Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 20-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Portugāle

Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt português
 

SATURS

1. TIESNEŠI 1.
2. PROKURORI 2.
3. ADVOKĀTI (ADVOGADOS) 3.
4. JURISTI (SOLICITADORES) 4.
5. IZPILDJURISTI (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NOTĀRI 6.
7. ARHIVĀRI (CONSERVADORES) 7.
8. MIERTIESNEŠI (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. TIESAS AMATPERSONA (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. TIESNEŠI

Tiesnešu uzdevums ir administrēt tiesiskumu un nodrošināt juridisku lēmumu izpildi.

Portugāles tiesu iekārtā – kopīgajā tiesnešu struktūrvienībā Portugāles tiesās – ietilpst Augstākās tiesas tiesneši (ar oficiālu nosaukumu – conselheiros), apelācijas tiesu tiesneši (oficiāli pazīstami kā desembargadores) un pārējie tiesneši.

Tiesneši administratīvajās un nodokļu tiesās arī veido kopīgu struktūrvienību.

Šajā profesijā darbu uzsākt drīkst Portugāles pilsoņi ar pilnīgām politiskajām un civiltiesībām, kas Portugāles universitātē ieguvuši tiesībzinātņu grādu (vai arī akadēmisku kvalifikāciju, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem uzskata par līdzvērtīgu), ja šis grāds ir iegūts vismaz divus gadus pirms iecelšanas konkursa procedūras uzsākšanas, un kas ir veiksmīgi apmeklējuši apmācības un ar tām saistītus kursus un atbilst pārējām juridiskajām prasībām par valsts ierēdņu iecelšanu.

Par tiesnešu iecelšanu atbild Augstākās tiesas padome (Conselho Superior da Magistratura), kas ir atbildīga arī par šo tiesnešu norīkošanu, pārcelšanu un paaugstināšanu, kā arī par viņiem noteikto disciplīnu izpildi atbilstīgi tiesību aktiem.

Par administratīvo un nodokļu tiesu tiesnešu iecelšanu, norīkošanu, pārcelšanu un paaugstināšanu, kā arī par disciplinārām procedūrām atbild attiecīgā Augstākā padome (Conselho Superior).

Otrā līmeņa tiesu tiesnešu amatā pieņem tiesnešus no pirmās instances tiesām, kuri konkursa kārtībā iesniedz dzīvesgājuma aprakstu, un tos izvēlas, pamatojoties uz to sasniegumiem un nopelniem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Augstākajā tiesā var pieteikties, konkursa kārtībā iesniedzot dzīvesgājuma aprakstu, turklāt tajā var pieteikties tiesneši, valsts prokurori un citi pieredzējuši, kvalificēti juridisko profesiju pārstāvji.

Tiesneši pasludina spriedumus vienīgi saskaņā ar Konstitūciju un tiesību aktiem, un uz tiem neattiecas rīkojumi vai instrukcijas, izņemot zemāko tiesu pienākumu ņemt vērā augstāko tiesu izdotos apelācijas lēmumus. Pienākumā pakļauties tiesību aktiem iekļautas saistības ievērot tiesu precedentus, pat ja tos piemēro gadījumos, kam tie nav īpaši paredzēti.

Tiesnešus nedrīkst pārcelt, atcelt, pensionēt vai izslēgt no biroja, izņemot likumā noteiktajos gadījumos, un viņiem ir jāuzņemas civila, krimināla vai disciplināratbildība tikai tādu seku gadījumā, kas radušās, pildot tiesneša pienākumus tiesību aktos noteiktajā veidā. Civilatbildība var iestāties tikai tad, ja valsts ir tiesnesi apsūdzējusi par pienākumu apzinātu nepildīšanu vai nopietniem pārkāpumiem, ja sākotnējo atbildību valsts pati ir uzņēmusies.

2. PROKURORI

Valsts prokuratūras prokurori ir atbildīgi par valsts pārstāvēšanu, to interešu aizstāvību, kuras var būt paredzētas likumā, par piedalīšanos tādas kriminālpolitikas īstenošanā, ko noteikušas augstākās varas iestādes, par soda darbību izpildi atbilstīgi likumības principam un par demokrātiska tiesiskuma aizstāvību.

Iepriekš minētās prasības tiesnešu amata izpildei tiesās attiecas arī uz prokuroriem. Citu valstu pilsoņiem ir aizliegts izpildīt šo amatu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Republikas ģenerālprokuratūra atbild par prokuroru iecelšanu valsts prokuratūrā. Tas attiecas arī uz viņu iecelšanu, pārcelšanu un paaugstināšanu, kā arī par viņiem noteikto disciplīnu izpildi.

Valsts prokuratūras prokurori amata ziņā līdzinās tiesu prokuroriem, taču tie ir no viņiem neatkarīgi un autonomi.

Viņi ir atbildīgi tiesu sistēmas ierēdņi un pakārtoti hierarhijai; viņus nedrīkst pārcelt, atcelt, pensionēt vai izslēgt no biroja, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

3. ADVOKĀTI (ADVOGADOS)

Advokāti ir neatkarīgi speciālisti, kuri ieguvuši grādu tiesībzinātnēs un pārstāv savus klientus likuma priekšā, kā arī sniedz profesionālus maksas padomus juridiskos jautājumos.

Tikai tie advokāti un advokātu amata praktikanti, kas pašlaik reģistrēti to atbilstīgajā biedrībā, drīkst darboties savā profesijā un, jo īpaši, pārstāvēt savus klientus likuma priekšā un sniegt maksas padomus juridiskos jautājumos kā neatkarīgi profesionāļi. Iepriekšminētais neattiecas uz juristiem (Solicitadores), kas reģistrēti savās profesionālajās biedrībās un kuriem ir pašiem savs oficiālais statuss. Lai personas, kas ieguvušas grādu tiesībzinātnēs un kas ir valsts ierēdņi vai strādā uzņēmumā, varētu sniegt padomus juridiskos jautājumos, tām nav jāreģistrējas Portugāles Advokātu biedrībā, ja padomus sniedz privātpersonas darba devējam. Tiesībzinātņu fakultāšu mācību spēki, kas sniedz tikai juridiskus atzinumus, netiek uzskatīti par praktizējošiem advokātiem, un tāpēc viņiem šajā biedrībā nav jāreģistrējas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Priekšnoteikums reģistrācijai ir pārbaudes darba laikposma nostrādāšana, lai gan tas neattiecas uz tiesībzinātņu fakultāšu pasniedzējiem un bijušajiem pasniedzējiem, kā arī uz tiem, kas ieguvuši doktora grādu tiesībzinātnēs.

Ārvalstniekus, kas ieguvuši grādu Portugālē, drīkst reģistrēt Portugāles advokātu biedrībā tieši tāpat kā Portugāles pilsoņus, ja tā valsts, kurai tie ir valstspiederīgi, Portugāles pilsoņiem piešķir līdzvērtīgas tiesības.

Portugālē par advokātiem atzīst personas, kas saskaņā ar kādu no turpmāk redzamajiem amata nosaukumiem ir pilnvarotas veikt profesionālu darbību to atbilstīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, un tādējādi tām ir atļauts darboties savā profesijā: Beļģijā – Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; Dānijā – Advokat; Vācijā – Rechtsanwalt; Grieķijā – δικηγόρος; Spānijā – Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; Francijā – Avocat; Īrijā – Barrister/Solicitor; Itālijā – Avvocato; Luksemburgā – Avocat; Nīderlandē – Advocaat; Austrijā – Rechtsanwalt; Somijā – Asianajaja/Advokat; Zviedrijā – Advokat; Apvienotajā Karalistē – Advocate/Barrister/Solicitor.

Jebkurš no šiem speciālistiem drīkst darboties Portugālē, atbilstīgajā oficiālajā valodā izmantojot sava amata oriģinālnosaukumu, norādot profesionālu organizāciju, kurai viņi pieder, vai arī lietu piekritību, kurā tiem saskaņā ar to izcelsmes valsts tiesību aktiem ir tiesības praktizēt. Tomēr likumīgi pārstāvēt vai saņemt pilnvarojumus Portugāles tiesās drīkst tikai Eiropas Savienības advokāti, kas darbojas, izmantojot sava amata oriģinālnosaukumu, un tāda advokāta vadībā, kas ir biedrības loceklis. Eiropas Savienības advokāti drīkst strādāt Portugālē arī, izmantojot nosaukumu Advogado, ja to iepriekš ir piereģistrējuši Portugāles advokātu biedrībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Eiropas Savienības advokāti, kas Portugālē darbojas, izmantojot sava amata oriģinālnosaukumu, drīkst neregulāri sniegt profesionālus pakalpojumus, taču pirms tam par to ir jāpaziņo Portugāles Advokātu biedrībai.

Ja Eiropas Savienības advokāti, kas Portugālē vēlas darboties, izmantojot savas izcelsmes valsts amata nosaukumu, Portugāles teritorijā izveido pastāvīgu biroju, tas pirms tam ir jāreģistrē Portugāles Advokātu biedrībā. Lai reģistrētu, jāiesniedz izcelsmes dalībvalsts izdota profesionālās darbības apliecība, kā arī papildu apstiprinājums, kurā apliecināts, ka šīs tiesības nav atceltas vai anulētas kriminālprocesa vai disciplināro procedūru rezultātā. Šos dokumentus drīkst pieprasīt arī no tiem advokātiem, kas sniedz advokātu pakalpojumus iepriekšminētajā veidā.

Advokātiem ir noteikta neaizskaramība, lai viņi varētu veikt savus pienākumus.

Advokāti piedalās tiesiskajā administrēšanā, ar sevišķu kompetenci pārstāvot puses (izņemot likumā noteiktajos gadījumos), izmantojot pilnīgas tehniskas pilnvaras, un ievērojot vienīgi likumīgas saistības un profesionālās ētikas normas. Tā kā advokāti ir justīcijas un likuma kalpi, tad viņiem jāapliecina, ka tie ir sava amata goda un atbildības cienīgi. Pildot savus amata pienākumus, viņiem visu laiku ir jāsaglabā pilnīga neatkarība un objektivitāte, turklāt viņi nedrīkst izmantot savu amatu tādu mērķu sasniegšanai, kas neatbilst viņu profesijai; advokātiem ir pilnībā jāpilda savi pienākumi, kas noteikti tiesību aktos un kas laika gaitā radušies paradumu, prakses un tradīciju rezultātā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Advokātu profesiju nav iespējams savienot ar tādu darbību vai amatu, kas mazina šīs profesijas neatkarību un godu. Attiecībā uz to Portugāles Advokātu biedrības statūtos noteikts plašs to darbību klāsts, kuras uzskata par nesavienojamām ar advokāta profesionālo darbību.

Civillietās, kurās summas pārsniedz EUR 3740,98, lietās, kurās neatkarīgi no summas apmēra vienmēr ir pieļaujama pārsūdzība, kā arī pārsūdzības un augstākām tiesām iesniegtās lietās obligāti jāizmanto advokāta pakalpojumi.

4. JURISTI (SOLICITADORES)

Juristi (Solicitadores) ir neatkarīgi speciālisti, kas pārstāv klientus juridiskās lietās attiecībā uz darījumiem par samaksu.

Lai juristi varētu veikt profesionālo darbību, viņiem jābūt reģistrētiem atbilstīgā biedrībā un jābūt nostrādātam pārbaudes darba laikposmam, kas paredzēts, lai kursanti apgūtu visplašāk pielietojamos tiesību aktus un noteikumus, kā arī profesijas tiesības un pienākumus.

Lai varētu reģistrēties Juristu asociācijā (Câmara dos Solicitadores), juristiem ne tikai veiksmīgi jāveic šis pārbaudes darbs, bet arī jāatbilst šādām prasībām: a) jābūt Portugāles vai Eiropas Savienības pilsonim; b) jābūt tiesībzinātņu grādam vai jurista diplomam, un viņš nedrīkst būt reģistrēts Portugāles Advokātu biedrībā; vai Eiropas Savienības pilsoņu gadījumā jābūt likumā noteiktai akadēmiskai un profesionālai kvalifikācijai, lai praktizētu izcelsmes dalībvalstī.

Pildot savus pienākumus, juristi var vērsties jebkurā tiesā vai valsts struktūrvienībā, lai izpētītu tādas lietas, grāmatas vai dokumentus, kas nav konfidenciāli vai slepeni, un pieprasīt apliecību izsniegšanu, neuzrādot ģenerālpilnvaru.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja kādā tiesu apgabalā nav advokāta (advogado), jurists drīkst pārstāvēt klientu. Jurists drīkst iesniegt prasību pat tajos gadījumos, kad obligāti jāizmanto advokāta pakalpojumi, ja nav iesaistīti nekādi tiesiskie apstākļi. Lietās, kurās ir jāizmanto advokāta pakalpojumi, puses var brīvi izvēlēties jurista pārstāvību.

5. IZPILDJURISTI (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

Izpildjuristi veic tiem noteiktos amata pienākumus, kā arī citus likumīgi noteiktus pienākumus. Viņi pilda arī tiesas kurjera pienākumus.

Lai strādātu par izpildjuristu, solicitador jāatbilst šādām prasībām:

 1. trīs no pēdējiem pieciem gadiem jābūt nostrādātiem šajā profesijā;
 2. jābūt piemērotam šim amatam atbilstīgi visām iepriekšminētajām prasībām attiecībā uz jurista profesiju;
 3. jurista amata pienākumu izpildes laikā nedrīkst būt piemēroti nekādi disciplinārie sodi, izņemot naudas sodu;
 4. pēdējo piecu gadu laikā jābūt nokārtotiem izpildjuristu apmācību studiju gala eksāmeniem;
 5. ja persona agrāk ir strādājusi par izpildjuristu, atkārtotam darba pieteikumam jābūt reģistrētam piecu gadu laikā no šī darba pārtraukšanas, un reģionālajai ētikas komitejai ar labvēlīgu atzinumu jāatbalsta viņa atkārtota iecelšana;
 6. viņam ir jābūt kopsapulces noteikumos pieprasītajam minimālajam biroja un datoraprīkojumam.

Uz izpildjuristiem attiecas tie paši noteikumi, ar ko regulē juristu darbību.

Izpildes procesa laikā izpilddarbu veic tas Solicitador de execução, kurš ir jāieceļ tam kreditoram, kas pieprasījis šo izpildes procesu, vai arī sekretāram gadījumā, ja kreditors nav iecēlis izpildjuristu vai tā iecelšana nav bijusi veiksmīga.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja tiesību aktos nav noteikts citādi, izpildjurists tiesneša vadībā atbild par visu izpildes formalitāšu nokārtošanu, tostarp par dokumentu, paziņojumu un publikāciju glabāšanu.

Izpildjurista pienākumus pilda tas Solicitador de execução, kuru kreditors vai sekretārs ir izvēlējies no visiem apgabalā vai tuvākajos apgabalos reģistrētajiem izpildjuristiem, vai, ja neviens no tiem nav pieejams, – no tiem, kas reģistrēti citā apgabalā ar tādu pašu lietu piekritību; ja apgabalā nav reģistrēts neviens izpildjurists vai ja pastāv kādi citi iemesli, kāpēc to nav iespējam sameklēt, šos pienākumus uzņemas tiesas amatpersona (oficial de justiça), izņemot tos pienākumus, kas īpaši atstāti izpildjuristu pārziņā.

6. NOTĀRI

Notāri juridiskā izpratnē ir advokāti, kuru sastādītajiem dokumentiem, pildot sava amata pienākumus, valsts var uzticēties. Tajā pašā formulējumā ir piebilde, ka viņi ir gan valsts ierēdņi, kas apstiprina un glabā dokumentus, gan speciālisti, kas savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi un kurus attiecīgas personas var brīvi izvēlēties. Notāra amata valstiskā būtība nav atdalāma no tā privātās būtības.

Lai notārs varētu praktizēt, obligāts priekšnosacījums ir reģistrācija Notāru profesionālajā biedrībā. Šī biedrība ir pilnībā neatkarīga no valsts un pārstāv šīs profesijas pārstāvjus.

Atļauju atvērt notāra biroju izsniedz ar tieslietu ministra rīkojumu, kad ar atklāta konkursa palīdzību ir noskaidroti kandidāti. Vienam notāram drīkst būt tikai viena atļauja. Speciālisti, kam piešķirta atļauja, savus amata pienākumus attiecīgajā pašvaldībā pilda vismaz divus gadus, un šajā laikā viņi nedrīkst iesniegt pieteikumu nevienas citas atļaujas saņemšanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Notariāli apstiprinātiem dokumentiem var ticēt tikpat, cik autentiskiem.

Bieži vien notāra pakalpojumi ir jāizmanto obligāti. Piemēram, tas vienmēr attiecas uz gadījumiem, kad tiesību aktos ir prasība veikt kādu darbību, pamatojoties uz publisku aktu.

7. ARHIVĀRI (CONSERVADORES)

Arhivāri ir valsts ierēdņi, kas atbild par atsevišķu juridisku gadījumu reģistrēšanu kā publicēšanas veidu.

Nosacījumi iecelšanai šajā amatā ir Portugāles universitāte iegūts tiesībzinātņu grāds vai līdzvērtīga akadēmiska kvalifikācija, kā arī atbilstība vispārīgām prasībām par valsts ierēdņu iecelšanu. Kandidātiem ir jābūt Portugāles valstspiederībai, izņemot tos gadījumus, kas minēti īpašos tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos.

Conservador visādā ziņā atbild par arhīvu glabāšanu.

Amata pienākumos ietilpst tiesību aktu ievērošanas pārbaude un attiecībā uz reģistrācijas dokumentiem – tajos atspoguļoto tiesību pareiza definējuma nodrošināšana un pārbaude, vai šie dokumenti atbilst juridiski noteiktajam reģistrācijas rīkojumam.

Portugāles tiesību aktos noteikti vairāki gadījumi, kad arhivāriem ir jāreģistrē fakti.

Tajos ietilpst, bet ne tikai, dzimšanas, paternitātes, adopcijas, laulību, nāves un uzņēmumu dibināšanas reģistrēšana, kā arī tādu apstākļu reģistrēšana, kas ietekmē nekustamā īpašuma, transportlīdzekļu, kuģu un lidaparātu tiesisko situāciju.

Ja konkrēts fakts ir obligāti jāreģistrē, tad noteikti jāizmanto arhivāra pakalpojumi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. MIERTIESNEŠI (JUÍZES DE PAZ)

Miertiesneši ir speciālisti, kuru amata pienākumos ietilpst likumīgi vai taisnīgi pamatotu spriedumu pasludināšana un ar tiem saistītu jautājumu lemšana, pirms tam mēģinot panākt draudzīgu atrisinājumu.

Kandidātiem, kas vēlas kļūt par miertiesnešiem, jāatbilst šādām prasībām:

 1. jābūt Portugāles valstspiederībai;
 2. jābūt tiesībzinātņu grādam;
 3. jābūt vecākiem par 30 gadiem;
 4. jābūt pilnīgām politiskām un civiltiesībām;
 5. nedrīkst būt notiesāti vai apsūdzēti par kādu kriminālpārkāpumu;
 6. nedrīkst veikt nevienu citu valsts vai privātu darbu vai arī šis darbs ir jāpārtrauc uzreiz pirms stāšanās miertiesneša amatā.

Miertiesnešus to atbilstīgā padome (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) ieceļ uz vienu gadu, un šo laikposmu var pagarināt līdz trim gadiem.

Miertiesnešiem nav jāatbilst stingriem juridiskiem kritērijiem, un, pusēm piekrītot, tas drīkst pasludināt likumīgi vai taisnīgi pamatotus spriedumus, ja lietas vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz EUR 1870,49.

9. TIESAS AMATPERSONA (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Tiesas amatpersona ir valsts ierēdnis, kas darbojas tiesas sekretariātā vai valsts prokuratūrā.

Amata pienākumi ir dažādi atkarībā no amatpersonas kategorijas, un ir pieejams plašs un sīki izklāstīts pienākumu saraksts. Kopumā šajos pienākumos ietilpst palīdzība tādu juridisku darbību izpildē, kas jāveic, lai bez problēmām izskatītu lietas atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem, un jo īpaši pienākumos ietilpst pieteikumu pieņemšana un apstrāde, dokumentu iesniegšana tiesnešiem, lai viņi varētu pasludināt spriedumu, lietu izskatīšanas un spriedumu ziņojumu sastādīšana, dokumentu un paziņojumu glabāšana, kā arī tiesas nodevu iekasēšana.

Šajās palīgierēdņu (escrivão auxiliar) un tiesas ierēdņu (técnico de justiça) profesiju kategorijās drīkst iecelt Portugāles pilsoņus, kas pabeiguši Tieslietu ministrijas un Izglītības ministrijas apstiprināto profesionālo apmācību.

Cita informācija

Papildu informāciju iespējams iegūt šādās tīmekļa vietnēs:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Augstākā tiesa;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Augstākās tiesas padome;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Konstitucionālā tiesa;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Tieslietu ministrija;
 • http://trl.pt/ português - Lisabonas Apelācijas tiesa;
 • http://www.trc.pt/ português - Koimbras Apelācijas tiesa;
 • http://www.tre.pt/ English - français - português - Evoras Apelācijas tiesa;
 • http://www.trp.pt/ português - Porto Apelācijas tiesa;
 • http://www.pgr.pt/ português - Republikas ģenerālprokuratūra;
 • http://www.itij.mj.pt português - tiesību aktu datubāzes;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Tieslietu studiju centrs (iestāde, kas atbild par Portugāles tiesnešu apmācību);
 • http://www.dgsj.pt português - Justīcijas administrācijas ģenerāldirekcija (cita starpā pieejama arī informācija par tiesām un to teritoriālo piekritību, kā arī piekļuve justīcijas ierēdņu vietnēm);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Tieslietu ministrijas Likumdošanas un politikas plānošanas kabinets;
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Reģistru un notariāta ģenerāldirekcija;
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugāles Tiesnešu arodbiedrība;
 • http://www.smmp.pt/ português - Valsts prokuratūras arodbiedrība;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugāles Advokātu biedrība;
 • http://dre.pt/ português - tiesību aktu datubāze tiešsaistē (iekļauti tiesību akti un dokumenti, kas publicēti Portugāles Oficiālā vēstneša 1. sērijā pēc 1970. gada 1. janvāra; brīva piekļuve ir arī tiesību aktiem, kas publicēti 1. sērijā kopš 2000. gada 1. janvāra);
 • http://www.solicitador.net/ português - Juristu asociācija;
 • http://www.asjp.pt/ português - Tiesu amatpersonu asociācija (Funcionários Judiciais);

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 20-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste