Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Portugalija

Naujausia redakcija: 20-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Portugalija

Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti português
 

TURINIO LENTELE

1. TEISĖJAI 1.
2. PROKURORAI 2.
3. ADVOKATAI (ADVOGADOS) 3.
4. PATIKĖTINIAI (SOLICITADORES) 4.
5. VYKDANTIEJI ĮGALIOTINIAI (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NOTARAI 6.
7. REGISTRATORIAI (CONSERVADORES) 7.
8. TAIKOS TEISĖJAI (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. TEISMO PAREIGŪNAS (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. TEISĖJAI

Teisėjų funkcija – vykdyti teisingumą ir užtikrinti teisinių sprendimų vykdymą.

Portugalijos teismo organų sistema – tai bendra teisėjų organizacija Portugalijos teismuose, kurią sudaro Aukščiausiojo teisingumo teismo teisėjai (oficialiai vadinami conselheiros), Apeliacinio teismo teisėjai (oficialiai vadinami desembargadores) ir kiti dirbantys teisėjai.

Teisėjai, dirbantys administraciniuose ir mokesčių skyriuose, taip pat sudaro vieną organizaciją.

Teisėjo pareigas gali eiti Portugalijos piliečiai, turintys visas politines ir pilietines teises, įgiję teisinį išsilavinimą Portugalijos universitete (arba akademinį išsilavinimą, kuris prilyginamas teisiniam išsilavinimui pagal šalies įstatymus) per mažiausiai dvejus metus atrankos konkurso procedūros pradžioje, sėkmingai lankę mokymo kursus ir paskyrimus bei atitinkantys kitus teisinius reikalavimus, keliamus skiriamiems valstybės tarnautojams.

Už teismo teisėjų skyrimą atsako Aukščiausioji teismo taryba (Conselho Superior da Magistratura), kuri taip pat atsakinga už šių teisėjų paskyrimą, perkėlimą ir paaukštinimą pareigose bei jų drausmės palaikymą, kaip nurodoma įstatymuose.

Už administracinių ir mokesčių teismų teisėjų skyrimą, paskyrimą, perkėlimą ir paaukštinimą pareigose, taip pat jų drausmės priežiūrą atsako Aukščiausioji taryba (Conselho Superior).

Į antros instancijos teisingumo teismus teisėjai yra renkami iš pirmos instancijos pagal pateiktus gyvenimo aprašymus ir savo nuopelnus.

viršųviršų

Norėdami dirbti Aukščiausiajame teisingumo teisme, teisėjai, prokurorai ir kiti nusipelnę teisinės profesijos atstovai dalyvauja konkurse, pateikdami savo gyvenimo aprašymus.

Teisėjai priima sprendimus, vadovaudamiesi vien Konstitucija ir įstatymais, ir nėra priklausomi nuo nurodymų ar instrukcijų, išskyrus atvejus, kai žemesnės instancijos teismas privalo gerbti sprendimus, priimtus aukštesnės instancijos teismo pagal apeliacijas. Įstatymų gerbimo pareiga apima ir įsipareigojimą paisyti precedentų teisės, net jei šie precedentai taikomi ne visiškai identiškoms situacijoms.

Teisėjai negali būti perkeliami, laikinai nušalinami, išleidžiami į pensiją ar atleidžiami iš darbo, išskyrus įstatymų numatytais atvejais, ir gali užsitraukti civilinę, baudžiamąją ar drausminę atsakomybę tik tokiais atvejais, kai naudojosi savo tarnybine padėtimi įstatymo nenumatytu būdu. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai valstybė paduoda teisėją į teismą už pareigybinius nusižengimus arba ypatingai neetišką elgesį ir tik po to, kai pirminę atsakomybę prisiėmė pati valstybė.

2. PROKURORAI

Prokuratūros prokurorai atsako už valstybės atstovavimą, gynimą tokių interesų, kokius numato įstatymai, dalyvavimą vykdant baudžiamąją politiką, kurią nustato turinčios aukščiausiąją valdžią instancijos, baudžiamųjų bylų tvarkymą pagal teisėtumo principą ir demokratinės teisinės valstybės gynimą.

Anksčiau pateikti reikalavimai, taikomi teisėjo tarnybai teismuose, taip pat taikytini ir prokurorams. Šias pareigas užsieniečiams eiti draudžiama.

viršųviršų

Už prokuratūros prokurorų skyrimą yra atsakinga Generalinė prokuratūra. Tai taip pat taikoma jų skyrimui, perkėlimui, paaukštinimui ir drausmės priežiūrai.

Prokuratūros prokurorai sudaro analogišką organizaciją savo kolegoms teismuose ir yra nuo jų nepriklausomi ir autonomiški.

Jie yra atskaitingi teismo pareigūnams ir priklausomi nuo jų hierarchijos. Prokurorai negali būti perkeliami, laikinai nušalinami, išleidžiami į pensiją ar atleidžiami iš darbo, išskyrus įstatymų numatytais atvejais.

3. ADVOKATAI (ADVOGADOS)

Advokatai yra nepriklausomi profesionalai, turintys teisės laipsnį, atstovaujantys savo klientus teisme ir teikiantys profesionalias teisines konsultacijas už mokestį.

Tik advokatai ir advokatai stažuotojai, įregistruoti atitinkamoje asociacijoje, turi teisę užsiimti profesine praktika, o ypač atstovauti savo klientus teisme ir teikti profesionalias teisines konsultacijas už mokestį. Tai negalioja patikėtiniams (Solicitadores), įstojusiems į savo profesinę asociaciją ir turintiems savo ypatingą statusą. Valstybės pareigūnai, turintys teisės diplomą ir norintys teikti teisines konsultacijas eidami savo pareigas, neprivalo registruotis Portugalijos advokatų asociacijoje, teikiančioje konsultacijas jų darbdaviams. Teisės dalykų dėstymas teisės fakultetuose, paprasčiausiai pateikiant išvadas raštu, nėra laikomas teisės praktika ir dėl to neprivaloma registruotis šioje Asociacijoje.

Būtina sąlyga registracijai – tai pabaigtas bandomasis laikotarpis, nors teisės fakultetų dėstytojų ir buvusių dėstytojų, taip pat teisės doktorantų atveju tai neprivaloma.

viršųviršų

Užsienio piliečiai, įgiję teisės diplomą Portugalijoje, gali registruotis Portugalijos advokatų asociacijoje lygiomis teisėmis su Portugalijos piliečiais, jei jų gimtoji šalis suteikia tokias pačias teises, kokias turi Portugalijos piliečiai.

Asmenys, turintys leidimą užsiimti profesine veikla atitinkamoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal toliau nurodytas profesijas, yra pripažįstami teisininkais Portugalijoje ir todėl gali čia dirbti pagal savo profesiją: Belgijoje Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt, Danijoje Advokat, Vokietijoje Rechtsanwalt, Graikijoje δικηγόρος, Ispanijoje Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu, Prancūzijoje Avocat, Airijoje Barrister/Solicitor, Italijoje Avvocato, Liuksemburge Avocat, Nyderlanduose Advocaat, Austrijoje Rechtsanwalt, Suomijoje Asianajaja/Advokat, Švedijoje Advokat, Jungtinėje Karalystėje Advocate/Barrister/Solicitor.

Visi šie kvalifikuoti asmenys turi teisę dirbti Portugalijoje pagal savo įgytą profesiją, nurodydami savo profesiją oficialia kalba ir profesinę organizaciją, kuriai priklauso, arba jurisdikciją, kurioje turi teisę verstis praktika pagal savo gimtosios šalies įstatymus. Tačiau teisinis atstovavimas ir mandatai Portugalijos teismuose galimi tik Europos Sąjungos advokatams, dirbantiems pagal savo profesinį paskyrimą, prižiūrint advokatui, kuris yra Asociacijos narys. Europos Sąjungos advokatai taip pat gali dirbti Portugalijoje Advogado pavadinimu, jei prieš tai įstoja į Portugalijos advokatų asociaciją.

viršųviršų

Europos Sąjungos advokatai taip pat gali retsykiais teikti profesionalias advokatų paslaugas Portugalijoje, veikdami savo originaliu profesiniu pavadinimu, jei prieš tai praneša Portugalijos advokatų asociacijai.

Europos Sąjungos advokatų, pageidaujančių verstis praktika savo profesiniu pavadinimu, įgytu gimtojoje šalyje, nuolatinis įsitvirtinimas Portugalijos teritorijoje galimas, jiems įsiregistravus Portugalijos advokatų asociacijoje. Registracijai būtina pateikti praktikos liudijimą, gautą gimtojoje valstybėje narėje, ir pažymą, kurioje patvirtinama, kad advokato teisė nebuvo laikinai sustabdyta ar atimta dėl baudžiamojo ar drausminio proceso. Pateikti šiuos dokumentus gali būti pareikalauta ir advokatų, teikiančių advokatūros paslaugas aukščiau minėtu būdu.

Advokatai turi neliečiamumą, kuris jiems būtinas atlikti savo funkcijoms .

Advokatai atlieka tam tikrą vaidmenį teisingumo vykdymo srityje, turėdami išskirtinę kompetenciją (kuriai galioja įstatymuose numatytos išimtys) atstovauti šalis visiška savo nuožiūra dėl veikimo būdo, veikiant teisėtai ir laikantis profesinės etikos. Tarnaudami teisingumui ir įstatymams, jie privalo įrodyti esą verti garbės ir atsakomybės, būdingos šiam vaidmeniui. Dirbdami pagal savo profesiją, jie turi išlaikyti visišką nepriklausomybę ir nešališkumą bet kuriuo metu ir neturi teisės naudotis savo statusu, turėdami kitų siekių nei jų profesiniai tikslai. Jie privalo visiškai paklusti savo prievolėms, nurodytoms įstatymuose ir kylančioms iš papročių, praktikos ir tradicijų.

Advokato profesija yra nesutaikoma su jokia veikla ar vaidmeniu, kuris menkina nepriklausomybę ir profesinį garbingumą. Portugalijos advokatų asociacijos įstatuose yra nurodomas išsamus sąrašas veiklos sričių, kurios laikomos nesuderinamomis su advokato profesine praktika.

viršųviršų

Advokato atstovavimas yra privalomas civilinėse bylose, kai ginčytina suma viršija 3 740,98 eurus, taip pat bylose, kuriose visada galima teikti apeliaciją, nepaisant ieškinio sumos, ir apeliacijose bei bylose, nagrinėjamose aukštesnės instancijos teismuose.

4. PATIKĖTINIAI (SOLICITADORES)

Patikėtiniai (Solicitadores) yra nepriklausomi profesionalai, atstovaujantys klientus teisiniuose reikaluose už užmokestį.

Norėdami verstis patikėtinių praktika, jie turi registruotis atitinkamoje asociacijoje, kai pabaigia bandomąjį laikotarpį, kurio metu stažuotojai susipažįsta su dauguma plačiausiai taikomų teisės aktų ir sąlygų bei savo profesijos teisėmis ir prievolėmis.

Norėdami registruotis Patikėtinių asociacijoje (Câmara dos Solicitadores), be sėkmingo šio mokymo kurso baigimo, jie turi atitikti tokius kriterijus: a) būti Portugalijos ar Europos Sąjungos piliečiais; b) turėti teisės dalyko laipsnį arba patikėtinio diplomą ir nebūti registruotais Portugalijos advokatų asociacijoje, arba Europos Sąjungos valstybių atveju turėti pagal įstatymus privalomą akademinę ir profesinę kvalifikaciją, suteikiančią teisę verstis praktika gimtojoje valstybėje narėje.

Vykdydami savo pareigas, patikėtiniai, neprivalėdami parodyti įgaliojimo, gali kreiptis į bet kurį teismą ar valstybinę įstaigą, prašydami galimybės susipažinti su nekonfidencialiomis ir neslaptomis bylomis, knygomis ar dokumentais ir užsisakydami pažymas.

Kai teismo apylinkėje nėra advokato (advogado), patikėtinis turi teisę atstovauti klientą. Net tokiais atvejais, kai būtinas advokato nurodymas, patikėtinis turi teisę teikti prašymus, nesusijusius su teisės klausimais. Kai advokato samdyti nebūtina, šalys nevaržomai gali būti atstovaujamos patikėtinio.

viršųviršų

5. VYKDANTIEJI ĮGALIOTINIAI (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

Vykdantieji įgaliotiniai atlieka savo numatytas įstatymų vykdymo pareigas bei vykdo kitas įstatymuose nurodytas prievoles. Jie taip pat atlieka teismo kurjerio darbą.

Norėdamas eiti vykdančiojo įgaliotinio pareigas, solicitador turi:

 1. būti dirbęs pagal profesiją trejus metus per paskutiniuosius penkerius metus;
 2. atitikti visus aukščiau nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus patikėtiniams;
 3. dirbdamas patikėtinio darbą, nebūti baustas jokiomis drausminėmis bausmėmis, išskyrus baudą;
 4. būti išlaikiusiam vykdančiųjų įgaliotinių mokymo kursų baigiamuosius egzaminus per paskutiniuosius penkerius metus;
 5. jei anksčiau dirbo vykdančiuoju įgaliotiniu, kreiptis dėl pakartotinės registracijos per penkerius metus nuo tada, kai baigėsi registracija, pridėdamas palankią rekomendaciją, išduotą regiono etikos komiteto;
 6. turėti minimalių organizacinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių, privalomų pagal Visuotinio susirinkimo patvirtintas taisykles.

Dirbdami vykdantieji įgaliotiniai turi laikytis taisyklių, privalomų patikėtiniams.

Priverstinio vykdymo procese vykdantįjį vaidmenį atlieka Solicitador de execução, kurį turi skirti kreditorius savo paraiškoje dėl vykdymo arba sekretorius, kai kreditorius nieko nenurodė arba jo nurodymas neįgyvendinamas.

Jei įstatymuose nėra prieštaraujančių nuostatų, vykdantysis įgaliotinis, prižiūrimas teisėjo, yra atsakingas už visų vykdymo formalumų laikymąsi, įskaitant dokumentų pateikimą, pranešimus ir skelbimą.

viršųviršų

Vykdančiojo įgaliotinio vaidmenį atlieka Solicitador de execução, kurį kreditorius arba sekretorius išrinko iš registruotų apylinkės arba gretimų apylinkių įgaliotinių, o jei ten tokių nesama, iš kitos apylinkės, priklausančios tai pačiai teismo apygardai, registruotų įgaliotinių. Jei visoje apygardoje nėra registruotų įgaliotinių arba dėl kokios nors priežasties jų neįmanoma rasti, šis vaidmuo – išskyrus užduotis, specialiai pavestas vykdantiesiems įgaliotiniams – tenka teismo pareigūnui (oficial de justiça).

6. NOTARAI

Teisiškai notarai apibrėžiami kaip teisininkai, kurių vykdant savo pareigas surašyti dokumentai gali būti viešai laikomi patikimais. Tame pačiame apibrėžime priduriama, kad jie yra tiek valdžios tarnautojai, tvirtinantys ir saugantys dokumentus, tiek profesionalai, veikiantys nepriklausomai ir nešališkai, kuriuos gali laisvai pasirinkti asmuo, kuriam reikia šių paslaugų. Notaro pareigų viešas pobūdis yra neatskiriamas nuo jo darbo privataus pobūdžio.

Norint verstis notaro praktika, būtina registruotis Profesinėje notarų asociacijoje. Ši asociacija, atstovaujanti savo profesijos narius, yra visiškai nepriklausoma nuo valstybės.

Licencijos steigti notaro biurą išduodamos Teisingumo ministerijos įsakymu atviro konkurso laimėtojams. Notaras gali turėti tik vieną licenciją. Gavę licenciją notarai įsipareigoja verstis praktika toje savivaldybėje dvejus metus. Tuo laikotarpiu kreiptis dėl kitos licencijos jie neturi teisės.

Notaro paliudyti dokumentai yra laikomi autentiškais.

viršųviršų

Notaro tvirtinimas yra dažnai privalomas. Tai visada galioja tokiais atvejais, kai pagal įstatymą sandoris įforminamas viešuoju dokumentu.

7. REGISTRATORIAI (CONSERVADORES)

Registratoriai yra valstybės tarnautojai, atsakingi už tam tikrų teisinių situacijų registracijos paskelbimą.

Norintys įgyti šią profesiją privalo turėti teisės laipsnį, įgytą Portugalijos universitete, arba lygiavertę akademinę kvalifikaciją, taip pat atitikti bendrus reikalavimus, taikomus skiriamiems valstybės tarnautojams. Kandidatuoti gali tik Portugalijos piliečiai, išskyrus atvejus, kai ypatingas įstatymas arba tarptautinė sutartis numato išimtį.

Conservador  yra atsakingas vien tik už registrų tvarkymą.

Į registratoriaus pareigas įeina atitikties galiojantiems įstatymams tikrinimas ir užtikrinimas registruojamų dokumentų atžvilgiu, kad įstatymuose numatytos teisės būtų teisingai apibrėžiamos ir atitiktų teisiškai numatytą registracijos tvarką.

Portugalijos įstatymai numato daugybę atvejų, kuriais registratoriaus atliekama registracija yra būtina.

Tai tokie atvejai: gimimas, tėvystė, įvaikinimas, santuoka, mirtis, įmonių steigimas, sandoriai, įtakojantys nekilnojamojo turto, automobilių, laivų ir lėktuvų teisinį statusą, ir t.t.

Registratoriaus įsikišimas būtinas, kai tam tikras faktas privalo būti registruojamas.

8. TAIKOS TEISĖJAI (JUÍZES DE PAZ)

Taikos teisėjai yra kvalifikuoti pareigūnai, kurių pareiga – priimti nutarimus, remiantis teise ir nešališkumu, dėl jiems patikėtų reikalų, prieš tai pamėginus pasiekti draugiška susitarimą.

viršųviršų

Asmenys, pretenduojantys tapti taikos teisėjais, turi atitikti tokius reikalavimus:

 1. turėti Portugalijos pilietybę;
 2. turėti teisės laipsnį;
 3. būti vyresni nei 30-ies metų amžiaus;
 4. turėti pilietines ir politines teises;
 5. neturėti teistumo ir nebūti susiję su jokiu kriminaliniu nusikaltimu;
 6. neužsiimti jokia kita visuomenine ar privačia veikla ir nustoti užsiimti tokia veikla iškart, kai paskiriami į taikos teisėjo pareigas.

Taikos teisėjus skiria jų atitinkama Taryba (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) vienerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama iki trejų metų.

Taikos teisėjai neprivalo taikyti griežtų teisinių kriterijų ir gali, sutinkant šalims, nešališkai priimti sprendimus, kai ieškinio suma neviršija 1 870,49 eurų.

9. TEISMO PAREIGŪNAS (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Teismo pareigūnas – tai valstybės tarnautojas, dirbantis teismo sekretoriate arba prokuratūroje.

Jo vaidmuo priklauso nuo pareigūno kategorijos, o pareigų sąrašas yra gana platus ir smulkus. Apskritai šios funkcijos papildo teisinius veiksmus, būtinus įprastiniam bylos tyrimui pagal galiojančius įstatymus, ir yra ypač susijusios su paraiškų priėmimu ir tvarkymu, bylų medžiagos pateikimu teisėjų svarstymui, teisėjo sprendimų vykdymu, svarstymo protokolo parengimu, nutarimais, dokumentų ir pranešimų įteikimu ir teismo mokesčių surinkimu.

Pagalbiniu sekretoriumi (escrivão auxiliar) ir teismo raštininku (técnico de justiça) gali tapti Portugalijos piliečiai, baigę profesinius mokymo kursus, patvirtintus Teisingumo ir Švietimo ministerijų.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite šiuose tinklalapiuose:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Aukščiausiasis teismas;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Aukščiausioji teisėjų taryba;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Konstitucinis teismas;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Teisingumo ministerija;
 • http://trl.pt/ português - Lisabonos apeliacinis teismas;
 • http://www.trc.pt/ português - Coimbra apeliacinis teismas;
 • http://www.tre.pt/ English - français - português - Évora apeliacinis teismas;
 • http://www.trp.pt/ português - Porto apeliacinis teismas;
 • http://www.pgr.pt/ português - Prokuratūra;
 • http://www.itij.mj.pt português - Teisės duomenų bazės;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Teisės studijų centras (už Portugalijos teisėjų išsilavinimą atsakingas organas);
 • http://www.dgsj.pt português - Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (kuris, be viso kito, teikia informaciją apie bendravimą su teismais ir jų teritorinę jurisdikciją bei prieigą prie teisingumo pareigūnų puslapio);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Teisingumo ministerijos Įstatymų leidžiamosios politikos ir planavimo biuras;
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Registrų ir notarų biurų generalinis direktoratas;
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugalijos teisėjų asociacija;
 • http://www.smmp.pt/ português - Prokurorų asociacija;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugalijos advokatų asociacija;
 • http://dre.pt/ português - Internetinė teisės aktų duomenų bazė (kurioje laikomi įstatymai ir teisės aktai, paskelbti Portugalijos Valstybės žinių pirmoje laidoje po 1970 m. sausio 1 d.; nemokamai galima peržiūrėti ir teisės aktus, skelbtus pirmoje laidoje iki 2000 m. sausio 1 d.);
 • http://www.solicitador.net/ português - Patikėtinių asociacija;
 • http://www.asjp.pt/ português - Teismo pareigūnų asociacija (Funcionários Judiciais);

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 20-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė