Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Portugalsko

Posledná úprava: 20-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Portugalsko

Posledné znenie pozri pod português
 

OBSAH

1. SUDCOVIA 1.
2. PROKURÁTORI 2.
3. ADVOKÁTI (ADVOGADOS) 3.
4. PRÁVNI ZÁSTUPCOVIA (SOLICITADORES) 4.
5. SÚDNI VYKONÁVATELIA (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NOTÁRI 6.
7. MATRIKÁRI (CONSERVADORES) 7.
8. ZMIEROVACÍ SUDCOVIA (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. SÚDNI ÚRADNÍCI (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. SUDCOVIA

Úlohou sudcu je vykonávať spravodlivosť a zabezpečovať výkon súdnych rozhodnutí.

Portugalská súdna moc – jednotný zbor sudcov na portugalských súdoch – zahŕňa sudcov Najvyššieho súdu (s úradným titulom conselheiros), sudcov odvolacích súdov (oficiálne známych ako desembargadores) a ostatných sudcov.

Sudcovia zo správnych a trestnoprávnych odborov tiež tvoria jednotný zbor.

Prístup k tomuto povolaniu je slobodný pre všetkých portugalských občanov s úplnými politickými a občianskymi právami, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie na univerzite v Portugalsku alebo iné vzdelanie rovnocenné v zmysle právnych predpisov najmenej dva roky pred začiatkom výberového konania a ktorí úspešne absolvovali príslušné vzdelávacie kurzy a taktiež spĺňajú ostatné podmienky pre výkon verejnej funkcie.

Sudcov menuje Najvyššia súdna rada (Conselho Superior da Magistratura), ktorá je zodpovedná aj za ich poverenie, preloženie a povýšenie a výkon disciplinárneho dohľadu v zmysle zákona.

Menovanie, poverenie, preloženie a povýšenie sudcov na správnych a daňových súdoch, ako aj disciplinárne konania, vykonáva ich príslušná najvyššia rada. (Conselho Superior).

Sudcovia na druhostupňové súdy sa vyberajú spomedzi sudcov prvého stupňa vo výberovom konaní podľa dosiahnutých zásluh.

O pôsobenie na Najvyššom súde sa môžu vo výberovom konaní uchádzať všetci sudcovia, prokurátori a ostatné zaslúžilé osoby vykonávajúce právnické povolania.

HoreHore

Sudcovia rozhodujú výlučne v súlade s ústavou a zákonmi a nie sú viazaní príkazmi alebo nariadeniami, s výnimkou povinnosti nižších súdov brať ohľad na rozhodnutia v odvolacích konaniach na vyšších súdoch. Povinnosť dodržiavať právo sa vzťahuje aj na povinnosť rešpektovať judikatúru, aj keď sa uplatňuje na odlišné prípady.

Sudcu nie je možné preložiť, suspendovať, poslať do dôchodku alebo odvolať z úradu s výnimkou prípadov ustanovených zákonom a uplatňovať voči nim občianskoprávnu, trestnoprávnu alebo disciplinárnu zodpovednosť počas výkonu ich funkcie je tiež možné iba spôsobom ustanoveným zákonom. Občianskoprávnu zodpovednosť je možné uplatniť iba žalobou podanou proti sudcovi štátom za úmyselné porušenie povinností alebo vážne zneužitie právomocí, a iba ak štát už priznal primárnu zodpovednosť.

2. PROKURÁTORI

Prokurátori na Úrade verejnej prokuratúry sú zodpovední za zastupovanie štátu a obhajobu jeho záujmov v zmysle právnych predpisov, ako aj za účasť na vykonávaní trestnoprávnej politiky definovanej nezávislými orgánmi verejnej moci a priebeh trestného konania v súlade so zásadami zákonnosti a demokratickej vlády práva.

Uvedené požiadavky na výkon funkcie sudcu sa vzťahujú aj na prokurátorov. Cudzinci nemôžu túto funkciu vykonávať.

Prokurátorov do Úradu verejného prokurátora menuje Generálny prokurátor. Toto platí aj pre ich poverenie, preloženie, povýšenie a výkon disciplinárneho dohľadu nad nimi.

Prokurátori na Úrade verejného prokurátora vykonávajú svoju činnosť súbežne s ich kolegami na súdoch, od ktorých sú však nezávislí.

HoreHore

Sú súdnymi úradníkmi, ktorí sú hierarchicky organizovaní. Nie je možné ich preložiť, suspendovať, poslať do dôchodku alebo odvolať z úradu s výnimkou prípadov ustanovených zákonom.

3. ADVOKÁTI (ADVOGADOS)

Advokáti sú nezávislí odborníci s právnickým vzdelaním, ktorí zastupujú klientov v právnych veciach a poskytujú odbornú a platenú právnu pomoc.

Iba advokáti a advokáti v skúšobnej lehote, registrovaní v ich príslušnom profesijnom združení, môžu vykonávať tieto činnosti ako povolanie, čo sa vzťahuje najmä na zastupovanie klientov v právnych veciach a poskytovanie nezávislej platenej právnej pomoci. To neplatí pre právnych zástupcov (Solicitadores) zapísaných v ich vlastnom združení s vlastným osobitným postavením. Na poskytovanie právnej pomoci osobami s právnickým vzdelaním, ktoré sú verejnými úradníkmi alebo ktorí sú zamestnancami, nie je potrebná ich registrácia v Portugalskej advokátskej komore, pokiaľ poskytujú právnu pomoc svojmu zamestnávateľovi. Pedagógovia na právnických fakultách, ktorí poskytujú iba písomné právne stanoviská sa nepovažujú za právnikov z povolania, a preto nemusia byť registrovaní v profesijnom združení.

Podmienkou pre registráciu je absolvovanie skúšobnej lehoty, ktorá sa však nevzťahuje na pedagógov a bývalých pedagógov na právnických fakultách a osoby s doktorátom z práva.

Cudzinci, ktorí získali vysokoškolské právnické vzdelanie v Portugalsku sa môžu zaregistrovať v Portugalskej advokátskej komore rovnakým spôsobom ako portugalskí občania, pokiaľ krajina ich štátnej príslušnosti priznáva rovnaké práva portugalským občanom.

HoreHore

Osoby oprávnené na výkon činnosti v ich členskom štáte Európskej únie na základe niektorého z uvedených právnických povolaní sa považujú za advokátov v Portugalsku a môžu tam vykonávať svoje povolanie: v Belgicku: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt, v Dánsku: Advokat, v Nemecku: Rechtsanwalt, v Grécku: δικηγόρος, v Španielsku: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu, vo Francúzsku: Avocat, v Írsku: Barrister/Solicitor, v Taliansku: Avvocato, v Luxembursku: Avocat, v Holandsku: Advocaat, v Rakúsku: Rechtsanwalt, vo Fínsku: Asianajaja/Advokat, vo Švédsku: Advokat, vo Veľkej Británii: Advocate/Barrister/Solicitor.

Každá z osôb vykonávajúca niektoré z uvedených povolaní môže pôsobiť v Portugalsku pod svojim pôvodným názvom povolania vyjadreným v príslušnom úradnom jazyku spolu s označením profesijného združenia, ktorého je členom alebo s uvedením právomoci, v rámci ktorej môže vykonávať činnosť vo svojom štáte pôvodu. Právne zastúpenie na portugalských súdoch môžu vykonávať iba advokáti z Európskej únie pôsobiaci pod ich pôvodným názvom povolania a v spolupráci s advokátom, ktorý je členom Portugalskej advokátskej komory. Advokáti z Európskej únie tiež môžu vykonávať činnosť v Portugalsku pod označením Advogado, pokiaľ sa zaregistrujú v Portugalskej advokátskej komore.

Príležitostné poskytovanie odborných advokátskych služieb v Portugalsku advokátmi z Európskej únie pod ich pôvodným názvom povolania je povolené po predchádzajúcom oznámení Portugalskej advokátskej komore.

HoreHore

Stála prevádzka advokáta z Európskej únie na portugalskom území na účely pôsobenia pod pôvodným názvom povolania vyžaduje predchádzajúcu registráciu v Portugalskej advokátskej komore. Na registráciu je potrebné potvrdenie o výkone povolania z členského štátu pôvodu a ďalšie osvedčenie o tom, že toto právo nebolo pozastavené alebo zrušené v dôsledku trestného alebo disciplinárneho konania. Tieto dokumenty sa môžu požadovať aj od advokátov poskytujúcich advokátske služby predtým uvedeným spôsobom.

Advokáti majú imunitu potrebnú na výkon ich povolania.

Advokáti majú významnú úlohu v presadzovaní spravodlivosti s výlučnou právomocou, okrem výnimiek ustanovených zákonom, zastupovať strany spôsobom podľa vlastného uváženia, pričom sú viazaní výlučne požiadavkou zákonnosti a profesijnej etiky. Ako služobníci spravodlivosti a práva musia dokázať, že sú hodní cti a povinností, ktoré im prináležia. Pri výkone svojho povolania musia byť úplne nezávislí a neustále objektívni, a nesmú zneužívať svoje postavenie na sledovanie iných cieľov ako tých, ktoré im vyplývajú z ich postavenia, pričom vždy musia konať v súlade s povinnosťami vyžadovanými právnymi predpismi, ako aj zvyklosťami, zaužívanými postupmi a tradíciami.

Povolanie advokáta je nezlučiteľné s činnosťou alebo funkciou, ktoré by znižovali ich nezávislosť alebo dôstojnosť povolania. V tomto ohľade stanovy Portugalskej advokátskej komory uvádzajú rozsiahly zoznam činností, ktoré sa pokladajú za nezlučiteľné s výkonom povolania advokáta.

HoreHore

Zastúpenie advokátom je povinné vo veciach, v ktorých hodnota sporu prekračuje 3 740,98 EUR, ako aj vo veciach , v ktorých je vždy prípustné odvolanie, bez ohľadu na hodnotu sporu a pri odvolaniach a konaniach na vyšších súdoch.

4. PRÁVNI ZÁSTUPCOVIA (SOLICITADORES)

Právni zástupcovia (Solicitadores) sú nezávislí odborníci, ktorí za odplatu zastupujú klientov v právnych veciach.

Právni zástupcovia musia byť registrovaní v ich profesijnom združení, čo vyžaduje absolvovanie skúšobnej lehoty, počas ktorej si koncipienti osvoja bežné právne úkony a pojmy, ako aj práva a povinnosti svojho povolania.

Okrem úspešného dokončenia tejto prípravy, je potrebné pre registráciu v Komore právnych zástupcov (Câmara dos Solicitadores) spĺňať aj nasledovné predpoklady: a) byť občanom Portugalska alebo Európskej únie, b) mať dokončené právnické vzdelanie alebo iné vzdelanie právneho zástupcu, a nebyť členom Portugalskej advokátskej komory, prípadne, vo vzťahu k občanom iných štátov Európskej únie, mať právnymi predpismi vyžadované vzdelanie a odbornú kvalifikáciu potrebnú pre výkon činnosti v členskom štáte pôvodu.

Pri výkone svojich povinností sa právni zástupcovia môžu obrátiť na súd alebo iný verejný orgán a nahliadať do spisov, kníh a dokumentov, ktoré nie sú dôverné alebo tajné a požadovať vydanie rôznych potvrdení bez toho, aby museli predložiť splnomocnenie.

Pokiaľ v súdnom obvode nepôsobí advokát (advogado), môže zastupovať klienta aj právny zástupca. Aj v prípadoch, v ktorých je spolupráca s advokátom povinná, môže právny zástupca podávať návrhy, ktoré nesúvisia s právnymi otázkami. Keď nie je daná povinnosť využiť služby advokáta, môžu sa strany slobodne nechať zastupovať právnym zástupcom.

HoreHore

5. SÚDNI VYKONÁVATELIA (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

Súdni vykonávatelia plnia svoje úlohy pri výkone práv, ako aj ďalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi. Vykonávajú aj úlohy súdnych doručovateľov.

Pre výkon funkcie súdneho vykonávateľa musí právny zástupca (solicitador) splniť nasledovné predpoklady:

 1. odpracovať vo svojom povolaní aspoň tri z posledných piatich rokov,
 2. nemať žiadne uvedené prekážky pre činnosť právneho zástupcu,
 3. nebyť počas výkonu povolania právneho zástupcu potrestaný žiadnymi disciplinárnymi sankciami okrem pokút,
 4. úspešne zložiť záverečné skúšky vzdelávacieho kurzu pre súdnych vykonávateľov v uplynulých piatich rokoch,
 5. požiadať o opätovnú registráciu podloženú súhlasným stanoviskom miestneho výboru pre etiku povolania, pokiaľ už osoba predtým pracovala ako súdny vykonávateľ,
 6. disponovať minimálnym organizačným a počítačovým vybavením potrebným v zmysle pravidiel schválených valným zhromaždením.

Osoby pracujúce ako súdni vykonávatelia podliehajú pravidlám, ktorými sa spravujú právni zástupcovia.

V konaní vo veci výkonu práv uskutočňuje úkony výkonu práv Solicitador de execução, ktorého musí navrhnúť veriteľ v návrhu na začatie exekúcie alebo súdny tajomník v prípade, ak veriteľ nikoho nenavrhol alebo navrhol neúspešne.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, súdny vykonávateľ je zodpovedný za uskutočnenie všetkých úkonov v rámci exekúcie pod dohľadom sudcu, a to vrátane doručovania listín, oznámení a iných dokumentov.

HoreHore

Úlohu súdneho vykonávateľa vykonáva Solicitador de execução určený veriteľmi alebo súdnym tajomníkom z vykonávateľov registrovaných v danom súdnom obvode alebo susediacich obvodoch, prípadne, ak nikto nie je v týchto obvodoch k dispozícii, tak z vykonávateľov registrovaných v inom obvode tej istej súdnej oblasti. Ak žiadny súdny vykonávateľ nie je registrovaný v danej súdnej oblasti alebo nie je možné nájsť súdneho vykonávateľa z iných dôvodov, môže jeho úlohu prevziať súdny úradník (oficial de justiça) s výnimkou úkonov, ktoré sú vyhradené pre súdneho vykonávateľa.

6. NOTÁRI

Notári sú v zákone definovaní ako právnici, ktorí v rámci svojho povolania zhotovujú písomné dokumenty vierohodné pre verejnosť. Zároveň sa považujú za verejných úradníkov, ktorí overujú a uschovávajú dokumenty a odborníkov, ktorí konajú nezávisle a nestranne, a ktorých služby sú voľne prístupné podľa potreby. Verejná povaha funkcie notára je neoddeliteľná od súkromnej povahy ich činnosti.

Podmienkou výkonu povolania notára je registrácia v Notárskej komore. Toto združenie je nezávislé od štátu a zastupuje svojich členov na profesijnom základe.

Licencie na zriadenie notárskeho úradu sa vydávajú na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti vo verejnom výberovom konaní. Notár môže byť držiteľom iba jednej licencie. Osoby, ktorým sa licencia udelí, sa zaviažu vykonávať činnosť v danej obci alebo meste najmenej počas dvoch rokov, v priebehu ktorých nemôžu požiadať o inú licenciu.

HoreHore

Notársky overené dokumenty sa považujú za originálne.

V niektorých prípadoch je využitie služieb notára povinné. Platí to napríklad vtedy, ak sa v zmysle právnych predpisov vyžaduje úkon vo forme notárskej zápisnice.

7. MATRIKÁRI (CONSERVADORES)

Matrikári sú verejní úradníci, ktorí vykonávajú registráciu určitých právnych skutočností ako spôsob ich uverejnenia.

Podmienkou pre výkon tohto povolania je právnické vzdelanie na portugalskej univerzite alebo rovnocenné vysokoškolské vzdelanie a splnenie všeobecných požiadaviek pre prácu vo verejnej službe. Kandidáti musia byť portugalskými štátnymi príslušníkmi, okrem výnimiek, ktoré umožňujú osobitné právne predpisy alebo medzinárodné dohody.

Conservador je v prvom rade zodpovedný za vedenie registrov.

Ich povinnosťou je tiež skúmať súlad s platným právom, vo vzťahu k dokumentom zabezpečiť, aby všetky práva v nich uvedené boli správne definované a dodržiavať zákonom stanovený postup registrácie.

Portugalské právo ustanovuje množstvo skutočností, ktoré vyžadujú registráciu u matrikára.

Patrí k nim napríklad narodenie dieťaťa, otcovstvo, osvojenie, smrť alebo založenie spoločnosti, ako aj právne skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností, motorových vozidiel, plavidiel a lietadiel.

Využitie služieb matrikára je povinné v prípadoch, ak niektorá skutočnosť podlieha povinnej registrácii.

8. ZMIEROVACÍ SUDCOVIA (JUÍZES DE PAZ)

Zmierovací sudcovia sú odborníci, ktorých úlohou je na základe práva a spravodlivosti rozhodovať o veciach, ktoré sa im predložia, pričom sa v prvom rade usilujú o zmier.

HoreHore

Kandidát na zmierovacieho sudcu musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. byť portugalským štátnym príslušníkom,
 2. mať právnické vzdelanie,
 3. byť starší ako 30 rokov,
 4. mať úplné občianske a politické práva,
 5. nemať záznam v registri trestov ani nebyť obvinený zo spáchania trestného činu,
 6. nemať žiadne iné verejné alebo súkromné činnosti, prípadne takúto činnosť ukončiť pred ustanovením do funkcie zmierovacieho sudcu.

Zmierovacích sudcov menuje ich Rada (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) na obdobie jedného roka s možným predĺžením až na tri roky.

Zmierovací sudca nemusí vždy prísne uplatňovať právne kritéria, a pokiaľ hodnota sporu neprekračuje 1 870,49 EUR, môže po dohode strán rozhodovať aj na základe spravodlivosti.

9. SÚDNI ÚRADNÍCI (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Súdni úradníci sú verejní úradníci pracujúci na súde alebo v Úrade verejného prokurátora.

Ich úlohy sú rozdielne, podľa kategórií úradníkov, pričom vždy majú rozsiahly podrobný zoznam povinností. V zásade ich úlohy súvisia s právnymi úkonmi potrebnými na riadny priebeh konaní v súlade s platnou legislatívou a týkajú sa najmä preberania a nakladania s dokumentmi, prípravy podkladov pre rozhodovanie sudcov, výkonu rozhodnutí sudcov, formulovania správ z vyšetrovania a rozsudkov, doručovania dokumentov a oznámení a výberu súdnych poplatkov.

Prístup k povolaniu pomocného úradníka (escrivão auxiliar) a vyššieho súdneho úradníka (técnico de justiça) je slobodný pre portugalských štátnych príslušníkov, ktorí absolvujú odborné vzdelávacie kurzy schválené Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom vzdelávania.

Bližšie informácie

Ďalšie informácie môžete získať na nasledovných webových stránkach:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Najvyšší súd,
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Najvyššia súdna rada,
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Ústavný súd,
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstvo spravodlivosti,
 • http://trl.pt/ português - Odvolací súd mesta Lisabon,
 • http://www.trc.pt/ português - Odvolací súd mesta Coimbra,
 • http://www.tre.pt/ English - français - português - Odvolací súd mesta Évora,
 • http://www.trp.pt/ português - Odvolací súd mesta Porto,
 • http://www.pgr.pt/ português - Generálna prokuratúra,
 • http://www.itij.mj.pt português - právne databázy,
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centrum právnych štúdií (inštitúcia zodpovedná za vzdelávanie sudcov),
 • http://www.dgsj.pt português - Generálne riaditeľstvo pre správu v odvetví spravodlivosti (okrem iného poskytuje kontaktné informácie o súdoch a o ich územnej príslušnosti a o prístupe na stránky súdnych úradov),
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Odbor legislatívnej politiky a plánovania Ministerstva spravodlivosti,
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Generálne riaditeľstvo registrov a notárov,
 • http://www.asjp.pt/ português - Odborová organizácia portugalských sudcov;
 • http://www.smmp.pt/ português - Odborová organizácia prokurátorov;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugalská advokátska komora;
 • http://dre.pt/ português - On-line legislatíva (Obsahuje zákony a akty uverejnené v Sérii č. I D.R. od 1. 1. 1970. Umožňuje bezplatný prístup k publikovanej legislatíve Série č. I od 1. 1. 2000),
 • http://www.solicitador.net/ português - Asociácia právnych zástupcov;
 • http://www.asjp.pt/ português - Odborová organizácia súdnych úradníkov (Funcionários Judiciais);

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo