Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Portugalska

Zadnja sprememba: 20-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Portugalska

Zadnjo posodobitev besedila najdete na português
 

KAZALO

1. Sodniki 1.
2. JAVNI TOŽILCI 2.
3. ODVETNIKI (ADVOGADOS) 3.
4. PRAVNI ZASTOPNIKI (SOLICITADORES) 4.
5. IZVRŠNI AGENT (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NOTARJI 6.
7. SODNI TAJNIKI (CONSERVADORES) 7.
8. SPRAVNI POSREDNIKI (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. PRAVNI URADNIK (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. Sodniki

Vloga sodnikov je deliti pravico in zagotavljati izvrševanje pravnih odločb.

Portugalsko sodstvo – enoten organ sodnikov portugalskih pravosodnih sodišč – vključuje sodnike Vrhovnega pravosodnega sodišča (z uradnim nazivom onselheiros), sodnike prizivnega sodišča (z uradnim nazivom desembargadores) in druge pravne sodnike.

Tudi sodniki s področij uprave in davkov tvorijo enoten organ.

Vstop v poklic je mogoč za portugalske državljane z vsemi političnimi in civilnimi pravicami, ki posedujejo pravno diplomo s portugalske univerze – ali akademsko kvalifikacijo, ki po državnem pravu velja kot tej enakovredna – ob pričetku konkurenčnega sprejemnega postopka posedujejo najmanj dve leti; ki so uspešno opravili tečaje in dodatna usposabljanja ter ki so izpolnili ostale pravne zahteve imenovanja javnih uradnikov.

Imenovanje sodnikov je pristojnost Vrhovnega sodnega sveta (Conselho Superior da Magistratura), ki je odgovoren za dodelitev, prenos in razglasitev teh sodnikov ter disciplinske ukrepe, ki jih zanje predpisuje zakon.

Imenovanje, dodelitev, prenos in razglasitev sodnikov na upravnih in davčnih sodiščih ter disciplinski postopki so pristojnost zadevnega vrhovnega sveta (Conselho Superior).

Sodnike drugostopenjskih pravnih sodišč se imenuje iz vrst prvostopenjskih sodnikov s sistemom konkurenčne predložitve življenjepisov, izbira pa temelji na zaslugah.

Vstop v Vrhovno pravosodno sodišče je mogoč za vse sodnike, javne tožilce in druge zaslužne člane pravnih poklicev na podlagi konkurenčne predložitve življenjepisov.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodniki razsojajo le v skladu z ustavo in pravom ter niso podložni odredbam ali navodilom, razen nižjih sodišč, ki morajo upoštevati odločitve o prizivih na višja sodišča. Dolžnost poslušnosti zakonu vključuje obveznost spoštovati pravne precedense, tudi ko zadevajo situacije, ki niso posebej obravnavane.

Sodniki ne morejo biti premeščeni, razrešeni, upokojeni ali odstranjeni s položaja, razen v primerih, ki jih določa zakon in vključujejo le civilno, kazensko ali disciplinsko odgovornost kot posledico dogajanj, ki so se odvijala med opravljanjem njihovih dolžnosti, na način, kot ga določa zakon. Civilnopravna odgovornost lahko nastane le v postopku, ki ga proti sodniku sproži država zaradi namernega kršenja dolžnosti ali resne kršitve zakona, ko je sama že sprejela neposredno odgovornost.

2. JAVNI TOŽILCI

Javni tožilci v funkciji javnega tožilstva so odgovorni za zastopanje države in ščitenje interesov, kot jih lahko določa zakon, za sodelovanje pri izvrševanju kazenske politike, ki so jo določili organi s suvereno oblastjo, in za izvajanje kazenskih tožb v skladu z načeli legalnosti ter ščitenje demokratičnost zakona.

Zahteve, podane zgoraj za izvajanje funkcije pravosodnega sodnike, veljajo tudi za javne tožilce. Tujcem te vloge ni dovoljeno opravljati.

Imenovanje tožilcev na funkcijo javnega tožilstva je dolžnost državnega tožilstva. To velja za njihovo dodelitev, premeščanje in disciplinske ukrepe, ki so jim podvrženi.

Tožilci v funkciji javnega tožilstva so vzporedni organ njim enakovrednim organom na pravosodnih sodiščih in so od njih neodvisni in samostojni.

Na vrh straniNa vrh strani

So odgovorni sodni uradniki in zanje velja hierarhičnost; razen v primerih, ki jih določa zakon, jih ni mogoče premestiti, razrešiti, upokojiti ali odstraniti s položaja.

3. ODVETNIKI (ADVOGADOS)

Odvetniki so neodvisni profesionalci z diplomo iz prava, ki pravno zastopajo svoje stranke in nudijo pravni svet na poklicni in plačani osnovi.

Poklic lahko opravljajo in, še posebej, pravno zastopajo svoje stranke ali nudijo pravni svet kot neodvisni profesionalci le odvetniki in pripravni odvetniki, ki so trenutno včlanjeni v zadevno zbornico. Zgoraj navedeno pa ne velja za pravne zastopnike (Solicitadores), ki so včlanjeni v zvezo svojega lastnega poklica in imajo svoj lasten določen status. Osebam, ki pravne nasvete nudijo svojim delodajalcem in imajo diplomo iz prava ter so javni uradniki ali drugače zaposleni, ni potrebno članstvo Portugalske odvetniške zbornice. Profesorji na pravnih fakultetah, ki nudijo le pisna pravna mnenja, ne štejejo kot dejavni odvetniki in zato ne potrebujejo članstva te zbornice.

Predpogoj za članstvo je zaključeno preizkusno obdobje, kar pa ne velja v primerih profesorjev in nekdanjih profesorjev pravnih fakultet ter doktorjev prava.

Tuji državljani, ki so svojo diplomo pridobili na Portugalskem, se lahko na enak način kot portugalski državljani včlanijo v Portugalsko odvetniško zbornico, če tudi država njihovega državljanstva nudi enake pravice portugalskim državljanom.

Osebe, ki so pooblaščene za poklicno dejavnost v svoji zadevni državi članici Evropske unije za enega izmed naslednjih poklicnih nazivov, so priznane kot odvetniki tudi na Portugalskem in jim je dovoljeno opravljati poklic: v Belgiji: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; na Danskem: Advokat; v Nemčiji: Rechtsanwalt; v Grčiji: δικηγόρος; v Španiji: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; v Franciji: Avocat; na Irskem: Barrister/Solicitor; v Italiji: Avvocato; v Luksemburgu: Avocat; na Nizozemskem: Advocaat; v Avstriji: Rechtsanwalt; na Finskem: Asianajaja/Advokat; na Švedskem: Advokat; v Veliki Britaniji: Advocate/Barrister/Solicitor.

Na vrh straniNa vrh strani

Kateri koli od teh profesionalcev lahko deluje na Portugalskem z uporabo svojega poklicnega naziva v zadevnem uradnem jeziku in z navedbo poklicne organizacije, ki ji pripada, ali pristojnosti, ki mu pripada pri delu po zakonu njegove matične države. Vendar pa lahko pravna zastopstva ali mandate na portugalskih sodiščih opravljajo le tisti odvetniki iz Evropske unije, ki delujejo s poklicnim nazivom in po smernicah odvetnika, ki je član zbornice. Odvetniki iz Evropske unije lahko na Portugalskem delujejo tudi, če jih določi Advogado, ki je član Portugalske odvetniške zbornice.

Odvetnikom Evropske unije, ki delujejo pod svojim prvotnim poklicnim nazivom, je občasno dovoljeno opravljanje poklicnih odvetniških storitev na Portugalskem, vendar je treba o tem predhodno obvestiti Portugalsko odvetniško zbornico.

Da bi se lahko odvetnik iz Evropske unije, ki želi delovati s svojim prvotnim poklicnim nazivom matične države, za stalno ustanovil na portugalskem ozemlju, se mora najprej včlaniti v Portugalsko odvetniško zbornico. Pogoj za članstvo je dovoljenje za delo, izdano v matični državi članici, in potrdilo, ki dokazuje, da to dovoljenje ni bilo preklicano ali razveljavljeno zaradi kazenskega ali disciplinskega postopka. Te dokumente se lahko zahteva tudi od odvetnikov, ki nudijo zastopniške storitve, kot je omenjeno zgoraj.

Odvetniki so deležni imunitete, ki je potrebna za izvajanje njihove vloge.

Odvetniki sodelujejo pri sojenju z izključno pristojnostjo – za katero veljajo zakonsko predpisane izjeme – zastopanja strank s polno tehnično diskrecijo in so vezani le na omejitve legalnosti in pravila poklicne etike. Kot uslužbenci pravice in zakona so se primorani izkazati vredne časti in odgovornosti, ki pripadata tej vlogi. Pri opravljanju svojega poklica so zavezani k temu, da ves čas gojijo popolno nepristranskost in objektivnost, in svoje vloge ne smejo izkoriščati za prizadevanje po kakršnih koli ciljih razen poklicnih ter morajo izpolnjevati dolžnosti, ki jih narekuje zakon, in te, ki izhajajo iz običajev, prakse in tradicije.

Na vrh straniNa vrh strani

Poklic odvetnika ni skladen z nikakršnimi dejanji ali vlogami, ki zmanjšujejo nepristranskost in dostojanstvenost poklica. Za to členi zbornice Portugalske odvetniške zbornice navajajo širok nabor dejavnosti, ki veljajo za nezdružljive z opravljanjem poklica odvetnika.

Uporaba storitev odvetnika je obvezna za civilne primere, katerih zadevna vsota presega 3740,98 evra, za primere, v katerih je zmeraj dovoljen ugovor, ne glede na višino terjanega zneska, ter v prizivih in primerih, ki so predloženi višjim sodiščem.

4. PRAVNI ZASTOPNIKI (SOLICITADORES)

Pravni zastopniki (Solicitadores) so neodvisni profesionalci, ki za plačilo zastopajo stranke v pravnih zadevah.

Da bi opravljali vlogo pravnih zastopnikov, se morajo kandidati včlaniti v zadevno zvezo, ko so zaključili pripravniško obdobje, namenjeno seznanjanju kandidata z običajnimi pravnimi akti in termini ter s pravicami in dolžnostmi poklica.

Poleg uspešnega zaključka tega predhodnega usposabljanja so za včlanitev v Zvezo pravnih zastopnikov (Câmara dos Solicitadores) zahtevane še naslednje kvalifikacije: a) biti morajo državljani Portugalske ali Evropske unije; b) imeti morajo izobrazbo v pravnem predmetu ali diplomo pravnega zastopnika in ne smejo biti včlanjeni v Portugalsko odvetniško zbornico, ali kar zadeva državljane drugih držav članic Evropske unije, posedovati pravno zahtevane akademske in poklicne kvalifikacije za delo v matični državi članici.

Med opravljanjem svojih dolžnosti lahko pravni zastopniki na katerem koli sodišču ali javnem uradu vložijo prošnjo za preučitev datotek, knjig ali dokumentov, ki niso zaupni ali tajni, ter zahtevajo izdajo potrdil, brez potrebe po predložitvi pooblastila.

Na vrh straniNa vrh strani

Kjer v sodnem okrožju ni odvetnika (advogado), lahko stranko zastopa pravni zastopnik. Tudi v primerih z obveznimi navodili za odvetnika lahko sodeluje pravni zastopnik, če niso vključena pravna vprašanja. V primerih, kjer odvetnik ni zahtevan, lahko stranki brez ovir zastopa pravni zastopnik.

5. IZVRŠNI AGENT (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

Izvršni agenti opravljajo izvršno vlogo, ki jim je predpisana, kot tudi druge pravno določene obveznosti. Delujejo tudi kot uslužbenci postopka.

Da bi opravljal delo izvršnega agenta, mora solicitador izpolnjevati naslednje:

 1. pravno delo je opravljal vsaj tri od preteklih petih let;
 2. ne sme biti spoznan za neprimernega na temeljih neprimernostih, ki so omenjeni zgoraj v zvezi z delom pravnih zastopnikov;
 3. med svojim delom ni bil disciplinsko kaznovan s čim drugim kot denarno kaznijo;
 4. v preteklih petih letih je opravil zaključne izpite usposabljanja za izvršne agente;
 5. če je kandidat v preteklosti že delal kot izvršni agent in se prijavlja za ponovno registracijo v petih letih od poteka prejšnje registracije, mora biti ponovna prijava podprta s pozitivnim mnenjem okrožnega odbora za etiko;
 6. poseduje minimalna organizacijska in računalniška znanja, kot jih zahtevajo pravila, ki jih je odobril splošni odbor.

Za izvršne agente veljajo enaki predpisi kot za pravne zastopnike.

V postopku izvršbe izvršitveno vlogo izvaja Solicitador de execução, ki ga v izvršni prijavi določi upnik ali tajnik, če upnik tega ni storil ali je bil pri tem neuspešen.

Razen če je zakonsko določeno drugače, so izvršni agenti odgovorni, pod sodnikovim nadzorom, za izvrševanje vseh formalnosti izvršitve, vključno s storitvami dokumentacije, obvestil in objav.

Na vrh straniNa vrh strani

Vlogo izvršnega agenta izvaja Solicitador de execução, ki ga je izbral upnik ali tajnik izmed agentov, registriranih v istem ali sosednjih okrožjih, ali če noben ni na voljo, v drugih okrožjih, ki so v istem sodnem prostoru; če v teh okrožjih ni registriran ali na voljo nobeden izvršni agent, lahko to vlogo prevzame – z izjemo za opravila, ki so posebej pridržana le za izvršne agente – pravni uradnik (oficial de justiça).

6. NOTARJI

Notarji so pravno določeni kot odvetniki, katerih pisni dokumenti, sestavljeni po njihovi poklicni pristojnosti, uživajo splošno javno zaupanje. Ista definicija dodaja, da so oni tako javni uradniki, ki overjajo in hranijo dokumente, kot tudi profesionalci, ki delujejo neodvisno in nepristransko in ki jih lahko zadevne stranke svobodno izbirajo. Javna narava notarjeve vloge je nedeljiva od njegove zasebne narave.

Predpogoj za opravljanje notarskega poklica je članstvo v Zbornici poklicnih notarjev. Ta zbornica je povsem neodvisna od države in zastopa svoje poklicne člane.

Dovoljenja za ustanovitev notarske pisarne se dodeljujejo z nalogom ministra za pravosodje po odprtem konkurenčnem postopku. Notar si lahko pridobi le eno dovoljenje. Profesionalci, ki jim je dodeljeno dovoljenje, se zavežejo k opravljanju dela v zadevnem mestnem okrožju vsaj za dve leti, medtem pa se ne smejo prijaviti za nobeno drugo dovoljenje.

Notarsko overjeni dokumenti veljajo kot verodostojni.

Uporaba notarskih storitev je pogosto obvezna. To zmeraj velja, na primer, ko zakon zahteva, da se odločitev izvrši z javno listino.

7. SODNI TAJNIKI (CONSERVADORES)

Sodni tajniki so javni uradniki, odgovorni za registracijo nekaterih pravnih situacij kot sredstev objave.

Na vrh straniNa vrh strani

Pogoji za vstop v ta poklic so pravna diploma s portugalske univerze ali enakovredna akademska kvalifikacija kot tudi izpolnjevanje splošnih zahtev za sprejetje med javne uslužbence. Kandidati morajo imeti portugalsko državljanstvo, razen če obstaja dispenza po posebnem zakonu ali mednarodni dogovor.

Conservador je v osnovi odgovoren za vzdrževanje registrov.

Vloga vključuje preverjanje skladnosti z zadevnim zakonom, in kar zadeva prijavno dokumentacijo, zagotavljanje, da so pravice, ki iz zakona izhajajo, primerno določene in skladne s pravno zahtevanim redom prijave.

Portugalska zakonodaja predpisuje številne primere, ki zahtevajo registracijo s strani sodnih tajnikov.

Ti vključujejo – a niso omejeni na – rojstvo, očetovstvo, posvojitev, poroko, smrt in ustanovitev podjetij kot tudi zadeve, ki vplivajo na pravni položaj nepremičnin, motornih vozil, ladij in letal.

Storitve sodnega tajnika so obvezne, ko za določeno dejstvo velja obvezna registracija.

8. SPRAVNI POSREDNIKI (JUÍZES DE PAZ)

Spravni posredniki so profesionalci, katerih dolžnost je razsojati, na pravni ali pravni enakovredni podlagi, o zadevah, ki so jim dodeljene, in predhodno poskušati doseči sporazumno spravo.

Kandidati, ki bi želeli postati spravni posredniki, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 1. imeti morajo portugalsko državljanstvo;
 2. imeti morajo pravno izobrazbo;
 3. stari morajo biti več kot 30 let;
 4. imeti morajo vse civilne in politične pravice;
 5. ne smejo biti kaznovani ali obtoženi kaznivih dejanj;
 6. ne smejo opravljati druge javne ali privatne dejavnosti ali pa morajo z njo prenehati, takoj preden prevzamejo vlogo spravnega posrednika.

Spravne posrednike imenuje zanje zadevni svet (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) za obdobje enega leta in z možnostjo podaljšanja do treh let.

Spravnemu posredniku se ni treba držati strogih pravnih predpisov in lahko v sporazumu s strankami odloča na osnovi pravičnosti, kjer zadevna vrednost ne presega 1870,49 evra.

9. PRAVNI URADNIK (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Pravni uradnik je javni uradnik, ki dela na sodnem tajništvu ali na javnem tožilstvu.

Njegova vloga se razlikuje glede na vrsto njegovega dela, zanj pa obstaja obširen in podroben seznam odgovornosti. V splošnem ta opravila prispevajo k pravnim dejanjem, ki so potrebna za nemoteno obravnavanje primerov iz veljavne zakonodaje ter se nanašajo še posebej na sprejemanje in obdelovanje prijav, predlaganje datotek za sodniško odločitev, izvajanje sodnikovih odločitev, sestavljanje preiskovalnih poročil, sodb, vročanje dokumentov in obvestil ter pobiranje sodnih pristojbin.

Vstop v poklic z nazivom pomočnik tajnika (escrivão auxiliar) in pravni tajnik (técnico de justiça) je mogoč za vse portugalske državljane, ki so končali tečaj poklicnega usposabljanja, ki sta ga odobrila Ministrstvo za sodstvo in Ministrstvo za izobraževanje.

Nadaljnje informacije

Nadaljnje informacije je mogoče najti na naslednjih spletnih straneh:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Vrhovno pravosodno sodišče;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Vrhovni sodni svet;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Ustavno sodišče;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministrstvo za sodstvo;
 • http://trl.pt/ português - Lizbonsko prizivno sodišče;
 • http://www.trc.pt/ português - Coimbrsko prizivno sodišče;
 • http://www.tre.pt/ English - français - português - évorsko prizivno sodišče;
 • http://www.trp.pt/ português - Portsko prizivno sodišče;
 • http://www.pgr.pt/ português - Urad javnega tožilstva;
 • http://www.itij.mj.pt português - podatkovne baze s področja prava;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Center za pravne študije (organ, pristojen za izobraževanje portugalskih sodnikov);
 • http://www.dgsj.pt português - Generalni direktorat za sodno upravo (ki med drugim nudi informacije o pogodbah s sodišči in njihovi teritorialni pristojnosti ter dostop do strani pravnih funkcionarjev);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - zakonodajna politika in Urad za načrtovanje Ministrstva za sodstvo;
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Generalni direktorat za registre in notarske storitve;
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugalska sodniška zbornica;
 • http://www.smmp.pt/ português - Združenje javnih tožilcev;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugalska odvetniška zbornica;
 • http://dre.pt/ português - spletna podatkovna baza zakonodaje (vsebuje zakone in dokumente, izdane v prvi seriji Portugalskega uradnega lista po 1. januarju 1970; prost dostop je omogočen tudi do zakonodaje, objavljene v prvi seriji po 1. januarju 2000);
 • http://www.solicitador.net/ português - Združenje pravnih zastopnikov;
 • http://www.asjp.pt/ português - Združenje pravnih uradnikov (Funcionários Judiciais).

« Pravni poklici - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo