Kummissjoni Ewropea > NGE > Professjonijiet legali > Portugall

L-aħħar aġġornament: 20-11-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Professjonijiet legali - Portugall

Ghal l-ahtar aggiornaurent fuq it-test, Mekk jghogobk ara português
 

LISTA TAL- KONTENUT

1. IMĦALLFIN 1.
2. PROSEKUTURI PUBBLIĊI 2.
3. AVUKATI (ADVOGADOS) 3.
4. AĠENTI LEGALI (SOLICITADORES) 4.
5. AĠENT TA’ L-INFURZAR (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NUTARA 6.
7. REĠISTRATURI (CONSERVADORES) 7.
8. IMĦALLFIN TAL-PAĊI (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. UFFIĊJAL LEGALI (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. IMĦALLFIN

Ir-rwol ta’ l-imħallfin huwa li jamministraw il-ġustizzja u li jiżguraw illi jiġu infurzati deċiżjonijiet legali.

Il-ġudikatura Portugiża – korp wieħed ta’ imħallfin fil-qrati tal-liġi Portugiżi– hija magħmula minn imħallfin tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja (bit-titlu uffiċjali ta’ conselheiros), imħallfin fil-qorti ta’ l-appell (magħrufa b’mod uffiċjali bħala desembargadores) u imħallfin oħra tal-liġi.

Imħallfin fid-diviżjonijiet amministrattivi u tat-taxxa wkoll jifformaw korp wieħed.

L-aċċess għall-professjoni huwa miftuħ għal ċittadini Portugiżi li għandhom drittijiet politiċi u ċivili sħaħ, iggradwati fil-liġi minn università Portugiża – jew kwalifika akkademika oħra meqjusa bħala ekwivalenti taħt il-liġi nazzjonali – għal mill-inqas sentejn fil-bidu tal-proċedura kompetittiva għall-ammissjoni, li jkunu attendew b’suċċess kors ta’ taħriġ u li huma konformi mal-ħtiġijiet legali l-oħrajn meħtieġa għall-ħatra bħala uffiċjali pubbliċi.

Il-ħatra ta’ l-imħallfin tal-qorti hija r-responsabbiltà tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura (Conselho Superior da Magistratura), li huwa wkoll responsabbli mill-assenjazzjoni, it-trasferiment u l-promozzjoni ta’ dawn l-imħallfin u mill-eżerċizzju tad-dixxiplina fuqhom kif stipulat bil-liġi.

Il-ħatra, l-assenjazzjoni, it-trasferiment u l-promozzjoni ta’ l-imħallfin fil-qrati amministrattivi u fiskali, kif ukoll il-proċeduri ta’ dixxiplina, jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill Superjuri (Conselho Superior) rispettiv.

FuqFuq

L-imħallfin għall-qrati tal-ġustizzja tat-tieni istanza jinħatru fost l-imħallfin tal-prim istanza permezz ta’ sistema ta’ sottomissjoni ta’ kurrikuli b’mod kompetittiv, u l-għażla ssir skond il-mertu.

Aċċess għall-Qorti Suprema tal-Ġustizzja huwa permezz ta’ sottomissjoni ta’ kurrikuli b’mod kompetittiv u huwa miftuħ għall-imħallfin, għall-prosekuturi pubbliċi u membri oħra tal-professjoni legali li jkun jixirqilhom.

L-imħallfin jieħdu deċiżjonijiet biss bi qbil mal-Kostituzzjoni u mal-liġi u m’humiex soġġetti għal ordnijiet jew istruzzjonijiet, ħlief għad-dover tal-qrati inferjuri li jirrispettaw deċiżjonijiet meħuda fuq appell mill-qrati superjuri. Id-dover ta’ ubbidjenza tal-liġi jinkludi l-obbligu li jiġu rispettati preċedenti legali, anke jekk dawn kienu japplikaw għal sitwazzjonijiet mhux ikkontemplati b’mod speċifiku.

L-imħallfin ma jistgħux jiġu ttrasferiti, sospiżi, irtirati jew imneħħija mill-kariga ħlief fil-każijiet stabbiliti bil-liġi u jista’ jkollhom responsabbiltà ċivili, kriminali jew dixxiplinarja biss bħala riżultat ta’ kwistjonijiet li jseħħu waqt l-eżerċizzju tax-xogħol tagħhom bil-mod stabbilit mil-liġi. Responsabbiltà ċivili tinqala’ biss fuq azzjoni meħuda mill-Istat kontra l-imħallef għal trasgressjoni intenzjonali tad-dover jew imġiba ħażina serja u wara li r-responsabbiltà primarja tkun ġiet aċċettata mill-Istat innifsu.

2. PROSEKUTURI PUBBLIĊI

Il-prosekuturi fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huma responsabbli biex jirrappreżentaw lill-Istat u li jiddefendu interessi bħal dawn illi tista’ tistabbilixxi l-liġi u li jipparteċipaw fl-implimentazzjoni tal-politika kriminali definita mill-korpi li għandhom setgħa sovrana, imexxu azzjoni penali skond il-prinċipju tal-legalità u jiddefendu r-regola tal-liġi demokratika.

FuqFuq

Il-ħtiġijiet imsemmija hawn fuq għall-eżerċizju tal-kariga ta’ imħallef fil-qrati tal-liġi huma applikabbli wkoll għall-Prosekuturi Pubbliċi. Barranin ma jistgħux jeżerċitaw dan ir-rwol.

Il-ħatra tal-prosekuturi fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku hija r-responsabbilità ta’ l-Uffiċċju ta’ l-Avukat Ġenerali. Dan japplika wkoll għall-assenjazzjoni, għat-trasferiment u għall-promozzjoni tagħhom u għall-eżerċizzju tad-dixxiplina fuqhom.

Il-Prosekuturi fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huma korp parallel mal- kontraparti tagħhom fil-qrati tal-liġi u huma awtonomi u indipendenti minnhom.

Huma uffiċjali ġudizzjarji responsabbli u soġġetti għal ġerarkija; ma jistgħux jiġu ttrasferiti, sospiżi, irtirati jew imneħħija mill-kariga ħlief fil-każijiet stabbiliti mil-liġi.

3. AVUKATI (ADVOGADOS)

L-avukati huma professjonisti indipendenti li huma ggradwati fil-liġi u li jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fil-liġi u jipprovdu pariri legali fuq bażi professjonali u bi ħlas.

Avukati u avukati taħt prova rreġistrati fl-Assoċjazzjoni rispettiva tagħhom biss jistgħu jipprattikaw il-professjoni u b’mod partikolari, jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fil-liġi jew jipprovdu pariri legali bħala professjonisti indipendenti mħallsin. Dan ta’ fuq ma japplikax għal Aġenti Legali (Solicitadores) rreġistrati fl-assoċjazzjoni professjonali tagħhom u li għandhom l-istat partikolari tagħhom. L-għoti ta’ pariri legali minn persuni li huma ggradwati fil-liġi u li huma uffiċjali pubbliċi jew li joperaw f’kapaċità ta’ impjieg ma jeħtieġux reġistrazzjoni fl-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ l-Avukati fejn il-parir jingħata lil min iħaddem lill-individwu. Il-personal edukattiv fil-fakultajiet tal-liġi li jipprovdu biss opinjonijiet legali miktuba m’humiex meqjusa bħala avukati prattikanti, u għalhekk, mhux meħtieġ li jkunu reġistrati f’dik l-Assoċjazzjoni.

FuqFuq

Bħala rekwiżit minn qabel għar-reġistrazzjoni jrid ikun intemm perjodu ta’ prova, għalkemm dan jitneħħa fil-każ ta’ għalliema u eks-għalliema mill-Fakultajiet tal-Liġi u li għandhom dottorat fil-Liġi.

Ċittadini li ġabu l-kwalifika tagħhom mill-Portugall jistgħu jiġu rreġistrati fl-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ l-Avukati bl-istess mod bħal ċittadini Portugiżi jekk il-pajjiż taċ-ċittadinanza tagħhom joffri drittijiet identiċi liċ-ċittadini Portugiżi.

Persuni awtorizzati għal attività professjonali fl-Istat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea rispettiv tagħhom taħt wieħed minn dawn it-titli professjonali huma rikonoxxuti bħala avukati fil-Portugall u għalhekk għandhom il-permess illi jaħdmu fil-professjoni: Fil-Belġju: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; Fid-Danimarka: Advokat; Fil-Ġermanja: Rechtsanwalt; Fil-Greċja: δικηγόρος; Fi Spanja: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; Fi Franza: Avocat; Fl-Irlanda: Barrister/Solicitor; Fl-Italja: Avvocato; Fil-Lussemburgu: Avocat; Fl-Olanda: Advocaat; Fl-Awstrija: Rechtsanwalt; Fil-Finlandja: Asianajaja/Advokat; Fl-Iżvezja: Advokat; Fir-Renju Unit: Advocate/Barrister/Solicitor.

Kwalunkwe wieħed minn dawn il-professjonisti jista’ jaħdem fil-Portugall billi juża t-titlu professjonali oriġinali tagħhom kif espress fil-lingwa uffiċjali kkonċernata u b’indikazzjoni ta’ l-organizzazzjoni professjonali li huma jagħmlu parti minnha jew tal-ġurisdizzjoni li fi ħdanha huma għandhom id-dritt illi jipprattikaw taħt il-liġi ta’ l-Istat ta’ oriġini tagħhom. Madankollu, rappreżentazzjoni legali jew mandati fil-qrati Portugiżi tista’ ssir biss minn avukati mill-Unjoni Ewropea li jaħdmu bit-titlu professjonali oriġinali tagħhom u taħt il-gwida ta’ avukat li huwa membru ta’ l-Assoċjazzjoni. Avukati mill-Unjoni Ewropea jistgħu joperaw ukoll fil-Portugall taħt it-titlu ta’ Advogado soġġett għal reġistrazzjoni minn qabel fl-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ Avukati.

FuqFuq

L-għoti okkażjonali ta’ servizzi professjonali bħala avukat fil-Portugall minn avukati mill-Unjoni Ewropea li jipprattikaw taħt it-titlu professjonali oriġinali tagħhom huwa permess, iżda qabel trid tiġi mgħarrfa l-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ l-Avukati.

L-istabbiliment permanenti fit-territorju Portugiż minn avukati mill-Unjoni Ewropea li jixtiequ jipprattikaw taħt it-titlu professjonali tal-post ta’ oriġini tagħhom jeħtieġ reġistrazzjoni minn qabel fl-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ l-Avukati. Ir-reġistrazzjoni teħtieġ il-wiri ta’ ċertifikat ta’ prattika mill-Istat Membru ta’ oriġini u ċertifikat ieħor li jipprova li dan id-dritt ma ġiex sospiż jew imneħħi bħala riżultat ta’ proċeduri kriminali jew dixxiplinarji. Dawn id-dokumenti jistgħu jiġu mitluba wkoll lil avukati li qed joffru servizzi ta’ avukat bil-mod imsemmi hawn fuq.

L-avukati igawdu mill-immunità meħtieġa sabiex jeżerċitaw ir-rwol tagħhom.

L-avukati għandhom rwol fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja, bil-kompetenza esklussiva – soġġetta għall-eċċezzjonijiet stabbiliti bil-liġi – illi jirrappreżentaw il-partijiet, b’diskrezzjoni teknika sħiħa u huma marbutin biss bl-obbligi tal-legalità u r-regoli ta’ l-etika professjonali. Bħala qaddejja tal-ġustizzja, huma mitluba li jagħtu prova li jixirqilhom l-unur u r-responsabbilitajiet inerenti f’dak ir-rwol. Meta jeżerċitaw il-professjoni tagħhom, huma meħtieġa li jibqgħu assolutament indipendenti u oġġettivi l-ħin kollu u ma jistgħux jużaw ir-rwol tagħhom sabiex jilħqu għanijiet oħra għajr dawk professjonali, li jikkonformaw b’mod sħiħ mad-doveri stabbiliti bil-liġi u ma’ dawk li jinqalgħu mid-drawwiet, mill-prattika u mit-tradizzjoni.

FuqFuq

Il-professjoni ta’ avukat m’hijiex kompatibbli ma’ xi attività jew rwol li jnaqqas l-indipendenza u d-dinjità tal-professjoni. Hawnhekk, l-Artikoli ta’ l-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ l-Avukati jistabbilixxu firxa wiesgħa ta’ attivitajiet li huma kkunsidrati mhux kompatibbli mal-prattika tal-professjoni ta’ avukat.

L-użu t’avukat huwa obbligatorju f’każijiet ċivili fejn l-ammont involut huwa akbar minn EUR 3 740.98, kif ukoll f’każijiet fejn huwa dejjem permess appell, irrispettivament mill-ammont tal-pretensjoni, u f’appelli u każijiet li jitressqu quddiem il-qrati superjuri.

4. AĠENTI LEGALI (SOLICITADORES)

L-Aġenti Legali (Solicitadores) huma professjonisti indipendenti li jirrappreżentaw lill-klijenti fi kwistjonijiet legali bi ħlas.

Sabiex jipprattikaw bħala aġenti legali, iridu jkunu rreġistrati fl-assoċjazzjoni rispettiva, wara li jtemmu perjodu ta’ prova maħsub sabiex jiffamiljarizza lil min jitħarreġ ma’ l-atti u t-termini legali l-aktar komuni u mad-drittijiet u d-doveri tal-professjoni.

Barra mill-konklużjoni b’suċċess ta’ dan it-taħriġ preliminari, huma meħtieġa l-kwalifiki li ġejjin sabiex professjonista jirreġistra fl-Assoċjazzjoni ta’ l-Aġenti Legali (Câmara dos Solicitadores): a) illi jkun ċittadin Portugiż jew ta’ l-Unjoni Ewropea; b) illi jkun iggradwat f’suġġett legali jew ikollu degree ta’ aġent legali, u ma jkunx reġistrat fl-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ l-Avukati jew, fir-rigward ta’ ċittadini ta’ Stati oħrajn ta’ l-Unjoni Ewropea, illi jkollu kwalifiki akkademiċi u professjonali miksuba b’mod legali sabiex jipprattika fl-Istat Membru ta’ oriġini.

FuqFuq

Fil-kors tad-doveri tagħhom, l-Aġenti Legali jistgħu jirrikorru għal qorti jew dipartiment pubbliku sabiex jeżaminaw fajls, kotba jew dokumenti mhux kunfidenzjali jew mhux sigrieti, u jitolbu l-ħruġ ta’ ċertifikati, mingħajr il-bżonn li juru prokura.

Fejn f’distrett ġudizzjarju ma hemmx avukat (advogado), l-aġent legali jista’ jirrappreżenta klijent. Anke fejn huwa obbligatorju li jitqabbad avukat, aġent legali jista’ jagħmel applikazzjonijiet fejn ma hemmx kwistjoni legali involuta. Fil-każijiet fejn m’huwiex meħtieġ illi jitqabbad avukat, il-partijiet jistgħu jiġu rrappreżentati liberament minn aġent legali.

5. AĠENT TA’ L-INFURZAR (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

L-Aġenti ta’ l-Infurzar iwettqu r-rwol preskritt ta’ infurzar tagħhom kif ukoll responsabbilitajiet oħrajn definiti b’mod legali. Huma jservu wkoll bħala qaddejja tal-proċess.

Sabiex jaġixxi bħala Aġent ta’ l-Infurzar, solicitador irid:

 1. ikun ħadem fil-professjoni għal tlieta mill-aħħar ħames snin;
 2. ma jkunx ineliġibbli għal kwalunkwe raġuni ta’ ineliġibilità msemmija fir-rigward ta’ l-attività ta’ aġent legali;
 3. ma jkunx ġarrab sanzjonijiet dixxiplinarji għajr multa waqt il-qadi bħala aġent legali;
 4. ikun għadda mill-eżamiijiet finali tal-kors ta’ taħriġ għall-aġenti ta’ l-infurzar fil-ħames snin ta’ qabel;
 5. jekk persuna tkun ħadmet bħala aġent ta’ l-infurzar fil-passat, trid tapplika għal reġistrazzjoni mill-ġdid fi żmien ħames snin mill-waqfien tar-reġistrazzjoni, u l-ammissjoni mill-ġdid tagħha tkun appoġġjata b’opinjoni favorevoli tal-kumitat reġjonali ta’ l-etika;
 6. ikollu l-faċilitajiet minimi ta’ organizzazzjoni u IT meħtieġa taħt ir-regoli approvati fil-Laqgħa Ġenerali.

Dawk li joperaw bħala aġenti ta’ l-infurzar huma soġġetti għar-regoli li jirregolaw l-aġenti legali.

FuqFuq

Fil-proċess ta’ l-infurzar, ir-rwol ta’ l-infurzar huwa mwettaq minn Solicitador de execução li jrid ikun nominat mill-kreditur fl-applikazzjoni għall-eżekuzzjoni, jew mis-segretarju fil-każijiet fejn il-kreditur ma jkunx għamel nomina jew fejn in-nomina ma tkunx ta’ suċċess.

Għajr fejn stipulat mod ieħor mil-liġi, l-aġent ta’ l-infurzar huwa reponsabbli, taħt il-kontroll ta’ l-imħallef, illi jwettaq il-formalitajiet kollha għall-eżekuzzjoni, inkluż in-notifikazzjoni (servizz) tad-dokument, avviżi u pubblikazzjonijiet.

Ir-rwol ta’ l-aġent ta’ l-infurzar huwa mwettaq minn Solicitador de execução magħżul mill-kreditur jew mis-segretarju minn fost l-aġenti reġistrati fid-distrett jew fid-distretti tal-madwar, jew jekk ma jkun hemm ħadd disponibbli, minn dawk reġistrati f’distrett ieħor fi ħdan l-istess żona ġudizzjarja; jekk ma jkun hemm hemm ebda aġent ta’ l-infurzar reġistrat fiż-żona jew fejn ikun hemm raġunijiet oħrajn għalfejn ma jinstabx aġent ta’ l-infurzar, dan ir-rwol – ħlief ix-xogħol speċifikament riżervat għall-aġenti ta’ l-infurzar – jittieħed minn uffiċjal legali (oficial de justiça).

6. NUTARA

In-nutara huma legalment definiti bħala avukati li l-pubbliku jista’ joqgħod fuq id-dokumenti bil-miktub tagħhom meta jkunu mfasslin fil-kapaċità professjonali tagħhom. L-istess definizzjoni żżid li huma kemm l-uffiċjali pubbliċi li jawtentikaw u jaħżnu d-dokumenti, kif ukoll professjonisti li jaġixxu indipendentement u imparzjalment u li jistgħu jintagħżlu liberament mill-persuni kkonċernati. In-natura pubblika tar-rwol tan-nutar hija inseparabbli min-natura privata tiegħu.

FuqFuq

Ir-reġistrazzjoni fl-Assoċjazzjoni Professjonali tan-Nutara hija prekundizzjoni sabiex persuna tipprattika ta’ nutar. Din l-assoċjazzjoni hija indipendenti totalment mill-Istat u tirrappreżenta lill-membri professjonali tagħha.

Liċenzji sabiex persuna tipprattika ta’ nutar jingħataw b’Ordni mill-Ministru tal-Ġustizzja wara proċedura kompetittiva miftuħa. Nutar jista’ jkollu biss liċenzja waħda. Professjonisti mogħtija liċenzja jwegħdu li huma jipprattikaw fiż-żona muniċipali konċernata għal mill-inqas sentejn, li matul dan il-perjodu huma ma jistgħux japplikaw għal kwalunkwe liċenzja oħra.

Dokumenti li jkunu ġew iffirmati min-nutar jistgħu jitqiesu bħala awtentiċi.

L-użu ta’ nutar huwa spiss obbligatorju. Dan dejjem japplika, per eżempju, fejn il-liġi titlob li att għandu jsir b’kuntratt pubbliku.

7. REĠISTRATURI (CONSERVADORES)

Ir-reġistraturi huma uffiċjali pubbliċi responsabbli għar-reġistrazzjoni ta’ ċerti sitwazzjonijiet legali bħala mezz ta’ pubblikazzjoni.

Il-kundizzjonijiet għall-ammissjoni f’din il-professjoni huma degree fil-Liġi minn Università Portugiża jew kwalifika akkademika ekwivalenti, kif ukoll il-konformità mar-rekwiżiti ġenerali għall-aċċettazzjoni bħala uffiċjal tas-servizz pubbliku. Il-kandidati jeħtieġ ikollhom nazzjonalità Portugiża, għajr meta tingħata dispensa taħt liġi speċjali jew ftehim internazzjonali.

Il-Conservador huwa essenzjalment responsabbli għaż-żamma tar-reġistri.

Ir-rwol jinvolvi l-kontroll tal-konformità mal-liġi applikabbli u, fir-rigward tad-dokumenti tar-reġistrazzjoni, l-iżgurar li d-drittijiet riflessi fihom huma definiti korrettament u jikkonformaw ma’ ordni ta’ reġistrazzjoni stipulata legalment.

FuqFuq

Il-liġi Portugiża tidentifika numru ta’ avvenimenti li jeħtieġu reġistrazzjoni mir-reġistraturi.

Dawn jinkludu – iżda m’humiex limitati għal – twelid, paternità, adozzjoni, żwieġ, mewt u l-istabbiliment ta’ kumpaniji, kif ukoll kwistjonijiet li jaffettwaw is-sitwazzjoni legali tal-proprjetà immobbli, il-vetturi b’mutur, bastimenti u ajruplani.

Huwa obbligatorju li jintuża Reġistratur meta fatt partikolari jkun soġġett għal reġistrazzjoni obbligatorja.

8. IMĦALLFIN TAL-PAĊI (JUÍZES DE PAZ)

L-Imħallfin tal-Paċi huma professjonisti li r-rwol tagħhom huwa dak li jagħtu sentenza, fuq bażi legali jew ġusta, fuq kwistjonijiet li hemm referenza għalihom, fejn għall-ewwel isir tentattiv biex tinkiseb soluzzjoni amikevoli.

Kandidati sabiex isiru Imħallfin tal-Paċi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

 1. li jkunu ta’ nazzjonalità Portugiża;
 2. li jkollhom degree fil-Liġi;
 3. li jkollhom aktar minn 30 sena;
 4. li jkollhom id-drittijiet ċivili u politiċi kollha;
 5. li qatt ma jkunu nstabu ħatja ta’ jew akkużati b’xi offiża kriminali;
 6. li ma jkollhomx xi attività pubblika jew privata oħra, jew li jwaqqfu kull tali attività minnufih qabel jassumu r-rwol ta’ Imħallfin tal-Paċi.

L-Imħallfin tal-Paċi huma maħtura mill-Kunsill rispettiv tagħhom (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) għal perjodi ta’ sena, li jiġġeddu sa tliet snin.

L-Imħallfef tal-Paċi mhux obbligat li japplika kriterji legali stretti u jista’, bi ftehim tal-partijiet, jieħu deċiżjonijiet fuq bażi ġusta meta l-valur ma jkunx jaqbeż EUR 1 870.49.

9. UFFIĊJAL LEGALI (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Uffiċjal legali huwa uffiċjal pubbliku li jaħdem fis-segretarjat tal-qorti jew fl-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku.

Ir-rwol ivarja skond il-kategorija ta’ l-uffiċjal, u hemm lista estensiva u dettaljata tar-responsabbiltajiet. B’mod ġenerali, dawn id-dmirijiet jikkontribwixxu għall-atti legali meħtieġa għall-ipproċessar normali ta’ każijiet skond il-leġiżlazzjoni fis-seħħ, u għandhom x’jaqsmu b’mod partikolari mar-riċeviment u l-ġestjoni ta’ applikazzjonijiet, mal-preżentazzjoni tal-fajls għal deċiżjoni mill-imħallfin, l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni ta’ l-imħallef, it-tfassil tar-rapporti ta’ investigazzjonijiet, sentenzi, in-notifikazzjoni tad-dokumenti u avviżi, u l-ġbir tad-drittijiet tal-qorti.

L-ammissjoni fil-kategoriji professjonali ta’ segretarju awżiljarju (escrivão auxiliar) u segretarju legali (técnico de justiça) hija miftuħa għal persuni b’nazzjonalità Portugiża li temmew kors ta’ taħriġ professjonali approvat mill-Ministeri tal-Ġustizzja u l-Edukazzjoni.

Aktar tagħrif

Tista’ tinkiseb aktar informazzjoni mill-websites li ġejjin:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Il-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Il-Qorti Kostituzzjonali;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Il-Ministeru tal-Ġustizzja;
 • http://trl.pt/ português - Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Lisbona;
 • http://www.trc.pt/ português - Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Coimbra;
 • http://www.tre.pt/ English - français - português - Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Évora;
 • http://www.trp.pt/ português - Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Porto;
 • http://www.pgr.pt/ português - L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku;
 • http://www.itij.mj.pt português - Il-bażi ta’ data legali;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Iċ-Ċentru għall-Istudji Legali (il-korp responsabbli għat-taħriġ ta’ l-imħallfin Portugiżi);
 • http://www.dgsj.pt português - Id-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (li jipprovdi, inter alia, informazzjoni dwar il-qrati u l-ġurisdizzjoni territorjali tagħhom, u l-aċċess għall-Paġna ta’ l-Uffiċjali tal-Ġustizzja);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - L-Uffiċċju tal-Politika Leġiżlattiva u ta’ l-Ippjanar tal-Ministeru tal-Ġustizzja;
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Id-Direttorat-Ġenerali għar-Reġistri u s-Servizzi Notarili;
 • http://www.asjp.pt/ português - L-Assoċjazzjoni ta’ l-Imħallfin Portugiżi;
 • http://www.smmp.pt/ português - L-Assoċjazzjoni tal-Prosekuturi Pubbliċi;
 • http://www.oa.pt/ português - L-Assoċjazzjoni Portugiża ta’ l-Avukati;
 • http://dre.pt/ português - Bażi ta’ data on-line tal-leġiżlazzjoni (li għandha liġijiet u strumenti ppubblikati fl-ewwel Serje tal-Gazzetta Uffiċjali Portugiża wara l-1 ta’ Jannar ta’ l-1970; aċċess bla ħlas huwa pprovdut ukoll għal-leġiżlazzjoni ppubblikata fl-ewwel Serje mill-1 ta’ Jannar 2000);
 • http://www.solicitador.net/ português - L-Assoċjazzjoni ta’ Aġenti Legali;
 • http://www.asjp.pt/ português - L-Assoċjazzjoni ta’ l-Uffiċjali Legali (Funcionários Judiciais);

« Professjonijiet legali - Informazzjoni Ġenerali | Portugall - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 20-11-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit