egen särskilda status. När juridisk rådgivning tillhandahålls av tjänstemän eller anställda med juristexamen behövs ingen registrering vid det portugisiska advokatsamfundet, om mottagaren är personens arbetsgivare. Lärare vid juridiska fakulteter som enbart lämnar skriftliga juridiska yttranden ses inte som praktiserande advokater och behöver därför inte heller vara registrerade hos advokatsamfundet.

En förutsättning för registrering är att personen i fråga har fullgjort en prövoperiod. Lärare och före detta lärare vid juridiska fakulteter och juris doktorer är dock undantagna från detta krav.

Till börjanTill början

Utländska medborgare som avlagt sin juristexamen i Portugal kan registreras hos det portugisiska advokatsamfundet på samma sätt som portugisiska medborgare om deras hemland beviljar samma rättigheter för portugisiska medborgare.

Personer som har rätt att bedriva yrkesmässig verksamhet i sina respektive medlemsländer i Europeiska unionen under någon av följande yrkesbeteckningar erkänns som advokater i Portugal och har därför rätt att utöva sitt yrke: Belgien: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt, Danmark: Advokat, Tyskland: Rechtsanwalt, Grekland: δικηγόρος, Spanien: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu, Frankrike: Avocat, Irland: Barrister/Solicitor, Italien: Avvocato, Luxemburg: Avocat, Nederländerna: Advocaat, Österrike: Rechtsanwalt, Finland: Asianajaja/Advokat, Sverige: Advokat, Förenade kungariket: Advocate/Barrister/Solicitor.

Var och en av dessa yrkesutövare kan bedriva verksamhet i Portugal under sin ursprungliga yrkestitel uttryckt på det berörda officiella språket och med angivande av den yrkesorganisation de tillhör eller den jurisdiktion inom vilken de har rätt att praktisera enligt lagen i hemlandet. Endast advokater från Europeiska unionen vilka verkar inom ramen för sin ursprungliga yrkesbeteckning och under överinseende av en advokat som är medlem i advokatsamfundet kan biträda eller företräda en klient vid portugisiska domstolar. Advokater från andra länder i Europeiska unionen kan också bedriva yrkesverksamhet i Portugal under beteckningen Advogado, efter registrering vid det portugisiska advokatsamfundet.

Till börjanTill början

Om det är fråga om sporadiska insatser får advokater från Europeiska unionen som praktiserar inom ramen för sin ursprungliga yrkesbeteckning tillhandahålla tjänster som advokat i Portugal, men i så fall ska det portugisiska advokatsamfundet meddelas på förhand.

Permanent etablering på portugisiskt territorium av advokater från Europeiska unionen som vill praktisera inom ramen för sin yrkesbeteckning i hemlandet kräver registrering på förhand hos det portugisiska advokatsamfundet. Sökanden måste uppvisa ett intyg från hemmedlemsstaten som styrker att vederbörande har rätt att arbeta som advokat och ytterligare ett intyg som visar att denna rätt inte har dragits in eller återkallats som en följd av straffrättsliga eller disciplinära förfaranden. Sådana handlingar kan även begäras av advokater som tillhandahåller advokattjänster på det sätt som anges ovan.

Advokater åtnjuter de privilegier som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Advokater har sin roll i rättskipningen, med exklusiv behörighet – frånsett de undantag som anges i lagen – att företräda parterna. De har full frihet i tekniskt hänseende och är endast bundna av kraven på legalitet och de etiska regler som gäller för yrkesutövningen. Som rättvisans och lagens tjänare måste de visa sig värdiga den ära och det ansvar som följer med rollen. När de utövar sitt yrke är de skyldiga att alltid förhålla sig absolut oberoende och objektiva och får inte använda sin position för att eftersträva andra mål än de yrkesmässiga. De ska fullt ut rätta sig efter de skyldigheter som anges i lag och de som följer av sedvänjor, bruk och traditioner.

Till börjanTill början

Advokatyrket är oförenligt med verksamheter eller funktioner som inverkar menligt på yrkets oberoende och värdighet. I det portugisiska advokatsamfundets stadgar anges en lång rad verksamheter som anses oförenliga med utövandet av advokatyrket.

Det är obligatoriskt att anlita advokat i tvistemål med ett tvistigt belopp på minst 3 740,98 euro, i mål där det oberoende av det tvistiga beloppet alltid finns möjlighet att överklaga och i samband med överklaganden och mål som tas upp i högre instans.

4. SOLICITADORES

Solicitadores är oberoende yrkesutövare som mot ersättning företräder klienter i juridiska frågor.

En person som vill arbeta som solicitador måste vara registrerad hos relevant samfund och ha fullgjort en praktikperiod som syftar till att göra praktikanterna bekanta med de vanligaste rättsakterna och begreppen och med de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med yrket.

För registrering i det relevanta samfundet Câmara dos Solicitadores) måste sökanden, utöver att framgångsrikt ha slutfört den förberedande praktiken, ha följande kvalifikationer:

 1. vara portugisisk medborgare eller EU-medborgare,
 2. ha universitetsexamen i ett juridiskt ämne eller ett diplom från en utbildning till solicitador, utan att vara registrerad hos det portugisiska advokatsamfundet eller, när det gäller medborgare i andra EU-medlemsstater, ha de nödvändiga akademiska och yrkesmässiga kvalifikationerna för att få arbeta som solicitador i hemlandet.

Solicitadores kan i samband med sin tjänsteutövning vända sig till alla domstolar och offentliga myndigheter för att få ut handlingar som inte är sekretessbelagda samt begära ut intyg, utan att behöva uppvisa en fullmakt.

Till börjanTill början

Om det inte finns någon advokat i ett domstolsdistrikt, kan en solicitador fungera som ombud för en klient. Också i fall där det är obligatoriskt att anlita advokat kan en solicitador utföra uppgifter som berör rättsfrågor. I fall där det inte är nödvändigt att anlita advokat kan parterna fritt låta sig företrädas av solicitadores.

5. EXEKUTIONSTJÄNSTEMÄN (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

Exekutionstjänstemän utför utöver sina föreskrivna exekutiva uppgifter även andra väl definierade uppgifter. De fungerar också som stämningsmän.

För att kunna fungera som exekutionstjänsteman ska en solicitador:

 1. ha arbetat i yrket i tre av de senaste fem åren;
 2. inte vara olämplig enligt någon av de olämplighetsgrunder som nämnts ovan i samband med verksamheten som solicitador;
 3. inte ha ådragit sig några andra disciplinpåföljder än böter under sin tid som solicitador;
 4. klarat slutprovet för solicitadores inom de föregående fem åren;
 5. ansöka om att bli registrerad på nytt (gäller fall där sökanden tidigare har arbetat som solicitador) inom fem år från det att den tidigare registreringen upphörde, varvid den nya ansökan ska åtföljas av ett positivt omdöme från den regionala etikkommittén;
 6. ha tillgång till nödvändig organisation och datorutrustning enligt de bestämmelser som fastställts av generalförsamlingen (assembleia-geral).

Personer som arbetar som exekutionstjänstemän omfattas av samma bestämmelser som solicitadores.

Till börjanTill början

I verkställighetsförfarandet fungerar en Solicitador de execução som exekutionstjänsteman. Denna person ska anges av borgenären i ansökan om verkställighet, eller utses av kansliet om borgenären inte har utsett någon exekutionstjänsteman eller misslyckats i sitt försök att göra detta.

Om inte annat anges i lag, är exekutionstjänstemannen ansvarig för att under domstolens överinseende utföra alla formaliteter som krävs för verkställighet, inklusive delgivning och offentliggöranden.

Funktionen som exekutionstjänsteman utförs av en solicitador de execução som valts ut av borgenären eller domstolskansliet bland registrerade solicitadores i det aktuella distriktet eller angränsande distrikt eller, om det inte finns någon tillgänglig, bland dem som finns registrerade i ytterligare något annat distrikt inom samma jurisdiktion. Om det inte finns någon registrerad solicitador inom jurisdiktionen eller om det finns några andra skäl till att det inte går att hitta en solicitador ska denna funktion, med undantag för uppgifter som är särskilt reserverade för solicitadores, skötas av en domstolstjänsteman (oficial de justiça).

6. NOTARIER

Notarier beskrivs vanligen som advokater som inom ramen för sin yrkesutövning upprättar skriftliga handlingar som allmänheten kan lita på. Till beskrivningen hör även att de är både offentliga tjänstemän som bestyrker och förvarar handlingar, och yrkesutövare som handlar oberoende och opartiskt och som kan utses fritt av de personer som berörs. Notarierollens offentliga och privata natur är omöjliga att separera.

Till börjanTill början

Registrering vid notariernas yrkessammanslutning (Ordem dos Notários) är en förutsättning för att en person ska kunna arbeta som notarie. Denna sammanslutning är helt fristående från staten och företräder sina yrkesverksamma medlemmar.

Licenser för att etablera notariatskontor utfärdas genom beslut av justitieministern efter ett öppet ansökningsförfarande. En notarie kan endast ha en licens. Personer som beviljas licens åtar sig att arbeta som notarie i det berörda området under minst två år. Under denna period kan de inte ansöka om en annan licens.

Handlingar som gått genom en notarie har samma tillförlitlighet som autentiska handlingar.

Det är ofta obligatoriskt att använda sig av notarie. Så är till exempel alltid fallet när lagen kräver att en särskild officiell handling (escritura pública) upprättas.

7. REGISTRATORER (CONSERVADORES)

Registratorer är offentliga tjänstemän som ansvarar för registrering av vissa rättsförhållanden i syfte att göra dem offentliga.

För att en person ska ha rätt att verka inom detta yrke krävs att vederbörande har en juristexamen från ett portugisiskt universitet eller motsvarande akademiska kvalifikationer och uppfyller de allmänna kraven för att antas som offentlig tjänsteman. De sökande ska i princip vara portugisiska medborgare. I vissa fall kan det finnas undantag enligt särskilda regler eller internationella avtal.

En registrator ansvarar i grunden för att förvalta register.

I rollen ingår att kontrollera överensstämmelsen med tillämplig lag och, när det gäller handlingar som ska registreras, se till att de rättigheter som kommer till uttryck i handlingarna definieras på rätt sätt och överensstämmer med den inskrivningsordning som föreskrivs i lag.

Till börjanTill början

I portugisisk lag anges en rad händelser som kräver registrering av registrator.

Till dessa hör (uppräkningen är inte fullständig) födelse, faderskap, adoption, äktenskaps ingående, dödsfall och bildandet av bolag samt frågor om vad som gäller i rättsligt hänseende beträffande fast egendom, motorfordon, fartyg och luftfartyg.

Det är obligatoriskt att använda registrator när det finns en skyldighet att registrera ett visst sakförhållande.

8. FREDSDOMARE (JUÍZES DE PAZ)

Fredsdomare har till uppgift att meddela domar (på rättslig grund eller på med hänsyn till skälighet) i mål som hänskjuts till dem, efter att först ha försökt uppnå förlikning.

Sökande som vill bli fredsdomare måste uppfylla följande krav:

 1. vara portugisiska medborgare;
 2. ha en juristexamen;
 3. vara minst 30 år gamla;
 4. ha fullständiga medborgerliga och politiska rättigheter;
 5. inte vara dömda eller åtalade för brott;
 6. innan tjänsten som fredsdomare tillträds avsluta eventuella tidigare offentliga eller privata uppdrag.

Fredsdomare utses av respektive ansvariga organ (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) för perioder på ett år, med möjlighet till förlängning upp till tre år.

En fredsdomare är inte skyldig att hålla sig till strikt rättsliga kriterier och får, med parternas samtycke, fatta beslut på skälighetsgrund, förutsatt att ”värdet på tvisten” inte överstiger 1 870,49 euro.

9. RÄTTSTJÄNSTEMAN (OFICIAL DE JUSTIÇA)

En oficial de justiça är en offentlig tjänsteman som arbetar vid domstolens kansli eller vid åklagarmyndigheten.

Uppgifterna varierar beroende på tjänstekategori, och det finns en omfattande och detaljerad förteckning över ansvarsområden. I allmänhet innebär dessa uppgifter att bidra till de rättshandlingar som behövs för en normal hantering av mål i enlighet med gällande lagstiftning. Det handlar främst om att ta emot och behandla ansökningar, överlämna akter till domstolen för beslut, sammanställa akter över utredningar och domar, delge handlingar och ta emot domstolsavgifter.

För att ett person ska få tillträde till tjänstemannakategorierna escrivão auxiliar och técnico de justiça krävs att vederbörande är en portugisisk medborgare som har fullgjort en fortbildningskurs som godkänts av justitieministeriet och utbildningsministeriet.

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar finns på följande webbplatser:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Högsta domstolen
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Högsta domstolsrådet
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Författningsdomstolen
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Justitieministeriet
 • http://trl.pt/ português - Appellationsdomstolen i Lissabon
 • http://www.trc.pt/ português - Appellationsdomstolen i Coimbra
 • http://www.tre.pt English - français - português - Appellationsdomstolen i Évora
 • http://www.trp.pt português - Appellationsdomstolen i Porto
 • http://www.pgr.pt/ português - Åklagarmyndigheten
 • http://www.itij.mj.pt português - Juridiska databaser
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centrumet för juridiska studier (det organ som ansvarar för utbildningen av domare i Portugal)
 • http://www.dgsj.pt português - Generaldirektoratet för rättsväsendet (som bland annat kan tillhandahålla information om kontakter med domstolarna, om domstolarnas domsområden och om hur man får tillgång till domstolstjänstemännens webbplats)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Avdelningen för lagstiftningspolitik och lagstiftningsplanering vid justitieministeriet
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Generaldirektoratet för registrators- och notariatstjänster
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugisiska domarsamfundet
 • http://www.smmp.pt/ português - Åklagarsamfundet
 • http://www.oa.pt/ português - Advokatsamfundet
 • http://www.dr.incm.pt/dr/ português - Nätdatabas över lagstiftning (med lagar och andra författningar som offentliggjorts i serie 1 av Portugals officiella tidning efter den 1 januari; lagstiftning som offentliggjorts i serie 1 sedan den 1 januari 2000 finns tillgänglig kostnadsfritt)
 • http://www.solicitador.net/ português - Samfundet för solicitadores
 • http://www.asjp.pt/ português - Samfundet för domstolstjänstemän (Funcionários Judiciais)

« Juridiska yrken - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-01-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket